แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • alburnum   
  • sapwood   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (78)

การสกัดไม้
logging; timber extraction
ชิ้นไม้
wood particles
ตาไม้
buds; budwood
ทรงพุ่มใบในเรือนยอดไม้
crown canopy; leaf canopy; forest canopy; tree canopy; canopy
ป่าไม้ปลูกสร้าง
artificial forests; artificial stands
พุ่มไม้
undergrowth; scrub; chaparral; underbrush; shrubbery
ไม้จันทน์ขาว
white sandalwood; santalum album
ไม้ชิงชัน
; Burmese rosewood
ไม้ซีดาร์ของเลบานอน
cedar of lebanon; himalayan cedar; lebanese cedar
ไม้ซุง
timber trees
ไม้ประดับประเภทไม้น้ํา
aquatic ornamental plants; ornamental water plants
ไม้ป่า
forest trees
วงไม้
tree rings; growth rings; annual rings

ตัวอย่างประโยคด้วย "กระพี้ไม้", หน่วยความจำการแปล

add example
th ไม้ที่เหมาะสําหรับใช้ประกอบโครงสร้างหรือรองรับน้ําหนัก ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
en Timber suitable for framing and load bearing structures essentially by virtue of its strength
th ป่าไม้ที่ไม่เคยถูกมนุษย์บุกรุกทําลาย
en Forests virtually uninfluenced by human activity
th การแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม
en Feeding on leaves or shoots of trees or shrubs
th เนื้อเยื่อบริเวณไส้ไม้, เกิดในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่
en Wood tissue surrounding the pith and formed during the juvenile period
th การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้
en Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
th การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
en Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
th ไม้ที่มีลักษณะทางกายวิภาคแตกต่างจากไม้ทั่วไปในส่วนของความเอียง ความคดของต้นและกิ่ง
en Wood with more or less distinctive anatomical characters, formed typically in parts of leaning or crooked stems and in branches
th ไม้ดอกส่วนมากเป็นพืชล้มลุก ปลูกปูพื้นเพื่อประดับตกแต่ง
en Flowering plants, often half-hardy, planted out in beds for massed ornamental effect
th การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูก
en Of a forest plantation
th ไม้ในสภาพธรรมชาติที่ถูกโค่นหรือเก็บเกี่ยวโดยวิธีอื่น
en Wood in its natural state as felled or otherwise harvested
th สถานที่สําหรับการแปรรูปเบื้องต้น เก็บรักษา หรือบรรจุไม้
en Site equipped for primary processing, storage or loading of timber
th ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์
en Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
th การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้
en Reforesting of forest land
th ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้าง
en Timber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
th บริเวณที่มีไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็กๆ เจริญเติบโตอยู่โดยธรรมชาติ
en Areas which under natural conditions support only scrub vegetation
th อาจรวมถึงไม้ที่โค่นล้มหรือถูกโค่นด้วย
en May also include cleft or hewn wood
th ระบบการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มร่วมกับพืชอาหารสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์
en Systems including trees or shrubs, and pastures or animals
th ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิง
en Forests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
th การเอาต้นไม้ กิ่งไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกเพื่อไถพรวน
en Removal of trees, brush, rocks and other obstacles to tillage
th ต้นไม้เนิ้อแข็ง กล้าไม้ หน่อ และต้นไม้อ่อนต้นเล็กๆ ที่เจริญเติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่า
en Woody plants, seedlings, shoots and small saplings growing in a forest underneath trees
th การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูก
en Forest raised artificially, either by sowing or planting
th การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าไม้
en Of a forest plantation
th ระบบการปลูกพืชตามแบบปราณีตโดยการปลูกไม้พุ่มตามหลังพืชปลูก
en Intensive fallow systems with bush as the fallow vegetation
th ไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้บางส่วนใหญ่โดยการเลื่อยเป็นแผ่นบางๆ หรือการลอกเปลือก
en Logs or other wood forms for producing veneer, mainly by peeling or slicing
th การเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกโค่นหรือไม้ท่อนโดยการลาก เลื่อน หรือโดยพาหนะ
en Transporting felled trees, tree lengths, or logs by traction, by skidding or on a vehicle
หน้าแสดง 1 พบ 56 ประโยควลีที่ตรงกัน กระพี้ไม้พบใน 0.457 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน