แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbar
แถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbar
แถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbar
แถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbar
แถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbar
แถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbar
แถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbar
แถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbar
แถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbar
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbar
แถบเครื่องมือสรุป
toolbar button
ปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar control
ตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live Toolbar
Windows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
en Toolbar Menu
th เมนูแถบเครื่องมือ
en Extra Toolbar
th แถบเครื่องมือพิเศษNAME OF TRANSLATORS
en Show Main & Toolbar
th แสดงแถบเครื่องมือหลัก
en If this box is checked, Konqueror will show only those bookmarks in the bookmark toolbar which you have marked to do so in the bookmark editor
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ Konqueror จะแสดงเฉพาะคั่นหน้าในแถบที่คั่นหน้าที่คุณทําเครื่องหมายไว้บนเครื่องมือแก้ไขที่คั่นหน้าเท่านั้น
en Pallette Toolbar
th แถบจานสีNAME OF TRANSLATORS
en Address Toolbar
th แถบที่อยู่NAME OF TRANSLATORS
en Use the magnifier button in the toolbar to increase the font size on your web page
th ใช้ปุ่มปรับขยาย บนแถบเครื่องมือ เพื่อปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บของคุณ
en Hide Main & Toolbar
th ซ่อนแถบเครื่องมือหลัก
en Show text on toolbar icons
th แสดงข้อความบนไอคอนบนแถบเครื่องมือ
en Main Toolbar
th แถบเครื่องมือหลัก
en Hide toolbar in fullscreen mode
th ซ่อนแถบเครื่องมือในโหมดเต็มจอภาพ
en Fonts for toolbars
th แบบอักษรสําหรับแถบเครื่องมือ
en Show & Toolbar
th แสดงแถบเครื่องมือ
en Location Toolbar
th แถบตําแหน่ง
en Hide & Settings Toolbar
th ซ่อนแถบเครื่องมือตั้งค่า
en Text Toolbar
th สร้างสมุดใหม่
en To return to the previous location, press the back button in the toolbar
th หากคุณต้องการย้อนกลับไปที่ตําแหน่งที่เรียกใช้ก่อนหน้า ให้กดที่ปุ่ม ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ
en Main Toolbar
th NAME OF TRANSLATORS
en If you check this box, the toolbars will be transparent when moving them around
th หากเปิดใช้งาน จะแสดงเพียงกรอบแถบเครื่องมือเท่านั้น เมื่อมีการย้าย
en Main Toolbar
th แถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
en Speech Toolbar
th แถบเครื่องมืออ่านออกเสียง
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 0.706 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน