แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • osteodystrophy   
  • osteomalacia   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (75)

กระดูก
skeleton; bones; ; bone
กระดูกต้นขา
femur; thighbone; thigh bone
กระดูกสะบัก
shoulder blade; scapula
กระดูกหน้าแข้ง
tibia; shinbone; shin; shank
กระดูกอ่อน
cartilage; ; gristle
ค่าเสื่อมราคา
amortization of assets; depreciation
ค่าเสื่อมราคาพิเศษ
bonus depreciation; special depreciation allowance
โครงกระดูก
atomy; skeleton; cage; anatomy

ตัวอย่างประโยคด้วย "โรคกระดูกเสื่อม", หน่วยความจำการแปล

add example
th การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเนื่องจากโรคหรือปัจจัยภายนอก
en Alterations in organisms caused by diseases or external elements
th การวินิจฉัยสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค
en Determination of cause of death or changes produced by disease
th การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืช
en Pathological calcification
th โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Porcine reproductive and respiratory syndrome
en Porcine reproductive and respiratory syndrome
th แนวโน้มการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
en Hereditary or constitutional tendency to a particular type of disease
th โรคของปลา รวมถึงสัตว์น้ําจําพวกมีเปลือก
en Includes shellfish diseases
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
en Science of plant nutrients and their relation to plant health and disease
th อุบัติเหตุ โรค ความผิดปกติ หรืออันตรายที่เกิดกับสุขภาพอื่นๆ อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
en Any accident, disease, disorder, or other health hazard related to a particular occupational activity or work environment
th การเสื่อมสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยการกระทําของเอนไซม์ภายในเซลล์
en Cell or tissue degradation by action of endogenous enzymes
th โรคของสัตว์เลี้ยง
en In livestock
th การควบคุมโรคหรือแมลงโดยวิธีเขตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปลูกพืช
en Control of diseases or pests by use of cultivation techniques or changed cropping patterns
th โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, สําหรับในสัตว์และคนใช้
en Restricted to plants; for animals and man use
th วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
en Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
th หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเอง
en Services monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
th อาการเรื้อรังของโรค
en Of diseases
th ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค
en Study of the causes of diseases
th อาการเฉียบพลันของโรค
en Of diseases
th การรับรองเพื่อยืนยันว่าพืชนั้นมีลักษณะตรงตามพันธุ์,ปราศจากโรค ฯลฯ
en Certification that a given plant conforms to certain standards as to varietal characteristics, freedom from diseases, etc
th แน่นอนครับ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวดคนจากสมาพันธ์จะบุกเข้าไป ที่บ้านคุณตอนกลางดึก ผ่าคุณจากกระดูกไหปลาร้า จนถึงเชิงกรานด้วยมีดผ่าตัด
en Of course, if you can' t pay the bills, some Union man will break into your house in the middle of the night, slice you open from the collarbone to the pelvis with a scalpel and reclaim our property
th โรคของผึ้ง
en Bee disease
th การเสื่อมสภาพของไม้ที่ยังไม่ได้ตัดหรือไม้ที่แปรรูปแล้วจากการเข้าทําลายของเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆ
en Decomposition by fungi or other microorganisms of uncut, cut or processed wood
th การตรวจสอบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะหลังการตาย เพื่อตัดสินสาเหตุของการตายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโรค
en Examination of tissues or organs after death to determine the cause of death or the changes produced by a disease
th โรคของแมลงที่เป็นประโยชน์
en Diseases of useful insects
th การเคลื่อนที่จากที่เดิมของข้อต่อกระดูก
en Displacement of the moving parts of a joint
หน้าแสดง 1 พบ 27 ประโยควลีที่ตรงกัน โรคกระดูกเสื่อมพบใน 0.524 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน