แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • sericulture   
  • silk production   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (77)

การควบคุมการผลิต
shop floor control; production controls
การคุ้มครองแหล่งผลิต
controlled designation of origin; appellation of controlled origin; protected designation of origin
การผลิต
production; making; manufacturing; output; creation
การผลิตพืช
plant production; crop production
การผลิตพืชปลูก
plant production; crop production
การเลี้ยงไหม
silk production; sericulture
การสุกแก่ของผลผลิต
maturation of products; aging of products
ขนมสายไหม
candyfloss; cotton candy; candy floss
ผลผลิตพลังงาน
energy generation; energy production
ผลิตภาพของดิน
soil fertility; soil productivity
มาตรวัดรายรับและผลผลิตของประเทศ
gross national product; Measures of national income and output
สบายดีไหม
how are you; what’s up

ตัวอย่างประโยคด้วย "การผลิตไหม", หน่วยความจำการแปล

add example
th การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
en Using agricultural raw materials for producing non food products
th ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้
en In seed production use
th การผลิตหอยทากเพื่อเป็นอาหาร
en Production of land snails for food
th ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้
en Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
th ฉันไม่รู้ว่าเขาจะทนได้อีกไหม
en I don' t know how he can take any more
th สารที่ใช้ในการผลิตแทนนิน, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
en Product used for tanning; for the chemical compounds use
th อกผายไหล่ผึ่งหน่อย! ตั้งใจเรียนหน่อยได้ไหม?
en Spaghetti arms!Would you give me some tension, please?
th รู้ไหม ที่สําหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ํา
en You know, the best place to practice lifts is in the water
th เธอรู้อะไรไหม เบบี้?
en You know what, Baby?
th ในการติดตั้งโมเด็มของคุณ อันดับแรก ให้เลือกผู้ผลิตจากรายการด้านซ้ายจากนั้นเลือกรุ่นจากรายด้านขวา หากคุณไม่ทราบว่าคุณใช้โมเด็มตัวไหนอยู่ ให้ลองเลือกโมเด็มเป็น " ประเภททั่วไป "
en To set up your modem, first choose its vendor in the list to the left, and then select the model from the right list. If you do n't know which modem you have, you can try out one of the " Generic " modems
th อุตสาหกรรมไหม, สําหรับการเลี้ยงดูตัวไหมใช้
en For the rearing of silkworms use
th ข้อมูลดิบเกี่ยวกับผู้ผลิตโพรไฟล์สี ICC
en Raw information about the ICC profile manufacturer
th คุณมีโน๊ตเพลงนี้ไหม?
en Do you have sheet music on this stuff?
th ผู้ผลิตกล้อง
en Camera Manufacturer
th การทําการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ผลิตพืชหลักเพียงพืชเดียว, สําหรับพื้นที่ปลูกป่าใช้
en Large-scale agricultural units, often devoted to the production of one major crop; for reforested areas use
th สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้
en Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
th สัตว์ให้น้ํานม (เฉพาะสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเพื่อผลิตน้ํานม
en Restricted to mammals normally milked by man
th เขาบอกว่าเธอไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม?- เธอทําอะไรมา?
en So, he says you' re going to be fine?- What are you doing?
th ศาสตร์แห่งการผลิตและการถนอมไวน์, สําหรับเทคนิคการทําน้ําองุ่นให้เป็นไวน์ใช้
en Science of vinification and wine preservation; for the techniques of transforming grape juices and must into wine use
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
en Agricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
th การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ
en Creating new products or processes
th หนูขอยืมเงิน $‧ ได้ไหมค่ะ?
en Could you lend me $‧?
th ในการผลิตเมล็ดพันธุ์, สําหรับการแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักใช้ DESTONING
en For seed production; for the removal of seeds from fruits use DESTONING
th ส่วนของเอ็มบริโอที่ได้จากการเพาะเลี้ยงพื่อการผลิต cone
en Somatic embryos obtained in cultures for producing clones
th อยากลองดูไหม?
en Wanna try it?
หน้าแสดง 1 พบ 76 ประโยควลีที่ตรงกัน การผลิตไหมพบใน 0.366 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน