แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (85)

ตัวแจ้งโทรจัน
cheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวปล่อยโทรจัน
programme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจัน
cheval de Troie et ver de publipostage; ver de publipostage
ที-28 โทรจาน
North American T-28 Trojan
โทร
appeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเอง
composer manuellement un numéro
โทรจันการเข้าถึงระยะไกล
cheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันโค้ด
cheval de troie; code de Troie
โทรจิต
télépathie
โทรอนโต
toronto; Toronto
บันทึกการโทร
journaux des appels; journal téléphonique
ม้าโทรจัน
cheval de troie; cheval de Troie
แม็สสเปกโทรเมทรี
spectrométrie de masse; spectrographie de masse
แมสสเปกโทรสโกปี
spectrométrie de masse; spectrographie de masse
รหัสชุดบริการเครือข่าย
identificateur SSID (Service Set Identifier)
รหัสโทรออก
code d'accès à une ligne extérieure
สิ้นสุดการโทร
Terminer l'appel; Fin de l'appel; mettre fin à un appel
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปี
spectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้า
gonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
th รหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้Comment
fr Compte utilisateur et mot de passeComment
th ประเทศต่าง ๆ ส่วนมากไม่ใช้ตัวอักขระสําหรับส่วนนี้
fr La majorité des pays n' ont aucun caractère pour cela
th การตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลว ดูเหมือนว่ารหัสผ่านจะไม่ถูกต้อง โดยเซิร์ฟเวอร์แจ้งมาว่า: %
fr Échec de l' authentification. Le mot de passe est probablement faux. Le serveur a répondu & ‧‧;: %
th หน้าเว็บนี้มีรหัสโค้ดที่ผิดพลาดอยู่
fr Cette page web contient des erreurs de codage
th ใช้ชุดรหัสภาษาของระบบ
fr Utiliser l' encodage de votre langue
th รหัสผ่านปริยาย
fr Mot de passe par défaut &
th รหัสผ่านใหม่
fr & Nouveau mot de passe &
th เลือกกาที่ตัวเลือกนี้ หากว่าคุณต้องการที่จะสั่งให้โปรแกรมทํางานด้วยหมายเลข ผู้ใช้งานอื่น ทุกๆ โพรเซสจะมีหมายเลขผู้ใช้งานสําหรับโพรเซสต่างๆ กัน รหัสหมายเลข นี้จะบ่งชีเรื่องของการเข้าถึงและสิทธิอนุญาตอื่นๆ จําเป็นต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อที่จะใช้งานตัวเลือกนี้
fr Cochez cette option si vous voulez lancer cette application avec une id d' utilisateur différent. Chaque processus a un id d' utilisateur associé. Ce code d' id détermine l' accès au fichiers et d' autres permissions. Le mot de passe de l' utilisateur est exigé pour utiliser cette option
th กาเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ KMail ทําการจัดเก็บรหัสผ่านเอาไว้ด้วย หาก KMail สามารถใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล K ได้ ก็จะจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในกระเป๋าคุมข้อมูล แต่หากไม่มีกระเป๋าคุมข้อมูล K รหัสผ่านจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มการปรับแต่งค่าของ KMail แทน โดยจะใช้รูปแบบที่อ่านได้ยากในการจัดเก็บ แต่นั่นก็ยังคงไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจาก หากผู้ที่สามารถเข้าถึงแฟ้มนี้ได้ใช้ความพยายาม ก็อาจจะถอดรหัสผ่านนี้ได้
fr Cochez cette option pour que KMail conserve le mot de passe. Si KWallet est disponible, le mot de passe conservé sera en sécurité. Cependant, s' il n' est pas disponible, le mot de passe sera conservé dans le fichier de configuration de KMail. Il y est stocké dans un format brouillé, mais ne devrait pas être considéré comme protégé d' une tentative de déchiffrement si l' accès au fichier de configuration est obtenu
th ไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ URL ที่เลือกได้ เนื่องจากมันมีส่วนรหัสผ่าน กําลังส่งที่อยู่ URL นี้ไปยัง % ‧ และจะทําให้ความปลอดภัยของ % ‧ อยู่ในภาวะเสี่ยง
fr Impossible de vérifier l' URL sélectionnée car elle contient un mot de passe. L' envoi de cette URL à %‧ mettrait en péril la sécurité de %
th รหัสผ่านไม่ตรงกัน
fr Les mots de passe ne correspondent pas
th สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆ
fr État de l'économie d'un pays ou d'une région à un moment donne
th รหัสผ่านของเอกสารPDF v. < version
fr Mot de passe du documentPDF v
th วลีรหัสผ่าน
fr Phrase de passe &
th ตั้งค่าชุดรหัสอักขระ
fr Choisir le & jeu de caractères
th ในประเทศAddress is not in home country
fr DomestiqueAddress is not in home country
th กล่องรหัสผ่าน
fr Boîte de dialogue de pour la saisie d' un mot de passe
th เลือกชุดรหัสอักขระที่ต้องการใช้กับการเรียกค้นข้อมูล
fr Choisissez le jeu de caractères qui sera utilisé pour encoder votre requête
th รหัสผ่านมีความยาวมากกว่า ‧ ตัวอักษร ซึ่งอาจทําให้มีปัญหาในบางระบบได้ คุณสามารถจะลดรหัสผ่านให้เหลือเพียง ‧ ตัวอักษร หรืออาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้
fr Le mot de passe fait plus de ‧ caractères. Sur certains systèmes, cela peut causer des problèmes. Vous pouvez tronquer le mot de passe à ‧ caractères, ou le laisser tel quel
th เพื่อทําการล็อกอินไปยังผู้ให้บริการของคุณ kppp จะต้องใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ จากผู้ให้บริการ โดยทําการพิมพ์ในช่องด้านล่างนี้ โปรดระวังการใช้งานตัวพิมพ์เล็กและใหญ่
fr Pour vous connecter auprès de votre fournisseur d' accès internet, kppp a besoin du nom d' utilisateur et du mot de passe qu' il vous a donnés. Saisissez ces informations dans les champs ci-dessous. Attention & ‧‧;: la casse est importante
th ความฝันแห่งรหัสกวีName
fr Le rêve du poête codeurName
th รหัสผ่านที่คุณกรอกมีระดับความปลอดภัยต่ํา ควรกําหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยสูงด้วยการ:-ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวมากขึ้น;-ใช้รหัสผ่านที่เป็นการผสมระหว่างอักษรตัวเล็กและอักษรตัวใหญ่;-ใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ร่วมกับตัวอักษร ถึงอย่างไรคุณก็ต้องการจะใช้รหัสผ่านนี้ใช่หรือไม่?
fr Le mot de passe que vous avez saisi possède une faible résistance. Pour améliorer la résistance du mot de passe, essayez & ‧‧;:-d' utiliser un mot de passe plus long & ‧‧;;-d' utiliser un mélange de lettres minuscules et majuscules & ‧‧;;-d' utiliser des nombres ou des symboles, tels que « & ‧‧; ‧ & ‧‧; », aussi bien que des lettres. Voulez-vous utiliser ce mot de passe malgré tout & ‧‧;?
th รหัสผ่านของใบรับรอง
fr Mot de passe du certificat
th โปรดเติมรหัสผ่านสําหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
fr Veuillez saisir le mot de passe pour la connexion à la base de données
th ไม่สามารถเรียกใช้แฟ้มใบรับรองได้ ลองด้วยรหัสผ่านอื่นหรือไม่?
fr Le fichier du certificat n' a pas pu être chargé. Voulez-vous essayer un autre mot de passe & ‧‧;?
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.321 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน