แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • stubble burning   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (72)

กระบวนการเผาไหม้combustion; ignition
การเกษตรแบบเผาและทําลายป่าslash and burn agriculture; shifting cultivation
การเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนยอดของพืชnutation
การใช้ประโยชน์ซากสัตว์carcass utilization
การปรับปรุงพันธุ์พืชplant breeding
การปลูกพืชตามฤดูกาลseasonal cropping
การปลูกพืชตามลําดับsequential cropping; successive cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การผ่าซีกซากสัตว์halving
การเผากลับbackfire
การเผาที่ถูกควบคุมprescribed burning; controlled burning
การเผาในที่กําหนดไว้prescribed burning; controlled burning
การเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism
การเผาผลาญพลังงานenergy consumption
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การเผาเศษไม้ปลายไม้slash burning
การเผาไหม้ignition; burning
การเผาไหม้สิ่งปฏิกูลwaste incineration
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
การเพาะเลี้ยงพืชน้ําเค็มmarine phytoculture
ขนพืชplant hairs
ความผิดปกติของการเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism disorders
คําฝอย (พืช)safflower (plant)
คุณภาพซากcarcass quality
เครื่องเคลือบดินเผาearthenware; crockery; chinaware; porcelain
ชนิดสัตว์หรือพืชในท้องถิ่นautochthonous species; native species; indigenous species
ชา (พืช)tea (plant)
ซากremains; carcases; dead body; carcass
ซากด้านข้างhalf carcasses
ซากดึกดําบรรพ์fossil
ซากแบ่งสี่ส่วนquarters
ซากพืชผุ (เศษซากพืชในป่า)duff (forest litter)
ซากสัตว์carcasses; carcase; carcass
ซากสัตว์ป่นcarcass meal
ดินเผาclay
ที่เผาศพcrematory; crematorium
น้ําที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารmetabolic water
ผลพลอยได้จากซากสัตว์carcass byproducts
พลังงานที่เหลือหลังการเผาผลาญmetabolizable energy
พืชคลุมground cover plants; cover crops; cover plants
พืชใช้ฟอกหนังtan plants
พืชใช้เมล็ดgrain crops
พืชที่ใช้ทํารั้วhedging plants; hedgerow plants
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่มีประโยชน์useful plants; crops
พืชที่ให้กลิ่นหอม (น้ํามันหอมระเหย)aromatic crops (essential oils)
พืชปรับปรุงดินsoil reclamation plants
พืชปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (พืชสวนครัว)flavoring crops (culinary)
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชพรรณvegetation
พืชฤดูใบไม้ผลิspring crops
พืชสวนล้มลุกgarden annuals
พืชสําหรับปลูกplantation crops
พืชให้พลังงานenergy crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate
มูลค่าซากsalvage value; scrap value
ระบบการเผาไหม้combustion systems
ระยะเยาว์วัยของพืชjuvenile forms in plants
รังไข่ของพืชplant ovaries; gynoecium
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่นmigratory pests
สมดุลของของเหลว (การเผาผลาญอาหาร)fluid balance (metabolic)
สมรรถนะของพืชcrop performance
ส่วนประกอบของซากสัตว์carcass composition
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชplant growth stimulants
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารสกัดจากใบพืชfoliage extracts
สุกเอาเผากินreckless

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเผาซากพืช", หน่วยความจำการแปล

add example
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMaterials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกันFarming involving both crop and animal production
การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีกCollections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAll plant species which are present in a particular area
ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืชSmall plant parts, especially bulbs or tubers used for plant propagation
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ําCrops not requiring vernalization
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPhysiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
ครูเบ็กส์บอกว่าพวกนั้นเผาทุกหมู่บ้าน เวลาที่พวกเขาบุกเข้าโจมตีMrs. Begs says they used to burn down all the villagers when they attacked them
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาลResidues or wastes of sugar plants in sugar industry
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
ขยะจากการเผาไหม้, สําหรับดินที่เกิดจากเถ้าถ่านภูเขาไฟใช้Combustion wastes; for volcanic ash soils use
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้Applies to plants only; for animals use
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Use only for edible grain of grasses; for the plants use
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นRemoval of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
หน้าแสดง 1 พบ 158 ประโยควลีที่ตรงกัน การเผาซากพืชพบใน 0.612 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน