แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • stubble burning   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

กระบวนการเผาไหม้ignition; combustion
กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
การเกษตรแบบเผาและทําลายป่าslash and burn agriculture; shifting cultivation
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การใช้ประโยชน์ซากสัตว์carcass utilization
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การผ่าซีกซากสัตว์halving
การเผากลับbackfire
การเผาที่ถูกควบคุมprescribed burning; controlled burning
การเผาในที่กําหนดไว้prescribed burning; controlled burning
การเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism
การเผาผลาญพลังงานenergy consumption
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การเผาเศษไม้ปลายไม้slash burning
การเผาไหม้burning; ignition
การเผาไหม้สิ่งปฏิกูลwaste incineration
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความผิดปกติของการเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism disorders
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณภาพซากcarcass quality
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
เครื่องเคลือบดินเผาporcelain
เครื่องปรับสภาพพืชอาหารสัตว์forage conditioners
เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์choppers
ซากdead body; carcases; carcass; remains
ซากด้านข้างhalf carcasses
ซากดึกดําบรรพ์fossil
ซากแบ่งสี่ส่วนquarters
ซากพืชผุ (เศษซากพืชในป่า)duff (forest litter)
ซากสัตว์carcasses; carcase; carcass
ซากสัตว์ป่นcarcass meal
ดินเผาclay
ที่เผาศพcrematory; crematorium
น้ําที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารmetabolic water
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลพลอยได้จากซากสัตว์carcass byproducts
พลังงานที่เหลือหลังการเผาผลาญmetabolizable energy
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
มูลค่าซากscrap value; salvage value
ระบบการเผาไหม้combustion systems
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
สมดุลของของเหลว (การเผาผลาญอาหาร)fluid balance (metabolic)
ส่วนประกอบของซากสัตว์carcass composition
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายantimetabolites; metabolic inhibitors
สุกเอาเผากินreckless
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์CITES

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเผาซากพืช", หน่วยความจำการแปล

add example
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMaterials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกันFarming involving both crop and animal production
การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีกCollections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAll plant species which are present in a particular area
ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืชSmall plant parts, especially bulbs or tubers used for plant propagation
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ําCrops not requiring vernalization
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPhysiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
ครูเบ็กส์บอกว่าพวกนั้นเผาทุกหมู่บ้าน เวลาที่พวกเขาบุกเข้าโจมตีMrs. Begs says they used to burn down all the villagers when they attacked them
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาลResidues or wastes of sugar plants in sugar industry
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
ขยะจากการเผาไหม้, สําหรับดินที่เกิดจากเถ้าถ่านภูเขาไฟใช้Combustion wastes; for volcanic ash soils use
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้Applies to plants only; for animals use
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Use only for edible grain of grasses; for the plants use
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นRemoval of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
หน้าแสดง 1 พบ 158 ประโยควลีที่ตรงกัน การเผาซากพืชพบใน 0.304 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน