แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • atmospheric moisture   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (66)

ความกดดันบรรยากาศ
atmospheric pressure; barometric pressure
ความชื้น
humidness; moistness; humidity; dampness; moisture
ชนชั้นกลาง
bourgeoisie; middle class; middle classes
ชุดชั้นใน
lingerie; underwear
บรรยากาศ
atmospheric; atmosphere
บรรยากาศของพื้นดิน
soil atmosphere; soil air; earth atmosphere
บรรยากาศในดิน
earth atmosphere; soil air; soil atmosphere
ปริมาณความชื้น
moisture content; water content
ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโยยคนชั้นสูง
blue blood; gentleman; wellborn; nobleman; peer; patrician; aristocrat; noble
มลพิษในบรรยากาศ
atmospheric pollution; air pollution
สมาชิกของชนชั้นสูง
patrician; nobleman; wellborn; blue blood; noble; peer; aristocrat; gentleman

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
th การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
en Movement of water through the soil surface into the soil
th การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
en Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th ชั้นก็เจ็บ, แล้วเค้าก็ถามอะไรไม่ได้
en I' m hurt, he can' t ask any questions
th ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ
en Transition strata between water surface and air, and their properties
th การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้
en Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
en Thin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
th ตัวคูณค่าสีน้ําเงินตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีน้ําเงิน
en Blue multiplierSet here the magnification factor of the blue layer
th น่า บัซซี่.. ก็แค่ให้เงินชั้นน่า
en Please, Buzzy, just give me the money?
th ตัวคูณค่าสีแดงตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีแดง
en Red multiplierSet here the magnification factor of the red layer
th ชั้นขอร้อง
en I want you to do it
th ชั้นความลับ
en Confidential
th ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้
en Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
th เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปรากฎการณ์ในบรรยากาศ
en Meteorological
th ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆ
en I didn' t mean it
th ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา
en Transition strata between ice and water, and their properties
th เอ้อ ชั้นถูกยิงน่ะค่ะ
en Uh, I was shot
th ชั้นหรือแผ่นบางๆ ที่สกัดจากเนื้อเยื่อของพืชใช้ในการทําสิ่งทอ
en Plant tissues extracted in layers or sheets and used as substitutes for textiles
th กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย HP ชั้นยอด
en HP Premium Photo Paper
th สภาวะที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณไอน้ํา
en Warming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour content
th จัดการระบบบลูทูธโดยใช้ชั้นข้อมูลของ BlueZName
en Bluetooth management using the BlueZ stack
th ส่งหน้าต่างให้อยู่เหนือหน้าต่างอื่นหนึ่งชั้น
en Raise Window
th แล้วนั่นก็ปัญหาชั้น
en That' s my problem
th กระดาษอิงค์เจต HP แบบหนาชั้นยอด
en HP Premium Inkjet Heavyweight Paper
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.862 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน