แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food quality   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (69)

การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การควบคุมคุณภาพquality controls; quality control
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์seed testing
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรับประกันคุณภาพquality assurance
การรับรองคุณภาพquality certification
การรับรองคุณภาพพืชplant certification
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การวิเคราะห์คุณภาพqualitative analysis; qualitative analytical techniques
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความไม่พึงพอใจในคุณภาพquality dissatisfaction
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
คุณภาพ; quality
คุณภาพการเก็บรักษาshelf life; keeping quality
คุณภาพการผลิตprocessing quality
คุณภาพของการให้บริการquality of service; QoS
คุณภาพของบริการQuality of Service
คุณภาพของบริการในองค์กรEnterprise Quality of Service
คุณภาพของโปรตีนprotein quality
คุณภาพของผลิตภัณฑ์product quality
คุณภาพของพืชplant quality
คุณภาพของพื้นที่site quality
คุณภาพของอาหารสัตว์feed quality
คุณภาพชีวิตquality of life
คุณภาพซากcarcass quality
คุณภาพทางประสาทสัมผัสorganoleptic quality
คุณภาพเนื้อmeat quality
คุณภาพในการขนส่งtransporting quality
คุณภาพเมล็ดพันธุ์seed quality
ฉลากแสดงคุณภาพquality labels
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ปรุงอาหารcook
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สัตว์ที่ต้องการทดสอบคุณภาพsentinel animals
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารช่วยปรับปรุงคุณภาพแป้งflour improvers
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อาหารcomestibles; foods; eatable; cuisine; diet; aliment; ; comestible; eatables; feast; eating; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "คุณภาพอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยงBubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พิมพ์แบบคุณภาพสูง ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้วDPI high quality
พิมพ์ทางเดียว คุณภาพสูง ที่ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้วDPI High Quality Unidirectional
ความจุของช่องทางเดินอาหารContents of the alimentary canal
ระยะที่ผลิตผลมีรสชาติ กลิ่น ดีที่สุด, ระยะที่ดีที่สุดหรือมีคุณภาพที่ดีTo bring a product to full flavour, the best state or desirable quality
dpi, แผ่นใส, คุณภาพปกติdpi, transparencies, normal quality
การประเมินคุณภาพเนื้อของสัตว์ที่ถูกชําแหละเพื่อเป็นอาหารEvaluation of meat quality of slaughtered animals
เพิ่มจุดสี RGB แบบเดียวกับค่าสี่สีค่าปริยายนั้นจะเพิ่มจุดสีปรับใช้จุดสีเขียวเป็นแบบเดียวกัน หากจุดสีเขียวในแถวคู่มีความไวต่อแสงเหนือม่างมากกว่าแถวคี่ ค่าที่แตกต่างนี้จะทําให้เกิดตารางสีต่างขึ้นในภาพเป้าหมายได้ การใช้ตัวเลือกนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยทําให้สูญเสียรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อทําต่อไป ตัวเลือกนี้จะทําให้ภาพเบลอเล็กน้อย แต่จะช่วยกําลัดตารางสีแบบ ‧x‧ ที่ได้จากวิธีปรับคุณภาพภาพแบบ VNG หรือ AHDInterpolate RGB as four colorsThe default is to assume that all green pixels are the same. If even-row green pixels are more sensitive to ultraviolet light than odd-row this difference causes a mesh pattern in the output; using this option solves this problem with minimal loss of detail. To resume, this option blurs the image a little, but it eliminates false ‧x‧ mesh patterns with VNG quality method or mazes with AHD quality method
คุณภาพระดับการนําเสนอPresentation Quality
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ไตรลิเนียร์ (คุณภาพดีที่สุดTrilinear (best quality
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
หากเปิดใช้จะเพิ่มความเร็วการแสดงผล แต่คุณภาพจะลดลงWhen enabled speeds up logo explosion but reduces quality
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
คุณภาพการพิมพ์Printing Quality
สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์Nutrients added to feed or food
พิมพ์ด้วยคุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้วDPI highest quality
ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
ความละเอียด, คุณภาพ, ชนิดของหมึก, ชนิดของวัสดุพิมพ์Resolution, Quality, Ink Type, Media Type
คุณภาพการพิมพ์Print Quality
อุปกรณ์ในบ้านซึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อปรุงอาหารหรือให้ความร้อน, สําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมใช้Any device for domestic use in which fuel may be burned for cooking or heating; for industrial equipment use
ตัวเลือกนี้จะบังคับใช้ค่า DPI เฉพาะสําหรับแบบอักษร มันอาจจะมีประโยชน์เมื่อ ค่า DPI จริงของฮาร์ดแวร์นั้น ไม่ได้รับการตรวจจับอย่างถูกต้อง และบ่อยครั้งที่จะถูกนําไปใช้แบบผิด ๆ เมื่อมีการใช้งานแบบอักษรคุณภาพต่ําซึ่งดูไม่ดีถ้านําไปใช้กับค่า DPI อื่น นอกจาก ‧ หรือ ‧ DPI โดยทั่วไปจะไม่แนะนําให้ใช้งานตัวเลือกนี้ สําหรับการเลือกค่า DPI ที่เหมาะสมนั้น ตัวเลือกที่ดีกว่าคือ การปรับค่าอย่างชัดเจนไปเลยสําหรับ X server โดยรวม ถ้าหากทําได้ (เช่น DisplaySize ใน xorg. conf หรือเพิ่มค่า-dpi value เข้าไปใน ServerLocalArgs= ใน $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc) เมื่อแบบอักษร ไม่สามารถแสดงได้อย่างเหมาะสมกับค่า DPI จริง ก็ควรใช้แบบอักษรที่ดีกว่านี้ หรือควรตรวจสอบ การปรับแต่งค่า hinting ของแบบอักษรด้วยThis option forces a specific DPI value for fonts. It may be useful when the real DPI of the hardware is not detected properly and it is also often misused when poor quality fonts are used that do not look well with DPI values other than ‧ or ‧ DPI. The use of this option is generally discouraged. For selecting proper DPI value a better option is explicitly configuring it for the whole X server if possible (e. g. DisplaySize in xorg. conf or adding-dpi value to ServerLocalArgs= in $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc). When fonts do not render properly with real DPI value better fonts should be used or configuration of font hinting should be checked
การบริโภคอาหารเฉพาะแหล่ง ภูมิภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่รับประทานของแต่ละบุคคลใช้At the local, regional, or national level; for the quantity of food eaten by an individual person use
หน้าแสดง 1 พบ 144 ประโยควลีที่ตรงกัน คุณภาพอาหารพบใน 0.677 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน