แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การกระจายสารสนเทศdiseminación de la información
การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติRecuperación automática del sistema
การเก็บสารสนเทศalmacenamiento de información
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายinicio de sesión de red
การเข้าสู่ระบบโดยใช้แป้นพิมพ์inicio de sesión interactivo
การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติinicio de sesión automático
การค้นหาจากหลายระบบbúsqueda federada
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศclasificación de la información
การจัยการอย่างเป็นระบบorganización
การดูแลระบบโดยให้สิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดadministración con privilegios mínimos
การบันทึกสารสนเทศregistro de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์proveniencia geográfica; origen geográfico
การประมวลสารสนเทศprocesamiento de información
การเผยแพร่สารสนเทศdifusión de información
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulverización dosis ultrareducida
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลImplementación de un sistema de información de recursos humanos
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์distribución geográfica
การรายงานข้อมูลระบบinstrumentación
การเริ่มต้นระบบครั้งแรกprimer arranque
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศintercambio de información
การศึกษานอกระบบโรงเรียนeducación no formal; educación informal
การสืบค้นสารสนเทศrecuperación de información
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ciclo nutrientes en ecosistemas
การไหลของสารสนเทศflujo de la información
เขตที่แบ่งตามชีวภูมิศาสตร์regiones bio-geográficas
เขตที่แบ่งตามสัตวภูมิศาสตร์regiones zoogeográficas
ความต้องการสารสนเทศnecesidades de información
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยาecotoxicidad
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้asimetría digital
ชีวภูมิศาสตร์biogeografía
ตัวตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพระบบValidador de mantenimiento del sistema
ที่อยู่การเข้าสู่ระบบdirección de suscripción
เทคโนโลยีสารสนเทศtecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
นักภูมิศาสตร์geógrafos
บริการสารสนเทศservicios de información
บริการสารสนเทศด้านตลาดservicios de información mercado
ผู้ดูแลระบบadministrador del sistema
ผู้ดูแลระบบ Exchangeadministrador de Exchange
ภูมิศาสตร์geografía
ภูมิศาสตร์พืชgeografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์zoogeografía
ระบบกระดานข่าวsistema de tablón de anuncios
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกsistema oseomuscular
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์sistemas agrosilvopascícolas
ระบบการตั้งชื่อโดเมนDomain Name System
ระบบการผสมพันธุ์sistemas de apareamiento
ระบบการศึกษาsistemas de educación
ระบบความพรุนของดินsistema poroso del suelo
ระบบเจ้าขุนมูลนายfeudalismo
ระบบฐานความรู้sistemas inteligentes
ระบบตอบรับข้อความcontestador automático
ระบบนิเวศecosistema
ระบบนิเวศน์ecosistema
ระบบนิเวศบนโลกecosfera
ระบบประสาทSistema nervioso; sistema nervioso
ระบบประสาทซิมพาเตติกsistema simpático
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกsistema parasimpático
ระบบป้อมปราการfortificación
ระบบผู้เชี่ยวชาญsistemas expertos; Sistema experto
ระบบเฝ้าระวังsistemas de vigilancia
ระบบพื้นที่สีespacio de colores
ระบบรากsistema radicular
ระบบลิมบิกsistema límbico
ระบบเลขSistema de numeración
ระบบเศรษฐกิจตลาดeconomías de mercado
ระบบสามสกุลเงินtriangulación
ระบบสารสนเทศsistemas de información; sistema de información
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการsistemas de información de gestión
ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณaudio multicanal
ระบบแสงfotosistemas
ระบบหมุนเวียนของกระแสโลหิตsistema circulatorio; sistema cardiovascular
ระบบอนุกรมวิธานsistemática
ระบบอัตโนมัติsistema autónomo (AS); ingeniería automática
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reiniciar
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างenfermedades oseomusculares
โรคทางระบบประสาทenfermedades neurológicas
โรคนิ่วในระบบปัสสาวะurolitiasis
โรคระบบกล้ามเนื้อenfermedades musculares
โรคระบบน้ําเหลืองผิดปกติenfermedades linfáticas
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติinsuficiencia cardíaca
โรคระบบหายใจเรื้อรังenfermedad respiratoria crónica
วัตถุของระบบobjeto de sistema
สัตวภูมิศาสตร์zoogeografía
สารสนเทศinformación
สารสนเทศเลือกสรรdiseminación selectiva información
สารสนเทศศาสตร์ciencia de información
สื่อใช้กู้คืนระบบmedios de recuperación
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทnervios periféricos
อุปกรณ์ระบบdispositivo de sistema

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
c) ‧, ทีมผู้พัฒนาระบบช่วยเหลือ KDEc) ‧, Los desarrolladores de KHelpCenter
แจ้งให้ทราบว่าระบบปลายทางได้ส่งข้อความต่อไปนี้มา: " % ‧ " ซึ่งมันอาจจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ว่า ทําไมการเชื่อมต่อถึงล้มเหลวDese cuenta de que el sistama remoto ha enviado el siguiente mensaje: " %‧ " Ésto le puede dar una pista acerca de por qué falló la conexión
กราฟนี้จะบอกถึงภาพรวมของ การใช้งานหน่วยความจําหลัก ในระบบของคุณ ระบบปฎิบัติการส่วนใหญ่ (รวมถึงลินุกซ์ด้วย) จะใช้หน่วยความจําหลักที่มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทําเป็นที่พักข้อมูลจากดิสก์สําหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ นั่นหมายความว่าหากคุณมี หน่วยความจําที่ไม่ได้ใชงาน เหลืออยู่น้อย ในขณะที่มี หน่วยความจําพักข้อมูลจากดิสก์ ขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบของคุณได้รับการปรับแต่งที่ดีแล้วEste gráfico le da una visión del uso de la memoria física de su sistema. La mayoría de los sistemas operativos (incluyendo Linux) usarán toda la memoria física disponible como caché de disco para agilizar el rendimiento del sistema. Esto significa que si tiene una cantidad pequeña de memoria física libre y una gran cantidad de memoria de caché de disco su sistema está bien configurado
นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?Esto elimina todas sus entradas de la barra lateral y añade las predefinidas del sistema. Este proceso es irreversible ¿Desea continuar?
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!Si se marca esta opción, los usuarios seleccionados de la lista de debajo quedarán autorizados a iniciar una sesión sin introducir contraseña. Esto es aplicable sólo al inicio de sesión gráfico de KDM. Piénseselo dos veces antes de activarla
การซ่อนไอคอนในถาดระบบจะทําให้ Superkaramba ทํางานอยู่เบื้องหลัง ถ้าต้องการให้แสดงไอคอนอีกครั้ง ให้ใช้เมนูของชุดตกแต่งSi oculta el icono de la bandeja del sistema, SuperKaramba permanecerá funcionando en segundo plano. Para mostrar el icono de nuevo, utilice el menú del tema
รุ่นของโปรแกรม unrar ในระบบของคุณ ไม่เหมาะกับการใช้ในการเปิดหนังสือการ์ตูนNAME OF TRANSLATORSLa versión de « unrar » instalada en su sistema no es apropiada para abrir libros de cómics. NAME OF TRANSLATORS
ระบบเครือข่าย: ไม่ถูกเปิดใช้red: no está habilitada
ปิดการใช้งานการตรวจสอบค่าปรับแต่งของระบบเมื่อเริ่มการทํางานComprobación de la configuración del sistema en el arranque inhabilitada
กําลังปรับปรุงฐานข้อมูล OPML ภายในระบบActualizando la base de datos local de OPML
แสดงโปรแกรมจัดการจดหมาย K ในถาดระบบเสมอMostrar siempre KMail en la bandeja del sistema
% ‧-แก้ไขค่าพิกัดเชิงภูมิศาสตร์%‧-Editar coordenadas geográficas
ตามปกติแล้วโปรแกรมรักษาหน้าจอจะถูกหยุดชั่วคราว เมื่อมีการใช้ระบบประหยัดพลังงานหน้าจอ เนื่องจากจะไม่มีใครเห็นอะไรบนหน้าจออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมรักษาหน้าจอบางตัว จะทําการคํานวณต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะหยุดการทํางานของโปรแกรมเหล่านั้นNAME OF TRANSLATORSHabitualmente el salvapantallas se suspende cuando entra en funcionamiento el control de energía de la pantalla, y no puede verse nada en la pantalla. De todas formas, algunos salvapantallas hacen algunas operaciones computacionales útiles, por lo que no es deseable el suspenderlos. NAME OF TRANSLATORS
ระบบที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นเพื่อทํานายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ความเสียหาย ที่อาจพัฒนาหรือเป็นเหตุแห่งหายนะ ทางธรรมชาติหรืออย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพSistemas que predicen o pronostican la formación o el movimiento de un fenómeno potencialmente desastroso que pueda provocar una catástrofe natural o de otra naturaleza
ใช้การเชื่อมต่อตรง (ต้องการสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ& Usar conexión directa (puede necesitar permisos de superusuario
จะให้แสดงไอคอนในถาดระบบหรือไม่Si se muestra el icono en la bandeja del sistema
คัดลอกข้อความหรือรายการที่คุณเลือกไว้ไปยังคลิปบอร์ดของระบบCopiar el texto/elemento(s) seleccionado(s) al portapapeles
ระบบการลงทะเบียนของหน่วยราชการDe variedades vegetales o razas animales
จะให้ใช้งานลําโพง PC ทั่วไปแทนระบบแจ้งเตือนของ KDE เองหรือไม่Si se debe usar el altavoz ordinario del equipo en lugar del sistema de notificaciones propio de KDE
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ GTK‧NameUn gestor de ventanas ligero basado en GTK‧Name
เวลาของระบบHora del sistema
แสดงปูมบันทึกของระบบNameVisor de registros del sistemaName
เพิ่มรายการปูมบันทึกไปยังปูมบันทึกของระบบAñade una entrada de registro al sistema de registro
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็ก แต่สามารถปรับแต่งได้NameUn gestor de ventanas minimalista pero configurableName
กราฟนี้จะบอกภาพรวมของ จํานวนทั้งหมดของหน่วยความจําทางกายภาพและหน่วยความจําเสมือนรวมกัน ในระบบของคุณEste gráfico le da una visión del estado total de la suma de la memoria física y virtual de su sistema
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 1.041 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน