แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food processing   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (61)

กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การแปรรูป (ของผลิตภัณฑ์)transformation (of products)
การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์cooperative processing
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจdenationalization; privatization
การแปรรูปสัตว์น้ําfish conversion; fish processing
การผลิตอาหารfood production
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservation; wood preservation
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์nutrient cycling in ecosystems
การให้อาหารด้วยสายยางtube feeding
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารแบบเลือกกินเองself feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ปรุงอาหารcook
ปอดที่เป็นอาหารlung as food
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้fruit products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักvegetable products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชprocessed plant products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์processed animal products
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
ระดับการให้อาหารfeeding level
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservatives
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
องุ่นที่แปรรูปเป็นของหวานdessert grapes
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อาหารfodder; comestibles; foods; eatable; cuisine; foodstuff; diet; eats; edible; foodstuffs; meals; forage; edibles; aliment; ; comestible; eatables; feast; feed; eating; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "การแปรรูปอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยงBubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
ความจุของช่องทางเดินอาหารContents of the alimentary canal
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์Nutrients added to feed or food
ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
อุปกรณ์ในบ้านซึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อปรุงอาหารหรือให้ความร้อน, สําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมใช้Any device for domestic use in which fuel may be burned for cooking or heating; for industrial equipment use
การบริโภคอาหารเฉพาะแหล่ง ภูมิภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่รับประทานของแต่ละบุคคลใช้At the local, regional, or national level; for the quantity of food eaten by an individual person use
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารซึ่งใช้ทํายาหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพFood or part of a food which provides medical or health benefits
ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วยGet yourself a big breakfast and a pot of coffee
ใช้เฉพาะเมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม, หมายถึงอาหารสําหรับการดํารงชีพของมนุษย์เท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้Use only when a more specific descriptor is not applicable; refers to foods for human being only; for animals use
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชScience of plant nutrients and their relation to plant health and disease
อาหารพร้อมบริโภค โดยไม่จําเป็นต้องปรุงเพียงแต่ให้ความร้อนFoods that are more or less ready for consumption without further preparation other than heating
การดูแลให้อาหารและบํารุงปศุสัตว์ตลอดฤดูหนาวCare, feeding and maintenance of livestock through the winter months
ระบบการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มร่วมกับพืชอาหารสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์Systems including trees or shrubs, and pastures or animals
การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์Searching for forage or feed
น่า ช่วยเตรียมอาหารก็แล้วกัน?Will you just get some food?
อาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ, สําหรับอาหารทดแทนนมของมนุษย์ใช้Milk substitutes fed to calves or other young animals; for milk substitutes in human feeding use
การผลิตหอยทากเพื่อเป็นอาหารProduction of land snails for food
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารOf agricultural origin including non-feed products
หน้าแสดง 1 พบ 72 ประโยควลีที่ตรงกัน การแปรรูปอาหารพบใน 0.372 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน