แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food quality   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (71)

การควบคุมคุณภาพ
quality control; quality controls
การวิเคราะห์คุณภาพ
qualitative analytical techniques; qualitative analysis
ความชอบต่ออาหาร
food preferences; feeding preferences; food beliefs
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิต
certified brand of origin; designation of origin; origin denomination
ทานอาหาร
sup; have a meal; have dinner; dine
หัวบีทอาหารสัตว์
fodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
อาหารข้น
concentrates; feed concentrates
อาหารลดไขมัน
low fat foods; reduced fat foods

ตัวอย่างประโยคด้วย "คุณภาพอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
th อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง
en Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
en Crops grown as feed for livestock
th พิมพ์แบบคุณภาพสูง ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้ว
en DPI high quality
th พิมพ์ทางเดียว คุณภาพสูง ที่ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้ว
en DPI High Quality Unidirectional
th ความจุของช่องทางเดินอาหาร
en Contents of the alimentary canal
th ระยะที่ผลิตผลมีรสชาติ กลิ่น ดีที่สุด, ระยะที่ดีที่สุดหรือมีคุณภาพที่ดี
en To bring a product to full flavour, the best state or desirable quality
th dpi, แผ่นใส, คุณภาพปกติ
en dpi, transparencies, normal quality
th การประเมินคุณภาพเนื้อของสัตว์ที่ถูกชําแหละเพื่อเป็นอาหาร
en Evaluation of meat quality of slaughtered animals
th เพิ่มจุดสี RGB แบบเดียวกับค่าสี่สีค่าปริยายนั้นจะเพิ่มจุดสีปรับใช้จุดสีเขียวเป็นแบบเดียวกัน หากจุดสีเขียวในแถวคู่มีความไวต่อแสงเหนือม่างมากกว่าแถวคี่ ค่าที่แตกต่างนี้จะทําให้เกิดตารางสีต่างขึ้นในภาพเป้าหมายได้ การใช้ตัวเลือกนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยทําให้สูญเสียรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อทําต่อไป ตัวเลือกนี้จะทําให้ภาพเบลอเล็กน้อย แต่จะช่วยกําลัดตารางสีแบบ ‧x‧ ที่ได้จากวิธีปรับคุณภาพภาพแบบ VNG หรือ AHD
en Interpolate RGB as four colorsThe default is to assume that all green pixels are the same. If even-row green pixels are more sensitive to ultraviolet light than odd-row this difference causes a mesh pattern in the output; using this option solves this problem with minimal loss of detail. To resume, this option blurs the image a little, but it eliminates false ‧x‧ mesh patterns with VNG quality method or mazes with AHD quality method
th คุณภาพระดับการนําเสนอ
en Presentation Quality
th เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้น
en Insoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
th ไตรลิเนียร์ (คุณภาพดีที่สุด
en Trilinear (best quality
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th หากเปิดใช้จะเพิ่มความเร็วการแสดงผล แต่คุณภาพจะลดลง
en When enabled speeds up logo explosion but reduces quality
th คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับ
en Do you like Japanese food?
th คุณภาพการพิมพ์
en Printing Quality
th สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Nutrients added to feed or food
th พิมพ์ด้วยคุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้ว
en DPI highest quality
th ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้
en Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
th ความละเอียด, คุณภาพ, ชนิดของหมึก, ชนิดของวัสดุพิมพ์
en Resolution, Quality, Ink Type, Media Type
th คุณภาพการพิมพ์
en Print Quality
th อุปกรณ์ในบ้านซึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อปรุงอาหารหรือให้ความร้อน, สําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมใช้
en Any device for domestic use in which fuel may be burned for cooking or heating; for industrial equipment use
th ตัวเลือกนี้จะบังคับใช้ค่า DPI เฉพาะสําหรับแบบอักษร มันอาจจะมีประโยชน์เมื่อ ค่า DPI จริงของฮาร์ดแวร์นั้น ไม่ได้รับการตรวจจับอย่างถูกต้อง และบ่อยครั้งที่จะถูกนําไปใช้แบบผิด ๆ เมื่อมีการใช้งานแบบอักษรคุณภาพต่ําซึ่งดูไม่ดีถ้านําไปใช้กับค่า DPI อื่น นอกจาก ‧ หรือ ‧ DPI โดยทั่วไปจะไม่แนะนําให้ใช้งานตัวเลือกนี้ สําหรับการเลือกค่า DPI ที่เหมาะสมนั้น ตัวเลือกที่ดีกว่าคือ การปรับค่าอย่างชัดเจนไปเลยสําหรับ X server โดยรวม ถ้าหากทําได้ (เช่น DisplaySize ใน xorg. conf หรือเพิ่มค่า-dpi value เข้าไปใน ServerLocalArgs= ใน $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc) เมื่อแบบอักษร ไม่สามารถแสดงได้อย่างเหมาะสมกับค่า DPI จริง ก็ควรใช้แบบอักษรที่ดีกว่านี้ หรือควรตรวจสอบ การปรับแต่งค่า hinting ของแบบอักษรด้วย
en This option forces a specific DPI value for fonts. It may be useful when the real DPI of the hardware is not detected properly and it is also often misused when poor quality fonts are used that do not look well with DPI values other than ‧ or ‧ DPI. The use of this option is generally discouraged. For selecting proper DPI value a better option is explicitly configuring it for the whole X server if possible (e. g. DisplaySize in xorg. conf or adding-dpi value to ServerLocalArgs= in $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc). When fonts do not render properly with real DPI value better fonts should be used or configuration of font hinting should be checked
th การบริโภคอาหารเฉพาะแหล่ง ภูมิภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่รับประทานของแต่ละบุคคลใช้
en At the local, regional, or national level; for the quantity of food eaten by an individual person use
หน้าแสดง 1 พบ 145 ประโยควลีที่ตรงกัน คุณภาพอาหารพบใน 0.513 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน