แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • marine fisheries   
     
    fishery related term

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (50)

การประมง
commercial fisheries; fisheries; capture fisheries; fishery; fishing; fishing industry
การประมงขนาดเล็ก
small scale fishing; artisanal fisheries; subsistence fishing
การประมงน้ําจืด
freshwater fisheries; inland fisheries; inland fishery
การประมงเพื่อยังชีพ
artisanal fisheries; small scale fishing; subsistence fishing
การประมงรายย่อย
artisanal fisheries; small scale fishing; subsistence fishing
การผลิตทางประมง
fishery production; fish production
การเพาะเลี้ยงพืชน้ําเค็ม
marine phytoculture; seaweed farming; algal culture; seaweed culture; artificial seeding of algae
กิจกรรมการประมง
fishing operations; sport fishing; fishing
ข้อมูลทางการประมง
catch rate; catch effort; fishing times; fishery data; fisheries data; fishing power
ข้อมูลประมง
fishery data; catch rate; fishing power; fisheries data; catch effort; fishing times
จระเข้น้ําเค็ม
Asian crocodile; Crocodylus porosus
ชาวประมง
fisher; seafarer; fisherman; fishermen
ธุรกิจการประมง
commercial fisheries; capture fisheries; fishing industry; fisheries
น้ําเค็ม
saline water; salt water

ตัวอย่างประโยคด้วย "การประมงน้ําเค็ม", หน่วยความจำการแปล

add example
th ปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์
en Fish that migrate between fresh and salt water for breeding
th การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบท
en The assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
th เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการประมง
en Restricted to fishery operations data
th สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้
en Includes fishery and forestry sectors
th อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
en Any processing industry of fishery products
th เรือช่วยเหลือของเรือประมง
en Auxiliary ships of fishing fleets
หน้าแสดง 1 พบ 6 ประโยควลีที่ตรงกัน การประมงน้ําเค็มพบใน 0.326 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน