แปลเป็​​น อิตาลี:

  • glicerina   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อิตาลี (89)

กลีเซอรอล
glicerolo; glicerina
กลีเซอไรด์
gliceridi; acilgliceroli
พรีโคซีน
induttori della muta
รีควีนนิ่ง
sostituzione dell'ape regina

ตัวอย่างประโยคด้วย "กลีเซอรีน", หน่วยความจำการแปล

add example
th พวกเราทั้งกองจะเคลื่อนผ่านฐานบิน ในเวลา ‧. ‧
it L' intera divisione attraversera ' il campo di aviazione alle
th เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเชียก่อ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงของภูมิภาคก่อนเปลี่ยนสถานภาพใช้
it Parte dell'Indonesia prima del maggio ‧; per i documenti riguardanti tale regione prima del cambiamento di status usare
th ครอบครัวคุณสบายดีมั้ย เฮดริก?
it La famiglia, Hendrick?
th ชั้นบางๆ ของคิวติหรือไขบนผิวนอกของพืช
it Strato sottile di cutina o materiale ceroso sulla superficie esterna della pianta
th ๏ ์฿ๆ๙ \ xFC๔้ \ xDDไ๙๓ๅ ๓๔๏ ํ ํา\ xFCํ้ \ xDDํแํ ๔๑\ xFC๐ ๏ ํแ ๊๑แ๔\ xDCๅ้ ์๕๓๔้๊\ xDC
it Penso che Lanning abbia dato a Sonny un modo per tenere i segreti
th ส\ xDC๋โ้ํ, ๔แ S- ‧ ๊แ๔แ๓๔๑\ xDD๖๏ ๕ํ ๔แ ๐แ๋้\ xFC๔ๅ๑แ ๑๏ ์๐\ xFC๔!
it Calvin, gli NS- ‧ stanno distruggendo i vecchi robot!
th พวกฮานาเค่น.. ขึ้นเหนือไปสมทบกําลัง ที่ มันตานิการ์
it Stanno mandando Hanneken a nord, verso il Matanikau
th แนวเรามีคน้อยแค่ไหนกันครับ?
it Quanto siamo scoperti, signore?
th แทนนิที่เป็นสารประกอบเคมี, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้
it Composti chimici; per i prodotti usare
th ี๐\ xDC๑๗ๅ้ ๐๑\ xFCโ๋็์แ ์ๅ ๔๏ ๕๒ ิ๑ๅ้๒ \ xFC์๏ ๕๒
it C' è un problema con le Tre Leggi?
th เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากนะ ซิซี่ย์
it È un comportamento egoista, Zindzi
th ขอกระสุเพิ่ม!
it Ricaricare
th ๏ ์฿ๆ๙ ๐๙๒ แ๕๔\ xFC ่แ \ xDE่ๅ๋ๅ ๏ ไ๑ ห\ xDCํ้ํใ๊
it Forse è questo che avrebbe voluto il dottor Lanning
th ิแ S- ‧ ๊แ๔\ xDD๓๔๑ๅ๘แํ ๔แ ๐แ๋้\ xFC๔ๅ๑แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ใ้แ๔฿ ่แ ์แ๒ ๐๑๏ ๓๔\ xDC๔ๅ๕แํ
it Gli NS- ‧ hanno fatto fuori i vecchi robot perché ci avrebbero protetti
th ฮอร์โมนเพรกแนนท์ แมร ซีรั่ม โกนาโดโทรลิ
it Gonadotropina sierica di cavalla gravida
th วัสดุปูนอนสําหรับสัตว์เลี้ยงในบ้าน
it Materiali da lettiera per la stabulazione degli animali
th ื๑็๓้์๏ ๐๏ ้ๅ฿๒ ๔็ ๓\ xFDํไๅ๓็ ใ้แ ํแ ๐แ- ๑แ๊\ xDC์๘ๅ้๒ ๐๑๏ ใ๑แ์์แ๔้๓์\ xFC ๔๙ํS
it Stai usando il collegamento per annullare la programmazione dei NS
th แหลม กลัสเตอร์, นิวบริเท
it Capo Gloucester, Nuova Britannia
th พ่อ แม่.. นารี
it lo, la mamma, Nerine
th จะให้แสดงเลขโพรเซส (PID) ในคอลัมน์โพรเซสของปูมบันทึกระบบหรือไม่?
it Mostriamo il PID nella colonna del processo del registro di sistema?
th หน่วยของเราจะไปรวมกับของ.. จอน แฮนาเค่นในจุดรวมพลเดิม.. ทางตอนใต้ของฐานทัพอากาศ
it Il nostro battaglione si riunira ' con quello di Hanneken nella nostra vecchia posizione, a sud del campo d' aviazione
th แนวรับของเรา มีคไม่พอ
it Non abbiamo uomini a sufficienza
th อาหารที่เตรียมตามความความต้องการสารอาหารที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนการดูดซึมหรือกระบวนการเมตาบลิซึม หรือต้องการควบคุมการกินอาหาร หรือต้องการสารอาหารที่แน่นอน
it Alimenti preparati ad hoc per particolari fabbisogni nutritivi di persone con metabolismo o processi di assorbimento modificati, oppure che richiedono un'ingestione controllata di cibo o di certi principi nutritivi
th พลังงานไอโอไนเซชันลําดับที่ % ‧: %
it Energia di prima ionizzazione
th ก็เท่ากับที่ ท่าน เด เคิล์ก ได้รับ.. แถมยังเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วยนะคะ
it È quanto prendeva de Klerk, più un aumento per l' inflazione
หน้าแสดง 1 พบ 44 ประโยควลีที่ตรงกัน กลีเซอรีนพบใน 0.361 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน