แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food processing   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (64)

ความชอบต่ออาหาร
food preferences; feeding preferences; food beliefs
ทานอาหาร
sup; have a meal; have dinner; dine
สถานะสารอาหารเพียงพอ
nutritional state; nutrient status; nutritional status
หัวบีทอาหารสัตว์
fodder beet; mangolds; mangelwurzels; mangels
อาหารข้น
concentrates; feed concentrates
อาหารลดไขมัน
low fat foods; reduced fat foods
อาหารสัตว์
fodder; foods for animals; feedstuffs; pasture; feedstuff; forage; feeds; feeding stuffs

ตัวอย่างประโยคด้วย "การแปรรูปอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
th อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง
en Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
en Crops grown as feed for livestock
th ความจุของช่องทางเดินอาหาร
en Contents of the alimentary canal
th เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้น
en Insoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับ
en Do you like Japanese food?
th สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Nutrients added to feed or food
th ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้
en Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
th อุปกรณ์ในบ้านซึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อปรุงอาหารหรือให้ความร้อน, สําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมใช้
en Any device for domestic use in which fuel may be burned for cooking or heating; for industrial equipment use
th การบริโภคอาหารเฉพาะแหล่ง ภูมิภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่รับประทานของแต่ละบุคคลใช้
en At the local, regional, or national level; for the quantity of food eaten by an individual person use
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
th อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารซึ่งใช้ทํายาหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
en Food or part of a food which provides medical or health benefits
th ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วย
en Get yourself a big breakfast and a pot of coffee
th ใช้เฉพาะเมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม, หมายถึงอาหารสําหรับการดํารงชีพของมนุษย์เท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้
en Use only when a more specific descriptor is not applicable; refers to foods for human being only; for animals use
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
en Science of plant nutrients and their relation to plant health and disease
th อาหารพร้อมบริโภค โดยไม่จําเป็นต้องปรุงเพียงแต่ให้ความร้อน
en Foods that are more or less ready for consumption without further preparation other than heating
th การดูแลให้อาหารและบํารุงปศุสัตว์ตลอดฤดูหนาว
en Care, feeding and maintenance of livestock through the winter months
th ระบบการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มร่วมกับพืชอาหารสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์
en Systems including trees or shrubs, and pastures or animals
th การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
en Searching for forage or feed
th น่า ช่วยเตรียมอาหารก็แล้วกัน?
en Will you just get some food?
th อาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ, สําหรับอาหารทดแทนนมของมนุษย์ใช้
en Milk substitutes fed to calves or other young animals; for milk substitutes in human feeding use
th การผลิตหอยทากเพื่อเป็นอาหาร
en Production of land snails for food
th สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวัน
en The ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
th ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร
en Of agricultural origin including non-feed products
หน้าแสดง 1 พบ 73 ประโยควลีที่ตรงกัน การแปรรูปอาหารพบใน 0.715 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน