แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food processing   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (64)

การกินสัตว์อื่นเป็นอาหารpredation; preying
การกินอาหารfood ingestion
การขาดสารอาหารnutrient deficiencies
การขาดอาหารinanition
การได้รับพลังงาน (อาหารหรืออาหารสัตว์)energy intake (food or feed)
การได้รับสารอาหารมากเกินnutrient excesses
การแปรรูป (ของผลิตภัณฑ์)transformation (of products)
การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์cooperative processing
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจdenationalization; privatization
การแปรรูปสัตว์น้ําfish conversion; fish processing
การแพ้อาหารfood allergies
การไม่ได้รับอาหารสัตว์feed deprivation
การย่อยอาหารdigestion
การรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservation; wood preservation
การรับประทานอาหารfood; eating; food intake
การให้อาหารแบบแห้งdry feeding
การให้อาหารไม่พอเพียงunderfeeding
การให้อาหารสัตว์animal feeding
การให้อาหารสัตว์ระยะสุดท้ายlivestock finishing
ความชอบต่ออาหารfood preferences; feeding preferences; food beliefs
ความต้องการอาหารfood requirements
ความรู้สึกอยากอาหารappetite
ทางเดินอาหารalimentary canal
ทานอาหารsup; have a meal; have dinner; dine
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารbirds of prey; predatory birds
นิสัยการกินอาหารfeeding habits
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้fruit products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักvegetable products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชprocessed plant products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์processed animal products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
มื้ออาหารในโรงเรียนschool meals
ระดับห่วงโซ่อาหารtrophic levels
ระบบการให้อาหารสัตว์feeding systems
วัตถุดิบของอาหารสัตว์animal feeding stuffs; foods for animals
วัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์feeding stuffs; feedstuffs; feeds
วัตถุดิบอาหารสัตว์feeding stuffs; feedstuffs; feeds
สถานะสารอาหารเพียงพอnutritional state; nutrient status; nutritional status
สาขาอาหารfood sector
สารเจือปนในอาหารสัตว์feed additives
สารยับยั้งการกินอาหารfeeding inhibitors; antifeedants
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservatives
หญ้าอาหารสัตว์ (ระบบการให้อาหารสัตว์)soilage (feeding system)
หัวบีทอาหารสัตว์fodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
องุ่นที่แปรรูปเป็นของหวานdessert grapes
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อัตราอาหารสําหรับการบํารุงร่างกายmaintenance rations
อัตราอาหารสําหรับขุนให้อ้วนfattening rations
อาหารกึ่งสําเร็จรูปinstant foods
อาหารข้นconcentrates; feed concentrates
อาหารขบเคี้ยวsnack foods
อาหารขยะjunk food
อาหารจานด่วนfast food
อาหารจานหลักmain course
อาหารจํากัดโปรตีนprotein restricted diets
อาหารจีนChinese cuisine
อาหารบรรจุกระป๋องcanned foods; tinned products
อาหารผสมcompound feeds
อาหารลดไขมันlow fat foods; reduced fat foods
อาหารสะสมในเมล็ดendosperm
อาหารสัตว์fodder; foods for animals; feedstuffs; feedstuff; provender; forage; feeds; feeding stuffs

ตัวอย่างประโยคด้วย "การแปรรูปอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิตAny organism in which another spends part or all of its life
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วยGet yourself a big breakfast and a pot of coffee
น่า ช่วยเตรียมอาหารก็แล้วกัน?Will you just get some food?
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
ไข่ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เป็นอาหาร, สําหรับไข่อื่นๆ ใช้Of birds or reptiles used for food; for other eggs use
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
สารที่เพิ่มรสชาติอาหาร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นSubstances which enhance food flavour without necessarily imparting a flavour of their own
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
วิทยาศาสตร์อาหารทั่วไป, สําหรับข้อมูลการให้อาหารใช้ <‧>, สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารใช้For general aspects only; for documents on feeding aspects use <‧>; for documents on nutrition aspects use
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
การยอมรับได้ของอาหารหรืออาหารสัตว์Food and feed
การบริโภคอาหารในระดับฟาร์ม ภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภคใช้At the farm, regional or national level; for the quantity of feed eaten by individual animals use
บริเวณเฉพาะที่อุดมไปด้วยอาหารสําหรับเลี้ยงลูกปลาและสัตว์วัยอ่อนRegions particularly rich in food organisms where feeding of fish larvae and juveniles takes place
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
การได้รับอาหารตามความต้องการของทุกคนและทุกเวลาPhysical and economic access, by all people at all times, to the basic food they need
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Burn like symptoms of plant diseases resulting from the action of bacteria or fungi, improper use of pesticides or nutrients; for the lesions of tissues by chemical, thermal, electrical, etc. treatment use
ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารซึ่งใช้ทํายาหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพFood or part of a food which provides medical or health benefits
หน้าแสดง 1 พบ 72 ประโยควลีที่ตรงกัน การแปรรูปอาหารพบใน 0.269 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน