แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • sericulture   
  • silk production   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (78)

กระบวนการผลิตprocessing; route
กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การกระจายการผลิตproduction diversification; product diversification
การควบคุมการผลิตproduction controls; shop floor control
การจัดการการผลิตพืชcrop management
การจัดการด้านการผลิตproduction management
การจัดตารางการผลิตระดับงานjob schedule
การบ่ม (กระบวนการผลิต)curing (processing)
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมsericulture
การผลิตขนสัตว์wool production
การผลิตของใช้ในบ้านhome production
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การผลิตทางประมงfishery production
การผลิตที่ได้รับมาderived production
การผลิตนมdairy production; milk production
การผลิตนมสดmilk production; dairy production
การผลิตน้ําผึ้งhoney production
การผลิตเนื้อmeat production
การผลิตในประเทศdomestic production
การผลิตแบบประณีตintensive farming; intensive production
การผลิตแบบพื้นบ้านextensive production
การผลิตอาหารfood production
การพยากรณ์ผลผลิตyield forecasting
การเพิ่มการผลิตproduction increase
การเลี้ยงไหมsericulture; silk production
ขนมสายไหมcotton candy; candyfloss; candy floss
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ความสามารถในการผลิตprocessing ability
ความเสียหายผลผลิตcrop damage
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?do you speak English
เครื่องมือผลิตอาหารfood processing equipment
เครื่องมือเลี้ยงไหมsericultural equipment
ช่วยฉันได้ไหมคะcan you help me
ต้นทุนในการผลิตproduction costs
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
ตัวไหมsilkworm
นโยบายการผลิตproduction policies
ผลผลิตyields; crop yield; productivity
ผลผลิตไข่egg yield; laying performance
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผลผลิตชีวภาพbioproducts
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลผลิตนมmilk yield
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลผลิตเนื้อmeat yield
ผลผลิตพลอยได้by-product
ผลผลิตพืชcrop yield
ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์brewery byproducts
ผลิตตามแผนงานbuild-to-plan
ผลิตตามสั่งbuild-to-order
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
ผลิตภาพของทุนcapital productivity
ผลิตภาพของแรงงานlabour productivity
ผลิตอวัยวะของสัตว์เพื่อการย้ายฝากxenotransplantation
ผ้าไหม; silk
ผีเสื้อหนอนไหมsilk moths
ฟังก์ชั่นการผลิตproduction functions
มีใครบ้างไหมที่นี่ที่พูดภาษาอังกฤษได้does anyone here speak English
รังไหมcocoons
รังไหมดิบcocoon
รับดอลลาร์อเมริกันไหมdo you accept American dollars
รับบัตรเครดิตไหมdo you accept credit cards
เวลาที่ใช้ในการผลิตrun time
เวอร์ชันสูตรการผลิตbill of material version
ศักยภาพในการผลิตproduction potential
ศูนย์การผลิตwork center
สบายดีไหม?how are you
สบายดีไหมhow are you; what’s up
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สะดึงตัวไหมcocooning frames
สารเสริมในการผลิตเบียร์adjuncts in brewery
เส้นทางสายไหมsilk road; Silk Road
หนอนไหมsilkworms
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตgood manufacturing practice
องค์ประกอบผลผลิตyield components
อุตสาหกรรมไหมsilk industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "การผลิตไหม", หน่วยความจำการแปล

add example
ผู้ผลิตอุปกรณ์ (*Device manufacturer (*
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
เธอคงไม่ทําอะไรโง่ ๆใช่ไหม?She wouldn' t do anything stupid, would she?
ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกันAgricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
คิดว่าผมใช่ไหม?It' s mine, right?
คุณเก็บความลับได้ไหมล่ะ?Can you keep a secret?
ส่วนของเอ็มบริโอที่ได้จากการเพาะเลี้ยงพื่อการผลิต coneSomatic embryos obtained in cultures for producing clones
อกผายไหล่ผึ่งหน่อย! ตั้งใจเรียนหน่อยได้ไหม?Spaghetti arms!Would you give me some tension, please?
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงAny processing industry of fishery products
ลูกรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํายังไงYou know what you must do
ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนดQuantity of goods and services produced by a country in a given period of time
ลักษณะเฉพาะของพืชหรือสัตว์ที่มีผลต่อผลผลิตCharacteristics of a plant or animal affecting yield
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานมRestricted to mammals normally milked by man
อยากไปช่วยผมเตรียมการไหมล่ะ?Would you like to help me get things started?
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
หลักการผลิตพืชและการจัดการดินScience of crop production and soil management
ใช้ระหว่างการผลิต แต่ภายหลังการเคลื่อนย้ายออกจากผลิตภัณฑ์Used during processing, but afterwards removed from the product
ขอพูดช้าลงหน่อยได้ไหมครับPlease speak a little more slowly.
เหตุผลที่เป็นไปได้: เกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการอัปเกรด KDE ครั้งล่าสุดของคุณ ที่ให้มีมอดูลควบคุมที่ไม่ได้ใช้ปล่อยทิ้งเอาไว้ คุณมีมอดูลเก่าของผู้ผลิตรายอื่นอยู่ ให้ตรวจสอบจุดเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และให้ลองลบมอดูลที่ถูกกล่าวถึง ในข้อความบอกข้อผิดพลาด หากยังไม่ได้ผล โปรดพิจารณาติดต่อผู้แจกจ่าย หรือผู้ทําแพ็คเกจPossible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
โมเด็มส่วนใหญ่จะสนับสนุนชุดคําสั่ง ATI เพื่อใช้หาค่า ผู้ผลิตและรุ่นที่ผลิตของโมเด็มของคุณ กดที่ปุ่มนี้เพื่อตรวจค้นหาข้อมูลของโมเด็มของคุณ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งโมเด็มได้ง่ายขึ้นMost modems support the ATI command set to find out vendor and revision of your modem. Press this button to query your modem for this information. It can be useful to help you set up the modem
หนูขอยืมเงิน $‧ ได้ไหมค่ะ?Could you lend me $‧?
การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์เพื่อปรับปรุงการผลิตMan-made changes to habitats for improved production
รู้ไหม ที่สําหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ําYou know, the best place to practice lifts is in the water
หน้าแสดง 1 พบ 76 ประโยควลีที่ตรงกัน การผลิตไหมพบใน 0.68 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน