แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • free trade   
    (noun   )
  • trade liberalization   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (79)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองInternational Covenant on Civil and Political Rights
กลยุทธทางการค้าcommercial strategy
กลยุทธ์ทางการตลาดmarketing strategy; market strategy
กลุ่มที่ปรึกษาการวิจัยทางการเกษตรระหว่างประเทศcgiar
การกระจายทางการค้าcommercial distribution
การแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไม่เป็นทางการprivate fix; buddy fix
การแข่งขันทางการตลาดmarket competition
การค้าโดยชอบธรรมfair trade
การค้าทางการเกษตรagricultural trade
การค้าระหว่างบริษัทintercompany trade
การค้าระหว่างประเทศinternational trade
การค้าเสรีfree trade; trade liberalization
การจัดการของเสียทางการเกษตรagricultural waste management
การเจรจาทางการค้าtrade negotiations
การได้เปรียบทางการค้าterms of trade
การตัดสินค้าจากคลังissue
การทดสอบของคู่ค้าPartner Test
การปฏิรูปทางการเกษตรagrarian reform
การประกันทางการเกษตรagricultural insurance
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาunctad; united nations conference on trade and development; United Nations Conference on Trade and Development
การปรับทางการเกษตรagricultural adjustment
การปรับทางการผลิตadjustment of production
การป้องกันทางการค้าtrade protection
การเปิดเสรีทางการตลาดmarket liberalization
การฝึกอบรมทางการเกษตรagricultural training
การรักษาเสถียรภาพทางการตลาดmarket stabilization
การวิเคราะห์ทางการเงินfinancial analysis
การวิจัยทางการเกษตรagricultural research
การสาธิตทางการเกษตรagricultural demonstration
การให้สิทธิพิเศษทางการค้าtrade preferences
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือnorth american free trade agreement; nafta
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้าgeneral agreement on tariffs and trade
ข้อตกลงทางการค้าtrade agreements
ข้อตกลงทางการเงินmonetary agreements
ข้อมูลทางการเงินfinancial information
ข้อมูลทางการประมงfishery data; fisheries data
คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศUnited Nations Commission on International Trade Law
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากรGeneral Agreement on Tariffs and Trade
ความเป็นไปได้ทางการผลิตproduction capacity; production possibilities
ความโปร่งใสทางการตลาดmarket transparency
ความรู้ทางการตลาดmarket knowledge
ความสัมพันธ์ด้านโอกาสทางการขายopportunity relationship
ความหายนะทางการเกษตรagricultural disasters
ค้าปลีกretail
ช่วงต่างทางการตลาดmarketing margins; marketing spreads
ช่วงระยะของโอกาสทางการขายopportunity funnel
ช่องทางการเชื่อมต่อtunnel
ช่องทางการตลาดmarketing channels
ซอฟต์แวร์เสรีfree software
ตลาดผลิตผลทางการเกษตรproduct markets
ทรัพยากรทางการเกษตรagricultural resources
ทางการofficially
นโยบายการค้าtrade policies
นโยบายการค้าระหว่างประเทศinternational trade policies
นโยบายทางการเงินfinancial policies
บันทึกโอกาสทางการขายOpportunity Record
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรagricultural inputs; inputs
ผลผลิตทางการเกษตรproducts; produce
พหุนิยมทางการเมืองpluralism
พ่อค้าwholesaler; merchant; tradesman; businessman; merchants; tradespeople
ภาคไม่เป็นทางการinformal sector
ภาพลักษณ์ของตราสินค้าbrand image
ภาษาทางการofficial language
มลพิษทางการเกษตรpollution of agriculture
มหาวิทยาลัยเสรีแห่งเบอร์ลินFree University of Berlin
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่พิกัดศุลกากรทางการค้าnon-tariff barriers to trade
มาตรฐานการรายงานทางการเงินFinancial Reporting Instance Standard
ร้านค้าเพศsex shop
รูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศinternational trade models
วัฏจักรการค้าtrade cycles
สมาคมการค้าเสรียุโรปefta; european free trade association
สมาคมการค้าเสรีลาตินอเมริกาlatin american free trade association
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปEuropean Free Trade Association
สมาคมทางการเกษตรagricultural societies
ส่วนเหลื่อมทางการตลาดmarketing spreads; marketing margins
สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนูGNU Free Documentation License
สารเคมีทางการเกษตรagricultural chemicals; agrochemicals
สิ่งกีดกันทางการค้าtrade barriers
องค์การการค้าและสถิติของเนเธอร์แลนด์Centraal Bureau voor de Statistiek

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเปิดเสรีทางการค้า", หน่วยความจำการแปล

add example
น้ําตาลที่เป็นผลิตภัณฑ์การค้า, สําหรับสารประกอบเคมีใช้Commercial product; for chemical compounds use
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการค้า ปัจจุบันสิ้นสุดสภาพไป โดยมี WTO ทําหน้าที่แทนตั้งแต่ พ.ศGeneral Agreement on Tariffs and Trade; as of ‧ use
วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆOf drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
FSF/UNESCO ไดเร็กทอรีซอฟต์แวร์เสรีQueryFSF/UNESCO Free Software Directory
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
การฝึกอบรมทางการศึกษาIn an educational sense
ผู้เขียนและผู้ดูแลอย่างเป็นทางการAuthor and former maintainer
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาUnited Nations Conference on Trade and Development
องค์การความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
GenericName=วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเมาส์คุณGenericName=Measure Your Desktop Mileage!
ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติInternational Information System for the Agricultural Sciences and Technology
การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการเกษตรเพื่อยังชีพและระบการเกษตรเพื่อการค้าTransition between subsistence and commercial systems
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทุกแพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายภายใน จะถูกส่งไปค้นหาเส้นทาง ผ่านทางการเชื่อมต่อ PPP ตามปกติ ควรจะเปิดใช้งานIf this option is enabled, all packets not going to the local net are routed through the PPP connection. Normally, you should turn this on
วิกิพีเดีย-สารานุกรมเสรีQueryWikipedia-The Free Encyclopedia
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
การจัดการด้านการศึกษา ปกติใช้ในกรณีการศึกษาผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากครูพิเศษและจัดการการสื่อสารระบบทางไกลของนักเรียนผ่านทางการเขียน โสตทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์Supervised study, usually in the field of adult education, supported by tutors and an organization at a distance from the student communicating via written, audiovisual or electronic media
การประกันการส่งออก (เฉพาะการประกันการค้าไม่ประกันสินค้าTo be used only for trade insurance and not for insurance of goods
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริการเหนือNorth American Free Trade Agreement
ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างNameAlt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบทThe assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
วิกิชันนารี-พจนานุุกรมเสรีQueryWiktionary-The Free Dictionary
ฐานะทางการเงิน ใช้เฉพาะกับฟาร์ม และบริษัทRestricted to farm and enterprise level economy
ผู้ดูแลอย่างเป็นทางการFormer maintainer
องค์การการค้าโลก มีพัฒนาการมาจาก GATT จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศAs of ‧; before that date use
Common Desktop Environment คือ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทํางานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรีNameThe Common Desktop Environment, a proprietary industry standard desktop environment
หน้าแสดง 1 พบ 29 ประโยควลีที่ตรงกัน การเปิดเสรีทางการค้าพบใน 0.635 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน