แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   
  • sig   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (49)

การเก็บสารสนเทศ
almacenamiento de información; almacenamiento de datos
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ
elaboración de resúmenes; indización de la información; registro de la información; clasificación de la información; procesamiento de información; categorización de información
การบันทึกสารสนเทศ
registro de la información; procesamiento de información; categorización de información; elaboración de resúmenes; indización de la información; clasificación de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์
origen geográfico; procedencia; origen; proveniencia geográfica
การประมวลสารสนเทศ
categorización de información; registro de la información; procesamiento de información; elaboración de resúmenes; indización de la información; clasificación de la información
การเผยแพร่สารสนเทศ
flujo de la información; difusión de información
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์
presencia natural; distribución geográfica; distribución natural
การสืบค้นสารสนเทศ
recuperación de datos; recuperación de información
การไหลของสารสนเทศ
flujo de la información; difusión de información
ความต้องการสารสนเทศ
necesidades de información; Demanda de información
ความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนในระบบประสาท
convulsiones; retención de humores; coma; síncope; temblor; trastornos neurohormonales; trastornos del mecanismo regulador
ชีวภูมิศาสตร์
geografía vegetal; biogeografía; fitogeografia; zoogeografía
บริการสารสนเทศ
Agrinter; Piadic; servicios de información; Red documental
ภูมิศาสตร์พืช
biogeografía; fitogeografia; zoogeografía; geografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์
geografía vegetal; biogeografía; zoogeografía; fitogeografia
ระบบกระเพาะอาหารและลําไส้
tubo digestivo; sistema gastrointestinal; sistema digestivo
ระบบการถือครอง
tenencia de la tierra; tenencia; sistemas de propiedad
ระบบปฏิบัติการ
Sistema operativo; sistema operativo

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
th ปรับแต่งระบบเสียงComment
es Configuración del sistema de sonidoComment
th ใช้ระบบเสียงของ & KDE
es Usar el sistema de sonido de & KDE
th เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธคําสั้งทั้ง EHLO และ HELO โดยแจ้งว่าเป็นคําสั่งที่ไม่รู้จัก โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
es El servidor ha rechazado las órdenes EHLO y HELO y las trata como desconocidas o sin implementar. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
es Sistema agroforestal, incluyendo plantas leñosas, cultivos alimenticios, pastizales y ganado
th คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ pppd เริ่มงานได้! โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเรื่องการขอใช้งาน pppd
es ¡No tiene permiso para iniciar el pppd! Contacte con su administrador de sistemas y pídale que le de acceso a pppd
th แสดงปูมบันทึกของ Postfix ในแท็บปัจจุบัน; Postfix เป็นที่รู้จัก และถูกใช้กันมาก เพื่อใช้เป็นบริการรับส่งเมลในโลกของระบบลินุกซ์
es Muestra el registro de Postfix en la pestaña actual. Postfix es el servidor de correo más usado y conocido en el mundo Linux
th ตัวเลือกการแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแก้ไขลักษณะที่ Konqueror จะทําการแสดงแฟ้มในโฟลเดอร์ได้ที่นี่ รายการของโพรโทคอล: เลือกกาโพรโทคอลที่จะให้แสดงตัวอย่างของแฟ้ม และเลิกกาตัวที่ไม่ต้องการให้แสดง ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเลือกให้แสดงตัวอย่างกับ โพรโทคอล SMB ก็ได้ หากระบบเครือข่ายของคุณเร็วเพียงพอ และคุณอาจจะไม่ให้ แสดงตัวอย่างกับโพรโทคอล FTP หากคุณไปที่ไซต์ FTP มีความเร็วต่ํา ที่มีแฟ้มภาพขนาดใหญ่บ่อย ๆ ขนาดใหญ่สุดของแฟ้ม: เลือกขนาดใหญ่สุดของแฟ้ม ที่จะให้สร้างการแสดงตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ตั้งไว้ที่ ‧ เมกะไบต์ (ค่าปริยาย) จะทําให้ไม่มีการสร้างการแสดงตัวอย่างกับ แฟ้มที่ใหญ่กว่า ‧ เมกะไบต์ เพื่อประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น
es Opciones de previsualización Aquí puede modificar el comportamiento de Konqueror cuando muestra los archivos en una carpeta. La lista de protocolos: Marque los protocolos sobre los que se debería mostrar la previsualización, y desmarque aquellos en los que no debería verse. Por ejemplo podría querer mostrar previsualizaciones para SMB si la red local es suficientemente rápida, pero puede desactivarlas para FTP si habitualmente visita servidores FTP lentos con imágenes grandes. Tamaño máximo de archivo: Seleccione el tamaño máximo de archivo para los que se pueden mostrar previsualizaciones. Por ejemplo, si lo configura en ‧ MB (el valor predefinido), no se generarán previsualizaciones para archivos mayores que ‧ MB, por razones de velocidad
th คุณสามารถเลือกได้เฉพาะแฟ้มภายในระบบเท่านั้น
es Sólo puede seleccionar archivos locales
th นี่เป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคตามปกติ ที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เมื่อพยายามจะยอมรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่มีเข้ามา
es Este es un error técnico en el que se produjo un error al intentar aceptar una conexión entrante de red
th แสดงผลร่วมกับการจัดการระบบสี
es Vista de gestión de colores
th เลือกระบบโทรสาร
es Selección del sistema de fax
th ระบบปฏิบัติการ
es Sistemas & operativos
th ระบบสารสนเทศงานวิจัยการเกษตรปัจจุบัน
es Sistema de información sobre investigaciones agronómicas en curso
th เอกสารอธิบาย API ของระบบ KDEQuery
es Documentación de la API de KDEQuery
th ถ้าคุณต้องการใช้แรมดิสก์เริ่มระบบ (initrd) สําหรับเคอร์เนลนี้ ให้เติมชื่อแฟ้มที่นี่ ซึ่งหากไม่เติม ก็จะไม่มีการใช้งานแรมดิสก์เริ่มระบบสําหรับเคอร์เนลนี้
es Si quiere usar un disco de memoria inicial (initrd) para este núcleo, introduzca su nombre aquí. Si no quiere usar un disco de memoria inicial déjelo en blanco
th สถานะโพรเซส: % ‧ % ‧ การใช้ CPU ของผู้ใช้: % ‧ % การใช้ CPU ของระบบ: % ‧ %
es Estado del proceso: %‧ %‧ Uso de la CPU por el usuario: %‧ % Uso de la CPU por el sistema: %‧ %
th จํานวนของโพรเซสลูก: % ‧ การใช้งาน CPU ของผู้ใช้ทั้งหมด: % ‧ % การใช้งาน CPU ของระบบทั้งหมด: % ‧ % การใช้งาน CPU ทั้งหมด: % ‧ %
es Número de hijos: %‧ Uso total de la CPU por el usuario: %‧ % Uso total de la CPU por el sistema: %‧ % Uso total de la CPU: %‧ %
th คุณสามารถปรับแต่งความยาวของเสียงออดระบบได้ที่นี่ หากต้องการ ปรับแต่งออดระบบด้วยตัวเอง โปรดดูที่มอดูลควบคุม " ตัวช่วยในการใช้งาน "
es Aquí puede personalizar la duración del timbre del sistema. Para una mayor personalización del timbre, vea el módulo de control " Accesibilidad "
th ระบบสารสนเทศซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
es Sistemas de información que suministran al personal de supervisión datos deseados de tiempo real
th แฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มการตั้งค่าการจัดการระบบสี
es « %‧ » no es un archivo de texto de configuración del relleno fotográfico
th ใช้ไอคอนของ ksystraycmd แทนการใช้ไอคอนของหน้าต่าง ในถาดระบบ (ควรใช้ร่วมกับตัวเลือก--icon เพื่อระบุไอคอนของ ksystraycmd
es No usar el icono de ksystraycmd en vez del de la ventana en la bandeja del sistema, (debería utilizarse con--icon para indicar el icono de ksystraycmd
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็กName
es Un gestor de ventanas minimalistaName
th ออกจากระบบโดยไม่ต้องถามยืนยัน
es Cerrar la sesión sin confirmación
th เมาท์รากของระบบไฟล์สําหรับเคอร์เนลนี้แบบอ่านอย่างเดียว ซึ่งเป็นไปตามปกติ และสคริปต์ init จะทําการเมาท์ระบบไฟล์ใหม่อีกครั้ง ในแบบอ่านและเขียนได้หลังจากการตรวจสอบบางอย่างแล้ว ซึ่งควรจะถูกเปิดใช้ทุกครั้ง ไม่ควรปิดการนี้ จนกว่าคุณจะแน่ใจในสิ่งที่ทํา
es Monta el sistema de archivos raíz de este núcleo como sólo lectura. Normalmente los scripts de inicio se encargan de volver a montar el sistema de archivos raíz como lectura escritura tras efectuar algunas comprobaciones; esta opción siempre debería estar activada. No lo desactive si no sabe lo que hace
th เลือกเพื่อทําให้ไอคอน Amarok ในถาดระบบเป็นภาพเคลื่อนไหว
es Marque para animar el icono de la bandeja del sistema de Amarok
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 0.38 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน