แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • check mark   
    (noun   )
     
    A small x or other sign that appears in the check box if the option represented by the box is selected.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (30)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิดClosed Chevron Process
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐานBasic Chevron Process
กล่องกาเครื่องหมายcheck box
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติMath Autocorrect
การย้อมสีเครื่องหมายdye markers
เครื่องหมาย
เครื่องหมายการออกเสียง; diacritic
เครื่องหมายขีดtick mark; tick
เครื่องหมายครอบตัดcrop mark
เครื่องหมายจราจรtraffic sign; road sign
เครื่องหมายทับforward slash; slash
เครื่องหมายทางชีวเคมีbiochemical markers
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)biological markers (molecular)
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)biological markers (organisms)
เครื่องหมายทางพันธุกรรมgenetic markers
เครื่องหมายทางโมเลกุลmolecular markers
เครื่องหมายเท่ากับequal sign
เครื่องหมายบริการservice mark
เครื่องหมายบวกplus sign
เครื่องหมายบั้งสองชั้นoverflow chevron
เครื่องหมายผู้เขียนAuthor Marks
เครื่องหมายไม้บรรทัดruler mark
เครื่องหมายลบรายการtombstone
เครื่องหมายวรรคspacing character
เครื่องหมายวรรคตอนpunctuation; punctuation mark
เครื่องหมายเศษส่วนfraction bar
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูดquoted identifier
รายการเครื่องหมายบั้งChevron List
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งVertical Chevron List
เศษส่วนแบบไม่มีเครื่องหมายno-bar fraction

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายถูก", หน่วยความจำการแปล

add example
ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้วThe requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
มีเครื่องหมายทึี่ไม่ต้องการที่ % ‧: %Unexpected token at %‧: %
แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วยReplace international prefix '+ ' with
แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาคPrints the value for 'key ' of the given file(s). 'key ' may also be a comma-separated list of keys
คลิดที่ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบClick on this button to change the comparison sign
นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
ตัวเลือกนี้จะทําการเปิดใช้งานความสามารถเพิ่มความสะดวกบางอย่าง สําหรับบันทึกแฟ้มด้วยนามสกุล: นามสกุลใดก็ตามที่ระบุใน พื้นที่ข้อความ % ‧ จะถูกอัปเดตหากว่าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดของแฟ้มที่จะบันทึก หากไม่มีนามสกุลระบุเอาไว้ในพื้นที่ข้อความ % ‧ เมื่อคุณทําการคลิกที่ บันทึก, % ‧ จะถูกเติมเข้าไปที่ท้ายชื่อแฟ้ม (ถ้าหากว่าไม่มีชื่อแฟ้มอยู่ก่อน) ซึ่งนามสกุล ของแฟ้มนี้จะอยุ่บนฐานของชนิดแฟ้มที่คุณเลือกที่จะบันทึก ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ KDE เติมนามสกุลให้ชื่อแฟ้ม คุณอาจจะทําการปิดความสามารถนี้ หรือคุณอาจจะกันความสามารถนี้โดยการเติมเครื่องหมาย มหัพภาค (.) ที่ท้ายชื่อแฟ้มก็ได้ (เครื่องหมายมหัพภาคจะถูกเอาออกเองโดยอัตโนมัติ) หากไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เอาไว้ เพราะว่ามันจะทําให้แฟ้มของคุณสามารถที่จะจัดการได้ง่ายThis option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) is an error. The character must be in quotes
นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นThis field contains the address of your computer and the display number, separated by a colon. The address is just a hint-you can use any address that can reach your computer. Desktop Sharing tries to guess your address from your network configuration, but does not always succeed in doing so. If your computer is behind a firewall it may have a different address or be unreachable for other computers
รายการชนิดแฟ้ม mime แยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งใช้ในการจํากัดการใช้กับแฟ้มที่เข้าคู่กับชนิดแฟ้ม mime เท่านั้น ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวาเพื่อขอรายการชนิดแฟ้มที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการเลือก และเมื่อเลือกใช้ จะมีการเติมมาสก์ชื่อแฟ้มให้อัตโนมัติA list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as well
เครื่องหมายแยกเลขหลักหน่วย& Decimal symbol
ส่วนเสริมเครื่องหมายกํากับการออกเสียงแบบรวมKCharselect unicode block nameCombining Diacritical Marks Supplement
เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายคําพูดปิดPunctuation, Final Quote
เครื่องหมายคํานวณ& Operation sign
เครื่องหมายแยกเลขหลักพันThousands separator
เพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศAdd & Quote Characters
ชื่อแฟ้มที่ร้องขอ % ‧ ไม่ถูกต้อง; โปรดแน่ใจว่าชื่อแฟ้มทุกๆ ชื่อถูกครอบด้วยเครื่องหมายคําพูดThe requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
เติมหน้าหรือกลุ่มของหน้า โดยแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter pages or group of pages to print separated by commas
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูดThe name of the widget style, for example " keramik " or " plastik ". Without quotes
ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณThe email address you entered is not valid because it ended unexpectedly, this probably means you have used an escaping type character like an \\ as the last character in your email address
แสดงเครื่องหมายขยาย/ยุบส่วนที่อ้างถึงShow expand/collapse quote marks
ชื่ออินสแตนซ์จะต้องไม่มีช่องว่างหรือเครื่องหมายInstance name must not contain any spaces or slashes
ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันมีส่วนที่เครื่องหมายจุลภาค (,) ที่ไม่ต้องการอยู่ด้วยThe email address you have entered is not valid because it contains an unexpected comma
เปิดใช้/ปิดเครื่องหมายขีดบอกระดับเสียง บนแถบเลื่อนEnable/disable tickmark scales on the sliders
หน้าแสดง 1 พบ 75 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายถูกพบใน 0.148 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน