แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • atmospheric moisture   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (66)

ความกดดันบรรยากาศ
atmospheric pressure; barometric pressure
ความชื้น
humidness; moistness; humidity; dampness; moisture
ชนชั้นกลาง
bourgeoisie; middle class; middle classes
ชุดชั้นใน
lingerie; underwear
บรรยากาศ
atmospheric; atmosphere
บรรยากาศของพื้นดิน
soil atmosphere; soil air; earth atmosphere
บรรยากาศในดิน
earth atmosphere; soil air; soil atmosphere
ปริมาณความชื้น
moisture content; water content
ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโยยคนชั้นสูง
blue blood; gentleman; wellborn; nobleman; peer; patrician; aristocrat; noble
มลพิษในบรรยากาศ
atmospheric pollution; air pollution
สมาชิกของชนชั้นสูง
patrician; nobleman; wellborn; blue blood; noble; peer; aristocrat; gentleman

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
th กระดาษอิงค์เจต HP ชั้นยอด
en HP Premium Inkjet Paper
th การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติ
en Tillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
th แผ่นใส HP ชั้นยอด
en HP Premium Transparency
th ชั้นความลับunknown secrecy type
en Confidential
th พ่อชั้นอยู่ย่ะ
en My dad' s home
th ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ
en Transition strata between water surface and air, and their properties
th การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้
en Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
th น่า บัซซี่.. ก็แค่ให้เงินชั้นน่า
en Please, Buzzy, just give me the money?
th ไม่เอาน่ายาหยี. เธอก็รู้ว่าเดี๋ยวชั้นก็จับเธอได้น่ะ
en Come on, baby.You know I' m gonna get you
th ผลกระทบของสารที่เป็นมลพิษจากชั้นบรรยากาศที่มีต่อผู้รับ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ํา
en Impact of pollutants from the atmosphere on an acceptor such as forests, soil, water
th กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย HP ชั้นยอด
en HP Premium Photo Paper
th ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืช
en Thin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
th ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างName
en Alt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
th เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปรากฎการณ์ในบรรยากาศ
en Meteorological
th ชั้นไม่ได้ตั้งใจ
en I didn' t mean to
th จัดการระบบบลูทูธโดยใช้ชั้นข้อมูลของ BlueZName
en Bluetooth management using the BlueZ stack
th ชั้นว่า เขาคงไม่เป็นไรหรอก
en I think he' s gonna be fine
th แค่วิเดียวลอยด์ก็รู้ว่าชั้นโกหกแล้ว
en Lloyd will know I' m lying in a second
th ตัวคูณค่าสีแดงตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีแดง
en Red multiplierSet here the magnification factor of the red layer
th ความเข้มข้นของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อของสปีชีส์ในช่วงโซ่อาหารที่ขยับขึ้น ‧ ชั้นจากอาหารและเครื่องดื่ม
en Increasing concentration of a substance by food or drinking water in the tissues of species that are part of the food chain as one moves up the food chain
th ชั้นความลับ
en Confidential
th ส่งหน้าต่างให้อยู่เหนือหน้าต่างอื่นหนึ่งชั้น
en Raise Window
th ความชื้น, สําหรับความชื้นดินใช้
en For soil humidity use
th พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
en Minor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
th ชั้นยังอยากทํางานที่นี่อยู่นะ!
en I' m trying to save my job!
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.442 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน