แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การเก็บสารสนเทศ
almacenamiento de información
เทคโนโลยีสารสนเทศ
tecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
แฟ้มระบบ
archivo de sistema
ระบบแตกหน่อ
sistema de renuevos de cepa
ระบบปฏิบัติการ
Sistema operativo; sistema operativo
ระบบวนวัฒน์
sistemas silviculturales
ระบบสารสนเทศ
sistemas de información; sistema de información
วิศวกรระบบ
ingeniero de sistemas
สารสนเทศเลือกสรร
diseminación selectiva información

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
th & ลงไปอยู่ในถาดระบบ
es Anclar en la bandeja del sistema
th เลือกช่วงเวลาหลังจากที่ไม่มีการใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเข้าสู่ โหมด " สํารองพลังงาน " ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานระดับเบื้องต้น
es Elija el periodo de inactividad, después del cual la pantalla debería entrar en modo de « espera ». Este es el primer nivel de ahorro de energía
th แสดงปูมบันทึกของเคอร์เนลในแท็บปัจจุบัน ปูมบันทึกนี้มีประโยชน์มาก สําหรับผู้ใช้ที่ต้องการจะทราบว่า เหตุใดเคอร์เนลจึงไม่สามารถตรวจเจอฮาร์ดแวร์ หรืออะไรที่เป็นเหตุให้ ระบบหยุดการทํางาน/oops ครั้งหลังสุด
es Muestra el registro del núcleo en la pestaña actual. Este registro solamente es útil para los usuarios que deseen saber porqué el núcleo no detecta su hardware o cuál es la causa del último kernel panic/oops
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ชุดตกแต่งได้Name
es Un gestor de ventanas ligero con temasName
th คําเตือน: ส่วนแสดงตัวของโฮสต์ ' % ‧ ' มีการเปลี่ยนแปลง! อาจมีบางคนที่สามารถทําการยุติการเชื่อมต่อของคุณ, หรือผู้ดูแลระบบ ได้ทําการเปลี่ยนกุญแจของโฮสต์ คุณควรจะตรวจสอบกุญแจ กับผู้ดูแลโฮสต์ก่อนทําการเชื่อมต่อ โดยกุญแจของโฮสต์คือ: % ‧ คุณต้องการจะยอมรับกุญแจของโฮสต์ และทําการเชื่อมต่อ ต่อไปหรือไม่?
es AVISO: La identidad de la máquina remota '%‧ ' ha cambiado! Alguien puede estar interceptando su conexión, o puede que simplemente el administrador puede que haya cambiado la clave de la máquina. De cualquier modo verifique la huella de la clave de la máquina con el administrador de dicha máquina antes de conectarse. La huella de la clave es: %‧ ¿Desea aceptar la nueva clave de la máquina y conectarse de todos modos?
th หากก่อนหน้านี้ คุณเคยสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ นี่อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการปรับแต่งระบบเครือข่ายของคุณ โดยเฉพาะส่วนชื่อโฮสต์ของพร็อกซี
es Puede que se haya producido un error con su configuración de red, especificamente con el nombre del proxy. Si ha estado accediendo a Internet sin problemas recientemente, esto es improbable
th ตามปกติ โมเด็มจะคอยสัญญาณจากสายโทรศัพท์ ว่าพร้อมหมุนหรือไม่ ซึ่งหากโมเด็มของคุณไม่สามารถ จัดการกับเสียงสัญญาณได้ หรือระบบโทรศัพท์ภายใน ไม่มีสัญญาณ ให้ปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ ค่าปริยาย:: เปิดใช้
es Normalmente el módem espera al tono de marcar de la linea telefónica que indica que se puede empezar a marcar el número. Si su módem no reconoce ese sonido o su sistema telefónico no emite ese sonido, anule esta opción. Predeterminado:: habilitado
th ระบบเน้นข้อความสําหรับ Scheme
es Realce de Scheme
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบา มีความสามารถในการปะติดหลายๆหน้าต่างลงใน ‧ กรอบName
es Un gestor de ventanas ligero capaz de conectar varias ventanas a un mismo marcoName
th ระบบปฏิบัติการ
es Sistema Operativo
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
es Sistemas de explotación encaminados a limitar la contaminación del ambiente por el control del uso de los productos químicos
th เปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการจะให้มีการเรียกใช้งานส่วนจัดการระบบสีของภาพ เมื่อมีการเปิดใช้แฟ้มแบบ RAW ในเครื่องมือแก้ไขภาพ
es Active esta opción si desea lanzar el complemento del gestor de color en imágenes cuando un archivo en bruto (RAW) se carga en el editor
th คุณสามารถใช้เสียงออดมาตรฐานของระบบ (ทางลําโพงเครื่อง) หรือการแจ้งให้ทราบของระบบ ดูที่มอดูลควบคุม " การแจ้งให้ทราบของระบบ " สําหรับเหตุการณ์ " ส่วนพิเศษบางอย่างในโปรแกรม "
es Puede utilizar el timbre estándar del sistema (altavoz del PC) o un sistema de notificación más sofisticado, vea el módulo de control " Notificaciones del sistema " para el evento " Algo especial ocurrió en el programa "
th คุณใช้ระบบปฏิบัติการอะไรอยู่?
es ¿Qué Sistema Operativo usa?
th ระบบผิดพลาด: %
es error del sistema: %
th เปิดหรือปิดระบบเครือข่ายบนเครื่องนี้
es Habilita o deshabilita la red en este sistema
th เอกสารกําลังพยายามเรียกประมวลผลโปรแกรมภายนอก เพื่อความปลอดภัยของระบบคุณ Okular จะไม่อนุญาตให้มีการประมวลผล
es El documento ha intentado ejecutar una aplicación externa, aunque Okular no lo ha permitido por motivos de seguridad
th เริ่มแบบย่อเป็นไอคอนไปยังถาดระบบ (ย่อหาย
es Iniciar en modo icono (minimizado
th ระบบสารสนเทศซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
es Sistemas de información que suministran al personal de supervisión datos deseados de tiempo real
th ตัวแสดงปูมบันทึกระบบสําหรับ KDE
es Visor de los registros del sistema para KDE
th ระบบสื่อสาร
es Comunicaciones
th เมานท์รากของระบบไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว
es Montar el sistema de archivos & raíz como sólo lectura
th ดูเหมือนว่าระบบของคุณไม่มีข้อมูลเพื่อให้เราอ่าน
es Su sistema no parece tener esta información
th เปิดใช้งานจาวาสคริปต์กับทั้งระบบ
es Habilitar JavaScript globalmente
th ระบบเกษตรแบบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่
es Sistema agrícola basado en el pastoreo extensivo
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 0.568 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน