แปลเป็​​น อิตาลี:

  • glicerina   
    (Noun  ) (noun   )
  • glicerolo   
    (Noun  )
  • propantriolo   
    (Noun  )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อิตาลี (66)

กลีเซอรอล
glicerina; glicerolo
กลีเซอไรด์
gliceridi; gliceride; acilgliceroli; digliceridi
กลีเซอไรด์เมตาบอลิซึม
metabolismo dei gliceridi; metabolismo dei lipidi
เซอรานอล
ralgro; zeranolo; zearalenolo
ต้นเซแลนดีน
Chelidonium majus; celidonia; chelidonia; erba da porri
ถั่วเซอราโตร
Phaseolus atropurpureus; Macroptilium atropurpureum
ปลาจอห์นดอรี
pesce gallo; pesce san pietro
ปลาดอรี
pesce gallo; pesce san pietro
พรีออนโปรตีน
proteine infettive; prioni; proteine prioniche
มิเซโรทอกซิน
metossalene; miserotossina; anatossina; fitotossine; microcistina-lr; tossine algali; tossine vegetali; xantotossina
อะคัวมารีน
acquamarina; acqua marina
อะดรีเนอจิครีเซปเตอร์
recettori di ormoni; recettori adrenergici; adrenorecettori
อูนอูนเซปเทียม
Ununseptio; eka-astato; ununseptio
ฮอร์โมนรีเซปเตอร์
adrenorecettori; recettori adrenergici; recettori di ormoni

ตัวอย่างประโยคด้วย "กลีเซอรีน", หน่วยความจำการแปล

add example
th Init คือโพรเซสแม่ของโพรเซสอื่นทั้งหมดและไม่สามารถจะฆ่าโพรเซสนี้ได้
it Init è il genitore di tutti gli altri processi e non può essere ucciso
th เวลาของเซสชัน
it Stampa tempi
th สารที่ใช้ในการผลิตแทนนิ, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
it Prodotto usato per la concia delle pelli; per i composti chimici usare
th แทนนิที่เป็นสารประกอบเคมี, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้
it Composti chimici; per i prodotti usare
th แหลม กลัสเตอร์, นิวบริเท
it Capo Gloucester, Nuova Britannia
th การเลี้ยงสัตว์ให้สมบูรณ์ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชการสูงก่อนการผสมพันธุ์
it Fornire agli animali una dieta arricchita prima dell'accoppiamento al fine di migliorare le prestazioni riproduttive
th ี๐\ xDC๑๗ๅ้ ๐๑\ xFCโ๋็์แ ์ๅ ๔๏ ๕๒ ิ๑ๅ้๒ \ xFC์๏ ๕๒
it C' è un problema con le Tre Leggi?
th ื๑็๓้์๏ ๐๏ ้ๅ฿๒ ๔็ ๓\ xFDํไๅ๓็ ใ้แ ํแ ๐แ- ๑แ๊\ xDC์๘ๅ้๒ ๐๑๏ ใ๑แ์์แ๔้๓์\ xFC ๔๙ํS
it Stai usando il collegamento per annullare la programmazione dei NS
th ขอกระสุเพิ่ม!
it Ricaricare
th ขอกระสุอีก!
it Ricaricare!
th ดษ๓๙๒ ๓๏ ๕ ๗๑ๅ้\ xDCๆ๏ ํ๔แ้ ไ้แ๊๏ ๐\ xDD๒, ๔ๅ๋
it Dovresti prenderti un po ' di riposo, Del
th ิแ S- ‧ ๊แ๔\ xDD๓๔๑ๅ๘แํ ๔แ ๐แ๋้\ xFC๔ๅ๑แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ใ้แ๔฿ ่แ ์แ๒ ๐๑๏ ๓๔\ xDC๔ๅ๕แํ
it Gli NS- ‧ hanno fatto fuori i vecchi robot perché ci avrebbero protetti
th ไลบรารีใช้อาร์กิวเมนต์ ‧ ตัวเท่านั้น ไม่ใช่ %
it library richiede un solo argomento, non %
th วัสดุปูนอนสําหรับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
it Materiali da lettiera per la stabulazione degli animali
th พวกเราทั้งกองจะเคลื่อนผ่านฐานบิน ในเวลา ‧. ‧
it L' intera divisione attraversera ' il campo di aviazione alle
th เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเชียก่อ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงของภูมิภาคก่อนเปลี่ยนสถานภาพใช้
it Parte dell'Indonesia prima del maggio ‧; per i documenti riguardanti tale regione prima del cambiamento di status usare
th ๏ ์฿ๆ๙ ๐๙๒ แ๕๔\ xFC ่แ \ xDE่ๅ๋ๅ ๏ ไ๑ ห\ xDCํ้ํใ๊
it Forse è questo che avrebbe voluto il dottor Lanning
th เวลาส่งหมุนลูกไปด้วยเข้าใจมั้ย? ยางงี้นะ
it Prova a fare un lancio a effetto, così
th เสล็จหัวครก.. เบอร์กี้ มาบนี้!
it Mazza, Burgie, quassu '!
th จะให้แสดงเลขโพรเซส (PID) ในคอลัมน์โพรเซสของปูมบันทึกระบบหรือไม่?
it Mostriamo il PID nella colonna del processo del registro di sistema?
th ล฿ํแ้ ๐๑๏ ใ๑แ์์แ๔้๓์\ xDDํแ ์ๅ ๔๏ ๕๒ ิ๑ๅ้๒ \ xFC์๏ ๕๒, ๅ฿๐ๅ๒
it Sono programmati con le Tre Leggi
th ส\ xDC๋โ้ํ, ๔แ S- ‧ ๊แ๔แ๓๔๑\ xDD๖๏ ๕ํ ๔แ ๐แ๋้\ xFC๔ๅ๑แ ๑๏ ์๐\ xFC๔!
it Calvin, gli NS- ‧ stanno distruggendo i vecchi robot!
th ฬ ' แ๊ ๏ \ xFD๒, ๔ๅ๋
it Mi stai ascoltando, Del?
th ลบส่วนแสดงตัวของโพรเซสออกจากชื่อโพรเซ
it Elimina l' identificativo dal nome del processo
th ชั้นบางๆ ของคิวติหรือไขบนผิวนอกของพืช
it Strato sottile di cutina o materiale ceroso sulla superficie esterna della pianta
หน้าแสดง 1 พบ 44 ประโยควลีที่ตรงกัน กลีเซอรีนพบใน 0.69 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน