แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbar
แถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbar
แถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbar
แถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbar
แถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbar
แถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbar
แถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbar
แถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbar
แถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbar
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbar
แถบเครื่องมือสรุป
toolbar button
ปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar control
ตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live Toolbar
Windows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
en Extra Toolbar
th แถบเครื่องมือพิเศษNAME OF TRANSLATORS
en Toolbar Menu
th เมนูแถบเครื่องมือ
en Playlist Toolbar
th แถบรายการเล่น
en Saturation Toolbar
th แถบปรับความอิ่มสีNAME OF TRANSLATORS
en that you can customize your digiKam toolbars using Settings-> Configure Toolbars...?
th คุณสามารถจะปรับแต่งแถบเครื่องมือของ digiKam ได้ง่าย ๆ โดยเรียกเมนู ตั้งค่า-> ปรับแต่งแถบเครื่องมือ...?
en Used to display text beside toolbar icons
th ใช้เพื่อแสดงข้อความให้อยู่ด้านข้างของไอคอน
en Show & Toolbar
th แสดงแถบเครื่องมือ
en Additionally add this filter to the toolbar
th ทําการเพิ่มตัวกรองนี้ไปยังแถบเครื่องมือ
en Main Toolbar
th แถบเครื่องมือหลัก
en To return to the previous location, press the back button in the toolbar
th หากคุณต้องการย้อนกลับไปที่ตําแหน่งที่เรียกใช้ก่อนหน้า ให้กดที่ปุ่ม ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ
en Stick Toolbar
th ปักหมุดแถบเครื่องมือ
en If this option is selected, toolbar buttons will change their color when the mouse cursor is moved over them
th ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่มบนแถบเครื่องมือจะเปลี่ยนสีเมื่อมีตัวชี้ของเมาส์มาอยู่เหนือปุ่ม
en Configure Toolbars
th ปรับแต่งแถบเครื่องมือ
en Option that shows and allows you to change preferred length of slider control. It affects both popup sliders and sliders embedded in toolbars
th ตัวเลือกสําหรับใช้แสดงและอนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่าความยาวของแถบเลื่อนควบคุมได้ โดยตัวเลือกนี้จะมีผลกับทั้งตัวเลื่อนแบบผุดขึ้นและตัวเลื่อนที่ฝังแนบอยู่กับแถบเครื่องมือด้วย
en Progress Toolbar
th แถบแสดงความคืบหน้า
en Main Toolbar
th แถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
en Show in toolbar
th แสดงในแถบเครื่องมือ
en Main Toolbar
th NAME OF TRANSLATORS
en Extra Toolbar
th แถบเครื่องมือพิเศษ
en Main Toolbar
th สีกับระเบิดNAME OF TRANSLATORS
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 0.594 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน