แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (85)

ตัวแจ้งโทรจัน
cheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวปล่อยโทรจัน
programme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจัน
cheval de Troie et ver de publipostage; ver de publipostage
ที-28 โทรจาน
North American T-28 Trojan
โทร
appeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเอง
composer manuellement un numéro
โทรจันการเข้าถึงระยะไกล
cheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันโค้ด
cheval de troie; code de Troie
โทรจิต
télépathie
โทรอนโต
toronto; Toronto
บันทึกการโทร
journaux des appels; journal téléphonique
ม้าโทรจัน
cheval de troie; cheval de Troie
แม็สสเปกโทรเมทรี
spectrométrie de masse; spectrographie de masse
แมสสเปกโทรสโกปี
spectrométrie de masse; spectrographie de masse
รหัสชุดบริการเครือข่าย
identificateur SSID (Service Set Identifier)
รหัสโทรออก
code d'accès à une ligne extérieure
สิ้นสุดการโทร
Terminer l'appel; Fin de l'appel; mettre fin à un appel
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปี
spectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้า
gonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!
fr Quand cette option est cochée, les utilisateurs cochés dans la liste ci-dessous seront autorisés à se connecter sans saisir de mot de passe. Ceci ne s' applique qu' à la connexion en mode graphique de KDM. Réfléchissez-y à deux fois avant de l' activer & ‧‧;!
th รหัสผ่านไม่ตรงกัน
fr Les mots de passe ne correspondent pas
th หากคุณไม่ได้เลือกรูปแบบรหัสอย่างใดเลย SSL จะไม่ทํางาน
fr Si vous ne sélectionnez pas au moins un algorithme de chiffrement, SSL ne fonctionnera pas
th โทรหาเธอซะ เมียคุณต้องหาที่อยู่ใหม่แล้ว!
fr Préviens de suite ton épouse qu' elle cherche une location
th เติมรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ระบุทางด้านบน
fr Saisissez le mot de passe de l' utilisateur que vous avez spécifié ci-dessus
th การรองรับการเก็บรหัสผ่านName
fr Prise en charge du masquage du mot de passeName
th โปรดป้อนรหัสผ่าน
fr Veuillez saisir un mot de passe
th ยืนยันรหัสผ่าน
fr Confirmez le mot de passe &
th เลือกชื่อประเทศต้นกําเนิดของเนื้อหาได้ที่นี่
fr Sélectionnez le nom du pays d' origine du contenu
th ชุดรหัสอักขระ
fr Jeu de caractères
th ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนด
fr La fonction ASC() renvoie les caractères demi-larges correspondant à l' argument extra-large
th ยืนยันรหัสผ่าน
fr Confirmer le mot de passe &
th เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม: ไม่พบโปรแกรมภายในที่ชื่อ ' kdepasswd ' ดังนั้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้
fr Une erreur s' est produite & ‧‧;: le programme « & ‧‧; kdepasswd & ‧‧; » est introuvable. Vous ne pourrez pas modifier votre mot de passe
th ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนด
fr La fonction SLOPE() calcule le slope d' une ligne de régression linéaire
th ต่างประเทศAddress for delivering letters
fr InternationalAddress for delivering letters
th ตั้งค่าชุดรหัสอักขระ
fr Choisir le jeu de caractères
th การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือคลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
fr L' action requise nécessite les droits du superutilisateur. Veuillez saisir ci-dessous le mot de passe du superutilisateur ou cliquez sur « & ‧‧; Ignorer & ‧‧; » pour continuer avec vos droits actuels
th กําหนดรูปแบบการจัดวางแป้นพิมพ์ได้ที่นี่ โดยรูปแบบการจัดวางจะใช้ในการส่งรหัสปุ่มพิมพ์ที่ถูกต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์
fr Utilisez ceci pour spécifier votre disposition de clavier. Ce paramètre de disposition est utilisé pour envoyer les codes clavier corrects au serveur
th คุณหวังมาจากประเทศจีน
fr M. Wang vient de Chine.
th ชุดรหัสอักขระ
fr & Jeu de caractères &
th ป้อนวลีรหัสผ่านสําหรับกุญแจ ‧x% ‧, ที่เป็นของ % ‧lt; % ‧gt
fr Saisissez la phrase secrète pour la clé ‧x%‧, appartenant à %‧lt; %‧gt; &
th รหัสผ่านปัจจุบัน
fr Mot de & passe actuel &
th ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนด
fr La fonction COVAR() calcule la covariance de deux plages de cellules
th รหัส PIN (สําหรับงานส่วนตัว
fr PIN (pour une tâche privée
th ป้อนรหัสผ่านของใบรับรอง
fr Saisissez le mot de passe du certificat &
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.725 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน