การออกเสียง: IPA: ˈpaːswɜːd [ˈpaːswɜːd]

แปลเป็​​น ไทย:

  • รหัสผ่าน 

ความหมายอื่น ๆ :

 
computing: string of characters known only to a user
 
(computing, transitive) To protect with a password.
 
A secret word used to gain admittance or to gain access to information; watchword.
 
(computing) A string of characters used to log in to a computer or network, to access a level in a video game, etc.
 
secret word used to gain admittance
 
A prearranged reply to the challenge of a sentry.
 
A string of characters, known only to a user, used, along with a user name, to log in to some computer or network etc.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (11)

clear-text password
รหัสผ่านที่ไม่เข้ารหัส
device password
รหัสผ่านของอุปกรณ์
distributed password authentication
Distributed Password Authentication
homegroup password
รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป
password authentication
การรับรองความถูกต้องของรหัสผ่าน
password policy
นโยบายรหัสผ่าน
password propagation
การเผยแพร่รหัสผ่าน
password stealer
ตัวขโมยรหัสผ่าน
password synchronization
การทําข้อมูลรหัสผ่านให้ตรงกัน
Shiva Password Authentication Protocol
Shiva Password Authentication Protocol
user password
รหัสผ่านผู้ใช้

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "password", หน่วยความจำการแปล

add example
en When this option is checked, the checked users from the list below will be allowed to log in without entering their password. This applies only to KDM 's graphical login. Think twice before enabling this!
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!
en Passwords do not match
th รหัสผ่านไม่ตรงกัน
en Enter the password here for the user you specified above
th เติมรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ระบุทางด้านบน
en Password caching support
th การรองรับการเก็บรหัสผ่านName
en Please supply a password
th โปรดป้อนรหัสผ่าน
en Confirm password
th ยืนยันรหัสผ่าน
en A program error occurred: the internal program 'kdepasswd ' could not be found. You will not be able to change your password
th เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม: ไม่พบโปรแกรมภายในที่ชื่อ ' kdepasswd ' ดังนั้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้
en Remember password (KWallet
th จดจํารหัสผ่าน (ผ่านทาง KWallet
en The action you requested needs root privileges. Please enter root 's password below or click Ignore to continue with your current privileges
th การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือคลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
en Current & password
th รหัสผ่านปัจจุบัน
en Enter the certificate password
th ป้อนรหัสผ่านของใบรับรอง
en Password Policy
th นโยบายรหัสผ่าน
en Dims the screen if a window asks for root password
th ทําให้หน้าจอมืดลงหากมีหน้าต่างถามหารหัสผ่านของผู้ดูแลระบบName
en KDE Certificate Request-Password
th การร้องขอใบรับรองของ KDE-รหัสผ่าน
en The application ' %‧ ' has requested to create a new wallet named ' %‧ '. Please choose a password for this wallet, or cancel to deny the application 's request
th โปรแกรม ' % ‧ ' ได้ร้องขอให้มีการสร้างกระเป๋าคุมข้อมูลอันใหม่ชื่อ ' % ‧ ' โปรดเลือกรหัสผ่านสําหรับกระเป๋าคุมข้อมูลนี้ หรือคลิก ยกเลิกเพื่อปฏิเสธการร้องขอของโปรแกรม
en Enable terminal output (no password keeping
th เปิดใช้การแสดงผลทางเทอร์มินัลด้วย (ไม่มีการเก็บรหัสผ่าน
en Password is incorrect
th รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
en & Set Password
th ตั้งรหัสผ่าน
en KDED Password Module
th มอดูลรหัสผ่านของ KDEDComment
en Various applications may attempt to use the KDE wallet to store passwords or other information such as web form data and cookies. If you would like these applications to use the wallet, you must enable it now and choose a password. The password you choose cannot be recovered if it is lost, and will allow anyone who knows it to obtain all the information contained in the wallet
th โปรแกรมต่าง ๆ อาจจะพยายามใช้ระบบกระเป๋าคุมข้อมูล เพื่อทําการจัดเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลและคุกกี้ของแบบฟอร์มบนเว็บ หากว่าคุณต้องการที่จะให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล คุณจะต้องเปิดใช้งานระบบในตอนนี้และทําการเลือกรหัสผ่าน รหัสผ่านที่คุณได้เลือกจะ ไม่สามารถ ที่จะเรียกคืนมาได้หากว่าคุณลืมหรือทําหายไป และจะ อนุญาตให้ใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านสามารถเปิดดูข้อมูลที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าคุมข้อมูลได้
en Enable Password-Less Logins
th เปิดใช้งานการไม่ใช้รหัสผ่านในการล็อกอิน
en Your password has been changed
th รหัสผ่านของคุณถูกเปลี่ยนแล้ว
en You must enter your password in order to change your information
th คุณต้องป้อนรหัสผ่านของคุณก่อนหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
en Certificate Password
th รหัสผ่านของใบรับรอง
หน้าแสดง 1 พบ 235 ประโยควลีที่ตรงกัน passwordพบใน 1.903 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน