แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลุ่ม
herd; bunch; group; cluster; crowd; clustering; clique; faction; collective; batch; congeries; Groups; pool
กลุ่มคุณสมบัติ
property group; property set
กลุ่มภาษา
language group; language collection
กลุ่มอายุ
age groups; age group
กลุ่ม Server Operators
Server Operators group

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
th บันทึกกลุ่มงานตัวปัจจุบันหรือไม่?
en Save current session?
th คุณสมบัติของกลุ่ม
en Group Properties
th ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลต่อการพัฒนาหรือการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
en External conditions that may act upon an organism or community to influence its development or existence
th ซ่อนผู้ใช้/กลุ่มของระบบ
en Hide System Users/Groups
th ตระกูลตัวอักษร ตระกูลตัวอักษร เป็นกลุ่มตัวอักษรที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีสามแบบ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, หรือหมายเลขขนาดต่าง ๆ
en Font family A font family is a group of fonts that resemble one another, with family members that are e. g. bold, italic, or any number of the above
th จัดกลุ่มโดยชื่อย่อศิลปิน
en Group & by Artist 's Initial
th ใช้การปรับแต่งนี้กับกลุ่ม ' % ‧ '
en Use settings for '%‧ ' group
th เลือกผู้ใช้และกลุ่ม
en Select users and groups
th เปลี่ยนกลุ่ม
en Change Group
th อัตราการสุ่มตัวอย่าง
en Sample rate
th เรียงลําดับกลุ่มเซลล์แบบน้อยไปหามาก (จากตัวแรกไปตัวสุดท้าย
en Sort a group of cells in ascending(first to last) order
th เขียนไปยังกลุ่มข่าว
en & Post to Newsgroup
th เครื่องพิมพ์ เครื่องมือจัดการการพิมพ์บน KDE เป็นส่วนหนึ่งของ KDEPrint ซึ่งทําหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับระบบการพิมพ์จริงที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ (OS) ของคุณอีกที แม้ว่ามันจะไม่ได้ทําการเพิ่มฟังก์ชันส่วนขยายของมันไปยังระบบการพิมพ์ก็ตาม แต่ KDEPrint ก็ต้องอาศัยฟังก์ชันเหล่านี้ในการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพักข้อมูล และการกรองการพิมพ์ จะทํางานสําเร็จได้ด้วยระบบการพิมพ์ของคุณ หรืองานดูแลระบบ (การเพิ่มหรือแก้ไขเครื่องพิมพ์, ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ เป็นต้น) คุณสมบัติการพิมพ์ที่ KDEPrint จะสนับสนุนนั้น โดยมากจะขึ้นอยู่กับระบบการพิมพ์ที่คุณเลือก สําหรับการพิมพ์ในรูปแบบที่ทันสมัยที่ดีที่สุดนั้น ทางกลุ่มผู้พัฒนาระบบการพิมพ์ของ KDE ขอแนะนําให้คุณเลือกใช้ระบบการพิมพ์ CUPSNAME OF TRANSLATORS
en Printers The KDE printing manager is part of KDEPrint which is the interface to the real print subsystem of your Operating System (OS). Although it does add some additional functionality of its own to those subsystems, KDEPrint depends on them for its functionality. Spooling and filtering tasks, especially, are still done by your print subsystem, or the administrative tasks (adding or modifying printers, setting access rights, etc.) What print features KDEPrint supports is therefore heavily dependent on your chosen print subsystem. For the best support in modern printing, the KDE Printing Team recommends a CUPS based printing system
th จัดกลุ่มแฟ้มด้วยชนิดแฟ้ม
en Group by File Type
th จัดกลุ่มตามผู้เขียน
en Group by Author
th ส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoan
en Most may be referred to this descriptor used in combination with the appropriate protozoan taxon
th สลับไปยังกลุ่มถัดไป
en & Switch to the next group
th รายการวิทยุกลุ่ม: %
en Group Radio: %
th c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KPPP
en c) ‧, The KPPP Developers
th เพิ่มกลุ่มการค้นหา
en Add Search Group
th ตั้งค่ากลุ่ม
en Group-Settings
th สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KDE
en c) ‧, The KDE Developers
th ไม่สามารถอ่านแฟ้มรายการกลุ่มข่าวได้
en Unable to read the group list file
th กลุ่มของมนุษย์, ทางพฤกษศาสตร์และสัตววิทยาใช้
en Human groups; in botany and zoology use
th กลุ่มของสัตว์และพืชตามภูมิภาคหรือถิ่นอาศัย
en Collective fauna and flora of a region, specific habitat or biotope
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 0.525 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน