แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Veeraphol Sahaprom   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (12)

ต้นเกรตดักวีด
Spirodela polyrrhiza; great duckweed; water flaxseed
ประติมากร
sculptor; carver; sculpturer; statue maker; sculptress
พล.ร.ต.
rear admiral
พล.ร.ท.
vice admiral
พล.ร.อ.
admiral; full admiral

ตัวอย่างประโยคด้วย "วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น", หน่วยความจำการแปล

add example
th p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้
en p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
th KDE สามารถสื่อสารระหว่างโพโทคอลและภายในโพโทคอล สิ่งที่ร้องขอมานี้ ได้กําหนดโพรโทคอลที่จะใช้ด้วย แต่ว่า โพโทคอลนี้ ไม่มีความสามารถในการกระทํานั้น ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์จริง และดูเหมือนว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
en KDE is able to communicate through a protocol within a protocol. This request specified a protocol be used as such, however this protocol is not capable of such an action. This is a rare event, and is likely to indicate a programming error
th การกระทําที่ร้องขอมานั้น ยังไม่มีการรองรับจากโปรแกรม KDE ซึ่งเป็นตัวจัดการโพโทคอล %
en The requested action is not supported by the KDE program which is implementing the %‧ protocol
th Name=โปรเซสล้มเหลว
en ProcessFailed
th เรียกให้ ' wm ' (โปรแกรมจัดการหน้าต่าง) ทํางาน หากยังไม่มีโปรแกมจัดการหน้าต่างอื่นทํางานอยู่ โปรแกรมปริยายคือ ' kwin '
en Starts 'wm ' in case no other window manager is participating in the session. Default is 'kwin '
th ไม่พบโปรโตคอล
en Protocol Not Found
th จาก โปรตุเกส เป็น
en & Portuguese To
th ไม่สามารถเขียนแฟ้มโดยการใช้โปรโตคอลนี้
en can not write file using that protocol
th คอยรับข้อมูล (Port/Listen) พอร์ต/ที่อยู่ที่คอยรับข้อมูล ค่าพอร์ตปริยาย ‧ จะถูกจองไว้สําหรับ โปรโตคอลการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) และคือพอร์ตที่จะใช้ที่นี่ คุณสามารถมีพอร์ตหรือสายคอยรับข้อมูลได้หลายอันเพื่อคอยรับข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งพอร์ตหรือที่อยู่ หรือเพื่อจํากัดการเข้าถึง ข้อสังเกต: โชคไม่ดีที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน TLS หรือ HTTP แบบอัปเกรดสําหรับการเข้ารหัส ถ้าคุณต้องการที่จะสนับสนุนการเข้ารหัสแบบเว็บ คุณอาจจะต้องทําการรอรับข้อมูลที่พอร์ต ‧ (พอร์ตของ " HTTPS ") ตย.: ‧, myhost: ‧, ‧. ‧. ‧. ‧: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Listen to (Port/Listen) Ports/addresses that are listened to. The default port ‧ is reserved for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what is used here. You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one port or address, or to restrict access. Note: Unfortunately, most web browsers do n't support TLS or HTTP Upgrades for encryption. If you want to support web-based encryption you will probably need to listen on port ‧ (the " HTTPS " port...). ex: ‧, myhost
th ไม่สามารถบันทึกภาพได้, เนื่องจากเป็นแฟ้มของระบบ Kooka จะสนับสนุนโปรโตคอลอื่นในเร็วๆ นี้
en Cannot save the image, because the file is local. Kooka will support other protocols later
th สร้างโปรไฟล์ของการสํารองข้อมูล
en Create Backup Profile
th เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยหมายเลขของผู้ใช้อื่น ซึ่งทุกโปรเซสจะมีหมายเลขของผู้ใช้กํากับไว้ โดยหมายเลขนี้จะถูกนําไปใช้ในการพิจารณาถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ และต้องการรหัสผ่านของผู้ใช้นี้ สําหรับตัวเลือกนี้
en Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this
th ลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล ' % ‧ ' จริงหรือไม่?
en Really delete backup profile '%‧ '?
th โปรเซส escputil กําลังทํางานอยู่แล้ว คุณต้องรอจนกว่ามันจะทํางานเสร็จเสียก่อน
en An escputil process is still running. You must wait until its completion before continuing
th ข้อผิดพลาดขณะสร้างฐานข้อมูล: โปรเซสลูกจบการทํางานอย่างผิดปกติ
en Error while creating driver database: abnormal child-process termination
th ภาษาโปรตุเกสบราซิลName
en Brazilian Portuguese
th โปรไฟล์การสํารองข้อมูล %
en Backup Profile %
th โปรโตคอลสําหรับเรียกดู (BrowseProtocols) เลือกว่าจะใช้โปรโตคอลใดในการเรียกดู ซึ่งอาจจะเป็น โปรโตคอลต่อไปนี้ แล้วคั่นด้วยวรรค หรือเครื่องหมายจุลภาค: ทั้งหมด-ใช้โปรโตคอลที่สนับสนุนทั้งหมด cups-ใช้โปรโตคอลสําหรับเรียกดูของ CUPS slp-ใช้โปรโตคอล SLPv‧ ค่าปริยายคือ cups ข้อสังเกต: หากว่าคุณเลือกที่จะใช้ SLPv‧ ขอแนะนําเป็นอย่างสูงให้ คุณมี SLP Directory Agent (DA) อย่างน้อย ‧ ตัวในเครือข่ายของคุณ ไม่อย่างนั้น การปรับปรุงการเรียกดูจะใช้เวลาหลายวินาที ซึ่งทําให้ตัวจัดตารางการพิมพ์ จะไม่มีการตอบสนองต่อคําร้องของเครื่องลูก Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Browse protocols (BrowseProtocols) Which protocols to use for browsing. Can be any of the following separated by whitespace and/or commas: all-Use all supported protocols. cups-Use the CUPS browse protocol. slp-Use the SLPv‧ protocol. The default is cups. Note: If you choose to use SLPv‧, it is strongly recommended that you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your network. Otherwise, browse updates can take several seconds, during which the scheduler will not response to client requests
th โปรโตคอลสําหรับบูทที่อุปกรณ์เครือข่ายจะใช้งาน
en The boot protocol this network device should use
th ไม่พบโปรโตคอล audiocd:/โปรดติดตั้ง audiocd ioslave
en Could not find audiocd:/protocol. Please install the audiocd ioslave
th คุณสามารถเลือกจัดลําดับการทํางาน เพื่อใช้กับแอพพลิเคชันได้ที่นี่ การจัดลําดับการทํางานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ในการ พิจารณาว่า โปรเซสใดควรทํางานก่อน และโปรเซสใดควรจะคอย มีการจัดลําดับการทํางานที่ใช้ได้อยู่สองตัว: ปกติ: เป็นการจัดลําดับการทํางานแบบมาตรฐาน โดยจะทําการหารค่าเวลาทั้งหมด ต่อหนึ่งรอบโปรเซส เรียลไทม์: การจัดลําดับแบบนี้ จะทําให้ไม่สามารถขัดจังหวะการทํางานของแอพพลิเคชันที่ทํางานได้ จนกว่าจะจบโปรเซส ซึ่งอันตรายมากในกรณีที่โปรเซสไม่คืนวงรอบการทํางาน หรือจบการทํางานโปรเซสไม่ได้ โดยอาจจะทําให้ระบบค้างได้ คุณจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อเลือกการจัดลําดับแบบนี้
en Select whether realtime scheduling should be enabled for the application. The scheduler governs which process will run and which will have to wait. Two schedulers are available: Normal: This is the standard, timesharing scheduler. It will divide fairly the available processing time between all processes. Realtime: This scheduler will run your application uninterrupted until it gives up the processor. This can be dangerous. An application that does not give up the processor might hang the system. You need root 's password to use the scheduler
th เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลย
en Network TCP printer Use this for a network-enabled printer using TCP (usually on port ‧) as communication protocol. Most network printers can use this mode
th โปรโตคอลสําหรับเซิรฟเวอร์จัดการสื่อของไมโครซอฟต์ (MMS) Comment
en Microsoft Media Server Protocol
th โปรไฟล์มาตรฐานName
en Standard profile
th ชื่อช่องทาง (โปรโตคอล
en Protocol name
หน้าแสดง 1 พบ 593 ประโยควลีที่ตรงกัน วีระพล นครหลวงโปรโมชั่นพบใน 0.627 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน