แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbar
แถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbar
แถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbar
แถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbar
แถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbar
แถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbar
แถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbar
แถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbar
แถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbar
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbar
แถบเครื่องมือสรุป
toolbar button
ปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar control
ตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live Toolbar
Windows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
en To return to the previous location, press the back button in the toolbar
th หากคุณต้องการย้อนกลับไปที่ตําแหน่งที่เรียกใช้ก่อนหน้า ให้กดที่ปุ่ม ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ
en In this exercise you have to solve the generated task. You have to enter numerator and denominator. You can adjust the difficulty of the task with the boxes in the toolbar. Do not forget to reduce the result
th ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะต้องแก้ปัญหาเศษส่วนที่สร้างขึ้น คุณจะต้องใส่ค่าเศษ และค่าส่วน คุณสามารถที่จะปรับระดับความยากง่ายของปัญหาด้วยกล่องที่แถบเครื่องมือ อย่าลืมลดผลลัพท์ด้วย! division symbol
en Progress Toolbar
th แถบแสดงความคืบหน้า
en Configure Toolbars
th ปรับแต่งแถบเครื่องมือ
en If this box is checked, Konqueror will show only those bookmarks in the bookmark toolbar which you have marked to do so in the bookmark editor
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ Konqueror จะแสดงเฉพาะคั่นหน้าในแถบที่คั่นหน้าที่คุณทําเครื่องหมายไว้บนเครื่องมือแก้ไขที่คั่นหน้าเท่านั้น
en Search Toolbar
th แถบเครื่องมือค้นหา
en Main Toolbar
th แถบเครื่องมือหลัก
en Main Toolbar
th แถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
en Hide in toolbar
th ซ่อนในแถบเครื่องมือ
en Help Toolbar
th แถบช่วยเหลือ
en Use the magnifier button in the toolbar to increase the font size on your web page
th ใช้ปุ่มปรับขยาย บนแถบเครื่องมือ เพื่อปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บของคุณ
en Tree Toolbar
th แถบเครื่องมือโครงสร้างต้นไม้
en Speech Toolbar
th แถบเครื่องมืออ่านออกเสียง
en Main Toolbar
th NAME OF TRANSLATORS
en Image Viewer Toolbar
th แถบเครื่องมือตัวแสดงภาพNAME OF TRANSLATORS
en Hide Main & Toolbar
th ซ่อนแถบเครื่องมือหลัก
en Stick Toolbar
th ปักหมุดแถบเครื่องมือ
en Volume Toolbar
th แถบปรับระดับเสียง
en Format Toolbar
th สร้างสมุดใหม่NAME OF TRANSLATORS
en There are two different clipboard buffers available: Clipboard is filled by selecting something and pressing Ctrl+C, or by clicking " Copy " in a toolbar or menubar. Selection is available immediately after selecting some text. The only way to access the selection is to press the middle mouse button. You can configure the relationship between Clipboard and Selection
th บัฟเฟอร์ของคลิปบอร์ดที่มี มีอยู่สองแบบที่ต่างกัน: คลิปบอร์ด จะเป็นที่ที่เก็บข้อมูลจากการเลือกบางอย่างของคุณ ตามด้วยการกดปุ่ม Ctrl+C หรือคลิกที่ปุ่ม " คัดลอก " ในเครื่องมือหรือแถบเมนู การเลือก จะมีเนื้อหาทันทีที่มีการเลือกบางข้อความ แต่มีเพียงทางเดียวที่จะเข้าถึงมันได้ คือเรียกใช้เนื้อหาด้วยการกดปุ่มกลางของเมาส์ ทั้งนี้คุณสามารถปรับแต่งความสัมพันธ์ระหว่างคลิปบอร์ดและการเลือกนี้ได้
en Play Toolbar
th แถบเครื่องมือสําหรับเล่น
en Show & Toolbar
th แสดงแถบเครื่องมือ
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 1.388 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน