แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

ขั้นตอน
準銷售案源; 管道; 垂直线; 管線
ขั้นตอนการขาย
準銷售案源; 销售漏斗
ขั้นตอนด่วน
快速步驟; 快速步骤
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์
工作流程步驟; 工作流程步骤
ตอนนี้
如今; 现在; 現在
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา
問題步驟收錄程式; 问题步骤记录器

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
th ชื่อแฟ้มที่ร้องขอ % ‧ ไม่ถูกต้อง; โปรดแน่ใจว่าชื่อแฟ้มทุกๆ ชื่อถูกครอบด้วยเครื่องหมายคําพูด
zh 请求的文件名 % ‧ 好像是无效的 ; 请确认在双引号中包含的每一个文件名 。
th โปรดลองใหม่อีกครั้งในตอนนี้ หรือในภายหลัง
zh 请即刻或稍后再重试 。
th คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้น
zh 您可在此输入用逗号分隔的应用程序, 这些程序将不会被保存到会话中, 因此在恢复会话时也不会启动。 例如 : “ xterm, xconsole ” 。
th แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาค
zh 印出给定文件里对应于“ 键” 的值 。 “ 键” 可以是由逗号分隔的一串键列表
th แทนที่วรรคด้วย underscore (_
zh 将空格替换为下划线(R
th โปรแกรมต่าง ๆ อาจจะพยายามใช้ระบบกระเป๋าคุมข้อมูล เพื่อทําการจัดเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลและคุกกี้ของแบบฟอร์มบนเว็บ หากว่าคุณต้องการที่จะให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล คุณจะต้องเปิดใช้งานระบบในตอนนี้และทําการเลือกรหัสผ่าน รหัสผ่านที่คุณได้เลือกจะ ไม่สามารถ ที่จะเรียกคืนมาได้หากว่าคุณลืมหรือทําหายไป และจะ อนุญาตให้ใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านสามารถเปิดดูข้อมูลที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าคุมข้อมูลได้
zh 各种应用程序都可能试图使用 KDE 钱包来存储密码或其它诸如 Web 表单数据和 Cookies 这样的信息。 如果您想要这些应用程序使用钱包, 您必须现在就启用并选择一个密码。 如果您忘记所选的密码的话, 将 无法 恢复。 知道该密码的所有人都可以获取钱包中所包含的全部信息 。
th ยังไม่อนุญาตให้ล็อกอินในตอนนี้ ลองพยายามใหม่หลังจากนี้
zh 这个时间不允许登录 。 稍后再试 。
th สิ้นสุดเอกสารแล้ว ต้องการทําต่อ โดยวนกลับไปเริ่มจากตอนเอกสารใหม่หรือไม่?
zh 到达文档结尾 。 从开始处继续吗 ?
th แสดงเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัว แทนแต่ละตัวอักษร
zh 每个字母用一颗星表示
th ครึ่งเครื่องหมายแบบรวมKCharselect unicode block name
zh 组合半标记KCharselect unicode block name
th ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณ
zh 您输入的电子邮件地址无效, 因为它异常结束。 这可能意味着您在电子邮件地址的最后一个字符处使用了类似 “ \\ ” 的转码字符 。
th ยินดีต้อนรับ ตัวช่วยเหลือนี้ จะช่วยในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะแนะนําขั้นตอนการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน โดยคุณจะสามารถย้อนกลับในแต่ละขั้นตอนได้ โดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เครื่องมือนี้ ทีมพัฒนาระบบการพิมพ์บน KDE
zh 欢迎 , 本向导将帮助您在计算机上安装新的打印机。 它将指导您通过安装的多个步骤, 并为您的打印系统配置一台打印机。 在每一步骤里, 您都可以使用 后退 按钮来退回到前面的步骤 。 我们希望您能喜欢这个工具 ! KDE打印系统小组 。
th ยังไม่มีโฟลเดอร์กําหนดเองของฉบับร่างสําหรับการแสดงตัว " % ‧ " (ในตอนนี้); ดังนั้นจะทําการใช้โฟลเดอร์ฉบับร่างตัวปริยายแทน
zh 身份 “ % ‧” 的自定义草稿文件夹不存在; 因此会使用默认的草稿文件夹 。
th เติมหน้าหรือกลุ่มของหน้า โดยแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค
zh 输入要打印的页号或页面组, 以逗号分隔(‧, ‧, ‧) 。
th ตอนนี้Time from-to
zh 现在Time from-to
th คุณได้เลือกภาพจากเครื่องอื่น หากต้องการตั้งเป็นภาพพื้นหลังพื้นที่ทํางาน กรุณาบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มภายในเครื่องของคุณเองก่อน ตอนนี้จะทําการถามตําแหน่งที่คุณจะบันทึกเป็นแฟ้มภายในเครื่อง
zh 您选择了一幅远程图像。 您需要将其保存至本地磁盘上才能作为壁纸使用 。 您现在将被询问保存图像的位置 。
th เครื่องหมายกําหนดเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name
zh 组合发音标记KCharselect unicode block name
th นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?
zh 这将从侧边栏删除全部自定义项, 并添加系统默项 。 此过程是不可撤销的 。 您真的想要继续吗 ?
th นี่คือตัวกรองที่จะนําไปใช้กับรายการแฟ้ม ชื่อแฟ้มที่ไม่เข้ากับตัวกรองจะไม่แสดงขึ้นมา คุณอาจจะเลือกจากหนึ่งในตัวกรองที่ได้ตั้งมาแล้วในรายการเมนูเลื่อนลง หรือคุณอาจจะป้อนตัวกรองที่คุณตั้งเองเข้าไปยังพื้นที่ข้อความโดยตรงก็ได้,/p > อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแทนอักษรเช่น * และ? ได้
zh 这是应用到这个文件列表中的过滤器。 和这个过滤器不匹配的文件名将不会被显示 。 您可以在下拉菜单中已有的过滤器中选择一个, 或者您也可以在文本区域中直接输入一个自定义的过滤器 。 这里允许使用通配符, 例如 * 和? 。
th ป้อนเนื้อความของแท็ก HTML (เครื่องหมาย <, > และแท็กปิดจะถูกใส่ให้อัตโนมัติ
zh 输入 HTML 标记的内容 (< \ �\ �\ � > 和结束标记会被自动提供) :
th คุณสามารถใช้ไวล์การ์ด และเครื่องหมาย "; " เพื่อแยกการค้นหาชื่อหลาย ๆ แบบได้
zh 您可以使用通配符, 用 “; ” 分隔多个文件名
th ภาษาของระบบของคุณมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากตอนที่เปิดใช้อัลบั้มนี้ในครั้งก่อน ภาษาเดิมคือ: % ‧, ภาษาใหม่คือ: % ‧ ซึ่งจุดนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ เช่น อาจทําให้แสดงชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง หรืออาจจะหาแฟ้มที่มีอยู่เดิมไม่เจอ เป็นต้น หากคุณแน่ใจว่าต้องการจะทําต่อไป ให้คลิกที่ปุ่ม ' ใช่ ' เพื่อทํางานกับอัลบั้มนี้ต่อไป หากไม่มั่นใจ ให้คลิกที่ปุ่ม ' ไม่ใช่ ' จากนั้นให้ปรับค่าภาษาของระบบของคุณใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนจะเริ่มการทํางานของ digiKam ใหม่อีกครั้ง
zh 您的语系自本相册上次打开以后已经发生了更改 。 旧的语系 : % ‧, 新的语系 : % ‧ 如果您最近更改了您的语系, 这没有问题 。 请注意, 如果您切换的语系不支持您收藏中的某些文件名, 可能在收藏中会找不到这些文件。 如果您确定想要继续, 请单击“ 是” 启动。 否则, 请单击“ 否” 并在您重新启动 digiKam 之前纠正您的语系设置 。
th ข้อความที่ตรงกับคลาสของหน้าต่าง (คุณสมบัติ WM_ CLASS) คุณสามารถหาคลาสของหน้าต่างได้ โดยการเรียกคําสั่ง ' xprop | grep WM_ CLASS ' และคลิ้กบนหน้าต่างที่ต้องการ (แยกคําสั่งทั้งสองส่วนด้วยการเว้นวรรคหรือ เว้นวรรคเฉพาะคําสั่งทางขวามือ) ข้อควรจํา: หากคุณไม่ได้ระบุทั้งหัวเรื่องหน้าต่างหรือคลาสของหน้าต่าง จะทําให้หน้าต่างแรกที่ปรากฏได้รับผลจากตัวเลือกนี้ จึงไม่ขอแนะนําให้ใช้ตัวเลือกทั้งสองพร้อมกัน
zh 匹配窗口类(WM_ CLASS 属性) 的字符串 要找出窗口类, 可以运行“ xprop | grep WM_ CLASS” 并单击窗口(用空格来分隔两部分, 或者只有右侧部分) 。 注意: 如果您既没有指定窗口标题也没有指定窗口类, 则前面的窗 口将会执行相应的操作; 所以我们不推荐您省略全部选项 。
th ภาษาอึนเดเบเล ตอนเหนือName
zh 恩德贝莱语(北部) Name
th รายการรูปแบบชื่อแฟ้มจะแยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งสามารถใช้ในการจํากัดการใช้ส่วนประกอบนี้กับแฟ้มที่มีชื่อเข้ากันกับรูปแบบแฟ้ม ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวามือของรายการชนิดแฟ้ม MIME ทางด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล
zh 以分号分隔的文件名通配符列表。 此列表可用于限制此项仅针对特定扩展名的文件 。 使用 MIME 类型条目右侧的向导按钮可轻松的填入这两个列表 。
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.763 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน