แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การกระจายสารสนเทศdiseminación de la información
การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติRecuperación automática del sistema
การเก็บสารสนเทศalmacenamiento de información
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายinicio de sesión de red
การเข้าสู่ระบบโดยใช้แป้นพิมพ์inicio de sesión interactivo
การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติinicio de sesión automático
การค้นหาจากหลายระบบbúsqueda federada
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศclasificación de la información
การจัยการอย่างเป็นระบบorganización
การดูแลระบบโดยให้สิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดadministración con privilegios mínimos
การบันทึกสารสนเทศregistro de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์proveniencia geográfica; origen geográfico
การประมวลสารสนเทศprocesamiento de información
การเผยแพร่สารสนเทศdifusión de información
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulverización dosis ultrareducida
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลImplementación de un sistema de información de recursos humanos
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์distribución geográfica
การรายงานข้อมูลระบบinstrumentación
การเริ่มต้นระบบครั้งแรกprimer arranque
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศintercambio de información
การศึกษานอกระบบโรงเรียนeducación no formal; educación informal
การสืบค้นสารสนเทศrecuperación de información
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ciclo nutrientes en ecosistemas
การไหลของสารสนเทศflujo de la información
เขตที่แบ่งตามชีวภูมิศาสตร์regiones bio-geográficas
เขตที่แบ่งตามสัตวภูมิศาสตร์regiones zoogeográficas
ความต้องการสารสนเทศnecesidades de información
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยาecotoxicidad
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้asimetría digital
ชีวภูมิศาสตร์biogeografía
ตัวตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพระบบValidador de mantenimiento del sistema
ที่อยู่การเข้าสู่ระบบdirección de suscripción
เทคโนโลยีสารสนเทศtecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
นักภูมิศาสตร์geógrafos
บริการสารสนเทศservicios de información
บริการสารสนเทศด้านตลาดservicios de información mercado
ผู้ดูแลระบบadministrador del sistema
ผู้ดูแลระบบ Exchangeadministrador de Exchange
ภูมิศาสตร์geografía
ภูมิศาสตร์พืชgeografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์zoogeografía
ระบบกระดานข่าวsistema de tablón de anuncios
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกsistema oseomuscular
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์sistemas agrosilvopascícolas
ระบบการตั้งชื่อโดเมนDomain Name System
ระบบการผสมพันธุ์sistemas de apareamiento
ระบบการศึกษาsistemas de educación
ระบบความพรุนของดินsistema poroso del suelo
ระบบเจ้าขุนมูลนายfeudalismo
ระบบฐานความรู้sistemas inteligentes
ระบบตอบรับข้อความcontestador automático
ระบบนิเวศecosistema
ระบบนิเวศน์ecosistema
ระบบนิเวศบนโลกecosfera
ระบบประสาทSistema nervioso; sistema nervioso
ระบบประสาทซิมพาเตติกsistema simpático
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกsistema parasimpático
ระบบป้อมปราการfortificación
ระบบผู้เชี่ยวชาญsistemas expertos; Sistema experto
ระบบเฝ้าระวังsistemas de vigilancia
ระบบพื้นที่สีespacio de colores
ระบบรากsistema radicular
ระบบลิมบิกsistema límbico
ระบบเลขSistema de numeración
ระบบเศรษฐกิจตลาดeconomías de mercado
ระบบสามสกุลเงินtriangulación
ระบบสารสนเทศsistemas de información; sistema de información
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการsistemas de información de gestión
ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณaudio multicanal
ระบบแสงfotosistemas
ระบบหมุนเวียนของกระแสโลหิตsistema circulatorio; sistema cardiovascular
ระบบอนุกรมวิธานsistemática
ระบบอัตโนมัติsistema autónomo (AS); ingeniería automática
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reiniciar
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างenfermedades oseomusculares
โรคทางระบบประสาทenfermedades neurológicas
โรคนิ่วในระบบปัสสาวะurolitiasis
โรคระบบกล้ามเนื้อenfermedades musculares
โรคระบบน้ําเหลืองผิดปกติenfermedades linfáticas
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติinsuficiencia cardíaca
โรคระบบหายใจเรื้อรังenfermedad respiratoria crónica
วัตถุของระบบobjeto de sistema
สัตวภูมิศาสตร์zoogeografía
สารสนเทศinformación
สารสนเทศเลือกสรรdiseminación selectiva información
สารสนเทศศาสตร์ciencia de información
สื่อใช้กู้คืนระบบmedios de recuperación
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทnervios periféricos
อุปกรณ์ระบบdispositivo de sistema

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
ระบบปฏิทินSistema del calendario
ใช้ตามค่าระบบUse anti-aliasingPreferencias del sistemaUse anti-aliasing
p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพรเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้p, li { white-space: pre-wrap; } Planificación de espera (idle) Un programa ejecutando con la prioridad E/S Idle sólo tendrá acceso al disco cuando no haya otro programa que lo haya solicitado durante un tiempo predefinido. El impacto de los procesos E/S Idle sobre la actividad normal del sistema debería ser cero. la prioridad no es aplicable a esta clase de planificación
ขออภัย ชุดภาพไอคอนสื่ออารมณ์ต้องถูกติดตั้งจากแฟ้มภายในระบบเท่านั้นLos temas de emoticonos deben ser instalados desde archivos locales
รองรับเฉพาะแฟ้มภายในระบบเท่านั้นEn la actualidad solo se soportan archivos locales
ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการพลังงานของระบบ ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย รูปแบบการจัดการพลังงาน ‧ จะถูกปรับเป็นรูปแบบตามค่า ' value ' ที่ให้มา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะใช้นโยบายการปรับความถี่ ‧ ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ตามค่า ' value ' ที่ให้มาEspecifique las opciones de gestión de energía del sistema. ‧-Si se especifica la opción del esquema, el esquema de gestión de energía ‧ se corresponde con el « valor » ‧-Si se especifica la opción « cpufreq », la frecuencia de CPU corresponde ‧ con el « valor »
ใช้ชุดรหัสภาษาของระบบUsar codificación del lenguaje
แสดงไอคอนในถาดระบบMostrar icono en la bandeja del sistema
ซ่อนไอคอนในถาดระบบOcultar el icono de la bandeja del sistema
เกิดข้อผิดพลาดของระบบHa ocurrido un error de sistema
โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า คุณได้ติดตั้งแพ็กเกจ samba ไว้ในระบบของคุณเรียบร้อยแล้วAsegúrese de que el paquete samba está instalado correctamente en su sistema
กลุ่มระบบแฟ้ม: % ‧Short description of a process. PID, name, userGrupo del sistema de archivos: %‧Short description of a process. PID, name, user
เซิรฟเวอร์คีย์ลัดระบบ KDEDNameServidor de accesos rápidos globales KDEDName
ยึดเอาตัวภายในระบบUsar el local
ซ่อนหน้าต่างไปยังถาดระบบเมื่อเริ่มทํางานOcultar la ventana en la barra al iniciar
หมายเหตุของเครื่องพิมพ์: หมายเหตุ อาจจะใช้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้้ ซึ่งหมายเหตุนี้จะถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบการพิมพ์ หรืออาจจะปล่อยว่างเอาไว้ก็ได้Comentario de impresora El Comentario puede describir la impresora seleccionada. Este comentario es creado por el administrador del sistema de impresión (o se puede dejar vacío
ปุ่มล็อคหน้าจอ/ออกจากระบบCommentBloquear/TerminarComment
UADescription (โอเปร่า ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) NameUADescription (Opera ‧ en actual)Name
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมAnálisis de riesgos e investigación y control de puntos críticos
เราได้รับข่าวลับแจ้งว่า มีผู้ออกแบบโปรแกรมเวิร์มสําหรับแฮ็คเข้าสู่ระบบข้อมูลHace tiempo nos informaron que alguien estaba diseñando un gusano...... un programa para meterse en el sistema
นี่เป็นรากของระบบแฟ้มNameEsta es la raíz del sistema de archivosName
เลือกระบบเอกสารของโพรโทคอลที่จะแสดงSeleccione la documentación del protocolo a mostrar
การแจ้งให้ทราบของระบบ KDE อนุญาตให้คุณควบคุมว่าคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ซึ่งมีตัวเลือกต่าง ๆ คือ: ถูกกําหนดมาโดยโปรแกรม โดยส่งเสียงบี๊บหรือเสียงอื่น แสดงผ่านกล่องโต้ตอบพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม โดยบันทึกเหตุการณ์ในแฟ้มติดตามการทํางาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบไม่ว่าทางภาพหรือเสียงNotificaciones del sistema KDE le ofrece grandes posibilidades de controlar cómo se le avisará cuando ocurran ciertos eventos. Hay varias posibilidades para avisarle: Como la aplicación fue diseñada originalmente. Con un pitido u otro sonido. Mediante un cuadro de diálogo emergente con información adicional. Guardando el evento en un archivo de registro sin ninguna notificación visual o auditiva
ระบบเน้นข้อความสําหรับ FeriteResaltado para Ferite
แฟ้มรายการพื้นที่ทํางาน % ‧ เป็นประเภทอุปกรณ์ระบบ แต่ไม่มีส่วน Dev=... อยู่El archivo de entradas del escritorio %‧ es del tipo FSDevice pero no tiene entrada Dev
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 0.425 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน