แปลเป็​​น ไทย:

  • ยอดดุลยกมา 
     
    The balance of an account at the start of an accounting period.

ตัวอย่างประโยคด้วย "opening balance", หน่วยความจำการแปล

add example
en White Color Balance Settings File to Load
th แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวที่จะโหลด
en A digiKam image plugin to correct white color balance
th ส่วนเสริมปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาวสําหรับ digiKam
en White Color Balance Correction
th ปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาว
en Color Balance
th ปรับสมดุลสี
en Maintaining of a stable internal physiological balance in organisms
th การรักษาสมดุลทางสรีรวิทยาภายในของสิ่งมีชีวิต
en White Color Balance Settings File to Save
th แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวที่จะทําการบันทึก
en Default D‧ White Balance
th สมดุลสีขาวปริยายของ D
en Set this option to display the camera white balance settings used to take the image
th เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการแสดงค่าสมดุลสีขาวของกล้องขณะที่ใช้ถ่ายภาพ
en Here you can see the image color-balance adjustments preview. You can pick color on image to see the color level corresponding on histogram
th คุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับสมดุลสีของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้
en White Balance
th สมดุลสีขาว
en " %‧ " is not a White Color Balance settings text file
th แฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาว
en Cannot save settings to the White Color Balance text file
th ไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าไปยังแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวได้
en White balance
th สมดุลสีขาว
en White balance correction plugin for digiKam
th ปลั๊กอินปรับแก้สมดุลสีขาวสําหรับ digiKamDescription
en With this button, you can pick the color from original image used to set white color balance temperature and green component
th ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกสีจากภาพต้นฉบับ สําหรับใช้ตั้งค่าอุณหภูมิสีในการปรับสมดุลแสงขาวและค่าส่วนเสริมสีเขียว
en Show camera white balance settings
th แสดงการตั้งค่าสมดุลสีขาวของกล้อง
en White BalanceConfigure the raw white balance: Default D‧ White Balance: Use a standard daylight D‧ white balance (dcraw defaults)Camera White Balance: Use the white balance specified by the camera. If not available, reverts to default neutral white balanceAutomatic White Balance: Calculates an automatic white balance averaging the entire imageManual White balance: Set a custom temperature and green level values
th สมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเอง
en Set here the white balance color temperature in Kelvin
th ปรับตั้งค่าสมดุลสีขาวตามอุณหภูมิสีได้ที่นี่ โดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน
en Manual White balance
th สมดุลสีขาวกําหนดเอง
หน้าแสดง 1 พบ 498 ประโยควลีที่ตรงกัน opening balanceพบใน 10.182 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน