แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • free trade   
    (noun   )
  • trade liberalization   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (79)

กลยุทธ์ทางการตลาด
marketing strategy; market strategy
การค้าเสรี
free trade; trade liberalization
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
unctad; united nations conference on trade and development; United Nations Conference on Trade and Development
ช่วงต่างทางการตลาด
marketing margins; marketing spreads
พ่อค้า
wholesaler; merchant; tradesman; businessman; merchants; tradespeople
สารเคมีทางการเกษตร
agricultural chemicals; agrochemicals

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเปิดเสรีทางการค้า", หน่วยความจำการแปล

add example
th น้ําตาลที่เป็นผลิตภัณฑ์การค้า, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
en Commercial product; for chemical compounds use
th ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการค้า ปัจจุบันสิ้นสุดสภาพไป โดยมี WTO ทําหน้าที่แทนตั้งแต่ พ.ศ
en General Agreement on Tariffs and Trade; as of ‧ use
th วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th FSF/UNESCO ไดเร็กทอรีซอฟต์แวร์เสรีQuery
en FSF/UNESCO Free Software Directory
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th การฝึกอบรมทางการศึกษา
en In an educational sense
th ผู้เขียนและผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Author and former maintainer
th การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
en United Nations Conference on Trade and Development
th องค์การความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
en United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
th GenericName=วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเมาส์คุณ
en GenericName=Measure Your Desktop Mileage!
th ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ
en International Information System for the Agricultural Sciences and Technology
th การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการเกษตรเพื่อยังชีพและระบการเกษตรเพื่อการค้า
en Transition between subsistence and commercial systems
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทุกแพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายภายใน จะถูกส่งไปค้นหาเส้นทาง ผ่านทางการเชื่อมต่อ PPP ตามปกติ ควรจะเปิดใช้งาน
en If this option is enabled, all packets not going to the local net are routed through the PPP connection. Normally, you should turn this on
th วิกิพีเดีย-สารานุกรมเสรีQuery
en Wikipedia-The Free Encyclopedia
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th การจัดการด้านการศึกษา ปกติใช้ในกรณีการศึกษาผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากครูพิเศษและจัดการการสื่อสารระบบทางไกลของนักเรียนผ่านทางการเขียน โสตทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
en Supervised study, usually in the field of adult education, supported by tutors and an organization at a distance from the student communicating via written, audiovisual or electronic media
th การประกันการส่งออก (เฉพาะการประกันการค้าไม่ประกันสินค้า
en To be used only for trade insurance and not for insurance of goods
th ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริการเหนือ
en North American Free Trade Agreement
th ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างName
en Alt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
th การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบท
en The assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
th วิกิชันนารี-พจนานุุกรมเสรีQuery
en Wiktionary-The Free Dictionary
th ฐานะทางการเงิน ใช้เฉพาะกับฟาร์ม และบริษัท
en Restricted to farm and enterprise level economy
th ผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Former maintainer
th องค์การการค้าโลก มีพัฒนาการมาจาก GATT จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ
en As of ‧; before that date use
th Common Desktop Environment คือ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทํางานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรีName
en The Common Desktop Environment, a proprietary industry standard desktop environment
หน้าแสดง 1 พบ 29 ประโยควลีที่ตรงกัน การเปิดเสรีทางการค้าพบใน 0.849 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน