แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbarแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbarแถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbarแถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbarแถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbarแถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbarแถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbarแถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbarแถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbarแถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbarแถบเครื่องมือสรุป
toolbar buttonปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar controlตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live ToolbarWindows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
To return to the previous location, press the back button in the toolbarหากคุณต้องการย้อนกลับไปที่ตําแหน่งที่เรียกใช้ก่อนหน้า ให้กดที่ปุ่ม ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ
In this exercise you have to solve the generated task. You have to enter numerator and denominator. You can adjust the difficulty of the task with the boxes in the toolbar. Do not forget to reduce the resultในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะต้องแก้ปัญหาเศษส่วนที่สร้างขึ้น คุณจะต้องใส่ค่าเศษ และค่าส่วน คุณสามารถที่จะปรับระดับความยากง่ายของปัญหาด้วยกล่องที่แถบเครื่องมือ อย่าลืมลดผลลัพท์ด้วย! division symbol
Progress Toolbarแถบแสดงความคืบหน้า
Configure Toolbarsปรับแต่งแถบเครื่องมือ
If this box is checked, Konqueror will show only those bookmarks in the bookmark toolbar which you have marked to do so in the bookmark editorหากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ Konqueror จะแสดงเฉพาะคั่นหน้าในแถบที่คั่นหน้าที่คุณทําเครื่องหมายไว้บนเครื่องมือแก้ไขที่คั่นหน้าเท่านั้น
Search Toolbarแถบเครื่องมือค้นหา
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลัก
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
Hide in toolbarซ่อนในแถบเครื่องมือ
Help Toolbarแถบช่วยเหลือ
Use the magnifier button in the toolbar to increase the font size on your web pageใช้ปุ่มปรับขยาย บนแถบเครื่องมือ เพื่อปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บของคุณ
Tree Toolbarแถบเครื่องมือโครงสร้างต้นไม้
Speech Toolbarแถบเครื่องมืออ่านออกเสียง
Main ToolbarNAME OF TRANSLATORS
Image Viewer Toolbarแถบเครื่องมือตัวแสดงภาพNAME OF TRANSLATORS
Hide Main & Toolbarซ่อนแถบเครื่องมือหลัก
Stick Toolbarปักหมุดแถบเครื่องมือ
Volume Toolbarแถบปรับระดับเสียง
Format Toolbarสร้างสมุดใหม่NAME OF TRANSLATORS
There are two different clipboard buffers available: Clipboard is filled by selecting something and pressing Ctrl+C, or by clicking " Copy " in a toolbar or menubar. Selection is available immediately after selecting some text. The only way to access the selection is to press the middle mouse button. You can configure the relationship between Clipboard and Selectionบัฟเฟอร์ของคลิปบอร์ดที่มี มีอยู่สองแบบที่ต่างกัน: คลิปบอร์ด จะเป็นที่ที่เก็บข้อมูลจากการเลือกบางอย่างของคุณ ตามด้วยการกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกที่ปุ่ม " คัดลอก " ในเครื่องมือหรือแถบเมนู การเลือก จะมีเนื้อหาทันทีที่มีการเลือกบางข้อความ แต่มีเพียงทางเดียวที่จะเข้าถึงมันได้ คือเรียกใช้เนื้อหาด้วยการกดปุ่มกลางของเมาส์ ทั้งนี้คุณสามารถปรับแต่งความสัมพันธ์ระหว่างคลิปบอร์ดและการเลือกนี้ได้
Play Toolbarแถบเครื่องมือสําหรับเล่น
Show & Toolbarแสดงแถบเครื่องมือ
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 1.679 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน