แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้น้ํา (พืช) 

ตัวอย่างประโยคด้วย "water consumption (plants)", หน่วยความจำการแปล

add example
en Foods that are more or less ready for consumption without further preparation other than heating
th อาหารพร้อมบริโภค โดยไม่จําเป็นต้องปรุงเพียงแต่ให้ความร้อน
en Power Consumption self powered
th ใช้พลังงาน พลังงานของตัวเอง
en Power Consumption %‧ mA
th ใช้พลังงาน % ‧ มิลลิแอมป์
en Reflection of solar radiation from earth or water surfaces
th การสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวน้ํา
en Movement of water through the soil surface into the soil
th การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
en Fish that migrate between fresh and salt water for breeding
th ปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์
en Removing of water from solid material by separation techniques
th การกําจัดน้ําออกจากของแข็งโดยเทคนิคการแยกส่วน
en Generic name; for water lotus use
th ชื่อสกุล, สําหรับพืชน้ําใช้
en Transition strata between water surface and air, and their properties
th ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ
en Fingerprinted their water glasses
th มีรอยนิ้วมือบนแก้วน้ํา
en For sea catfish from northern waters use
th สําหรับปลาดุกทะเลจากทะเลตอนเหนือใช้
en Application of fertilizers in irrigation water
th การให้ปุ๋ยทางน้ําชลประทาน
en Devices for watering livestock
th อุปกรณ์สําหรับการให้น้ําปศุสัตว์
en You know, the best place to practice lifts is in the water
th รู้ไหม ที่สําหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ํา
en Transition strata between ice and water, and their properties
th ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา
en All this water coming down, you didn' t think to cover that up?
th น้ํารั่วขนาดนี้ ไม่คิดจะซ่อมมันเลยเหรอ?
en Evaporation from a body of water
th การระเหยน้ําออกจากร่างกาย
en Warming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour content
th สภาวะที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณไอน้ํา
en Deposition of material carried by wind, water or ice
th การทับถมของวัตถุที่ถูกพัดพามากับลม น้ํา หรือน้ําแข็ง
en National and international laws concerning marine water and its resources
th กฎหมายเกี่ยวกับทะเลของประเทศและระหว่างประเทศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
en Here you can see the currently configured file name schemes which the " Suggest " button in the tag editor uses to extract tag information from a file name. Each string may contain one of the following placeholders: %t: Title %a: Artist %A: Album %T: Track %c: Comment For example, the file name scheme " [ %T ] %a-%t " would match " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " but not " (Deep Purple) Smoke on the water ". For that second name, you would use the scheme " (%a) %t ". Note that the order in which the schemes appear in the list is relevant, since the tag guesser will go through the list from the top to the bottom, and use the first matching scheme
th ที่นี่ คุณสามารถเห็นรูปแบบชื่อแฟ้มที่กําลังใช้งานอยู่ซึ่งปุ่ม " แนะนํา " ในตัวแก้ไขแท็กใช้เพื่อ สกัดเอาข้อมูลแท็กออกมาจากชื่อแฟ้ม สตริงแต่ละค่าอาจจะมีตัวแทนค่าเหล่านี้อยู่: % t: ชื่อเพลง % a: ศิลปิน % A: อัลบั้ม % T: เพลงที่ % c: หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น รูปแบบชื่อแฟ้ม " [ % T ] % a-% t " จะเข้ากันได้กับ " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " แต่ไม่ใช่ " (Deep Purple) Smoke on the water " สําหรับชื่อที่สองนั้น คุณควรจะใช้รูปแบบ " (% a) % t " โปรดสังเกตว่าลําดับของที่รูปแบบแสดงออกมาในรายการนั้นจะเกี่ยวเนื่องกัน เพราะว่าตัวเดาแท็กจะไล่ผ่าน จากบนลงล่าง และจะใช้รูปแบบแรกที่เข้ากันได้ก่อน
en Increasing concentration of a substance by food or drinking water in the tissues of species that are part of the food chain as one moves up the food chain
th ความเข้มข้นของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อของสปีชีส์ในช่วงโซ่อาหารที่ขยับขึ้น ‧ ชั้นจากอาหารและเครื่องดื่ม
en Replenishment of water to the zone of saturation in the ground
th การเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัว
en Impact of pollutants from the atmosphere on an acceptor such as forests, soil, water
th ผลกระทบของสารที่เป็นมลพิษจากชั้นบรรยากาศที่มีต่อผู้รับ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ํา
en Removal of soluble compounds by water passing through the soil
th การเคลื่อนย้ายสารประกอบที่ละลายได้โดยการชะล้างของน้ําลงลึกไปในดิน
หน้าแสดง 1 พบ 33 ประโยควลีที่ตรงกัน water consumption (plants)พบใน 6.443 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน