แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Veeraphol Sahaprom   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (7)

ตัวอย่างประโยคด้วย "วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น", หน่วยความจำการแปล

add example
th การกระทําที่ร้องขอมานั้น ยังไม่มีการรองรับจากโปรแกรม KDE ซึ่งเป็นตัวจัดการโพโทคอล %
en The requested action is not supported by the KDE program which is implementing the %‧ protocol
th p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้
en p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
th KDE สามารถสื่อสารระหว่างโพโทคอลและภายในโพโทคอล สิ่งที่ร้องขอมานี้ ได้กําหนดโพรโทคอลที่จะใช้ด้วย แต่ว่า โพโทคอลนี้ ไม่มีความสามารถในการกระทํานั้น ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์จริง และดูเหมือนว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
en KDE is able to communicate through a protocol within a protocol. This request specified a protocol be used as such, however this protocol is not capable of such an action. This is a rare event, and is likely to indicate a programming error
th ไม่พบโปรโตคอล
en Protocol Not Found
th โปรเซสจบการทํางานอย่างผิดปกติ (%
en Abnormal process termination (%
th ภาษาโปรตุเกสบราซิลName
en Brazilian Portuguese
th ภาษาโปรตุเกสบราซิลName
en Brazil portuguese
th สร้างโปรไฟล์ของการสํารองข้อมูล
en Create Backup Profile
th ลบโปรไฟล์ของการสํารองข้อมูล
en Delete Backup Profile
th เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยหมายเลขของผู้ใช้อื่น ซึ่งทุกโปรเซสจะมีหมายเลขของผู้ใช้กํากับไว้ โดยหมายเลขนี้จะถูกนําไปใช้ในการพิจารณาถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ และต้องการรหัสผ่านของผู้ใช้นี้ สําหรับตัวเลือกนี้
en Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this
th โปรโตคอลสําหรับเรียกดู (BrowseProtocols) เลือกว่าจะใช้โปรโตคอลใดในการเรียกดู ซึ่งอาจจะเป็น โปรโตคอลต่อไปนี้ แล้วคั่นด้วยวรรค หรือเครื่องหมายจุลภาค: ทั้งหมด-ใช้โปรโตคอลที่สนับสนุนทั้งหมด cups-ใช้โปรโตคอลสําหรับเรียกดูของ CUPS slp-ใช้โปรโตคอล SLPv‧ ค่าปริยายคือ cups ข้อสังเกต: หากว่าคุณเลือกที่จะใช้ SLPv‧ ขอแนะนําเป็นอย่างสูงให้ คุณมี SLP Directory Agent (DA) อย่างน้อย ‧ ตัวในเครือข่ายของคุณ ไม่อย่างนั้น การปรับปรุงการเรียกดูจะใช้เวลาหลายวินาที ซึ่งทําให้ตัวจัดตารางการพิมพ์ จะไม่มีการตอบสนองต่อคําร้องของเครื่องลูก Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Browse protocols (BrowseProtocols) Which protocols to use for browsing. Can be any of the following separated by whitespace and/or commas: all-Use all supported protocols. cups-Use the CUPS browse protocol. slp-Use the SLPv‧ protocol. The default is cups. Note: If you choose to use SLPv‧, it is strongly recommended that you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your network. Otherwise, browse updates can take several seconds, during which the scheduler will not response to client requests
th เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย เลือกตัวเลือกนี้หากเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบวินโดว์ส หรือใช้งานผ่านโปรโตคอล SMB (เช่น samba
en Shared Windows printer Use this for a printer installed on a Windows server and shared on the network using the SMB protocol (samba
th คอยรับข้อมูล (Port/Listen) พอร์ต/ที่อยู่ที่คอยรับข้อมูล ค่าพอร์ตปริยาย ‧ จะถูกจองไว้สําหรับ โปรโตคอลการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) และคือพอร์ตที่จะใช้ที่นี่ คุณสามารถมีพอร์ตหรือสายคอยรับข้อมูลได้หลายอันเพื่อคอยรับข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งพอร์ตหรือที่อยู่ หรือเพื่อจํากัดการเข้าถึง ข้อสังเกต: โชคไม่ดีที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน TLS หรือ HTTP แบบอัปเกรดสําหรับการเข้ารหัส ถ้าคุณต้องการที่จะสนับสนุนการเข้ารหัสแบบเว็บ คุณอาจจะต้องทําการรอรับข้อมูลที่พอร์ต ‧ (พอร์ตของ " HTTPS ") ตย.: ‧, myhost: ‧, ‧. ‧. ‧. ‧: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Listen to (Port/Listen) Ports/addresses that are listened to. The default port ‧ is reserved for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what is used here. You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one port or address, or to restrict access. Note: Unfortunately, most web browsers do n't support TLS or HTTP Upgrades for encryption. If you want to support web-based encryption you will probably need to listen on port ‧ (the " HTTPS " port...). ex: ‧, myhost
th ในการจะลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล จะต้องมีการเลือกโปรไฟล์การสํารองข้อมูลที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อน
en In order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree first
th โปรโตคอลสําหรับเซิรฟเวอร์จัดการสื่อของไมโครซอฟต์ (MMS) Comment
en Microsoft Media Server Protocol
th โปรตุเกส (pt
en Portuguese (pt
th โปรไฟล์การสํารองข้อมูล %
en Backup Profile %
th ภาษาโปรตุเกสName
en Portuguese
th ข้อผิดพลาดขณะสร้างฐานข้อมูล: โปรเซสลูกจบการทํางานอย่างผิดปกติ
en Error while creating driver database: abnormal child-process termination
th ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับโปรโตคอล %
en Some information about protocol '%‧:/'
th ชื่อช่องทาง (โปรโตคอล
en Protocol name
th ข้อผิดพลาดภายใน: ไม่สามารถเริ่มโปรเซส escputil ได้
en Internal error: unable to start escputil process
th คุณไม่สามารถกําหนดเครื่องโฮสต์ด้วยช่องทาง (โปรโตคอล) นี้ได้ โปรดใช้ช่องทาง audiocd:/แทน
en You cannot specify a host with this protocol. Please use the audiocd:/format instead
th ลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล ' % ‧ ' จริงหรือไม่?
en Really delete backup profile '%‧ '?
th Comment=ไม่สามารถเรียกโปรเซสเพื่อรับการเชื่อมต่อได้Name
en Could not call process to handle connection
หน้าแสดง 1 พบ 593 ประโยควลีที่ตรงกัน วีระพล นครหลวงโปรโมชั่นพบใน 0.951 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน