แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbarแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbarแถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbarแถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbarแถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbarแถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbarแถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbarแถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbarแถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbarแถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbarแถบเครื่องมือสรุป
toolbar buttonปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar controlตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live ToolbarWindows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
Toolbar Menuเมนูแถบเครื่องมือ
Extra Toolbarแถบเครื่องมือพิเศษNAME OF TRANSLATORS
Show Main & Toolbarแสดงแถบเครื่องมือหลัก
If this box is checked, Konqueror will show only those bookmarks in the bookmark toolbar which you have marked to do so in the bookmark editorหากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ Konqueror จะแสดงเฉพาะคั่นหน้าในแถบที่คั่นหน้าที่คุณทําเครื่องหมายไว้บนเครื่องมือแก้ไขที่คั่นหน้าเท่านั้น
Pallette ToolbarแถบจานสีNAME OF TRANSLATORS
Address Toolbarแถบที่อยู่NAME OF TRANSLATORS
Use the magnifier button in the toolbar to increase the font size on your web pageใช้ปุ่มปรับขยาย บนแถบเครื่องมือ เพื่อปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บของคุณ
Hide Main & Toolbarซ่อนแถบเครื่องมือหลัก
Show text on toolbar iconsแสดงข้อความบนไอคอนบนแถบเครื่องมือ
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลัก
Hide toolbar in fullscreen modeซ่อนแถบเครื่องมือในโหมดเต็มจอภาพ
Fonts for toolbarsแบบอักษรสําหรับแถบเครื่องมือ
Show & Toolbarแสดงแถบเครื่องมือ
Location Toolbarแถบตําแหน่ง
Hide & Settings Toolbarซ่อนแถบเครื่องมือตั้งค่า
Text Toolbarสร้างสมุดใหม่
To return to the previous location, press the back button in the toolbarหากคุณต้องการย้อนกลับไปที่ตําแหน่งที่เรียกใช้ก่อนหน้า ให้กดที่ปุ่ม ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ
Main ToolbarNAME OF TRANSLATORS
If you check this box, the toolbars will be transparent when moving them aroundหากเปิดใช้งาน จะแสดงเพียงกรอบแถบเครื่องมือเท่านั้น เมื่อมีการย้าย
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
Speech Toolbarแถบเครื่องมืออ่านออกเสียง
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 1.458 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน