แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Flag of Brunei   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (89)

กาซาบลังกา
casablanca; Casablanca
บริสเบน
brisbane; Brisbane
บรูไน
brunei; brunei darussalam; Brunei
มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต
Florida State University; florida state university
รูบาร์บ
rhubarb; garden rhubarb
ลาม
Lamedh

ตัวอย่างประโยคด้วย "ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม", หน่วยความจำการแปล

add example
th คุณจะเห็นรายการโปรแกรมเสริมของเน็ตเคปที่ KDE ค้นพบที่นี่
en Here you can see a list of the Netscape plugins KDE has found
th บรูไนดารุสซาลามName
en Brunei Darussalam
th โพรโตคอลระบเซิร์ฟเวอร์แพร่สื่อของ Microsoft (mms) Comment
en Microsoft Media Server Protocol
th ตับ กระเพาะ และปอด ต้องขอบคุณคิวแฮบิท
en Liver, stomach and lungs, thanks to Q habit
th ออสเตรเลีย/ริเบน
en Australia/Brisbane
th p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพรเซที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้
en p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
th Name=เครื่องมือจัดการเซชันComment
en Unset Question Mark
th อ้อ แตนฟิลด์ น่ะเหรอ ไม่หรอก
en Ah, stanfield
th ผมเห็นโปสเตอร์ ไปเดอร์แมน อยู่ทุกที่
en I see Spider- Man posters in the window
th คลังโปรแกรมภาษารูบี้Query
en Ruby Application Archive
th แปซิฟิก/นาอูรู
en Pacific/Nauru
th เบราว์เซอร์ระบแฟ้ม
en Filesystem Browser
th เลือกกาที่ตัวเลือกนี้ หากว่าคุณต้องการที่จะสั่งให้โปรแกรมทํางานด้วยหมายเลข ผู้ใช้งานอื่น ทุกๆ โพรเซจะมีหมายเลขผู้ใช้งานสําหรับโพรเซสต่างๆ กัน รหัสหมายเลข นี้จะบ่งชีเรื่องของการเข้าถึงและสิทธิอนุญาตอื่นๆ จําเป็นต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อที่จะใช้งานตัวเลือกนี้
en Check this option if you want to run this application with a different user id. Every process has a different user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to use this option
th ซาอุดิอาระเบีย
en Saudi Arabia
th ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันแปมของ KMail
en Welcome to the KMail Anti-Spam Wizard
th ตั้งค่าเวลาเซชันใหม่
en & Reset All Times
th โพรเซทั้งหมด
en All Processes
th แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังราวเซอร์รุ่นเก่า
en Convert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
th ผิดพลาดในการแกนข้อมูล: %
en Error scanning data: %
th เฉพาะปีชีส์ที่อาศัยในทะเล, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยบนบกใช้ <‧>, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในน้ําจืดใช้
en Restricted to marine species; for land species use TERRESTRIAL TORTOISES; for freshwater species use FRESHWATER TORTOISES
th ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าแฟ้ม MP‧ นี้จะถูกบันทึกแบบหนึ่งหรือสองช่อง โปรดสังเกตว่า การเลือก " เสียงโมโน " นั้นจะทําให้ขนาดแฟ้มลดลง แต่จะเป็นการ ลบสัญญาณเสียงเตอริโอออก
en This option controls whether MP‧ files are recorded with one or two channels. Note that choosing " Mono " reduces file size, but also kills the stereo signal
th เลือกค่าสําเร็จรูปที่ตั้งไว้ใช้ในการซ่อมแซมภาพถ่ายได้ที่นี่: ไม่ใช้: ค่าปกติที่ใช้เป็นค่าปริยายลดจุดรบกวนภาพที่มีรูปแบบ: ปรับลดจุดรบกวนขนาดเล็กที่ปรากฎบนภาพ เช่น จุดรบกวนที่เกิดจากเซนเซอร์ของกล้องลดรอยหยักภาพ JPEG: ปรับลดรอยหยักขนาดใหญ่ เช่นตารางสีเหลี่ยม ๆ ที่ได้จากการบีบข้อมูลของภาพ JPEGลดพื้นผิว: ปรับลดกลุ่มรูปแบบจุดรบกวนที่มีพื้นผิวคล้ายกระดาษ หรือพื้นผิวผ้า ซึ่งอาจจะเกิดจากการแกนภาพถ่าย
en Select the filter preset to use for photograph restoration here: None: Most common values. Puts settings to default. Remove Small Artefact: inpaint small image artefact like image glitch. Remove Medium Artefact: inpaint medium image artefact. Remove Large Artefact: inpaint image artefact like unwanted object
th ยุโรป/ซาโปรอซซี
en Europe/Zaporozhye
th ใช้คลาของหน้าต่าง (ทั้งโปรแกรม
en Use window & class (whole application
th แกนภาพตัวอย่าง
en Scan Preview Image
หน้าแสดง 1 พบ 519 ประโยควลีที่ตรงกัน ธงชาติบรูไนดารุสซาลามพบใน 1.196 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน