แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food quality   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (38)

การขาดสารอาหาร
undernourishment; nutrient deficiencies; malnourishment
การควบคุมคุณภาพ
QC; inspection; quality control; quality controls
การไม่ได้รับอาหารสัตว์
food restriction; starvation; feed deprivation; inanition; food deprivation
การรับประกันคุณภาพ
quality certification; quality assurance
การรับรองคุณภาพ
quality certification; quality assurance
การวิเคราะห์คุณภาพ
qualitative analytical techniques; qualitative analysis
คนตรวจสอบคุณภาพอาหาร
taster; taste-tester; sampler; taste tester
ความรู้สึกอยากอาหาร
satiety; inappetance; appetite; hunger
คุณภาพ
acceptability; ability; caliber; capability; quality; product quality; worth; calibre;
คุณภาพการเก็บรักษา
vase life; shelf life; storage life; postharvest life duration; keeping quality; storability; storage stability
คุณภาพการผลิต
processing quality; processing ability
คุณภาพของโปรตีน
protein value; protein efficiency ratio; digestible protein; net protein utilization; biological protein value; protein quality
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
quality; product quality; acceptability
คุณภาพของพืช
plant health; plant condition; plant fitness; plant quality
คุณภาพของพื้นที่
site quality; site classes; location factors; site factors
คุณภาพซาก
slaughter value; carcass quality; carcass composition
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
organoleptic traits; appetibility; organoleptic quality; organoleptic properties
คุณภาพสูง
first-class; superiority; quality; select; high quality

ตัวอย่างประโยคด้วย "คุณภาพอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th กําหนด/แก้ไขอินสแตนซ์สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันที่นี่ โดยอินสแตนซ์นั้นเป็นการรวมกันของเครื่องพิมพ์จริง (ทางกายภาพ) และชุดของตัวเลือกที่กําหนดไว้เพิ่มเติม สําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบเดี่ยวๆ นั้น คุณสามารถกําหนดรูปแบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น คุณภาพแบบตัวร่าง, คุณภาพระดับภาพถ่าย หรือ การพิมพ์สองหน้า อินสแตนซ์เหล่านั้นจะปรากฎขึ้นเหมือนกับเป็นเครื่องพิมพ์ปกติในกล่องการพิมพ์ และอนุญาตให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
en Define/Edit here instances for the current selected printer. An instance is a combination of a real (physical) printer and a set of predefined options. For a single InkJet printer, you could define different print formats like DraftQuality, PhotoQuality or TwoSided. Those instances appear as normal printers in the print dialog and allow you to quickly select the print format you want
th การผลิตหอยทากเพื่อเป็นอาหาร
en Production of land snails for food
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
en Science of plant nutrients and their relation to plant health and disease
th DPI พิมพ์ทางเดียวคุณภาพสูง
en DPI High Quality Unidirectional
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
en Solutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
th คุณภาพระดับการนําเสนอ
en Presentation Quality
th ระบบการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มร่วมกับพืชอาหารสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์
en Systems including trees or shrubs, and pastures or animals
th ปรับสีกลมกลืนแบบ Floyd Stein คุณภาพสูง (‧ bpp
en Floyd Steinb. High Qual. (‧ bpp
th สี (คุณภาพสูง
en Color (High Quality
th คุณภาพสูง (ตลับหมึกสี
en High Quality (Color cartridge
th คุณภาพการพิมพ์
en Print Quality
th คุณภาพภาพ JPEG %
en JPEG quality %
th การเลี้ยงสัตว์ให้สมบูรณ์ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการสูงก่อนการผสมพันธุ์
en To provide animals with enriched diet prior to mating in order to improve their reproductive performance
th พิมพ์สีคุณภาพดีที่สุด
en Best Quality Color
th พิมพ์ด้วนคุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้ว
en DPI Highest Quality
th x‧ จุดต่อนิ้ว, กระดาษมันคุณภาพสูง
en x‧dpi, high-gloss paper
th คุณภาพระดับการร่าง
en Draft Quality
th พิมพ์ที่คุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ x ‧ จุดต่อนิ้ว
en x ‧ DPI Highest Quality
th การยอมรับได้ของอาหารหรืออาหารสัตว์
en Food and feed
th สีดํา, คุณภาพปกติ
en Black, normal quality
th x‧ จุดต่อนิ้ว, การ์ดภาพถ่ายผิวมัน, คุณภาพสูง
en x‧dpi, glossy photo cards, high quality
th คุณภาพ/ความเร็ว
en Quality/Speed
th การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
en Searching for forage or feed
หน้าแสดง 1 พบ 145 ประโยควลีที่ตรงกัน คุณภาพอาหารพบใน 0.368 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน