แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • stubble burning   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (72)

กระบวนการเผาไหม้combustion; ignition
การเกษตรแบบเผาและทําลายป่าslash and burn agriculture; shifting cultivation
การเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนยอดของพืชnutation
การใช้ประโยชน์ซากสัตว์carcass utilization
การปรับปรุงพันธุ์พืชplant breeding
การปลูกพืชตามฤดูกาลseasonal cropping
การปลูกพืชตามลําดับsequential cropping; successive cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การผ่าซีกซากสัตว์halving
การเผากลับbackfire
การเผาที่ถูกควบคุมprescribed burning; controlled burning
การเผาในที่กําหนดไว้prescribed burning; controlled burning
การเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism
การเผาผลาญพลังงานenergy consumption
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การเผาเศษไม้ปลายไม้slash burning
การเผาไหม้ignition; burning
การเผาไหม้สิ่งปฏิกูลwaste incineration
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
การเพาะเลี้ยงพืชน้ําเค็มmarine phytoculture
ขนพืชplant hairs
ความผิดปกติของการเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism disorders
คําฝอย (พืช)safflower (plant)
คุณภาพซากcarcass quality
เครื่องเคลือบดินเผาearthenware; crockery; chinaware; porcelain
ชนิดสัตว์หรือพืชในท้องถิ่นautochthonous species; native species; indigenous species
ชา (พืช)tea (plant)
ซากremains; carcases; dead body; carcass
ซากด้านข้างhalf carcasses
ซากดึกดําบรรพ์fossil
ซากแบ่งสี่ส่วนquarters
ซากพืชผุ (เศษซากพืชในป่า)duff (forest litter)
ซากสัตว์carcasses; carcase; carcass
ซากสัตว์ป่นcarcass meal
ดินเผาclay
ที่เผาศพcrematory; crematorium
น้ําที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารmetabolic water
ผลพลอยได้จากซากสัตว์carcass byproducts
พลังงานที่เหลือหลังการเผาผลาญmetabolizable energy
พืชคลุมground cover plants; cover crops; cover plants
พืชใช้ฟอกหนังtan plants
พืชใช้เมล็ดgrain crops
พืชที่ใช้ทํารั้วhedging plants; hedgerow plants
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่มีประโยชน์useful plants; crops
พืชที่ให้กลิ่นหอม (น้ํามันหอมระเหย)aromatic crops (essential oils)
พืชปรับปรุงดินsoil reclamation plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชพรรณvegetation
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชสวนล้มลุกgarden annuals
พืชสําหรับปลูกplantation crops
พืชให้พลังงานenergy crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
มูลค่าซากsalvage value; scrap value
ระบบการเผาไหม้combustion systems
ระยะเยาว์วัยของพืชjuvenile forms in plants
รังไข่ของพืชplant ovaries; gynoecium
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สมดุลของของเหลว (การเผาผลาญอาหาร)fluid balance (metabolic)
สมรรถนะของพืชcrop performance
ส่วนประกอบของซากสัตว์carcass composition
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชplant growth stimulants
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารสกัดจากใบพืชfoliage extracts
สุกเอาเผากินreckless

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเผาซากพืช", หน่วยความจำการแปล

add example
การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกันPlanting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่One crop grown alone in pure stands
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีAnnual plants
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่งFlowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
การสร้างแคลเซียมโดยโรคพืชPathological calcification
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
พันธุกรรมทั้งหมดและข้อมูลพันธุกรรมซึ่งถูกควบคุมโดยการสืบพันธุ์ของประชากรสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์, สําหรับสถานที่รวบรวมใช้The sum total of all genes and genetic information possessed by a given reproducing animal, plant or microbe population; for collection points of material use
การถอนต้นพืชเพื่อลดจํานวนประชากรRemoval of plants to reduce crowding
ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิตCharacteristics of a plant or animal affecting yield
หน้าแสดง 1 พบ 158 ประโยควลีที่ตรงกัน การเผาซากพืชพบใน 0.824 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน