แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • osteodystrophy   
  • osteomalacia   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

กระดูกskeleton; bone; ; bones
กระดูกก้นischium
กระดูกก้นบกcoccyx
กระดูกข้อเท้าส่วนบนmetatarsus; tarsus
กระดูกข้อมือcarpus
กระดูกขาหน้าท่อนล่างulna; metatarsus
กระดูกแขนขาlimb bones
กระดูกโคนขาthigh; femur
กระดูกต้นขาfemur; thighbone; thigh bone
กระดูกต้นแขนhumerus
กระดูกนิ้วเท้าtoes
กระดูกนิ้วมือphalanges
กระดูกป่นbone meal
กระดูกปีกสะโพกilium
กระดูกฝ่าเท้าmetatarsus; ulna
กระดูกฝ่ามือmetacarpus; Metacarpus
กระดูกหน้าแข้งshank; shinbone; shin; tibia
กระดูกหน้าอกbreastbone; sternum
กระดูกหัวไหล่shoulder blade
กระดูกหุ้มสมองneurocranium
กระดูกโหนกแก้ม
กระดูกไหปลาร้า; collarbone; clavicle
กระดูกอกsternum; breastbone
กระดูกโอบอกpectoral girdle
กระบวนการสร้างกระดูกossification
การเกาะของแคลเซียม (กระดูก)calcification (skeleton)
การคิดค่าเสื่อมราคาด้วยยอดดุลที่ลดลงreducing balance depreciation
การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงstraight line depreciation
การจัดกระดูกให้เข้าที่osteopathy
การเน่าเสีย (การเสื่อมสภาพ)putrefaction (deterioration)
การสร้างกระดูกbone formation
การสะสมแร่ธาตุในกระดูกbone mineralization
การเสื่อมของทรัพยากรน้ําwater depletion
การเสื่อมตามอายุsenescence
การเสื่อมถอยจากการผสมเลือดชิดinbreeding depression
การเสื่อมสภาพdeterioration
การเสื่อมสภาพของไขมันfatty degeneration
การเสื่อมสภาพของดินsoil degradation; soil deterioration
การเสื่อมสภาพของพื้นดินland degradation
การเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมenvironmental degradation
การเสื่อมสภาพของอาหารfood spoilage; spoilage
การเสื่อมสภาพทางชีวภาพbiodeterioration
เกี่ยวกับกระดูกเชิงกรานpelvic
เกี่ยวกับโครงกระดูกskeletal
ข้อต่อกระดูก (ส่วนของร่างกาย)joints (body parts)
ความเสื่อมของดินsoil sickness
ค่าเสื่อมราคาdepreciation; amortization of assets
ค่าเสื่อมราคากลุ่มสินทรัพย์มูลค่าต่ําlow-value pool depreciation
ค่าเสื่อมราคาที่คาดการณ์projected depreciation
ค่าเสื่อมราคาพิเศษbonus depreciation; special depreciation allowance
ค่าเสื่อมราคาสะสมaccumulated depreciation
โครงกระดูกatomy; anatomy; cage
เงี่ยงกระดูกvertebral column; spine
เนื้อถอดกระดูกdeboned meat; boned meat
แบบแผนการคิดค่าเสื่อมราคาdepreciation convention
ภาวะกระดูกหลุดออกosteochondrosis
ภาวะกระดูกอ่อนosteomalacia; osteodystrophy
ภาวะสมองเสื่อมdementia
ภาวะสมองเสื่อมจากการมีสารพิษในสมองhepatic encephalopathy
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกmusculoskeletal system
ระบบโครงกระดูกskeleton
ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาrecovery period
วิธีคิดค่าเสื่อมแบบอัตราเร่งAccelerated Cost Recovery System
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาด้วยตนเองmanual depreciation method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามปริมาณการใช้consumption depreciation method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามอัตราfactor depreciation method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานคงเหลือแบบเส้นตรงstraight-line service life remaining depreciation method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานแบบเส้นตรงstraight-line service life depreciation method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่งปรับเปลี่ยนModified Accelerated Cost Recovery System
สมุดบัญชีค่าเสื่อมราคาdepreciation book
สมุดบัญชีค่าเสื่อมราคาที่ได้รับderived depreciation book
ส่วนของกระดูกและเนื้อ (หาง)docking (tail)
อันดับปลาลิ้นกระดูกOsteoglossiformes
อายุกระดูกskeletal age

ตัวอย่างประโยคด้วย "โรคกระดูกเสื่อม", หน่วยความจำการแปล

add example
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอกAlterations in organisms caused by diseases or external elements
การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคDetermination of cause of death or changes produced by disease
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathological calcification
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndromePorcine reproductive and respiratory syndrome
แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรคHereditary or constitutional tendency to a particular type of disease
โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือกIncludes shellfish diseases
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชScience of plant nutrients and their relation to plant health and disease
อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางานAny accident, disease, disorder, or other health hazard related to a particular occupational activity or work environment
การเสื่อมสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยการกระทําของเอนไซม์ภายในเซลล์Cell or tissue degradation by action of endogenous enzymes
โรคของสัตว์เลี้ยงIn livestock
การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืชControl of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้Restricted to plants; for animals and man use
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
อาการเรื้อรังของโรคOf diseases
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคStudy of the causes of diseases
อาการเฉียบพลันของโรคOf diseases
การรับรองเพื่อยืนยันว่าพืชนั้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์,ปราศจากโรค ฯลฯCertification that a given plant conforms to certain standards as to varietal characteristics, freedom from diseases, etc
แน่นอนครับ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวดคนจากสมาพันธ์จะบุกเข้าไป ที่บ้านคุณตอนกลางดึก ผ่าคุณจากกระดูกไหปลาร้า จนถึงเชิงกรานด้วยมีดผ่าตัดOf course, if you can' t pay the bills, some Union man will break into your house in the middle of the night, slice you open from the collarbone to the pelvis with a scalpel and reclaim our property
โรคของผึ้งBee disease
การเสื่อมสภาพของไม้ที่ยังไม่ได้ตัดหรือไม้ที่แปรรูปแล้วจากการเข้าทําลายของเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆDecomposition by fungi or other microorganisms of uncut, cut or processed wood
การตรวจสอบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังการตาย เพื่อตัดสินสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรคExamination of tissues or organs after death to determine the cause of death or the changes produced by a disease
โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์Diseases of useful insects
การเคลื่อนที่จากที่เดิมของข้อต่อกระดูกDisplacement of the moving parts of a joint
หน้าแสดง 1 พบ 27 ประโยควลีที่ตรงกัน โรคกระดูกเสื่อมพบใน 0.535 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน