แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

การทดลองในแปลง
field experimentation; field experiments; field trials
การนับ
counting; ; reckoning
การแปลงสี
color-space conversion
นับ
evaluate; tell; count; ; respect; reckon; calculate; compute; regard; tally; esteem; to count; consider; assess; believe
ผีนับจาน
Banchō Sarayashiki

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตัวผสมเสียงไม่ถูกต้อง
en Invalid mixer
th KPPP ไม่สามารถเตรียมการบันทึกการปฏิบัติการ PPP ได้ ซึ่งดูเหมือนว่า pppd จะทํางานอยู่ โดยไม่ใช้ตัวเลือก " debug " หากไม่มีตัวเลือกนี้แล้ว จะทําให้ค้นหาปัญหาของ PPP ได้ยากขึ้น ดังนั้น คุณควรจะเปิดใช้งานตัวเลือก debug นี้ จะให้เปิดใช้งานมันเดี๋ยวนี้หรือไม่?
en KPPP could not prepare a PPP log. It is very likely that pppd was started without the " debug " option. Without this option it 's difficult to find out PPP problems, so you should turn on the debug option. Shall I turn it on now?
th เมื่อมีการเลือกตัวเลือกนี้ จะเริ่มเล่นแผ่นซีดีโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใส่แผ่นเข้าไปใน CD-ROM
en When this option is selected the CD will start playing automatically upon being inserted into the CD-ROM
th คุณต้องการลบรายการแสดงตัว % ‧ นี้ จริงหรือไม่?
en Do you really want to remove this group and all its snippets?
th ค้นหา ' % ‧ ' ตัวถัดไปหรือไม่?
en Find next occurrence of ' %‧ '?
th ตัวเลือกเครื่องมือ
en Tool Options
th เครื่องหมายแยกเลขหลักหน่วย
en & Decimal symbol
th ตั้งค่าความสูงใหม่ของภาพได้ที่นี่ โดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
en Set here the new image height in percent
th ตัวล้างแคช HTTPComment
en HTTP Cache Cleaner
th ตัวเลือกพิเศษ
en Extra options
th ฟังก์ชัน EXACT () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่า True หากข้อความทั้งสองตัวเท่ากัน ไม่เช่นนั้นก็จะคืนค่ามาเป็น False
en The SECOND functions returns the seconds of a time. If no parameter is specified the current second is returned
th ตัวเข้ารหัสที่กําลังถูกเลือกอยู่
en Currently selected encoder
th เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้แสดงทูลทิปของปุ่มบนหน้าต่าง หากไม่เปิดใช้ จะไม่แสดงทูลทิปของปุ่มบนหน้าต่าง
en Enabling this checkbox will show window button tooltips. If this checkbox is off, no window button tooltips will be shown
th ตัวตรวจคําสะกด
en & Spellchecker
th พวกเธอดูแลตัวเองได้
en They really take care of themselves
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ภาพทั้งหมดที่จะส่งจะถูกปรับขนาด และถูกบีบข้อมูลใหม่ทั้งหมด
en If you enable this option, all images to send can be resized and recompressed
th การตั้งค่าสําหรับหน้าต่างโดยเฉพาะ ตรงนี้ คุณสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของหน้าต่างโดยเฉพาะได้กับหน้าต่างบางชนิดเท่านั้น โปรดสังเกตว่า การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่มีผลหากคุณไม่ได้ใช้ KWin เป็นตัวจัดการหน้าต่างของคุณ หากคุณใช้ตัวจัดการหน้าต่างตัวอื่น กรุณาอ้างอิงคู่มือของตัวจัดการหน้าต่างตัวนั้น ๆ เพื่อปรับแต่งพฤติกรรมของหน้าต่าง
en Window-specific Settings Here you can customize window settings specifically only for some windows. Please note that this configuration will not take effect if you do not use KWin as your window manager. If you do use a different window manager, please refer to its documentation for how to customize window behavior
th ไม่สามารถประมวลผลตัวสร้างลายเซ็นดิจิตัลได้
en Cannot run the signature generator
th ตัวกรองนําเข้าข้อความธรรมดาของ KWordDescriptive encoding name
en KWord 's Plain Text Import Filter
th ตัวสร้างกุญแจ
en Key Generator
th ตัวเรียกโปรแกรมยุคถัดไป
en Next generation application launcher
th เลื่อนตัวกรองขึ้น
en Move filter up
th หากเลือกตัวเลือกนี้ Amarok จะอ่านโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
en If selected, Amarok will read all subfolders
th เอาส่วนแสดงตัวออกจากชื่อโพรเซส
en Remove & identifier from process name
th ผู้ใช้พร้อมกับหมายเลขผู้ใช้ (เลขแสดงตัวผู้ใช้) ซึ่งอยู่นอกเหนือช่วงนี้ จะไม่ถูกแสดงไว้ในรายการโดย KDM และในกล่องตั้งค่านี้ ข้อควรจํา ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลกับผู้ใช้ที่มีหมายเลข ‧ (ปกติคือ root) ซึ่งถูกแยกไว้ในโหมด " ไม่ซ่อน" UIDs
en Users with a UID (numerical user identification) outside this range will not be listed by KDM and this setup dialog. Note that users with the UID ‧ (typically root) are not affected by this and must be explicitly excluded in " Inverse selection " mode
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 0.849 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน