แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

ขั้นตอน
準銷售案源; 管道; 垂直线; 管線
ขั้นตอนการขาย
準銷售案源; 销售漏斗
ขั้นตอนด่วน
快速步驟; 快速步骤
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์
工作流程步驟; 工作流程步骤
ตอนนี้
如今; 现在; 現在
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา
問題步驟收錄程式; 问题步骤记录器

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
th ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้ว
zh 请求的文件名 % ‧ 似乎无效 ; 请确定将每个文件名包括在双引号内 。
th ตอนที่ข้ายังเด็ก
zh ? 当 我? 还 是? 个 小男孩? 时 ...- 又? 来 了
th ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว? คลิกเพื่ออัปเดต
zh 现在是什么时间? 请点击执行更新 。
th แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วย
zh 将国际直拨前缀“ +” 替换为 :
th ภาษาอึนเดเบเล ตอนเหนือName
zh 恩德贝莱语(北部) Name
th แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาค
zh 印出给定文件里对应于“ 键” 的值 。 “ 键” 可以是由逗号分隔的一串键列表
th คลิดที่ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบ
zh 点击此按钮来改变不等号的方向 。
th คุณสามารถทดสอบเครื่องพิมพ์ก่อนเสร็จการติดตั้งได้ในตอนนี้ โดยใช้ปุ่ม ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และใช้ปุ่ม ทดสอบ เพื่อทดสอบการปรับแต่งของคุณ ใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อเปลี่ยนไดรเวอร์ (การปรับแต่งปัจจุบันของคุณจะถูกยกเลิก
zh 现在, 您可以在完成安装前测试打印机。 使用设置按钮来配置打印驱动程序, 使用测试按钮来测试您的配置。 使用后退按钮来改变驱动程序(您的当前配置将被丢弃) 。
th นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %
zh 这是 KDM 登录窗口的头条。 您可能想要在此显示一些欢迎词或者关于操作系统的信息 。 KDM 将会把下列占位符替换为相应的内容 : % d-> 当前显示 % h-> 主机名, 可能带有域名 % n-> 结点名, 可能是不带有域名的主机名 % s-> 操作系统 % r-> 操作系统版本 % m-> 机器(硬件) 类型 %%-> 百分号自身
th ตัวเลือกนี้จะทําการเปิดใช้งานความสามารถเพิ่มความสะดวกบางอย่าง สําหรับบันทึกแฟ้มด้วยนามสกุล: นามสกุลใดก็ตามที่ระบุใน พื้นที่ข้อความ % ‧ จะถูกอัปเดตหากว่าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดของแฟ้มที่จะบันทึก หากไม่มีนามสกุลระบุเอาไว้ในพื้นที่ข้อความ % ‧ เมื่อคุณทําการคลิกที่ บันทึก, % ‧ จะถูกเติมเข้าไปที่ท้ายชื่อแฟ้ม (ถ้าหากว่าไม่มีชื่อแฟ้มอยู่ก่อน) ซึ่งนามสกุล ของแฟ้มนี้จะอยุ่บนฐานของชนิดแฟ้มที่คุณเลือกที่จะบันทึก ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ KDE เติมนามสกุลให้ชื่อแฟ้ม คุณอาจจะทําการปิดความสามารถนี้ หรือคุณอาจจะกันความสามารถนี้โดยการเติมเครื่องหมาย มหัพภาค (.) ที่ท้ายชื่อแฟ้มก็ได้ (เครื่องหมายมหัพภาคจะถูกเอาออกเองโดยอัตโนมัติ) หากไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เอาไว้ เพราะว่ามันจะทําให้แฟ้มของคุณสามารถที่จะจัดการได้ง่าย
zh 此选项将在保存带扩展名的文件时启用某些便捷特性 : 如果您更改了保存的文件类型 , % ‧ 文本区中指定的扩展名也会进行更新 。 如果当您单击 保存 时, 没有在 % ‧ 文本区中指定扩展名, 将会在文件名结尾处添加 % ‧(如果文件名不存在的话) 。 扩展名基于您所选的保存类型 。 如果您不想让 KDE 为文件名提供扩展名, 您可以关闭选项, 或者在文件名末尾添加句号 (.) (句号会被自动去掉) 。 如果不确定的话, 请保持此选项有效, 这样会使得您的文件更容易管理 。
th มี ‧ เปอร์เซ็นต์การรอด ตอนนี้เราเหลือเลขตัวเดียวแล้ว
zh ? 现 在 生存 下? 来 的 几 率? 减 少 到? 个 位? 数 了
th คุณได้เลือกภาพจากเครื่องอื่น หากต้องการตั้งเป็นภาพพื้นหลังพื้นที่ทํางาน กรุณาบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มภายในเครื่องของคุณเองก่อน ตอนนี้จะทําการถามตําแหน่งที่คุณจะบันทึกเป็นแฟ้มภายในเครื่อง
zh 您选择了一幅远程图像。 您需要将其保存至本地磁盘上才能作为壁纸使用 。 您现在将被询问保存图像的位置 。
th ปุ่มแปลงหน้าที่ (เช่น Shift หรือ Ctrl) มีการเปลี่ยนสถานะของตัวมัน และตอนนี้กําลังทํางานอยู่Name
zh 修饰键(如 Shift 或 Ctrl) 更改了其状态, 现已激活Name
th CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบ
zh CHARTOASCII(r) 是错误的, 字符必须放在引号里 。
th ยังไม่สนับสนุนบริการที่ร้องขอในตอนนี้
zh 请求的服务目前不可用 。
th นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
zh 此域包含了您计算机的地址和显示号码, 中间用冒号分隔 。 此地址只是一个提示-您可以使用能代表您计算机的任何地址 。 桌面共享会试图从您的网络配置中猜测地址, 但可能并不总是猜测成功 。 如果您的计算机位于防火墙后, 可能对其它计算机来说地址并不相同, 或者根本无法连接 。
th ส่วนรองรับระบบเสียง (Alib) ไม่ได้ให้ถูกใช้งาน ตั้งแต่ตอนที่ปรับแต่งและคอมไพล์เคอร์เนล
zh 音频支持 (Alib) 在配置和编译时被禁止 。
th รายการชนิดแฟ้ม mime แยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งใช้ในการจํากัดการใช้กับแฟ้มที่เข้าคู่กับชนิดแฟ้ม mime เท่านั้น ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวาเพื่อขอรายการชนิดแฟ้มที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการเลือก และเมื่อเลือกใช้ จะมีการเติมมาสก์ชื่อแฟ้มให้อัตโนมัติ
zh 以分号分隔的 MIME 类型列表。 此列表可用于限制此项仅针对特定 MIME 类型的文件 。 使用右侧的向导按钮可获得现有的文件类型列表, 您可从中加以选择, 这样也可以同时填入文件通配符 。
th จัดการการบริการ มอดูลนี้ให้คุณได้ดูภาพรวมโปรแกรมเสริมดีมอนทั้งหมดของ KDE ซึ่งรวมแล้วเราเรียกว่าบริการของ KDE โดยทั่วไปแล้ว จะมีบริการอยู่สองอย่างคือ: บริการที่ทํางานเมื่อ KDE เริ่มการทํางาน บริการที่ทํางานเมื่อมีความต้องการใช้งาน ซึ่งตัวหลังนั้นจะแสดงเป็นรายการเพื่อความสะดวก ส่วนของบริการที่ใช้งานตอนเริ่มระบบนั้นสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ โดยในโหมดผู้ดูแลระบบคุณสามารถกําหนดได้ว่า จะให้บริการใดเริ่มทํางานเมื่อ KDE เริ่มการทํางานได้อีกด้วย โปรดปรับแต่งตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากบางบริการอาจจะจําเป็นสําหรับการทํางานของ KDE ดังนั้น อย่าสั่งยกเลิกการทํางานของบริการที่คุณไม่แน่ใจหรือไม่รู้จัก!
zh 服务管理器 此模块允许您概览全部 KDE 守护程序插件, 或称为 KDE 服务。 通常情况下, 服务分为两种 : 启动时调用的服务 按需调用的服务 后者仅仅为了方便而列出。 启动服务可以被启动和停止。 在管理员模式中, 您还可以定义要在启动时是否装入服务 。 请小心使用此功能。 某些服务是 KDE 所必需的。 如果您对某一服务不太了解, 请不要禁用该服务 。
th คุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่จากตอนต้นหรือไม่?
zh 您想要从开头重新开始搜索吗 ?
th แทนที่วรรคด้วย underscore (_
zh 将空格替换为下划线(R
th เดี๋ยวเขาต้องออกไปลุยอีก เผลอๆตอนนี้ออกไปแล้วด้วยซ้ํา
zh 他?? 会 出去 的 ,? 现 在 就 差? 点 出去 了
th ส่วนเสริมเครื่องหมายกํากับการออกเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name
zh CombiningMarks
th โปรดลองใหม่อีกครั้งในตอนนี้ หรือในภายหลัง
zh 请即刻或稍后再重试 。
th เพราะข้าอยากจดจําสิ่งที่เจ้าจะตอบ ณ ตอนนี้
zh 因? 为 我 想? 记 住 你? 现 在? 说 的? 话
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.485 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน