แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • marine fisheries   
     
    fishery related term

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (57)

การจัดการประมงfishery management
การจับทางประมงbycatch
การประมงfisheries; fishing industry
การประมงเกินขีดจํากัดoverfishing
การประมงขนาดเล็กartisanal fisheries; small scale fishing
การประมงเขตน่านน้ําสากลhigh sea fisheries
การประมงชายฝั่งcoastal fisheries
การประมงเชิงสํารวจexploratory fishing
การประมงด้วยการใช้แสงล่อlight fishing
การประมงด้วยการดําน้ําfishing by diving
การประมงด้วยการสูบน้ําpump fishing
การประมงด้วยเครื่องมือดักจับtrap fishing
การประมงด้วยเบ็ดราวline fishing; handlining
การประมงด้วยไฟฟ้าช๊อตelectric fishing; electrofishing
การประมงด้วยยาเบื่อfish poisoning
การประมงด้วยระเบิดexplosive fishing
การประมงด้วยลอบpot fishing
การประมงทะเลสาบlake fisheries
การประมงน้ํากร่อยestuarine fisheries
การประมงน้ําจืดinland fisheries; inland fishery
การประมงน้ําลึกdemersal fisheries
การประมงพื้นบ้านtraditional fishing
การประมงเพื่อยังชีพsubsistence fishing
การประมงรายย่อยsmall scale fishing; artisanal fisheries
การประมงสัตว์น้ําพวกที่มีเปลือกแข็งหุ้มลําตัวshellfish fisheries
การประมงสัตว์น้ําหลายชนิดmultispecies fisheries
การประมงหนองน้ําlagoon fisheries
การประมงหอยมุกpearl fisheries
การประมงอวนล้อมseining
การประมงอวนลอยnet fishing
การประมงอวนลากtrawling
การผลิตทางประมงfishery production
การพัฒนาการประมงfisheries development
การเพาะเลี้ยงพืชน้ําเค็มmarine phytoculture
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเค็มmariculture; aquaculture
กิจกรรมการประมงfishing operations
ข้อมูลทางการประมงfishery data; fisheries data
ข้อมูลประมงfisheries data
ชาวประมงfishermen; fisherman
ชีววิทยาประมงfishery biology
ทรัพยากรประมงfishery resources
ธุรกิจการประมงcommercial fisheries
นโยบายการประมงfishery policies
น้ําเค็มsalt water; saline water; seawater
บึงน้ําเค็มlagoons
ประมงfishery; fishing
ปลาที่อาศัยระหว่างน้ําเค็มและน้ําจืดanadromous fishes
ปลาน้ําเค็มsaltwater fishes; marine fishes; sea fishes
ผลจับทางประมง (องค์ประกอบ)fisheries catches (composition)
ผลพลอยได้จากการประมงfishery byproducts
ผลิตภัณฑ์ประมงfishery products
ระบบกสิกรรมประมงagropisciculture; rizipisciculture
เรือประมงfishing vessels; fishing boats; fishing boat
สมุทรศาสตร์การประมงfishery oceanography
สัตว์น้ําเค็มmarine animals; sea animals
องค์ประกอบของผลจับทางประมงcatch composition
อุตสาหกรรมประมงfishing industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "การประมงน้ําเค็ม", หน่วยความจำการแปล

add example
ปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์Fish that migrate between fresh and salt water for breeding
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงAny processing industry of fishery products
เรือช่วยเหลือของเรือประมงAuxiliary ships of fishing fleets
เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการประมงRestricted to fishery operations data
สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้Includes fishery and forestry sectors
การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบทThe assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
หน้าแสดง 1 พบ 6 ประโยควลีที่ตรงกัน การประมงน้ําเค็มพบใน 0.568 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน