แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • check mark   
    (noun   )
     
    A small x or other sign that appears in the check box if the option represented by the box is selected.
  • tick     
    (verb, noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (41)

เครื่องหมาย
signal; notice; seal; insignia; figure; blaze; note; mark; marking; notation; badge; digit; ; symbol; denotation; Blaze; token; allegory; indication; expression; crest; device; label; image; emblem; marker; sign; ticket; earmark; ensign; stamp; type; code; logo
เครื่องหมายคําถาม
interrogation point; query; interrogation; question mark; question
เครื่องหมายคําพูด
quote; inverted comma; quotation mark; quotation marks
เครื่องหมายตกใจ
exclamation mark; exclamation point
เครื่องหมายทางชีววิทยา
molecular markers; genetic markers; indicator species; bioindicators; biological markers; soil indicators; biochemical indicators; biochemical markers; indicator organisms

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายถูก", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตัวเลือกนี้จะทําการเปิดใช้งานความสามารถเพิ่มความสะดวกบางอย่าง สําหรับบันทึกแฟ้มด้วยนามสกุล: นามสกุลใดก็ตามที่ระบุใน พื้นที่ข้อความ % ‧ จะถูกอัปเดตหากว่าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดของแฟ้มที่จะบันทึก หากไม่มีนามสกุลระบุเอาไว้ในพื้นที่ข้อความ % ‧ เมื่อคุณทําการคลิกที่ บันทึก, % ‧ จะถูกเติมเข้าไปที่ท้ายชื่อแฟ้ม (ถ้าหากว่าไม่มีชื่อแฟ้มอยู่ก่อน) ซึ่งนามสกุล ของแฟ้มนี้จะอยุ่บนฐานของชนิดแฟ้มที่คุณเลือกที่จะบันทึก ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ KDE เติมนามสกุลให้ชื่อแฟ้ม คุณอาจจะทําการปิดความสามารถนี้ หรือคุณอาจจะกันความสามารถนี้โดยการเติมเครื่องหมาย มหัพภาค (.) ที่ท้ายชื่อแฟ้มก็ได้ (เครื่องหมายมหัพภาคจะถูกเอาออกเองโดยอัตโนมัติ) หากไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เอาไว้ เพราะว่ามันจะทําให้แฟ้มของคุณสามารถที่จะจัดการได้ง่าย
en This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
th เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายคําพูดเปิด
en Punctuation, Initial Quote
th เครื่องหมายกําหนดเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name
en Combining Diacritical Marks
th ไม่สามารถใช้ชื่อ " % ‧ " ได้ลองใช้ชื่ออื่นๆ ที่มีตัวอักษรน้อยกว่านี้ หรือที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ดู
en The name " %‧ " can not be used. Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks
th เครื่องหมายแยกเลขหลักพัน
en Thousands separator
th Regular expression ที่ใช้ในชื่อแฟ้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การใช้ ส่วนที่เลือกเป็น " " และให้แทนที่ด้วย " _ " จะเป็นการแทนที่เคาะวรรคทั้งหมดด้วยเครื่องหมายสัญประกาศ
en Regular expression used on all file names. For example using selection " " and replace with " _ " would replace all the spaces with underlines
th คลิดที่ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบ
en Click on this button to change the comparison sign
th ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบ
en Here you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus
th ตําแหน่งที่อยู่ เป็นตําแหน่งที่อยู่ของเดมอน CUPS ที่รอรับการเชื่อมต่ออยู่ อาจจะปล่อยให้มันว่าง หรือใช้เครื่องหมายดอกจันทน์ (*) เพื่อระบุค่าทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Address The address that the CUPS daemon is listening at. Leave it empty or use an asterisk (*) to specify a port value on the entire subnetwork
th ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณ
en The email address you entered is not valid because it ended unexpectedly, this probably means you have used an escaping type character like an \\ as the last character in your email address
th ชื่อแฟ้มที่ร้องขอ % ‧ ไม่ถูกต้อง; โปรดแน่ใจว่าชื่อแฟ้มทุกๆ ชื่อถูกครอบด้วยเครื่องหมายคําพูด
en The requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
th ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด
en The name of the widget style, for example " keramik " or " plastik ". Without quotes
th เครื่องหมาย, ไม่มีช่องไฟ
en Mark, Non-Spacing
th ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้ว
en The requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
th เครื่องหมาย, ครอบ
en Mark, Enclosing
th ส่วนเสริมเครื่องหมายกํากับการออกเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name
en Combining Diacritical Marks Supplement
th ' * ' หรือ '? ' ไม่ใช้ไวลด์การ์ดที่ถูกต้องในภาษา SQL หากต้องการ ให้ใช้เครื่องหมาย ' % ' หรือ ' _ ' แทน คุณต้องการแทนที่มันหรือไม่?
en '* ' or '? ' are not valid wildcards in SQL. The proper replacements are ' % ' or '_ '. Do you want to replace them?
th เครื่องหมายแยกเลขหลักหน่วย
en Decimal symbol
th เปลี่ยนสีของเครื่องหมายคํานวณ
en Change the color of the operation signs
th แสดงเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัว แทนแต่ละตัวอักษร
en Show one star for each letter
th เครื่องหมายวรรคตอน, เปิด
en Punctuation, Open
th มีเครื่องหมายทึี่ไม่ต้องการที่ % ‧: %
en Unexpected token at %‧: %
th เครื่องหมายแยกหลักพัน
en Thousands separator
th เครื่องหมายวรรคตอนเสริมKCharselect unicode block name
en Supplemental Punctuation
th นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
en This field contains the address of your computer and the display number, separated by a colon. The address is just a hint-you can use any address that can reach your computer. Desktop Sharing tries to guess your address from your network configuration, but does not always succeed in doing so. If your computer is behind a firewall it may have a different address or be unreachable for other computers
หน้าแสดง 1 พบ 75 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายถูกพบใน 0.307 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน