แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • alburnum   
  • sapwood   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (78)

กองท่อนไม้ที่ใช้ในการเพาะเห็ดmushroom bedlogs
การก่นไม้grub felling
การตัด (ไม้ซุง)cutting (logs)
การทดแทน (ป่าไม้)restocking (forests)
การปรับปรุงหมู่ไม้stand improvement
การปลูกไม้กระถางpotting
การปลูกไม้ดอกfloriculture
การปลูกไม้ผลfruit growing
การป้องกันป่าไม้protection of forests
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผลิตไม้ตัดดอกcut flower production
การล้มไม้slashing
การสกัดไม้logging; timber extraction
ขอนไม้alburnum
คนตัดไม้logger
เครื่องตัดพุ่มไม้แนวรั้วhedge cutters
ชิ้นไม้wood particles
ชิ้นไม้สับwood chips
ชีววิทยาป่าไม้forestry biology
ซุงไม้เลื่อยstavewood; sawnwood
ดินปลูกไม้ผลorchard soils
ตอไม้stumpwood
ตัดไม้ทําลายป่าdeforest
ตาไม้buds; budwood
ทรงพุ่มใบในเรือนยอดไม้crown canopy; leaf canopy; forest canopy; tree canopy; canopy
ทุ่งหญ้าป่าไม้forest range
นิเวศวิทยาของป่าไม้forest ecology
ป่าไม้ปลูกสร้างartificial forests; artificial stands
ป่าไม้รุ่นทดแทนsecond growth forests
เปลี่ยนให้เป็นไม้lignify
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้bark products
ผลิตภัณฑ์ไม้wood products
พลังงานจากไม้wood energy
พืชไม้ผลpomology
พุ่มไม้undergrowth; scrub; chaparral; underbrush; shrubbery
ภาพพิมพ์แกะไม้woodcut
แม่ไม้seed trees
แมลงเจาะไม้timber boring insects
ไม้ขีดmatch
ไม้คานpoles
ไม้จันทน์ขาวwhite sandalwood; santalum album
ไม้จากต้นที่ยืนตายdeadwood
ไม้ชิงชัน; Burmese rosewood
ไม้ซีกsplit wood
ไม้ซีดาร์ของเลบานอนcedar of lebanon; himalayan cedar; lebanese cedar
ไม้ซุงtimber trees
ไม้ดอกangiosperm
ไม้ดอกที่เป็นหัวflowering bulbs
ไม้ตัดดอกcut flowers
ไม้ถูกบีบอัดcompressed wood
ไม้บางveneer
ไม้ประกับblockboard
ไม้ประดับornamental plants
ไม้ประดับข้ามปีornamental perennials
ไม้ประดับที่เป็นพุ่มornamental bushes; ornamental shrubs
ไม้ประดับประเภทไม้น้ําaquatic ornamental plants; ornamental water plants
ไม้ประดับล้มลุกherbaceous ornamentals
ไม้ประสานlaminated wood
ไม้ปรับปรุงคุณภาพimproved wood
ไม้ป่าforest trees
ยางไม้resin
ยางไม้จากแซนดาแรคsandarac
ยางไม้มีกลิ่นหอมmastic
ยางไม้สีขาวของต้นกัททาgutta-percha
รถลากไม้ 2 ล้อlogging carts
รอยต่อ (ไม้)joints (timber)
รอยผุสีขาว (ไม้)white rot (wood)
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์agrosilvopastoral systems
โรคพุ่มไม้กวาดwitches' broom
ลานเก็บท่อนไม้timber storage sites
วงไม้tree rings; growth rings; annual rings
เศษไม้ (การทําไม้)waste wood (logging)
เศษไม้จากการไสกบwood shavings
เศษไม้เหลือwood residues
หมู่แม่ไม้seed stands
หมู่ไม้ที่มีอายุไม่สม่ําเสมอirregular stands
อุตสาหกรรมป่าไม้forest industry
อุตสาหกรรมไม้wood industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "กระพี้ไม้", หน่วยความจำการแปล

add example
ไม้ที่ทําให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นWood that has been treated to increase its properties or characteristics
ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลที่ให้ดอกและผลเพียงครั้งเดียวแล้วแห้งตายOrnamental plants flowering and fruiting once and then dying
ท่อนไม้กลมที่ใช้รองรับสายไฟฟ้า นั่งร้าน หรือรั้วRoundwood intended for supporting electric lines, for scaffolding or for fences
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้Silvicultural and logging operations
การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าไม้Of a forest plantation
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้Reforesting of forest land
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะในการปลูก อนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้Science, business and art of creating, conserving and managing forests
ยางไม้ที่ผึ้งเก็บรวบรวมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่รังResins collected by bees to strengthen the honeycomb
การตัดกิ่งไม้ กิ่งแห้ง ราก หรือส่วนอื่นๆ ของพืชออก เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นRemoval of live or dead branches, roots and other parts of a plant for the purpose of improvement
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้าFor manufacturing tool handles, broom handles, gun butts, walking sticks
ทุ่งหญ้าในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน มีต้นไม้หรือพุ่มไม้กระจายทั่วไปTropical or subtropical grassland with scattered trees or shrubs
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
การแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มFeeding on leaves or shoots of trees or shrubs
การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้Includes fishery and forestry sectors
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างTimber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
ท่อนไม้สําหรับเลื่อยเป็นท่อนๆ ได้Logs for sawnwood manufacture
วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากไม้Forest products other than those derived from timber
ไม้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้บางส่วนใหญ่โดยการเลื่อยเป็นแผ่นบางๆ หรือการลอกเปลือกLogs or other wood forms for producing veneer, mainly by peeling or slicing
การเสื่อมสภาพของไม้ที่ยังไม่ได้ตัดหรือไม้ที่แปรรูปแล้วจากการเข้าทําลายของเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆDecomposition by fungi or other microorganisms of uncut, cut or processed wood
ไม้ในสภาพธรรมชาติที่ถูกโค่นหรือเก็บเกี่ยวโดยวิธีอื่นWood in its natural state as felled or otherwise harvested
ตารางแสดงปริมาตรเฉลี่ยของไม้แต่ละขนาดTables showing the average log contents of trees of different sizes
หน้าแสดง 1 พบ 56 ประโยควลีที่ตรงกัน กระพี้ไม้พบใน 0.459 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน