แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (85)

การแปลรหัส
traduction génétique
ตัวขโมยรหัสผ่าน
programme renifleur de mot de passe
รหัสกลุ่มกฎ
code groupement d'employés
รหัสการเข้าถึง
code d’accès; code d'accès
รหัสคลาส
identificateur de classe
รหัสเฉพาะ
identificateur unique
รหัสเฉพาะสากล
identificateur global unique
รหัสชุดบริการเครือข่าย
identificateur SSID (Service Set Identifier)
รหัสโดเมนส่วนกลาง
identificateur de domaine global (GDI)
รหัสโทรออก
code d'accès à une ligne extérieure
รหัสผ่าน
mdp; mot; mot de passe; parole
รหัสผ่านผู้ใช้
mot de passe de l'utilisateur
รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป
mot de passe de groupe résidentiel
รหัสผู้ใช้
identificateur d'utilisateur
รหัสแผนก
code département
รหัสมอส
morse; alphabet morse; code Morse; Morse; code morse
รหัสสกุลเงิน
identificateur LCID de devise; code devise
รหัสสแกน
code de touche enfoncée
รหัสองค์กรแผนก
code département organisation

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
th โปรแกรม ' % ‧ ' ได้ร้องขอที่จะเปิดกระเป๋าคุมข้อมูล ' % ‧ ' โปรดป้อนรหัสผ่านสําหรับกระเป๋าคุมข้อมูลนี้ที่ด้านล่าง
fr L' application %‧ a demandé l' ouverture du portefeuille %‧. Veuillez donner le mot de passe pour ce portefeuille
th คณะที่ปรึกษาการวิจัยเกษตรระหว่างประเทศ
fr Groupe Consultatif pour la Recherche Agronomique Internationale
th ชุดรหัสอักขระ
fr Jeu de caractères &
th ระบุไอคอนที่จะใช้ในกล่องรหัสผ่าน
fr Spécifier l' icône à utiliser dans la fenêtre du mot de passe
th รหัสผ่านตรงกัน
fr Les mots de passe correspondent
th โปรดเติมรหัสผ่านสําหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
fr Veuillez saisir le mot de passe pour la connexion à la base de données
th คุณต้องการจัดเก็บวลีรหัสผ่านไว้ในกระเป๋าคุมข้อมูลของคุณหรือไม่?
fr Voulez-vous enregistrer la phrase de passe dans votre gestionnaire de comptes & ‧‧;?
th รหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง
fr Mot de passe incorrect. Veuillez réessayer
th ไม่ต้องจัดเก็บรหัสผ่าน
fr Ne pas enregistrer le mot de passe
th ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนด
fr La fonction JIS() renvoie les caractères extra-larges correspondant à l' argument demi-large
th ข้อมูลรหัสผ่านและผู้ใช้
fr Informations sur l' utilisateur et les mots de passe
th คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้
fr Vous devez fournir un nom d' utilisateur et un mot de passe pour accéder à ce site
th วิธีสะดวกในการจัดการรหัสผ่านGenericName
fr La bonne manière de gérer ses mots de passeGenericName
th การล็อกอินจาก % ‧ ล้มเหลว: รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
fr Échec de connexion depuis « & ‧‧; %‧ & ‧‧; » & ‧‧;: mot de passe incorrect
th สถานภาพภาคการเกษตรของประเทศ หรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆ
fr État du secteur agricole d'un pays ou d'une région à un moment donne
th เปลี่ยนรหัสผ่าน
fr Modifier le mot de & passe
th รูปแบบการสนองตอบการป้อนรหัสผ่าน
fr Type d' echo du mot de passe
th ความแข็งแรงของรหัสเป็นบิต: NAME OF TRANSLATORS
fr Puissance de chiffrement (bits) & ‧‧;: NAME OF TRANSLATORS
th ใช้เช่นเดียวกันกับก่อน พ.ศ. ‧, ประกอบด้วยสมาชิกจากสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ และจากสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ‧ ประเทศ, ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นSerbia และ Montenegro เมื่อวันที่ ‧ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงภายในภูมิภาค หลัง
fr Utilisé à la fois pour la République fédérale socialiste de Yougoslavie, antérieure à ‧ et composée de six membres, et pour la République fédérale de Yougoslavie, composée de deux membres, qui lui a succédée. Cette dernière a changé son nom en Serbie et Monténégro le ‧ février ‧; pour les documents traitant de cette région après le changement utiliser
th ใช้ชุดรหัสอักขระของเจ้าของเมื่อตอบกลับ
fr Utiliser son propre jeu de caractères pour la réponse
th การจัดการรหัสผ่านName
fr Gestionnaire de mot de passeName
th เกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายใน-รหัส % ‧ ไม่ทราบ
fr erreur interne-code %‧ inconnu
th ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนด
fr La fonction CHAR() renvoie le caractère spécifié par un nombre
th รหัสผ่านไม่ตรงกัน โปรดลองใหม่อีกครั้ง
fr Les mots de passe ne sont pas identiques. Veuillez réessayer
th การรองรับการเก็บรหัสผ่านName
fr Prise en charge du masquage du mot de passeName
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.832 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน