แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • federal tax identification number   
     
    In the United States, a 9-digit number that identifies a business entity to the government. A business must have an EIN if it has employees or meets other criteria specified by the federal government.
  • taxpayer identification number   
     
    A 9-digit number used to identify an entity (company or person) for tax reporting purposes in the U.S. There are several different types of tax identification numbers, such as employer identification number (EIN), Social Security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), and adopted taxpayer identification number (ATIN).

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (83)

ประจําเดือน
monthly; period; menstrual period; menorrhoea; menstruation; menorrhea; menses; catamenia; monthly period; monthlies
ประจําปี
annual; yearly; anniversary
หมายเลขเบคอน
Six Degrees of Kevin Bacon

ตัวอย่างประโยคด้วย "หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี", หน่วยความจำการแปล

add example
th การกระทําที่จะให้ทําเมื่อมีการเคลื่อนตัวชี้ของเมาส์มายังตําแหน่งมุมจอด้านล่างขวาของจอเป็นเวลา ‧ วินาทีScreen saver category
en The action to take when the mouse cursor is located in the bottom right corner of the screen for ‧ seconds
th แสดงเส้นประของเมนู
en Menu tear-off handles
th รากฎการณ์ทางจิตสรีรวิทยา, สําหรับการขาดแคลนอาหารใช้
en Psychophysiological phenomenon; for the scarcity of foods use
th p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพรเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้
en p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
th ความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นประจํา หรือนานๆ ครั้ง เป็นความผิดพลาดซ้ําอย่างเดิมหรือเปล่า
en Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible?
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการรากฎของสัตว์นั้น
en Animals which, by their presence or vigour, indicate particular chemical or physical conditions of a location
th หมายเลขหลัก/หมายเลขรอง
en Major/Minor
th หมายเลขการเปิดแฟ้มใช้ไม่ได้
en BAD File descriptor
th การกระทําเมื่อกรอง
en Filter Action
th ล้มเหลวในการอ่านค่าหมายเลขประจําเทป
en Reading tape ID length failed
th ข่าวนี้ไม่รากฎให้คุณเห็น คุณทําได้เพียงแค่ ยกเลิกหรือแทนที่มันด้วยข่าวของคุณเท่านั้น
en This article does not appear to be from you. You can only cancel or supersede your own articles
th อเมริกา/นิปิกอน
en America/Nipigon
th นี่คือข้อความที่จะรากฎในแถบพาเนล ' ที่หลัก ๆ ' คําอธิบายควรจะประกอบด้วยคําหนึ่งหรือสองคําที่จะช่วยให้คุณจําได้ว่า รายการนี้อ้างอิงไปที่อะไร
en This is the text that will appear in the Places panel. The description should consist of one or two words that will help you remember what this entry refers to
th หมายเลขพอร์ตไม่ถูกต้อง
en Incorrect port number
th คลิ้กที่ปุ่มนี้ เพื่อเปลี่ยนชื่อตัวกรองที่เลือกไว้ในปัจจุบัน ปกติแล้ว ตัวกรองจะถูกกําหนดชื่อโดยอัตโนมัติ หากมันเริ่มด้วย " lt; " หากคุณเผลอเปลี่ยนชื่อมัน คุณสามารถกลับไปให้มัน ใช้ชื่ออัตโนมัติได้ โดยคลิ้กที่ปุ่มนี้ แล้วเลือก ล้าง จากนั้นกด ตกลง ในกล่องโต้ตอบที่รากฎ
en Click this button to rename the currently-selected filter. Filters are named automatically, as long as they start with " lt; ". If you have renamed a filter accidentally and want automatic naming back, click this button and select Clear followed by OK in the appearing dialog
th เลือกกาที่ตัวเลือกนี้ หากว่าคุณต้องการที่จะสั่งให้โปรแกรมทํางานด้วยหมายเลข ผู้ใช้งานอื่น ทุกๆ โพรเซสจะมีหมายเลขผู้ใช้งานสําหรับโพรเซสต่างๆ กัน รหัสหมายเลข นี้จะบ่งชีเรื่องของการเข้าถึงและสิทธิอนุญาตอื่นๆ จําเป็นต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อที่จะใช้งานตัวเลือกนี้
en Check this option if you want to run this application with a different user id. Every process has a different user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to use this option
th หมายเลขแผ่นดิสก์จะต้องไม่ซ้ํากันภายในประเภท
en Disc Id values must be unique within a category
th ตั้งค่าการกระทํา
en Actions Settings
th แสดงหมายเลข
en Show number
th หมายเลขเพลง
en tracknumber
th เลือกค่าสําเร็จรูปที่ตั้งไว้ใช้ในการซ่อมแซมภาพถ่ายได้ที่นี่: ไม่ใช้: ค่าปกติที่ใช้เป็นค่าปริยายลดจุดรบกวนภาพที่มีรูปแบบ: ปรับลดจุดรบกวนขนาดเล็กที่รากฎบนภาพ เช่น จุดรบกวนที่เกิดจากเซนเซอร์ของกล้องลดรอยหยักภาพ JPEG: ปรับลดรอยหยักขนาดใหญ่ เช่นตารางสีเหลี่ยม ๆ ที่ได้จากการบีบข้อมูลของภาพ JPEGลดพื้นผิว: ปรับลดกลุ่มรูปแบบจุดรบกวนที่มีพื้นผิวคล้ายกระดาษ หรือพื้นผิวผ้า ซึ่งอาจจะเกิดจากการสแกนภาพถ่าย
en Select the filter preset to use for photograph restoration here: None: Most common values. Puts settings to default. Remove Small Artefact: inpaint small image artefact like image glitch. Remove Medium Artefact: inpaint medium image artefact. Remove Large Artefact: inpaint image artefact like unwanted object
th ป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP ค่าปริยายคือ ‧ หรือค่าอื่นที่ใช้ทั่วไป คือ
en Enter the port number of the HTTP proxy server. Default is ‧. Another common value is
th หน้าต่างไม่รากฎในส่วนแถบหน้าต่างงาน
en The window does not get an entry in the taskbar
th สร้างกล่องโต้ตอบชั่วคราวให้กับหน้าต่างที่ระบุด้วยหมายเลขหน้าต่าง
en Makes the dialog transient for the window specified by winid
th ระบุการกระทําที่อนุญาตให้เจ้าของทําได้
en Specifies the actions that the owner is allowed to do
หน้าแสดง 1 พบ 427 ประโยควลีที่ตรงกัน หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีพบใน 0.421 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน