แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

ขั้นตอน
準銷售案源; 管道; 垂直线; 管線
ขั้นตอนการขาย
準銷售案源; 销售漏斗
ขั้นตอนด่วน
快速步驟; 快速步骤
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์
工作流程步驟; 工作流程步骤
ตอนนี้
如今; 现在; 現在
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา
問題步驟收錄程式; 问题步骤记录器

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
th นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?
zh 这将从侧边栏删除全部自定义项, 并添加系统默项 。 此过程是不可撤销的 。 您真的想要继续吗 ?
th แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วย
zh 将国际直拨前缀“ +” 替换为 :
th นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %
zh 这是 KDM 登录窗口的头条。 您可能想要在此显示一些欢迎词或者关于操作系统的信息 。 KDM 将会把下列占位符替换为相应的内容 : % d-> 当前显示 % h-> 主机名, 可能带有域名 % n-> 结点名, 可能是不带有域名的主机名 % s-> 操作系统 % r-> 操作系统版本 % m-> 机器(硬件) 类型 %%-> 百分号自身
th รายการรูปแบบชื่อแฟ้มจะแยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งสามารถใช้ในการจํากัดการใช้ส่วนประกอบนี้กับแฟ้มที่มีชื่อเข้ากันกับรูปแบบแฟ้ม ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวามือของรายการชนิดแฟ้ม MIME ทางด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล
zh 以分号分隔的文件名通配符列表。 此列表可用于限制此项仅针对特定扩展名的文件 。 使用 MIME 类型条目右侧的向导按钮可轻松的填入这两个列表 。
th ก็ได้ แต่ตอนนี้เวลาไม่พอ!
zh 我 可以 那 么 做 但是 我? 没 空 !
th นี่คือตัวกรองที่จะนําไปใช้กับรายการแฟ้ม ชื่อแฟ้มที่ไม่เข้ากับตัวกรองจะไม่แสดงขึ้นมา คุณอาจจะเลือกจากหนึ่งในตัวกรองที่ได้ตั้งมาแล้วในรายการเมนูเลื่อนลง หรือคุณอาจจะป้อนตัวกรองที่คุณตั้งเองเข้าไปยังพื้นที่ข้อความโดยตรงก็ได้,/p > อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแทนอักษรเช่น * และ? ได้
zh 这是应用到这个文件列表中的过滤器。 和这个过滤器不匹配的文件名将不会被显示 。 您可以在下拉菜单中已有的过滤器中选择一个, 或者您也可以在文本区域中直接输入一个自定义的过滤器 。 这里允许使用通配符, 例如 * 和? 。
th ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด
zh 部件风格的名称, 例如“ keramik” 或者“ plastik ” 。
th คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้น
zh 您可在此输入用逗号分隔的应用程序, 这些程序将不会被保存到会话中, 因此在恢复会话时也不会启动。 例如 : “ xterm, xconsole ” 。
th แทนที่ underscore (_) ด้วยวรรค
zh 将空格替换为下划线(R
th คุณสามารถกําหนดให้คลิปเปอร์ไม่ทํา " การกระทํา " กับหน้าต่างที่กําหนดได้ โดยใช้คําสั่ง xprop | grep WM_ CLASS ในเทอร์มินัล เพื่อหาค่าคุณสมบัติ WM_ CLASS ของหน้าต่าง จากนั้นคลิกบนหน้าต่างที่คุณต้องการ ข้อความแรกที่แสดงด้านหลังเครื่องหมายเท่ากับ คือข้อความที่หนึ่งที่คุณต้องการเข้าที่นี่
zh 此处让您指定 Klipper 在其中不执行“ 动作” 的窗口。 在终端中使用 xprop | grep WM_ CLASS 查找该窗口的 WM_ CLASS, 然后, 点击您要查找的窗口, 终端输出中等号后的第一个字符串就是需要您在此填入的内容 。
th หากว่าคําที่ไม่รู้จักนี้เป็นคําที่สะกดผิด คุณควรจะตรวจสอบว่ามีคําที่แก้ไขให้ถูกต้อง สําหรับคํานี้อยู่หรือไม่ และหากว่ามี, ให้คลิกที่คํานั้น หากไม่มีคําในรายการนี้ที่สามารถใช้แทนที่ได้เลย คุณอาจะพิมพ์คําที่ถูกต้องลงไปในกล่องแก้ไขที่ด้านบนได้ การที่จะแก้ไขคํานี้ให้คลิกที่ แทนที่ หากคุณต้องการแก้ไขคําแต่เฉพาะ ตอนนี้เท่านั้น หรือคลิกที่ แทนที่ทั้งหมด หากคุณต้องการที่จะแก้ไขคําผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
zh 如果未知单词是拼写错误, 您应该检查是否有可用的正确拼写, 如果存在, 则点击它。 如果这个列表中没有可进行替换的合适的词, 您可以在上面的编辑框中输入正确的单词 。 要更正这个单词且并且只更正这一处, 请点击 替换 , 如果您要更正全部出现的这个错词, 请点击 全部替换 。
th ยังไม่อนุญาตให้ล็อกอินในตอนนี้ ลองพยายามใหม่หลังจากนี้
zh 这个时间不允许登录 。 稍后再试 。
th แสดงเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัว แทนแต่ละตัวอักษร
zh 每个字母用一颗星表示
th คุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่จากตอนท้ายหรือไม่?
zh 您想要从结尾重新开始搜索吗 ?
th โปรแกรมต่าง ๆ อาจจะพยายามใช้ระบบกระเป๋าคุมข้อมูล เพื่อทําการจัดเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลและคุกกี้ของแบบฟอร์มบนเว็บ หากว่าคุณต้องการที่จะให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล คุณจะต้องเปิดใช้งานระบบในตอนนี้และทําการเลือกรหัสผ่าน รหัสผ่านที่คุณได้เลือกจะ ไม่สามารถ ที่จะเรียกคืนมาได้หากว่าคุณลืมหรือทําหายไป และจะ อนุญาตให้ใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านสามารถเปิดดูข้อมูลที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าคุมข้อมูลได้
zh 各种应用程序都可能试图使用 KDE 钱包来存储密码或其它诸如 Web 表单数据和 Cookies 这样的信息。 如果您想要这些应用程序使用钱包, 您必须现在就启用并选择一个密码。 如果您忘记所选的密码的话, 将 无法 恢复。 知道该密码的所有人都可以获取钱包中所包含的全部信息 。
th รายการชนิดแฟ้ม mime แยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งใช้ในการจํากัดการใช้กับแฟ้มที่เข้าคู่กับชนิดแฟ้ม mime เท่านั้น ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวาเพื่อขอรายการชนิดแฟ้มที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการเลือก และเมื่อเลือกใช้ จะมีการเติมมาสก์ชื่อแฟ้มให้อัตโนมัติ
zh 以分号分隔的 MIME 类型列表。 此列表可用于限制此项仅针对特定 MIME 类型的文件 。 使用右侧的向导按钮可获得现有的文件类型列表, 您可从中加以选择, 这样也可以同时填入文件通配符 。
th อยู่ตอนต้นของเอกสารแล้ว ต้องการทําต่อ โดยวนกลับไปเริ่มจากท้ายเอกสารอีกหรือไม่?
zh 到达文档开头 。 从结尾处继续吗 ?
th ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันมีส่วนที่เครื่องหมายจุลภาค (,) ที่ไม่ต้องการอยู่ด้วย
zh 您输入的电子邮件地址无效, 因为它包含意外的逗号 。
th คุณสามารถใช้ไวล์การ์ด และเครื่องหมาย "; " เพื่อแยกการค้นหาชื่อหลาย ๆ แบบได้
zh 您可以使用通配符, 用 “; ” 分隔多个文件名
th ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้
zh 此函数计算两个变量x和y的反正切值。 它和计算y/x的反正切值是类似的, 只是使用两个变量的符号决定结果的象限 。
th โปรโตคอลสําหรับเรียกดู (BrowseProtocols) เลือกว่าจะใช้โปรโตคอลใดในการเรียกดู ซึ่งอาจจะเป็น โปรโตคอลต่อไปนี้ แล้วคั่นด้วยวรรค หรือเครื่องหมายจุลภาค: ทั้งหมด-ใช้โปรโตคอลที่สนับสนุนทั้งหมด cups-ใช้โปรโตคอลสําหรับเรียกดูของ CUPS slp-ใช้โปรโตคอล SLPv‧ ค่าปริยายคือ cups ข้อสังเกต: หากว่าคุณเลือกที่จะใช้ SLPv‧ ขอแนะนําเป็นอย่างสูงให้ คุณมี SLP Directory Agent (DA) อย่างน้อย ‧ ตัวในเครือข่ายของคุณ ไม่อย่างนั้น การปรับปรุงการเรียกดูจะใช้เวลาหลายวินาที ซึ่งทําให้ตัวจัดตารางการพิมพ์ จะไม่มีการตอบสนองต่อคําร้องของเครื่องลูก Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 浏览协议(BrowseProtocols) 浏览使用哪一中协议。 可以是下列中的一个或 多个(由空格和/或逗号分隔) : all-使用全部支持的协议 。 cups-使用 CUPS 浏览协议 。 slp-使用 SLPv‧ 协议 。 默认是 cups 。 注意: 如果您选择使用 SLPv‧ , 强烈 建议您 在您的网络中至少有一个 SLP 目录代理(DA) 。 否则, 在调度器不能响应客户端请求期间内 , 浏览更新会占用好几秒的时间 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
th ไม่สามารถใช้ชื่อ " % ‧ " ได้ลองใช้ชื่ออื่นๆ ที่มีตัวอักษรน้อยกว่านี้ หรือที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ดู
zh 无法使用名称 “ % ‧ ” 。 请使用另外一个包含更少字符或者不含有标点符号的名称 。
th ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้ว
zh 请求的文件名 % ‧ 似乎无效 ; 请确定将每个文件名包括在双引号内 。
th ภาษาอึนเดเบเล ตอนเหนือName
zh 恩德贝莱语(北部) Name
th Amarok ไม่สามารถเล่นแฟ้ม MP‧ ได้ในตอนนี้ คุณต้องการจะติดตั้งส่วนรองรับ MP‧ หรือไม่?
zh Amarok 目前无法播放 MP‧ 文件 。
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.899 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน