แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • free trade   
    (noun   )
  • trade liberalization   
  • market liberalization   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (42)

กลยุทธทางการค้า
marketing strategy; commercial strategy; market strategy; marketing methods; marketing techniques
การกระจายทางการค้า
commercial distribution; distribution; economic distribution
การค้าทางการเกษตร
commerce; trade; agricultural trade
การค้าเสรี
market liberalization; free trade; trade liberalization
การเจรจาทางการค้า
trade negotiations; commercial treaties; trade agreements
การตัดเพื่อการค้า
principal felling; harvest cutting
การปล่อยเสรี
relaxation; liberalisation; liberalization
การป้องกันทางการค้า
non tariff barriers to trade; trade protection; trade barriers
การเปิดเสรีทางการตลาด
market liberalization; free trade; trade liberalization
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
North American Free Trade Agreement; north american free trade agreement; NAFTA; nafta
ข้อตกลงทางการค้า
trade agreements; bargain; commercial treaties; trade negotiations
ค้า
traffic; arbitrage; commerce; exchange; sell; trade; deal; do business; vend; transact; barter
ชื่อทางการค้า
marque; brand name; trade name; brand
ตลาดการค้า
market; marketplace; market place
นโยบายการค้า
international trade policies; national trading policy; trade policy; trade policies
บริษัทค้าร่วม
syndicate; pool; consortium

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเปิดเสรีทางการค้า", หน่วยความจำการแปล

add example
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th FSF/UNESCO ไดเร็กทอรีซอฟต์แวร์เสรีQuery
en FSF/UNESCO Free Software Directory
th วิกิพีเดีย-สารานุกรมเสรีQuery
en Wikipedia-The Free Encyclopedia
th องค์การการค้าโลก มีพัฒนาการมาจาก GATT จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ
en As of ‧; before that date use
th ผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Former maintainer
th ระบบสารสนเทศทางการเกษตรนานาชาติ
en International Information System for the Agricultural Sciences and Technology
th สู่ความเสรี
en Conquer your Desktop!
th การฝึกอบรมทางการศึกษา
en In an educational sense
th การประกันการส่งออก (เฉพาะการประกันการค้าไม่ประกันสินค้า
en To be used only for trade insurance and not for insurance of goods
th Common Desktop Environment คือ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทํางานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรีName
en The Common Desktop Environment, a proprietary industry standard desktop environment
th การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการเกษตรเพื่อยังชีพและระบการเกษตรเพื่อการค้า
en Transition between subsistence and commercial systems
th ฐานะทางการเงิน ใช้เฉพาะกับฟาร์ม และบริษัท
en Restricted to farm and enterprise level economy
th วิกิชันนารี-พจนานุุกรมเสรีQuery
en Wiktionary-The Free Dictionary
th วิธีการใช้ยา,ปุ๋ย,สารกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
en Of drugs, fertilizers, pesticides or other agricultural chemicals
th GenericName=วัดระยะทางการเคลื่อนที่ของเมาส์คุณ
en GenericName=Measure Your Desktop Mileage!
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทุกแพกเกจที่ปลายทาง ไม่ใช่เครือข่ายภายใน จะถูกส่งไปค้นหาเส้นทาง ผ่านทางการเชื่อมต่อ PPP ตามปกติ ควรจะเปิดใช้งาน
en If this option is enabled, all packets not going to the local net are routed through the PPP connection. Normally, you should turn this on
th ผู้เขียนและผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ
en Author and former maintainer
th ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริการเหนือ
en North American Free Trade Agreement
th การจัดการด้านการศึกษา ปกติใช้ในกรณีการศึกษาผู้ใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากครูพิเศษและจัดการการสื่อสารระบบทางไกลของนักเรียนผ่านทางการเขียน โสตทัศนูปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
en Supervised study, usually in the field of adult education, supported by tutors and an organization at a distance from the student communicating via written, audiovisual or electronic media
th น้ําตาลที่เป็นผลิตภัณฑ์การค้า, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
en Commercial product; for chemical compounds use
th การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
en United Nations Conference on Trade and Development
th องค์การความร่วมมือทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
en United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
th การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกัน
en Integration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
th สัตว์ให้ขน (เฉพาะสัตว์ที่ให้ขนในทางการค้า
en Restricted to animals the furs of which are used in commerce
th บริการ FTP อย่างเป็นทางการของ KDEName
en KDE Official FTP
หน้าแสดง 1 พบ 29 ประโยควลีที่ตรงกัน การเปิดเสรีทางการค้าพบใน 0.371 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน