แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food quality   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (69)

การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การควบคุมคุณภาพquality controls; quality control
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์seed testing
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรับประกันคุณภาพquality assurance
การรับรองคุณภาพquality certification
การรับรองคุณภาพพืชplant certification
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การวิเคราะห์คุณภาพqualitative analysis; qualitative analytical techniques
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความไม่พึงพอใจในคุณภาพquality dissatisfaction
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
คุณภาพ; quality
คุณภาพการเก็บรักษาshelf life; keeping quality
คุณภาพการผลิตprocessing quality
คุณภาพของการให้บริการquality of service; QoS
คุณภาพของบริการQuality of Service
คุณภาพของบริการในองค์กรEnterprise Quality of Service
คุณภาพของโปรตีนprotein quality
คุณภาพของผลิตภัณฑ์product quality
คุณภาพของพืชplant quality
คุณภาพของพื้นที่site quality
คุณภาพของอาหารสัตว์feed quality
คุณภาพชีวิตquality of life
คุณภาพซากcarcass quality
คุณภาพทางประสาทสัมผัสorganoleptic quality
คุณภาพเนื้อmeat quality
คุณภาพในการขนส่งtransporting quality
คุณภาพเมล็ดพันธุ์seed quality
ฉลากแสดงคุณภาพquality labels
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ปรุงอาหารcook
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สัตว์ที่ต้องการทดสอบคุณภาพsentinel animals
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารช่วยปรับปรุงคุณภาพแป้งflour improvers
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อาหารcomestibles; foods; eatable; cuisine; diet; eats; aliment; ; comestible; eatables; eating; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "คุณภาพอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
พิมพ์สีคุณภาพดีที่สุดBest Quality Color
คุณภาพของภาพImage quality
สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิตAny organism in which another spends part or all of its life
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
พิมพ์ด้วนคุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ จุดต่อนิ้วDPI Highest Quality
ตั้งค่ารูปแบบแฟ้มที่จะใช้เป็นผลลัพธ์ที่นี่: รูปแบบ JPEG: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ JPEG รูปแบบนี้จะช่วยให้แฟ้มที่ได้มีขนาดเล็ก โดยจะมีการใช้ระดับการบีบอัด JPEG ในระหว่างการแปลงภาพ Raw ด้วยคําเตื่อน!!! เนื่องจากการทํางานของอัลกอริทึมบีบอัดข้อมูล ภาพแบบ JPEG อาจจะมีการลดลงของคุณภาพภาพอยู่บ้าง รูปแบบ TIFF: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ TIFF รูปแบบนี้จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพ แต่จะได้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่ โดยระหว่างการแปลงข้อมูล จะมีการใช้การบีบอัดข้อมูลแบบ Adobe Deflate ด้วย รูปแบบ PPM: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ PPM รูปแบบนี้จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพ แต่จะได้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่รูปแบบ PNG: ได้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลในรูปแบบ PNG รูปแบบนี้จะไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพ แต่จะได้แฟ้มที่มีขนาดใหญ่ โดยระหว่างการแปลงข้อมูล จะมีการใช้การบีบอัดข้อมูลสูงสุดในแบบ PNGSet here the output file format to use: JPEG: output the processed image in JPEG Format. this format will give smaller-sized files. Minimum JPEG compression level will be used during Raw conversion. Warning!!! duing of destructive compression algorithm, JPEG is a lossy quality format. TIFF: output the processed image in TIFF Format. This generates larges, without losing quality. Adobe Deflate compression will be used during conversion. PPM: output the processed image in PPM Format. This generates the largest files, without losing quality. PNG: output the processed image in PNG Format. This generates larges, without losing quality. Maximum PNG compression will be used during conversion
คุณภาพระดับปกติNormal Quality
การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วยGet yourself a big breakfast and a pot of coffee
สี (คุณภาพสูงColor (High Quality
น่า ช่วยเตรียมอาหารก็แล้วกัน?Will you just get some food?
ตัวเลือกนี้จะบังคับใช้ค่า DPI เฉพาะสําหรับแบบอักษร มันอาจจะมีประโยชน์เมื่อ ค่า DPI จริงของฮาร์ดแวร์นั้น ไม่ได้รับการตรวจจับอย่างถูกต้อง และบ่อยครั้งที่จะถูกนําไปใช้แบบผิด ๆ เมื่อมีการใช้งานแบบอักษรคุณภาพต่ําซึ่งดูไม่ดีถ้านําไปใช้กับค่า DPI อื่น นอกจาก ‧ หรือ ‧ DPI โดยทั่วไปจะไม่แนะนําให้ใช้งานตัวเลือกนี้ สําหรับการเลือกค่า DPI ที่เหมาะสมนั้น ตัวเลือกที่ดีกว่าคือ การปรับค่าอย่างชัดเจนไปเลยสําหรับ X server โดยรวม ถ้าหากทําได้ (เช่น DisplaySize ใน xorg. conf หรือเพิ่มค่า-dpi value เข้าไปใน ServerLocalArgs= ใน $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc) เมื่อแบบอักษร ไม่สามารถแสดงได้อย่างเหมาะสมกับค่า DPI จริง ก็ควรใช้แบบอักษรที่ดีกว่านี้ หรือควรตรวจสอบ การปรับแต่งค่า hinting ของแบบอักษรด้วยThis option forces a specific DPI value for fonts. It may be useful when the real DPI of the hardware is not detected properly and it is also often misused when poor quality fonts are used that do not look well with DPI values other than ‧ or ‧ DPI. The use of this option is generally discouraged. For selecting proper DPI value a better option is explicitly configuring it for the whole X server if possible (e. g. DisplaySize in xorg. conf or adding-dpi value to ServerLocalArgs= in $KDEDIR/share/config/kdm/kdmrc). When fonts do not render properly with real DPI value better fonts should be used or configuration of font hinting should be checked
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
คุณสามารถที่จะใช้แฟ้มภาพแบบ PNG แทนการใช้แฟ้มภาพแบบ TIFF ได้ เพื่อให้มีการบีบข้อมูลที่ดีด้วย และยังไม่มีการสูญเสียคุณภาพของภาพด้วย?that you can use the PNG file format instead of TIFF for good compression without losing image quality?
ปรับสีกลมกลืนแบบ Floyd Stein คุณภาพสูง (‧ bppFloyd Steinb. High Qual. (‧ bpp
ไข่ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เป็นอาหาร, สําหรับไข่อื่นๆ ใช้Of birds or reptiles used for food; for other eggs use
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นRemoval of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
พิมพ์ที่คุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ x ‧ จุดต่อนิ้วx ‧ DPI Highest Quality
สารที่เพิ่มรสชาติอาหาร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นSubstances which enhance food flavour without necessarily imparting a flavour of their own
คุณภาพการพิมพ์Printing Quality
คุณสามารถกําหนดคุณภาพของการเข้ารหัสข้อมูลเสียงได้ที่นี่ โดยการใช้ค่าที่มากก็ยิ่งมีคุณภาพของเสียงดีมากตามไปด้วย แต่ทั้งนี้จะทําให้เครื่องทํางานช้าลงYou can set the quality of the encoded stream here. A higher value implies a higher quality but encodes slower
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
หน้าแสดง 1 พบ 144 ประโยควลีที่ตรงกัน คุณภาพอาหารพบใน 0.236 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน