แปลเป็​​น อาหรับ:

  • خلفية الشاشة   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อาหรับ (89)

การกดอัดเป็นรูปتشكيل بالكبس
การเข้ารหัสลับไดรฟ์ข้อมูลเต็มรูปแบบتشفير وحدة التخزين بالكامل
การคืนรูปإعادة التركيب
การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลمؤثرات عرض البيانات
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
การเจาะรูปลูกغرس في حفر
การทรุดตัวของพื้นดินهبوط
การบากเป็นรูปวงแหวนحز حلقي
การเปลี่ยนรูปของธาตุمعدنة
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นرعاية على فرش سميك
การเอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية
เขตพื้นทะเลลาดทวีปنطاق عميق
ความละเอียดของรูปدقة الصورة
ชุดรูปแบบنسق
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปنسق سطح المكتب
ชุดรูปแบบสีلون النسق
ตะกอนน้ําพารูปพัดمروحة طميية
ตัวแก้ไขรูปمحرر الصور
ตัวคัดวางรูปแบบنسخ التنسيق
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปمنظم الكتل البرمجية الإنشائية
ตัวสร้างเส้นและรูปمنشىء الخطوط والصور
นมคืนรูปحليب معاد التركيب
บานหน้าต่างรูปขนาดย่อجزء الصور المصغرة
แผ่นงานที่จัดรูปแบบเป็นลําดับورقة الأنماط المتتالية
แผนภูมิพื้นผิวمخطط سطحي
พืชพื้นล่างشجيرات تحتية
พืชอาหารในรูปแห้งأعلاف خشنة مجففة
พื้นأرضيات
พื้นผิวسطح
พื้นผิวการออกแบบسطح التصميم
พื้นโลกالأرض
พื้นหลังخلفية; الخلفية; مهمة في الخلفية
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์خلفية التطبيق
ภาชนะรูปทรงกระบอกبراميل
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกنظم التمركز الشامل
รูปเก้าเหลี่ยมتساعي
รูปเคารพأيقونة
รูปถ่ายالصور
รูปแบบتنسيق; ينسق
รูปแบบการขยับนิ้วالنقر باللمس
รูปแบบการเธรดنموذج مؤشر الترابط
รูปแบบการนําเข้าتنسيق ملف الاستيراد
รูปแบบการประเมินنظام التقييم
รูปแบบการลอกเลียนแบบنماذج محاكاة
รูปแบบของไม้ยืนต้นشكل الشجر
รูปแบบของอาหารأنماط الوجبات
รูปแบบข้อมูล Active Directoryنموذج بيانات Active Directory
รูปแบบคลื่นเสียงشكل موجة الصوت
รูปแบบแป้นพิมพ์تخطيط لوحة المفاتيح
รูปแบบลายเส้นإيماءة
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขإيماءة مراجعة
รูปแบบลายเส้นการขีดทับإيماءة الخطوط المتوسطة
รูปแบบลายเส้นการย่อإيماءة تصغير
รูปแบบลายเส้นการยืดإيماءة تكبير
รูปแบบลายเส้นการรวมإيماءة الضم
รูปแบบลายเส้นในการลบمسح الحبر
รูปแบบลายเส้นแบบมัลติทัชالإيماءة باللمس المتعدد
รูปแบบวงจรชีวิตنموذج دورة الحياة
รูปแบบสีنموذج الألوان
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศالتنسيق الدولي لأرقام الهواتف
รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์مخطط الطلب
รูปแบบองค์กรنموذج المؤسسة
รูปแบบอะซิงโครนัสنمط غير متزامن
รูปแบบ Windows Mediaتنسيق Windows Media
รูปปั้นتمثال
รูปวงกลมدائرة
รูปสิบสองเหลี่ยมذو اثني عشر ضلعا
รูปสี่เหลี่ยมرباعي الأضلاع
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูشبه منحرف
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานمتوازي أضلاع
รูปหลายเหลี่ยมمضلع
รูปห้าเหลี่ยมخماسي أضلاع
รูปอักษรالصورة الرمزية
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมورام غدى رئوى
ลักษณะรูปคลื่นشكل الموجة
เลื่อน สลับสีตัวอักษรและพื้นหลังتمرير، مقلوب
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพعلوم الأرض
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลبيئة قاعية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกبيئة غورية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลنطاق غوري عميق
ส่วนติดต่อรูปอมยิ้มواجهة دائرية
สวิตช์รูปแบบตัวเลขرمز تبديل التمثيل الرقمي
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลقاعيات
สีพื้นหน้าاللون الأمامي
สีพื้นหลังلون الخلفية
เส้นรอบรูปمحيط
หน้าที่เป็นพื้นหน้าالصفحة الأمامية
หน้าที่เป็นพื้นหลังصفحة خلفية
เอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية

ตัวอย่างประโยคด้วย "รูปพื้นหลัง", หน่วยความจำการแปล

add example
ฟังก์ชัน DEC‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดالدالة RANK () ترجع منزلة عدد ضمن قائمة أعداد
รูปแบบวันที่ยาวطويل التاريخ تنسيق
ตั้งค่าชนิดพื้นผิวที่จะปรับใช้บนรูปภาพที่นี่ضبط النسيج نوع إلى تطبيق يعمل صورة
ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับ plasmoidالصورة الخلفية لأدوات بلازما
รูปแบบการเข้ารหัสของจดหมายهيئة الرسالة المشفًرة
ฟังก์ชัน CURRENTTIME () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าเวลาปัจจุบัน โดยมีรูปแบบตามภาษาท้องถิ่นالدالة CURRENTTIME () ترجع الوقت الحالي منسقا بالمعاملات المحلية
ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับ plasmoidالخلفية صورة لـ
หากคุณไม่ได้เลือกรูปแบบรหัสอย่างใดเลย SSL จะไม่ทํางานإذا لم تختر شفرة واحدة على الأقل ، فلن يعمل SSL
รูปแบบภาษาท้องถิ่นالتعيينات المحلية
รูปแบบภาษาท้องถิ่นمعامل لامدا (القيمة الوسطى
ไม่สนับประเภท MIME % ‧ ให้ใช้ในการเติมสายโซ่ตัวกรอง (ซึ่งอาจเกิดจาก ไม่ใช่ที่พักข้อมูลของ CUPS เมื่อมีการเลือกหน้าเพจ บนเอกสารที่ไม่ใช่โพสต์สคริปต์) คุณต้องการให้ KDE แปลงแฟ้มนี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่สนับสนุนแทนหรือไม่?الـ نوع هو ليس مدعوم دَخْل من المرشّح أيار مع CUPS صفحة منتقى يعمل a PostScript ملفّ تنفيذ كيدي إلى تحويل ملفّ إلى a مدعوم تنسيق
ลายกระเบื้องปูพื้นCommentتطويرComment
เปลี่ยนรูปแบบغيِّر الأسلوب
รูปแบบข้อความที่ตั้งเองمخصص تنسيق سلسلة
รูปสี่เหลี่ยมแบบเติมสี วาดรูปสี่เหลี่ยมแบบเติมสีمستطيل ممتلئ أرسم مستطيل ممتلئ
เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อไม่ให้ทําการแสดงภาพพื้นหลังเสมอขณะที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล หากไม่เปิดใช้ ตัวไคลเอนต์จะตัดสินใจเองว่าจะเปิดใช้งานภาพพื้นหลังหรือไม่حدد هذا الخيار لتعطيل صورة الخلفية دائمًا أثناء الجلسة البعيدة. وإلا الزبون سيقرر إذا ما كانت الخلفية معطلة أو ممكنة
แสดงพื้นหลังเสมอأظهر الخلفية دائما
ตั้งเป็นสีรองของพื้นหลังتعيين كلون ثانوي للخلفية
รูปแบบการจัดวางเมนูแบบ XDG (แฟ้ม. menuهيئة قوائم خيارات XDG (ملفات. menu
เอาโปรแกรมสร้างพื้นหลังออกأزل برنامج الخلفية
ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับพาเนลالخلفية الافتراضية للوحات
ปุ่มนี้ จะอนุญาตให้คุณส่งออกใบรับรองที่เลือกไว้ ไปเป็นแฟ้มรูปแบบอื่น ๆهذا الزر يتيح لك تصدير التراخيص المختارة لملف بأنواع مختلفة
สไตล์ชีตของ Konqueror มอดูลนี้ ให้คุณสามารถเลือกตั้งค่าสี และรูปแบบตัวอักษรของคุณเองได้ เพื่อใช้กับ Konqueror โดยใช้สไตล์ชีต (CSS) คุณสามารถกําหนดตัวเลือก หรือเลือกใช้สไตล์ชีตที่คุณเขียนขึ้นเอง โดยระบุตําแหน่ง ข้อควรจํา การตั้งค่านี้ จะถูกนํามาใช้ก่อนค่าที่ถูกตั้งไว้จากเว็บไซต์เสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่าน หรือเปลี่ยนค่าหน้าเว็บ ที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือออกแบบมาไม่ดีكونكيورر صفحات الأنماطStylesheetsمعدات الشكل هذا وحدة إلى تطبيق اللّون و الخط خصائص إلى كونكيورر أداء CSS أنت تحديد خيارات أو تطبيق الشيء أداء إلى موقع ملاحظة خصائص دائماً قبل الكل غير ذلك خصائص أداء موقع المؤلف هذا إلى أو لـ أو الوب غير مقروء إلى تصميم
ใช้สีพื้นหลังของชุดตกแต่งإستعمل تيمة الخلفية اللّون
รูปแบบวิดีโอ AVI ของ MicrosoftDescriptionميكروسوفت فيديوDescription
หน้าแสดง 1 พบ 640 ประโยควลีที่ตรงกัน รูปพื้นหลังพบใน 0.648 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน