แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

ขั้นตอน
準銷售案源; 管道; 垂直线; 管線
ขั้นตอนการขาย
準銷售案源; 销售漏斗
ขั้นตอนด่วน
快速步驟; 快速步骤
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์
工作流程步驟; 工作流程步骤
ตอนนี้
如今; 现在; 現在
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา
問題步驟收錄程式; 问题步骤记录器

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตัวเลือกนี้จะทําการเปิดใช้งานความสามารถเพิ่มความสะดวกบางอย่าง สําหรับบันทึกแฟ้มด้วยนามสกุล: นามสกุลใดก็ตามที่ระบุใน พื้นที่ข้อความ % ‧ จะถูกอัปเดตหากว่าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดของแฟ้มที่จะบันทึก หากไม่มีนามสกุลระบุเอาไว้ในพื้นที่ข้อความ % ‧ เมื่อคุณทําการคลิกที่ บันทึก, % ‧ จะถูกเติมเข้าไปที่ท้ายชื่อแฟ้ม (ถ้าหากว่าไม่มีชื่อแฟ้มอยู่ก่อน) ซึ่งนามสกุล ของแฟ้มนี้จะอยุ่บนฐานของชนิดแฟ้มที่คุณเลือกที่จะบันทึก ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ KDE เติมนามสกุลให้ชื่อแฟ้ม คุณอาจจะทําการปิดความสามารถนี้ หรือคุณอาจจะกันความสามารถนี้โดยการเติมเครื่องหมาย มหัพภาค (.) ที่ท้ายชื่อแฟ้มก็ได้ (เครื่องหมายมหัพภาคจะถูกเอาออกเองโดยอัตโนมัติ) หากไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เอาไว้ เพราะว่ามันจะทําให้แฟ้มของคุณสามารถที่จะจัดการได้ง่าย
zh 此选项将在保存带扩展名的文件时启用某些便捷特性 : 如果您更改了保存的文件类型 , % ‧ 文本区中指定的扩展名也会进行更新 。 如果当您单击 保存 时, 没有在 % ‧ 文本区中指定扩展名, 将会在文件名结尾处添加 % ‧(如果文件名不存在的话) 。 扩展名基于您所选的保存类型 。 如果您不想让 KDE 为文件名提供扩展名, 您可以关闭选项, 或者在文件名末尾添加句号 (.) (句号会被自动去掉) 。 如果不确定的话, 请保持此选项有效, 这样会使得您的文件更容易管理 。
th หากว่าคําที่ไม่รู้จักนี้เป็นคําที่สะกดผิด คุณควรจะตรวจสอบว่ามีคําที่แก้ไขให้ถูกต้อง สําหรับคํานี้อยู่หรือไม่ และหากว่ามี, ให้คลิกที่คํานั้น หากไม่มีคําในรายการนี้ที่สามารถใช้แทนที่ได้เลย คุณอาจะพิมพ์คําที่ถูกต้องลงไปในกล่องแก้ไขที่ด้านบนได้ การที่จะแก้ไขคํานี้ให้คลิกที่ แทนที่ หากคุณต้องการแก้ไขคําแต่เฉพาะ ตอนนี้เท่านั้น หรือคลิกที่ แทนที่ทั้งหมด หากคุณต้องการที่จะแก้ไขคําผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
zh 如果未知单词是拼写错误, 您应该检查是否有可用的正确拼写, 如果存在, 则点击它。 如果这个列表中没有可进行替换的合适的词, 您可以在上面的编辑框中输入正确的单词 。 要更正这个单词且并且只更正这一处, 请点击 替换 , 如果您要更正全部出现的这个错词, 请点击 全部替换 。
th เครื่องหมายกําหนดเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name
zh 组合发音标记KCharselect unicode block name
th ไม่สามารถใช้ชื่อ " % ‧ " ได้ลองใช้ชื่ออื่นๆ ที่มีตัวอักษรน้อยกว่านี้ หรือที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ดู
zh 无法使用名称 “ % ‧ ” 。 请使用另外一个包含更少字符或者不含有标点符号的名称 。
th Regular expression ที่ใช้ในชื่อแฟ้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การใช้ ส่วนที่เลือกเป็น " " และให้แทนที่ด้วย " _ " จะเป็นการแทนที่เคาะวรรคทั้งหมดด้วยเครื่องหมายสัญประกาศ
zh 在全部文件名上使用的正则表达式。 例如, 使用选择 " " , 并将其替换为为 " _ " , 意味着将全部空格替换为下划线 。
th ปุ่มแปลงหน้าที่ (เช่น Shift หรือ Ctrl) มีการเปลี่ยนสถานะของตัวมัน และตอนนี้กําลังทํางานอยู่Name
zh 修饰键(如 Shift 或 Ctrl) 更改了其状态, 现已激活Name
th ตัวเลือก " debug " ถูกเพิ่มแล้ว ตอนนี้ คุณควรจะ ลองเชื่อมต่อใหม่ หากมันล้มเหลวอีก คุณจะได้รับ บันทึกการปฏิบัติการของ PPP ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตาม ถึงปัญหาช่วงที่มันทํางานล้มเหลวได้
zh 已经加入了“ debug” 选项。 您应该现在试着重新连接。 如果仍然失败的话, 您可以从PPP 日志中找出连接中的问题 。
th ยังไม่สนับสนุนบริการที่ร้องขอในตอนนี้
zh 请求的服务目前不可用 。
th คลิดที่ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบ
zh 点击此按钮来改变不等号的方向 。
th นี่คือรายการของแฟ้มที่จะเปิด สามารถระบุแฟ้มมากกว่าหนึ่งได้โดย สร้างรายการของแฟ้มหลายๆ แฟ้มแล้วคั่นด้วยวรรค
zh 这是要打开的文件的列表。 可以通过用空格间隔列出几个文件指定多个文件 。
th ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบ
zh 您可以在这里指定负数的前缀。 它不能为空, 这样您才能分辨正数和负数。 通常它被设为减号 (-) 。
th ตําแหน่งที่อยู่ เป็นตําแหน่งที่อยู่ของเดมอน CUPS ที่รอรับการเชื่อมต่ออยู่ อาจจะปล่อยให้มันว่าง หรือใช้เครื่องหมายดอกจันทน์ (*) เพื่อระบุค่าทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
zh 地址 这是 CUPS 守护进程正在监听的地址。 您可以设置它为空或者使用 一个星号 (*) 并指定特定端口值, 这样就可以监听整个子网了 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
th ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณ
zh 您输入的电子邮件地址无效, 因为它异常结束。 这可能意味着您在电子邮件地址的最后一个字符处使用了类似 “ \\ ” 的转码字符 。
th คุณสามารถกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดโดยใช้ปุ่มพิมพ์เดี่ยวได้ง่าย ๆ หรือจะใช้ปุ่มพิมพ์ลัดสองปุ่มก็ได้ หากใช้สองปุ่มจะต้องใช้ปุ่มพิมพ์ลัดร่วมกับปุ่มพิมพ์ร่วม (เช่น Ctrl, Alt เป็นต้น) เท่านั้น คุณสามารถกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดได้มากกว่าสองรายการ โดยรายการแรกจะเป็นตัวที่ถูกใช้โดยปริยาย สําหรับการกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดมากกว่าสองรายการนั้น ให้แยกแต่ละรายการด้วยการเว้นวรรค ซึ่งมีรูปแบบคือ ปุ่มพิมพ์ร่วม+(รายการของปุ่ม) ตัวอย่าง เช่น " Shift+Alt+ Shift+Ctrl+(ABC) " โดยจะใช้ปุ่มพิมพ์ตัวแรกในที่นี้คือ Shift+Alt+‧ ก่อน และใช้ Shift+Ctrl+C เป็นค่าสุดท้าย เป็นต้น
zh 单个快捷键可使用两个按钮轻松指派或清除。 您只能使用带有修饰符的快捷键 。 您还可以列出多个可供选择的快捷键, 而第一个可用的快捷键将被使用。 快捷键应使用以空格区分的快捷键集来指定。 一个快捷键集的形式为修饰键+(键列表) 。 例如“ Shift+Alt+ Shift+Ctrl+(ABC) ” 将先尝试 Shift+Alt+‧, 不行的话再依次尝试, 直至最后一个 Shift+Ctrl+C 。
th ชื่อแฟ้มที่ร้องขอ % ‧ ไม่ถูกต้อง; โปรดแน่ใจว่าชื่อแฟ้มทุกๆ ชื่อถูกครอบด้วยเครื่องหมายคําพูด
zh 请求的文件名 % ‧ 好像是无效的 ; 请确认在双引号中包含的每一个文件名 。
th ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด
zh 部件风格的名称, 例如“ keramik” 或者“ plastik ” 。
th ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว? คลิกเพื่ออัปเดต
zh 现在是什么时间? 请点击执行更新 。
th ยังไม่มีโฟลเดอร์กําหนดเองของกล่องจดหมายที่ส่งแล้วสําหรับการแสดงตัว " % ‧ " (ในตอนนี้); ดังนั้นจะทําการใช้โฟลเดอร์จดหมายที่ส่งแล้วตัวปริยายแทน
zh 身份 “ % ‧” 的自定义已发文件夹不存在; 因此会使用默认的已发送文件夹 。
th เซิร์ฟเวอร์ POP‧ ของคุณ อ้างว่าจะสนับสนุน TLS แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปิดการใช้งาน TLS ใน KDE ได้ โดยใช้โมดูลตั้งค่าการเข้ารหัส
zh 您的 POP‧ 服务器声明支持 TLS, 但是协商失败了。 您可以在 KDE 的加密设置模块中禁用 TLS 。
th ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้ว
zh 请求的文件名 % ‧ 似乎无效 ; 请确定将每个文件名包括在双引号内 。
th ภาษาของระบบของคุณมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากตอนที่เปิดใช้อัลบั้มนี้ในครั้งก่อน ภาษาเดิมคือ: % ‧, ภาษาใหม่คือ: % ‧ ซึ่งจุดนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ เช่น อาจทําให้แสดงชื่อแฟ้มไม่ถูกต้อง หรืออาจจะหาแฟ้มที่มีอยู่เดิมไม่เจอ เป็นต้น หากคุณแน่ใจว่าต้องการจะทําต่อไป ให้คลิกที่ปุ่ม ' ใช่ ' เพื่อทํางานกับอัลบั้มนี้ต่อไป หากไม่มั่นใจ ให้คลิกที่ปุ่ม ' ไม่ใช่ ' จากนั้นให้ปรับค่าภาษาของระบบของคุณใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนจะเริ่มการทํางานของ digiKam ใหม่อีกครั้ง
zh 您的语系自本相册上次打开以后已经发生了更改 。 旧的语系 : % ‧, 新的语系 : % ‧ 如果您最近更改了您的语系, 这没有问题 。 请注意, 如果您切换的语系不支持您收藏中的某些文件名, 可能在收藏中会找不到这些文件。 如果您确定想要继续, 请单击“ 是” 启动。 否则, 请单击“ 否” 并在您重新启动 digiKam 之前纠正您的语系设置 。
th นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?
zh 这将从侧边栏删除全部自定义项, 并添加系统默项 。 此过程是不可撤销的 。 您真的想要继续吗 ?
th ส่วนเสริมเครื่องหมายกํากับการออกเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name
zh CombiningMarks
th ' * ' หรือ '? ' ไม่ใช้ไวลด์การ์ดที่ถูกต้องในภาษา SQL หากต้องการ ให้ใช้เครื่องหมาย ' % ' หรือ ' _ ' แทน คุณต้องการแทนที่มันหรือไม่?
zh “ * ” 或 “? ” 不是正确的 SQL 通配符。 合适的替代符号是 “ % ” 或 “ _ ” 。 您要替换它们吗 ?
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.464 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน