แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลุ่ม
herd; bunch; group; cluster; crowd; clustering; clique; faction; collective; batch; congeries; Groups; pool
กลุ่มคุณสมบัติ
property group; property set
กลุ่มภาษา
language group; language collection
กลุ่มอายุ
age groups; age group
กลุ่ม Server Operators
Server Operators group

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
th คุณกําลังใช้กลุ่มส่วนตัว คุณต้องการลบกลุ่มส่วนตัว ' % ‧ ' ของผู้ใช้หรือไม่?
en You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?
th สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนา KDE
en c) ‧ KDE developers
th จัดกลุ่มตามผู้เขียน
en Group by Author
th ตัวอักษรกลุ่ม Sans Serif
en Sans serif font
th กลุ่มงานใหม่แบบไม่มีชื่อ
en New Anonymous Session
th คุณสามารถจะพบปะสนทนากับผู้ใช้งานโปรแกรม digiKam คนอื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้งานผ่านกลุ่มจดหมายเวียน digiKam-users? ถ้าคุณสนใจ สามารถขอเป็นสมาชิกจดหมายเวียนได้ ที่เวบไซต์นี้
en that you can reach other users through the digiKam-users mailing list? Subscribe to it at this url
th บันทึกกลุ่มงานหรือไม่?
en Save Session?
th กลุ่มของเจ้าของ
en Owning Group
th คุณต้องการลบกลุ่มนี้ จริงหรือไม่?
en Do you really want to remove that group?
th กลุ่มระบบแฟ้ม: % ‧Short description of a process. PID, name, user
en File System Group: %
th บันทึกกลุ่มงานตัวปัจจุบันหรือไม่?
en Save current session?
th ตัวกรองกลุ่มผู้ใช้ LDAPลุ่ม
en LDAP Group filter
th เรียงลําดับกลุ่มเซลล์แบบน้อยไปหามาก (จากตัวแรกไปตัวสุดท้าย
en Sort a group of cells in ascending(first to last) order
th คุณทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถเปลี่ยนค่าเวลาของแฟ้มภาพเป้าหมายผ่านการใช้งานปลั๊กอิน ' เปลี่ยนชื่อกลุ่มภาพ ' ได้?
en Did you know that you can change the time stamp of the target images files in the batch-rename images plugin?
th การจัดกลุ่มพื้นที่โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์
en Grouping of lands according to their suitability for a defined use
th เปิดกลุ่มงาน
en Open Session
th เลือกค่าสําเร็จรูปที่ตั้งไว้ใช้ในการซ่อมแซมภาพถ่ายได้ที่นี่: ไม่ใช้: ค่าปกติที่ใช้เป็นค่าปริยายลดจุดรบกวนภาพที่มีรูปแบบ: ปรับลดจุดรบกวนขนาดเล็กที่ปรากฎบนภาพ เช่น จุดรบกวนที่เกิดจากเซนเซอร์ของกล้องลดรอยหยักภาพ JPEG: ปรับลดรอยหยักขนาดใหญ่ เช่นตารางสีเหลี่ยม ๆ ที่ได้จากการบีบข้อมูลของภาพ JPEGลดพื้นผิว: ปรับลดกลุ่มรูปแบบจุดรบกวนที่มีพื้นผิวคล้ายกระดาษ หรือพื้นผิวผ้า ซึ่งอาจจะเกิดจากการสแกนภาพถ่าย
en Select the filter preset to use for photograph restoration here: None: Most common values. Puts settings to default. Remove Small Artefact: inpaint small image artefact like image glitch. Remove Medium Artefact: inpaint medium image artefact. Remove Large Artefact: inpaint image artefact like unwanted object
th มีกลุ่มงานที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อที่คุณระบุมาอยู่แล้ว โปรดเลือกชื่ออื่น ที่ต่างจากชื่อกลุ่มงาน
en There is already an existing session with your chosen name. Please choose a different one Session name
th กลุ่มที่กําหนดชื่อ
en Named group
th ติดตามไปยังกลุ่มข่าว
en & Followup to Newsgroup
th c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา เอกสารข้อความ K
en c) ‧, The KWord Team
th เลือกผู้ใช้และกลุ่ม
en Select users and groups
th ผู้ใช้ในกลุ่ม
en Users in Group
th จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน
en & Group similar tasks
th กลุ่มของสิ่งมีชีวิตทีมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเหมือนกัน
en Groups of organisms of identical genetic constitution
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 0.338 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน