แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Disaster prevention   
  • disaster prevention   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (44)

การควบคุมป้องกันโรค
disease eradication; plant disease control; disease prophylaxis; disease control; fungus control; disease prevention; bacteria control
การเคลือบป้องกัน
teflon; silicones; corrosion control; protective coatings; coating materials
การตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
emergency preparedness; Disaster preparedness; disaster preparedness
การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
pest eradication; pest control; pest management; disinfestation of living organism
การป้องกันป่าไม้
forest protection; protection of forests
การผจญภัย
venture; adventure; romance; dangerous undertaking; risky venture; chance; risk; escapade
ตาข่ายป้องกัน
protective screening; protective screens
ที่หลบภัย
hideout; harbor; shelter; safety; sanctuary; sanctum; asylum; protection; sconce; oasis; hideaway; nest; bulwark; haven; refuge; screen
ทุ่นเตือนภัย
whistling buoy; whistle buoy
นักผจญภัย
venturer; adventurer; explorer
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืช
defense mechanisms; plant defense reactions; antibiosis; defence mechanisms; antixenosis; defense response; animal defense reactions; resistance mechanisms
ผจญภัยโพ้นทะเล
The Voyage of the Dawn Treader
ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลก
Pirates of the Caribbean: At World’s End; Ahmad Shafaat

ตัวอย่างประโยคด้วย "การป้องกันภัยพิบัติ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ป้องกันความผิดพลาด
en & Error protection
th ตัวช่วยการป้องกันไวรัส
en Anti-Virus Wizard
th ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันไวรัส
en & Anti-Virus Wizard
th ป้องกันความผิดพลาด
en Error protection
th เลิกป้องกันแผ่นงาน
en Unprotect Sheet
th ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
en Fertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
th เพื่อป้องกันการออกจากระบบ ให้ทําการใช้งานวาระงานนี้ต่อไปโดยการเคลื่อนเมาส์ หรือกดแป้นพิมพ์ใด ๆ
en To prevent being logged out, resume using this session by moving the mouse or pressing a key
th ตรวจจดหมายโดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัส
en Check messages using the anti-virus tools
th หากเปิดใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW ทั้งหมด จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสี ‧ บิตโดยใช้ค่าแกมม่าเชิงเส้น เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพดําถูกประมวลผลในเครื่องมือแก้ไขภาพ ขอแนะนําให้ให้เครื่องมือจัดการสีกับโหมดสีนี้หากปิดการใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสีแบบ ‧ บิต โดยใช้ค่าแกมม่าแบบเส้น BT. ‧ และค่าเปอร์เซ็นต์ของจุดขาวแบบเส้น ‧th-percentile ซึ่งโหมดนี้จะมีความเร็วในการทํางานมีสูงกว่าการถอดรหัสแบบ ‧ บิตสี
en If enabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth using a linear gamma curve. To prevent dark picture rendering in the editor, it is recommended to use Color Management in this mode. If disabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth with a BT.‧ gamma curve and a ‧th-percentile white point. This mode is faster than ‧-bit decoding
th การป้องกัน
en Protection
th ป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานมาใช้งานโดยให้ป้อนรหัสผ่านหากต้องการออกหยุดโปรแกรมรักษาจอภาพ
en Prevent potential unauthorized use by requiring a password to stop the screen saver
th การตรวจค้นของเครื่องมือป้องกันไวรัสเสร็จสิ้นแล้ว
en Scanning for anti-virus tools finished
th แฟ้มรูปภาพมีการป้องกันการเขียนไว้ จะไม่สามารถทําการบันทึกแฟ้มได้!
en Image file is write protected. Image will not be saved
th ถูกปฏิเสธการเรียกใช้งาน ไม่สามารถเขียนไปยัง % ‧ ได้ แผ่นฟลอปปีดิสก์ในไดรฟ์ % ‧ ดูเหมือนจะมีการป้องกันการเขียนไว้
en Access denied. Could not write to %‧. The disk in drive %‧ is probably write-protected
th กลไกการป้องกันของสิ่งมีชีวิต
en Of organisms
th ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันสแปมของ KMail
en Welcome to the KMail Anti-Spam Wizard
th ป้องกันแผ่นงาน
en Protect Sheet
th ป้องกันหน้า
en Page Protection
th เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโมเด็มจากโปรแกรมอื่น ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ ควรจะมีการสร้างแฟ้มชั่วคราว เพื่อแสดงว่ามีการใช้งานโมเดมอยู่แล้วขึ้นมา โดยบนระบบลินุกซ์นั้น แฟ้มนี้มักจะเป็น/var/lock/LCK.. ttyS‧ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะให้มีการสร้างแฟ้มล็อคหรือไม่ ได้ที่นี่ ค่าปริยาย: เปิดใช้
en To prevent other programs from accessing the modem while a connection is established, a file can be created to indicate that the modem is in use. On Linux an example file would be/var/lock/LCK.. ttyS‧ Here you can select whether this locking will be done. Default: On
th อุปกรณ์ % ‧ ถูกถอดออกก่อนที่จะมีการตัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน การสูญเสียข้อมูลของคุณ กรุณากดที่ปุ่ม " ตัดการเชื่อมต่อ " ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ออก
en The device %‧ was removed before it was disconnected. In order to avoid possible data loss, press the " Disconnect " button before disconnecting the device
th จดหมายบางฉบับจะมีโฆษณาซึ่งมาในรูปแบบ HTML และจะมีส่วนอ้างอิงบางอย่างไปบนอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านโฆษณาแล้ว (quot; web bugsquot;) ทั้งที่จริงแล้ว มันไม่มีความจําเป็นใด ๆ เลยที่จะต้องเรียกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ส่งสามารถรวมมันเข้าไปในเนื้อหาจดหมายได้โดยตรงอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแสดงผลส่วนข้อความแบบ HTML ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบ ให้เลือกใช้ตัวเลือกใน KMail ต่อไปนี้ คือ ปิดการใช้งาน โดยปริยาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เช่น แสดงภาพในจดหมายแบบ HTML ที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับจดหมาย คุณก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ แต่คุณอาจจะได้รับคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
en Some mail advertisements are in HTML and contain references to, for example, images that the advertisers employ to find out that you have read their message (quot; web bugsquot;). There is no valid reason to load images off the Internet like this, since the sender can always attach the required images directly to the message. To guard from such a misuse of the HTML displaying feature of KMail, this option is disabled by default. However, if you wish to, for example, view images in HTML messages that were not attached to it, you can enable this option, but you should be aware of the possible problem
th ป้องกันเอกสาร
en Protect & Document
th ระดับการป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน: Focus Stealing Prevention Level
en Focus stealing prevention level
th ตัวเลือกนี้ จะป้องกันไม่ให้มีการบันทึกการเลือกเก็บไว้ในประวัติของคลิปบอร์ด โดยจะมีเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงของคลิปบอร์ดเท่านั้นที่จะถูกบันทึก
en This option prevents the selection being recorded in the clipboard history. Only explicit clipboard changes are recorded
th เทปในไดรฟ์ป้องกันการเขียนไว้ โปรดยกเลิกการป้องกันการเขียนแล้วลองใหม่อีกครั้ง
en The tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
หน้าแสดง 1 พบ 65 ประโยควลีที่ตรงกัน การป้องกันภัยพิบัติพบใน 0.325 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน