แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การเก็บสารสนเทศ
almacenamiento de información
เทคโนโลยีสารสนเทศ
tecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
แฟ้มระบบ
archivo de sistema
ระบบแตกหน่อ
sistema de renuevos de cepa
ระบบปฏิบัติการ
Sistema operativo; sistema operativo
ระบบวนวัฒน์
sistemas silviculturales
ระบบสารสนเทศ
sistemas de información; sistema de información
วิศวกรระบบ
ingeniero de sistemas
สารสนเทศเลือกสรร
diseminación selectiva información

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
th c) ‧, ทีมผู้พัฒนาระบบช่วยเหลือ KDE
es c) ‧, Los desarrolladores de KHelpCenter
th แจ้งให้ทราบว่าระบบปลายทางได้ส่งข้อความต่อไปนี้มา: " % ‧ " ซึ่งมันอาจจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ว่า ทําไมการเชื่อมต่อถึงล้มเหลว
es Dese cuenta de que el sistama remoto ha enviado el siguiente mensaje: " %‧ " Ésto le puede dar una pista acerca de por qué falló la conexión
th กราฟนี้จะบอกถึงภาพรวมของ การใช้งานหน่วยความจําหลัก ในระบบของคุณ ระบบปฎิบัติการส่วนใหญ่ (รวมถึงลินุกซ์ด้วย) จะใช้หน่วยความจําหลักที่มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทําเป็นที่พักข้อมูลจากดิสก์สําหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ นั่นหมายความว่าหากคุณมี หน่วยความจําที่ไม่ได้ใชงาน เหลืออยู่น้อย ในขณะที่มี หน่วยความจําพักข้อมูลจากดิสก์ ขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบของคุณได้รับการปรับแต่งที่ดีแล้ว
es Este gráfico le da una visión del uso de la memoria física de su sistema. La mayoría de los sistemas operativos (incluyendo Linux) usarán toda la memoria física disponible como caché de disco para agilizar el rendimiento del sistema. Esto significa que si tiene una cantidad pequeña de memoria física libre y una gran cantidad de memoria de caché de disco su sistema está bien configurado
th นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?
es Esto elimina todas sus entradas de la barra lateral y añade las predefinidas del sistema. Este proceso es irreversible ¿Desea continuar?
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!
es Si se marca esta opción, los usuarios seleccionados de la lista de debajo quedarán autorizados a iniciar una sesión sin introducir contraseña. Esto es aplicable sólo al inicio de sesión gráfico de KDM. Piénseselo dos veces antes de activarla
th การซ่อนไอคอนในถาดระบบจะทําให้ Superkaramba ทํางานอยู่เบื้องหลัง ถ้าต้องการให้แสดงไอคอนอีกครั้ง ให้ใช้เมนูของชุดตกแต่ง
es Si oculta el icono de la bandeja del sistema, SuperKaramba permanecerá funcionando en segundo plano. Para mostrar el icono de nuevo, utilice el menú del tema
th รุ่นของโปรแกรม unrar ในระบบของคุณ ไม่เหมาะกับการใช้ในการเปิดหนังสือการ์ตูนNAME OF TRANSLATORS
es La versión de « unrar » instalada en su sistema no es apropiada para abrir libros de cómics. NAME OF TRANSLATORS
th ระบบเครือข่าย: ไม่ถูกเปิดใช้
es red: no está habilitada
th ปิดการใช้งานการตรวจสอบค่าปรับแต่งของระบบเมื่อเริ่มการทํางาน
es Comprobación de la configuración del sistema en el arranque inhabilitada
th กําลังปรับปรุงฐานข้อมูล OPML ภายในระบบ
es Actualizando la base de datos local de OPML
th แสดงโปรแกรมจัดการจดหมาย K ในถาดระบบเสมอ
es Mostrar siempre KMail en la bandeja del sistema
th % ‧-แก้ไขค่าพิกัดเชิงภูมิศาสตร์
es %‧-Editar coordenadas geográficas
th ตามปกติแล้วโปรแกรมรักษาหน้าจอจะถูกหยุดชั่วคราว เมื่อมีการใช้ระบบประหยัดพลังงานหน้าจอ เนื่องจากจะไม่มีใครเห็นอะไรบนหน้าจออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมรักษาหน้าจอบางตัว จะทําการคํานวณต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะหยุดการทํางานของโปรแกรมเหล่านั้นNAME OF TRANSLATORS
es Habitualmente el salvapantallas se suspende cuando entra en funcionamiento el control de energía de la pantalla, y no puede verse nada en la pantalla. De todas formas, algunos salvapantallas hacen algunas operaciones computacionales útiles, por lo que no es deseable el suspenderlos. NAME OF TRANSLATORS
th ระบบที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นเพื่อทํานายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ความเสียหาย ที่อาจพัฒนาหรือเป็นเหตุแห่งหายนะ ทางธรรมชาติหรืออย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
es Sistemas que predicen o pronostican la formación o el movimiento de un fenómeno potencialmente desastroso que pueda provocar una catástrofe natural o de otra naturaleza
th ใช้การเชื่อมต่อตรง (ต้องการสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
es & Usar conexión directa (puede necesitar permisos de superusuario
th จะให้แสดงไอคอนในถาดระบบหรือไม่
es Si se muestra el icono en la bandeja del sistema
th คัดลอกข้อความหรือรายการที่คุณเลือกไว้ไปยังคลิปบอร์ดของระบบ
es Copiar el texto/elemento(s) seleccionado(s) al portapapeles
th ระบบการลงทะเบียนของหน่วยราชการ
es De variedades vegetales o razas animales
th จะให้ใช้งานลําโพง PC ทั่วไปแทนระบบแจ้งเตือนของ KDE เองหรือไม่
es Si se debe usar el altavoz ordinario del equipo en lugar del sistema de notificaciones propio de KDE
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ GTK‧Name
es Un gestor de ventanas ligero basado en GTK‧Name
th เวลาของระบบ
es Hora del sistema
th แสดงปูมบันทึกของระบบName
es Visor de registros del sistemaName
th เพิ่มรายการปูมบันทึกไปยังปูมบันทึกของระบบ
es Añade una entrada de registro al sistema de registro
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็ก แต่สามารถปรับแต่งได้Name
es Un gestor de ventanas minimalista pero configurableName
th กราฟนี้จะบอกภาพรวมของ จํานวนทั้งหมดของหน่วยความจําทางกายภาพและหน่วยความจําเสมือนรวมกัน ในระบบของคุณ
es Este gráfico le da una visión del estado total de la suma de la memoria física y virtual de su sistema
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 0.71 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน