แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • marine fisheries   
     
    fishery related term

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (57)

การประมง
fisheries; fishing industry
การประมงขนาดเล็ก
artisanal fisheries; small scale fishing
การประมงน้ําจืด
inland fisheries; inland fishery
การประมงรายย่อย
small scale fishing; artisanal fisheries
ชาวประมง
fishermen; fisherman
น้ําเค็ม
salt water; saline water; seawater
ประมง
fishery; fishing
ปลาน้ําเค็ม
saltwater fishes; marine fishes; sea fishes
ระบบกสิกรรมประมง
agropisciculture; rizipisciculture
เรือประมง
fishing vessels; fishing boats; fishing boat
สัตว์น้ําเค็ม
marine animals; sea animals

ตัวอย่างประโยคด้วย "การประมงน้ําเค็ม", หน่วยความจำการแปล

add example
th เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการประมง
en Restricted to fishery operations data
th สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้
en Includes fishery and forestry sectors
th ปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์
en Fish that migrate between fresh and salt water for breeding
th เรือช่วยเหลือของเรือประมง
en Auxiliary ships of fishing fleets
th อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
en Any processing industry of fishery products
th การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบท
en The assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
หน้าแสดง 1 พบ 6 ประโยควลีที่ตรงกัน การประมงน้ําเค็มพบใน 0.247 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน