แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • federal tax identification number   
     
    In the United States, a 9-digit number that identifies a business entity to the government. A business must have an EIN if it has employees or meets other criteria specified by the federal government.
  • taxpayer identification number   
     
    A 9-digit number used to identify an entity (company or person) for tax reporting purposes in the U.S. There are several different types of tax identification numbers, such as employer identification number (EIN), Social Security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), and adopted taxpayer identification number (ATIN).

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (41)

การอยู่ประจําที่
agricultural colonization; rural settlement; sedentarization; resettlement
ขาประจํา
regular; fixture; habitue; regular customer
งานประจํา
routine; occupation; rut; groove; calling; spadework; profession
จุลชีพประจําถิ่น
microbial flora; microbiota; bacterial flora; microflora
จุลินทรีย์ประจําถิ่น
microbiota; microflora; microbial flora; bacterial flora
ทหารกองประจําการ
man; military man; military personnel; serviceman
ทหารประจํากองทัพ
man; military personnel; military man; serviceman
บัญชีเงินฝากประจํา
deposit account; time deposit account
บัตรประจําตัว
card; identification card; id; identity card; ID card
ประจําเดือน
monthly; period; menstrual flow; flow; menstruum; menstrual period; menorrhoea; menstruation; menorrhea; menstrual blood; menses; catamenia; monthly period; monthlies
ประติมากร
sculptress; carver; sculptor; sculpturer; statue maker

ตัวอย่างประโยคด้วย "หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี", หน่วยความจำการแปล

add example
th การกระทําที่มีอยู่
en Available actions
th เพิ่มหมายเลขหน้า
en Add page numbers
th การกระทําที่ร้องขอมาต้องการสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ผู้ใช้ root) ในการทํางาน โปรดกรอกรหัสผ่าน
en The action you requested needs root privileges. Please enter your password
th การรากฎตัวของหน้าต่างในแบบเคลื่อนไหวName
en Animates appearing of windows
th หมายเลขลําดับ
en & Sorting number
th ผมจึงอยากให้เค้า.. ได้รับช่วงต่อทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้ผมจึงขอให้คุณได้ไปประจําการใหม่
en So I volunteered you for reassignment
th แสดงแถบประในเมนูแบบป๊อบอัป
en Show tear-off handles in & popup menus
th คอลัมน์ที่รากฎทั้งหมด
en All Visible Columns
th การกระทํานี้จะเปิดหัวข้อทั้งหมด แต่จะใช้ได้เมื่อตัวเลือกในเมนู จัดกลุ่มตาม ถูกเปิดใช้แล้วเท่านั้น
en This action opens all main categories. This is enabled only if an option has been selected in the Group By menu
th หมายเลขบัตรเครดิต
en Credit card number
th ความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นประจํา หรือนานๆ ครั้ง เป็นความผิดพลาดซ้ําอย่างเดิมหรือเปล่า
en Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible?
th หมายเลขพอร์ตไม่ถูกต้อง
en Wrong port number
th การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือคลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
en The action you requested needs root privileges. Please enter root 's password below or click Ignore to continue with your current privileges
th ลบสถานะรายการการกระทําออกจากจดหมาย
en Action Item Message
th เอเชีย/ชยปุระ
en Asia/Jayapura
th มันไม่แฟร์เท่าไหร่ก็เพราะว่าเขาอยู่. ‧ มาสามปีแล้ว
en It wasn' t exactly fair, seeing as he was in the fourth grade for the third time
th เป็นการกําหนดช่วงเวลาที่จะให้รอก่อนหมุนโมเด็ม หากหมายเลขที่ใช้ไม่ว่าง ซึ่งจําเป็นมาก เนื่องจาก บางโมเด็มอาจทํางานเพี้ยนได้ หากหมายเลข เดียวกันเกิดไม่ว่างตลอดขึ้นมา ค่าปริยายคือ ‧ วินาที ซึ่งคุณไม่ควรเปลี่ยนมัน จนกว่าจะต้องการทําเช่นนั้น
en Specifies the number of seconds to wait before redial if all dialed numbers are busy. This is necessary because some modems get stuck if the same number is busy too often. The default is ‧ seconds, you should not change this unless you need to
th คัดลอกส่วนที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด ใช้การกระทํานี หากคุณต้องการจะวางส่วนที่เลือกไว้ในการสนทนาหรือส่งเมล
en Copies the selection to the clipboard. This action is useful if you want to paste the selection in a chat or an email
th ล้มเหลวในการเขียนหมายเลขประจําเทป
en Writing tape ID failed
th & หลักของหมายเลขเพลงที่น้อยที่สุด
en Minimum track & width
th การกระทําสําหรับ
en Actions For
th นี่คือข้อความที่จะรากฎในแถบพาเนล ' ที่หลัก ๆ ' คําอธิบายควรจะประกอบด้วยคําหนึ่งหรือสองคําที่จะช่วยให้คุณจําได้ว่า รายการนี้อ้างอิงไปที่อะไร
en This is the text that will appear in the Places panel. The description should consist of one or two words that will help you remember what this entry refers to
th คุณสามารถเอาส่วน & quot; [ ชื่อรายการจดหมายเวียน] quot; ที่ถูกเพิ่มไปยังเรื่องของบางจดหมายเวียนออกได้ โดยการใช้ตัวกรองการกระทํา เขียนหัวจดหมายใหม่? โดยใช้การกระทํา เขียนหัวจดหมายใหม่ & quot; เรื่องquot; แทนที่ & quot; \\ s * \\ [ ชื่อรายการจดหมายเวียน \\ ] \\ s* quot; ด้วย & quot; quot
en that you can get rid of the & quot; [ mailing list name]quot; added to the subject of some mailing lists by using the rewrite header filter action? Just use rewrite header & quot; Subjectquot; replace & quot; \\s*\\[mailing list name\\]\\s*quot; with & quot; quot
th การกระทําที่ร้องขอมาต้องการงาน ssh โปรดใส่รหัสผ่านหรือวลีผ่าน
en The action you requested uses ssh. Please enter the password or pass phrase
th ไม่พบส่วนรหัสผ่านของผู้ใช้หมายเลข (uid) ' % ‧' Generation Message + current date
en No password entry found for uid '%‧ '
หน้าแสดง 1 พบ 427 ประโยควลีที่ตรงกัน หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีพบใน 0.502 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน