แปลเป็​​น อิตาลี:

  • glicerina   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อิตาลี (89)

กลีเซอรอล
glicerolo; glicerina
กลีเซอไรด์
gliceridi; acilgliceroli
พรีโคซีน
induttori della muta
รีควีนนิ่ง
sostituzione dell'ape regina

ตัวอย่างประโยคด้วย "กลีเซอรีน", หน่วยความจำการแปล

add example
th หน่วยของเราจะไปรวมกับของ.. จอน แฮนาเค่นในจุดรวมพลเดิม.. ทางตอนใต้ของฐานทัพอากาศ
it Il nostro battaglione si riunira ' con quello di Hanneken nella nostra vecchia posizione, a sud del campo d' aviazione
th ื๑็๓้์๏ ๐๏ ้ๅ฿๒ ๔็ ๓\ xFDํไๅ๓็ ใ้แ ํแ ๐แ- ๑แ๊\ xDC์๘ๅ้๒ ๐๑๏ ใ๑แ์์แ๔้๓์\ xFC ๔๙ํS
it Stai usando il collegamento per annullare la programmazione dei NS
th เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากนะ ซิซี่ย์
it È un comportamento egoista, Zindzi
th ขอกระสุอีก!
it Ricaricare!
th ี๐\ xDC๑๗ๅ้ ๐๑\ xFCโ๋็์แ ์ๅ ๔๏ ๕๒ ิ๑ๅ้๒ \ xFC์๏ ๕๒
it C' è un problema con le Tre Leggi?
th พ่อ แม่.. นารี
it lo, la mamma, Nerine
th เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเชียก่อ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงของภูมิภาคก่อนเปลี่ยนสถานภาพใช้
it Parte dell'Indonesia prima del maggio ‧; per i documenti riguardanti tale regione prima del cambiamento di status usare
th ซิซี่ย์ รอเดี๋ยวก่อน ลูก
it Aspetta, ti prego
th ชั้นบางๆ ของคิวติหรือไขบนผิวนอกของพืช
it Strato sottile di cutina o materiale ceroso sulla superficie esterna della pianta
th ครอบครัวคุณสบายดีมั้ย เฮดริก?
it La famiglia, Hendrick?
th ฬ ' แ๊ ๏ \ xFD๒, ๔ๅ๋
it Mi stai ascoltando, Del?
th เมตาบลิซึมของน้ําในสัตว์และมนุษย์, ในพืชใช้
it Negli animali e nell'uomo; per le piante usare
th พวกฮานาเค่น.. ขึ้นเหนือไปสมทบกําลัง ที่ มันตานิการ์
it Stanno mandando Hanneken a nord, verso il Matanikau
th ๏ ์฿ๆ๙ \ xFC๔้ \ xDDไ๙๓ๅ ๓๔๏ ํ ํา\ xFCํ้ \ xDDํแํ ๔๑\ xFC๐ ๏ ํแ ๊๑แ๔\ xDCๅ้ ์๕๓๔้๊\ xDC
it Penso che Lanning abbia dato a Sonny un modo per tenere i segreti
th แนวเรามีคน้อยแค่ไหนกันครับ?
it Quanto siamo scoperti, signore?
th ดฯ๋แ ๔แ S- ‧ ๐แ๑๏ ๕๓้แ๓๔ๅ฿๔ๅ ใ้แ ๓\ xDD๑โ้๒ ๊แ้ แ๐๏ ่\ xDE๊ๅ๕๓็
it Tutti gli NS- ‧, dirigetevi al settore ovest
th เวลาของเซสชัน
it Stampa tempi
th ฮอร์โมนเพรกแนนท์ แมร ซีรั่ม โกนาโดโทรลิ
it Gonadotropina sierica di cavalla gravida
th ท่านยากลําดับการลงทุนในต่างประเทศ.. อย่างไรดีคะ?
it Dove farà il primo investimento estero?
th แทนนิที่เป็นสารประกอบเคมี, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้
it Composti chimici; per i prodotti usare
th จะให้แสดงเลขโพรเซส (PID) ในคอลัมน์โพรเซสของปูมบันทึกระบบหรือไม่?
it Mostriamo il PID nella colonna del processo del registro di sistema?
th ดษ๓๙๒ ๓๏ ๕ ๗๑ๅ้\ xDCๆ๏ ํ๔แ้ ไ้แ๊๏ ๐\ xDD๒, ๔ๅ๋
it Dovresti prenderti un po ' di riposo, Del
th ๏ ์฿ๆ๙ ๐๙๒ แ๕๔\ xFC ่แ \ xDE่ๅ๋ๅ ๏ ไ๑ ห\ xDCํ้ํใ๊
it Forse è questo che avrebbe voluto il dottor Lanning
th ลบส่วนแสดงตัวของโพรเซสออกจากชื่อโพรเซ
it Elimina l' identificativo dal nome del processo
th พลังงานไอโอไนเซชันลําดับที่ % ‧: %
it Energia di prima ionizzazione
หน้าแสดง 1 พบ 44 ประโยควลีที่ตรงกัน กลีเซอรีนพบใน 1.062 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน