แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • seasonal cropping   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcrop weed competition
การตั้งตัวของพืชปลูกcrop establishment
การติดตามสถานการณ์พืชปลูกcrop monitoring
การเตรียมพืชก่อนปลูกpreplanting treatment
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชกลางแจ้งoutdoor cropping
การปลูกพืชชนิดเดียวmonocropping
การปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้พุ่มที่เป็นรั้วhedgerow intercropping
การปลูกพืชเดี่ยวsole cropping
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์draught animal cultivation
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันprotected cultivation
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนno tillage; zero tillage
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชตามลําดับsequential cropping; successive cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชแทนแนวคันดินalley farming; alley cropping
การปลูกพืชในกระถางpot planting
การปลูกพืชในตะกร้าbasket planting
การปลูกพืชในน้ําhydroponics; hydroculture; water culture
การปลูกพืชในน้ํายาhydroponics; water culture; hydroculture
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชในอากาศaeroponics
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การปลูกพืชแบบขุดล้อมball planting
การปลูกพืชแบบผสมmixed cropping
การปลูกพืชแบบรับช่วงsequential cropping; successive cropping
การปลูกพืชแบบรากเปลือยbare root planting
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนcrop rotation; rotational cropping
การปลูกพืชเป็นกลุ่มgroup planting
การปลูกพืชเป็นช่วงphased planting
การปลูกพืชเป็นแถวline planting
การปลูกพืชเป็นแนวzonal cropping
การปลูกพืชเป็นบล็อกblock planting
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชร่วมrelay cropping; intercropping
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชไร้ดินsoilless culture
การปลูกพืชสลับalternate cropping
การปลูกพืชสลับเป็นแถบstrip cropping
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีdouble cropping
การปลูกพืชสามชนิดtriple cropping
การปลูกพืชหมุนเวียนrotation; crop rotation
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าley farming
การปลูกพืชหลายชนิดmultiple cropping; multicropping
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การป้องกันพืชปลูกplant protection; crop protection
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามฤดูกาลphenology
การผลิตพืชปลูกplant production; crop production
การพยากรณ์พืชปลูกcrop forecasting
การพัฒนาตามฤดูกาลseasonal development
การเพาะปลูกนอกฤดูกาลoff season cultivation
การเพาะปลูกพืชcrop husbandry
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
ความผันแปรทางฤดูกาลseasonal variation
ความลึกในการปลูกพืชplanting depth
ตามฤดูกาลseasonality; seasonal
ป่ากึ่งผลัดใบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลsemievergreen seasonal forests
ป่าเขตร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลtropical seasonal forests
ป่าเบญจพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลdeciduous seasonal forests
ป่าไม้ปลูกสร้างartificial forests; artificial stands
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลไม้นอกฤดูกาลout of season fruits
ผลิตผลนอกฤดูกาลout of season products; off season products
พืชที่ปลูกในสวนorchard crops
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชปลูกในบ้านindoor plants; house plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกภายในhouse plants; indoor plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พืชผักนอกฤดูกาลout of season vegetables
พืชเพาะปลูกcultivated plants
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกcrop climate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การปลูกพืชตามฤดูกาล", หน่วยความจำการแปล

add example
การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกันPlanting and harvesting of quick growing crops between two regular crops in two consecutive seasons
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่All useful plants, cultivated or not
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Orientation responses to stimuli by plants or sedentary animals
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้For control of plant or soil nematodes; for drugs active against animal nematodes use
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนEstablishment of a forest on an area previously not forested
แปลงปลูกหญ้าชั่วคราวLands temporarily sown to grass
การปลูกพืชอย่างเดียวในพื้นที่One crop grown alone in pure stands
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทานIn arid zones, cultivation without irrigation
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีAnnual plants
การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมืองCulture and management of trees in cities
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่งFlowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
หน้าแสดง 1 พบ 168 ประโยควลีที่ตรงกัน การปลูกพืชตามฤดูกาลพบใน 0.742 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน