แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Veeraphol Sahaprom   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (7)

ตัวอย่างประโยคด้วย "วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น", หน่วยความจำการแปล

add example
th p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้
en p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
th KDE สามารถสื่อสารระหว่างโพโทคอลและภายในโพโทคอล สิ่งที่ร้องขอมานี้ ได้กําหนดโพรโทคอลที่จะใช้ด้วย แต่ว่า โพโทคอลนี้ ไม่มีความสามารถในการกระทํานั้น ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์จริง และดูเหมือนว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
en KDE is able to communicate through a protocol within a protocol. This request specified a protocol be used as such, however this protocol is not capable of such an action. This is a rare event, and is likely to indicate a programming error
th การกระทําที่ร้องขอมานั้น ยังไม่มีการรองรับจากโปรแกรม KDE ซึ่งเป็นตัวจัดการโพโทคอล %
en The requested action is not supported by the KDE program which is implementing the %‧ protocol
th โปรโตคอลและตัวเข้ารหัสดั้งเดิมของ VNC
en original VNC encoders and protocol design
th ในการจะลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล จะต้องมีการเลือกโปรไฟล์การสํารองข้อมูลที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อน
en In order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree first
th เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลย
en Network TCP printer Use this for a network-enabled printer using TCP (usually on port ‧) as communication protocol. Most network printers can use this mode
th ไม่พบโปรโตคอล
en Protocol Not Found
th ปฏิบัติการถูกยกเลิก (โปรเซสถูกฆ่า
en Operation aborted (process killed
th โปรเซสจบการทํางานอย่างผิดปกติ (%
en Abnormal process termination (%
th คุณสามารถเลือกจัดลําดับการทํางาน เพื่อใช้กับแอพพลิเคชันได้ที่นี่ การจัดลําดับการทํางานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ในการ พิจารณาว่า โปรเซสใดควรทํางานก่อน และโปรเซสใดควรจะคอย มีการจัดลําดับการทํางานที่ใช้ได้อยู่สองตัว: ปกติ: เป็นการจัดลําดับการทํางานแบบมาตรฐาน โดยจะทําการหารค่าเวลาทั้งหมด ต่อหนึ่งรอบโปรเซส เรียลไทม์: การจัดลําดับแบบนี้ จะทําให้ไม่สามารถขัดจังหวะการทํางานของแอพพลิเคชันที่ทํางานได้ จนกว่าจะจบโปรเซส ซึ่งอันตรายมากในกรณีที่โปรเซสไม่คืนวงรอบการทํางาน หรือจบการทํางานโปรเซสไม่ได้ โดยอาจจะทําให้ระบบค้างได้ คุณจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อเลือกการจัดลําดับแบบนี้
en Select whether realtime scheduling should be enabled for the application. The scheduler governs which process will run and which will have to wait. Two schedulers are available: Normal: This is the standard, timesharing scheduler. It will divide fairly the available processing time between all processes. Realtime: This scheduler will run your application uninterrupted until it gives up the processor. This can be dangerous. An application that does not give up the processor might hang the system. You need root 's password to use the scheduler
th โปรไฟล์มาตรฐานพร้อมการเปิดใช้การแสดงตัวอย่าง HTML-มีความปลอดภัยน้อย! Name
en Standard profile with HTML preview enabled-less secure!
th ภาษาโปรตุเกสบราซิลName
en Brazil portuguese
th โปรไฟล์การสํารองข้อมูล %
en Backup Profile %
th ลบโปรไฟล์ของการสํารองข้อมูล
en Delete Backup Profile
th ภาษาโปรตุเกสName
en Portuguese
th ลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล ' % ‧ ' จริงหรือไม่?
en Really delete backup profile '%‧ '?
th คุณไม่สามารถกําหนดเครื่องโฮสต์ด้วยช่องทาง (โปรโตคอล) นี้ได้ โปรดใช้ช่องทาง audiocd:/แทน
en You cannot specify a host with this protocol. Please use the audiocd:/format instead
th Comment=ไม่สามารถเรียกโปรเซสเพื่อรับการเชื่อมต่อได้Name
en Could not call process to handle connection
th สร้างโปรไฟล์ของการสํารองข้อมูล
en Create Backup Profile
th ชื่อช่องทาง (โปรโตคอล
en Protocol name
th โปรไฟล์มาตรฐานName
en Standard profile
th ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับโปรโตคอล %
en Some information about protocol '%‧:/'
th เรียกให้ ' wm ' (โปรแกรมจัดการหน้าต่าง) ทํางาน หากยังไม่มีโปรแกมจัดการหน้าต่างอื่นทํางานอยู่ โปรแกรมปริยายคือ ' kwin '
en Starts 'wm ' in case no other window manager is participating in the session. Default is 'kwin '
th ชื่อแฟ้มโปรไฟล์การสํารองข้อมูล
en Backup profile name
หน้าแสดง 1 พบ 593 ประโยควลีที่ตรงกัน วีระพล นครหลวงโปรโมชั่นพบใน 1.223 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน