แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • sericulture   
  • silk production   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (78)

กระบวนการผลิตprocessing; route
กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การกระจายการผลิตproduction diversification; product diversification
การควบคุมการผลิตproduction controls; shop floor control
การจัดการการผลิตพืชcrop management
การจัดการด้านการผลิตproduction management
การจัดตารางการผลิตระดับงานjob schedule
การบ่ม (กระบวนการผลิต)curing (processing)
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมsericulture
การผลิตขนสัตว์wool production
การผลิตของใช้ในบ้านhome production
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การผลิตทางประมงfishery production
การผลิตที่ได้รับมาderived production
การผลิตนมdairy production; milk production
การผลิตนมสดmilk production; dairy production
การผลิตน้ําผึ้งhoney production
การผลิตเนื้อmeat production
การผลิตในประเทศdomestic production
การผลิตแบบประณีตintensive farming; intensive production
การผลิตแบบพื้นบ้านextensive production
การผลิตอาหารfood production
การพยากรณ์ผลผลิตyield forecasting
การเพิ่มการผลิตproduction increase
การเลี้ยงไหมsericulture; silk production
ขนมสายไหมcotton candy; candyfloss; candy floss
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ความสามารถในการผลิตprocessing ability
ความเสียหายผลผลิตcrop damage
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม?do you speak English
เครื่องมือผลิตอาหารfood processing equipment
เครื่องมือเลี้ยงไหมsericultural equipment
ช่วยฉันได้ไหมคะcan you help me
ต้นทุนในการผลิตproduction costs
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
ตัวไหมsilkworm
นโยบายการผลิตproduction policies
ผลผลิตyields; crop yield; productivity
ผลผลิตไข่egg yield; laying performance
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผลผลิตชีวภาพbioproducts
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลผลิตนมmilk yield
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลผลิตเนื้อmeat yield
ผลผลิตพลอยได้by-product
ผลผลิตพืชcrop yield
ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์brewery byproducts
ผลิตตามแผนงานbuild-to-plan
ผลิตตามสั่งbuild-to-order
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
ผลิตภาพของทุนcapital productivity
ผลิตภาพของแรงงานlabour productivity
ผลิตอวัยวะของสัตว์เพื่อการย้ายฝากxenotransplantation
ผ้าไหม; silk
ผีเสื้อหนอนไหมsilk moths
ฟังก์ชั่นการผลิตproduction functions
มีใครบ้างไหมที่นี่ที่พูดภาษาอังกฤษได้does anyone here speak English
รังไหมcocoons
รังไหมดิบcocoon
รับดอลลาร์อเมริกันไหมdo you accept American dollars
รับบัตรเครดิตไหมdo you accept credit cards
เวลาที่ใช้ในการผลิตrun time
เวอร์ชันสูตรการผลิตbill of material version
ศักยภาพในการผลิตproduction potential
ศูนย์การผลิตwork center
สบายดีไหม?how are you
สบายดีไหมhow are you; what’s up
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สะดึงตัวไหมcocooning frames
สารเสริมในการผลิตเบียร์adjuncts in brewery
เส้นทางสายไหมsilk road; Silk Road
หนอนไหมsilkworms
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตgood manufacturing practice
องค์ประกอบผลผลิตyield components
อุตสาหกรรมไหมsilk industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "การผลิตไหม", หน่วยความจำการแปล

add example
ฝนตกไหมIs it raining?
สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตAgents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
เจ็บแค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง มีประกันสังคมอยู่ใช่ไหม?This' il only hurt for a minute.You' ve got Blue Cross, right?
ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ?No, it' s not me.Could you loan it to me?
สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้Chemical and/or thermal processing of biomass to produce gaseous fuels; for gasification by fermentation use
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
อกผายไหล่ผึ่งหน่อย! ตั้งใจเรียนหน่อยได้ไหม?Spaghetti arms!Would you give me some tension, please?
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
อุตสาหกรรมไหม, สําหรับการเลี้ยงดูตัวไหมใช้For the rearing of silkworms use
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
ปริมาณการผลิตสินค้าในพื้นที่ที่กําหนดQuantity of goods produced in a given area
ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกันAgricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานมRestricted to mammals normally milked by man
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
ขอเรียกคุณว่า บ๊อบ ได้ไหมครับCan I call you Bob?
ขอพูดช้าลงหน่อยได้ไหมครับPlease speak a little more slowly.
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ํา จากโรงงานผลิตจนถึงการใช้ประโยชน์Cold temperature maintenance of perishable products from manufacture to utilization
ผลผลิตของพืช, สําหรับเนื้อเยื่อใช้Plant product; for the tissue use
ตัวเองว่าถ้าเรากลับมา ตอนฉลองครบรอบ ‧ ปี จะดีไหม?Do you think if we came back for a ten- year anniversary, it would be free?
หนูขอยืมเงิน $‧ ได้ไหมค่ะ?Could you lend me $‧?
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้าFor manufacturing tool handles, broom handles, gun butts, walking sticks
ในการติดตั้งโมเด็มของคุณ อันดับแรก ให้เลือกผู้ผลิตจากรายการด้านซ้ายจากนั้นเลือกรุ่นจากรายด้านขวา หากคุณไม่ทราบว่าคุณใช้โมเด็มตัวไหนอยู่ ให้ลองเลือกโมเด็มเป็น " ประเภททั่วไป "To set up your modem, first choose its vendor in the list to the left, and then select the model from the right list. If you do n't know which modem you have, you can try out one of the " Generic " modems
คุณมีโน๊ตเพลงนี้ไหม?Do you have sheet music on this stuff?
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
หน้าแสดง 1 พบ 76 ประโยควลีที่ตรงกัน การผลิตไหมพบใน 0.396 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน