แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • alburnum   
  • sapwood   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (43)

กบไสไม้
carpenter’s plane; shave; spokeshave; planer; woodworking plane; plane
การต่อชิ้นไม้
woodworking; cabinet making; carpentry; joinery
การป้องกันป่าไม้
forest protection; protection of forests
การอารักขาป่าไม้
forest protection; protection of forests
คนตัดไม้
lumberman; logger; faller; woodsman; woodcutter; feller; lumberjack
ชิ้นไม้
wood chips; wood particles
ชิ้นไม้สับ
wood particles; wood chips
ซุ้มไม้
bower; pergola; arbour; alcove; arbor
ตัดไม้ทําลายป่า
deforest; disafforest; disforest
ตีด้วยไม้กระบอง
club; cudgel; beat; pound; fustigate; bludgeon
พืชไม้ผล
fruit growing; pomology
พุ่มไม้
grove; brake; maquis; undergrowth; semidesert scrub; sclerophyllous scrub; shrub; scrub; chaparral; cactus scrub; bush; underbrush; brush; underwood; garrigue; shrubbery
เศษไม้จากการไสกบ
wood shavings; waste wood; wood residues
สุมทุมพุ่มไม้
shrub; scrub; bush; chaparral

ตัวอย่างประโยคด้วย "กระพี้ไม้", หน่วยความจำการแปล

add example
th การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าไม้
en Of a forest plantation
th ไม้ที่เหมาะสําหรับใช้ประกอบโครงสร้างหรือรองรับน้ําหนัก ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
en Timber suitable for framing and load bearing structures essentially by virtue of its strength
th ระบบการปลูกพืชตามแบบปราณีตโดยการปลูกไม้พุ่มตามหลังพืชปลูก
en Intensive fallow systems with bush as the fallow vegetation
th รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆ
en Including shrubs
th ผลกระทบของสารที่เป็นมลพิษจากชั้นบรรยากาศที่มีต่อผู้รับ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ํา
en Impact of pollutants from the atmosphere on an acceptor such as forests, soil, water
th ตารางแสดงปริมาตรเฉลี่ยของไม้แต่ละขนาด
en Tables showing the average log contents of trees of different sizes
th การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูก
en Of a forest plantation
th ไม้ในสภาพธรรมชาติที่ถูกโค่นหรือเก็บเกี่ยวโดยวิธีอื่น
en Wood in its natural state as felled or otherwise harvested
th ป่าไม้ที่ไม่เคยถูกมนุษย์บุกรุกทําลาย
en Forests virtually uninfluenced by human activity
th การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูก
en Forest raised artificially, either by sowing or planting
th การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้
en Reforesting of forest land
th ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ํา
en Inferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
th การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้
en Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
th ขั้นแรกของการแปรรูปไม้เพื่อทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการ ตัดยอด ริดกิ่ง ลอกเปลือก ตัดขวาง เลื่อย ผ่า
en First stage of transformation of timber into any kind of product, including topping, trimming, barking, cross cutting and initial sawing up, hewing or cleaving of a felled tree
th การรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร ประมง อาหาร ป่าไม้และสังคมชนบท
en The assembling, coding and dissemination of recorded information on agriculture, fisheries, food, forestry and rural sociology
th การแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม
en Feeding on leaves or shoots of trees or shrubs
th การเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกโค่นหรือไม้ท่อนโดยการลาก เลื่อน หรือโดยพาหนะ
en Transporting felled trees, tree lengths, or logs by traction, by skidding or on a vehicle
th การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้น
en Removal of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
th ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้าง
en Timber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
th ยางไม้ที่ผึ้งเก็บรวบรวมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่รัง
en Resins collected by bees to strengthen the honeycomb
th เนื้อเยื่อบริเวณไส้ไม้, เกิดในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่
en Wood tissue surrounding the pith and formed during the juvenile period
th ท่อนไม้สําหรับเลื่อยเป็นท่อนๆ ได้
en Logs for sawnwood manufacture
th วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้
en Silvicultural and logging operations
th ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิง
en Forests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
th อาจรวมถึงไม้ที่โค่นล้มหรือถูกโค่นด้วย
en May also include cleft or hewn wood
หน้าแสดง 1 พบ 56 ประโยควลีที่ตรงกัน กระพี้ไม้พบใน 0.298 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน