แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • seasonal cropping   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcrop weed competition
การตั้งตัวของพืชปลูกcrop establishment
การติดตามสถานการณ์พืชปลูกcrop monitoring
การเตรียมพืชก่อนปลูกpreplanting treatment
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชกลางแจ้งoutdoor cropping
การปลูกพืชชนิดเดียวmonocropping
การปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้พุ่มที่เป็นรั้วhedgerow intercropping
การปลูกพืชเดี่ยวsole cropping
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์draught animal cultivation
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันprotected cultivation
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzero tillage; no tillage
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชตามลําดับsuccessive cropping; sequential cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชแทนแนวคันดินalley farming; alley cropping
การปลูกพืชในกระถางpot planting
การปลูกพืชในตะกร้าbasket planting
การปลูกพืชในน้ําwater culture; hydroponics; hydroculture
การปลูกพืชในน้ํายาwater culture; hydroculture; hydroponics
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชในอากาศaeroponics
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การปลูกพืชแบบขุดล้อมball planting
การปลูกพืชแบบผสมmixed cropping
การปลูกพืชแบบรับช่วงsuccessive cropping; sequential cropping
การปลูกพืชแบบรากเปลือยbare root planting
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเป็นกลุ่มgroup planting
การปลูกพืชเป็นช่วงphased planting
การปลูกพืชเป็นแถวline planting
การปลูกพืชเป็นแนวzonal cropping
การปลูกพืชเป็นบล็อกblock planting
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชร่วมintercropping; relay cropping
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชไร้ดินsoilless culture
การปลูกพืชสลับalternate cropping
การปลูกพืชสลับเป็นแถบstrip cropping
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีdouble cropping
การปลูกพืชสามชนิดtriple cropping
การปลูกพืชหมุนเวียนrotation; crop rotation
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าley farming
การปลูกพืชหลายชนิดmulticropping; multiple cropping
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การป้องกันพืชปลูกplant protection; crop protection
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามฤดูกาลphenology
การผลิตพืชปลูกcrop production; plant production
การพยากรณ์พืชปลูกcrop forecasting
การพัฒนาตามฤดูกาลseasonal development
การเพาะปลูกนอกฤดูกาลoff season cultivation
การเพาะปลูกพืชcrop husbandry
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
ความผันแปรทางฤดูกาลseasonal variation
ความลึกในการปลูกพืชplanting depth
ตามฤดูกาลseasonal; seasonality
ป่ากึ่งผลัดใบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลsemievergreen seasonal forests
ป่าเขตร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลtropical seasonal forests
ป่าเบญจพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลdeciduous seasonal forests
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลไม้นอกฤดูกาลout of season fruits
ผลิตผลนอกฤดูกาลout of season products; off season products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พืชที่ปลูกในสวนorchard crops
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชปลูกในบ้านhouse plants; indoor plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกภายในindoor plants; house plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พืชผักนอกฤดูกาลout of season vegetables
พืชเพาะปลูกcultivated plants
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land

ตัวอย่างประโยคด้วย "การปลูกพืชตามฤดูกาล", หน่วยความจำการแปล

add example
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMaterials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชOf animal or plant origin
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้Silvicultural and logging operations
การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในขณะเดียวกันFarming involving both crop and animal production
การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีกCollections of germ cells from which a new plant or animal can be regenerated
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAll plant species which are present in a particular area
ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืชSmall plant parts, especially bulbs or tubers used for plant propagation
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
พืชที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ําCrops not requiring vernalization
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPhysiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆOf pesticides, drugs and other chemical substances
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Restricted to plants; for animals use
กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาลResidues or wastes of sugar plants in sugar industry
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Reforesting of forest land
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้Applies to plants only; for animals use
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Use only for edible grain of grasses; for the plants use
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะในการปลูก อนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้Science, business and art of creating, conserving and managing forests
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นRemoval of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
หน้าแสดง 1 พบ 168 ประโยควลีที่ตรงกัน การปลูกพืชตามฤดูกาลพบใน 0.29 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน