แปลเป็​​น ไทย:

  • ยอดดุลยกมา 
     
    The balance of an account at the start of an accounting period.

ตัวอย่างประโยคด้วย "opening balance", หน่วยความจำการแปล

add example
White Color Balance Settings File to Saveแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวที่จะทําการบันทึก
White Balanceสมดุลสีขาว
" %‧ " is not a White Color Balance settings text fileแฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาว
Show camera white balance settingsแสดงการตั้งค่าสมดุลสีขาวของกล้อง
White balance correction plugin for digiKamปลั๊กอินปรับแก้สมดุลสีขาวสําหรับ digiKamDescription
White BalanceConfigure the raw white balance: Default D‧ White Balance: Use a standard daylight D‧ white balance (dcraw defaults)Camera White Balance: Use the white balance specified by the camera. If not available, reverts to default neutral white balanceAutomatic White Balance: Calculates an automatic white balance averaging the entire imageManual White balance: Set a custom temperature and green level valuesสมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเอง
Automatic White Balanceสมดุลสีขาวอัตโนมัติ
White color balance correction algorithmอัลกอริธึมปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาว
Here you can see the image color-balance adjustments preview. You can pick color on image to see the color level corresponding on histogramคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับสมดุลสีของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้
Color Balanceปรับสมดุลสี
Cannot load settings from the White Color Balance text fileไม่สามารถโหลดการตั้งค่าจากแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวได้
You can see here the image 's white-balance adjustments preview. You can pick color on image to see the color level corresponding on histogramคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับสมดุลสีขาวของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้
White balanceสมดุลสีขาว
Set this option to display the camera white balance settings used to take the imageเปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการแสดงค่าสมดุลสีขาวของกล้องขณะที่ใช้ถ่ายภาพ
Set here the white balance color temperature in Kelvinปรับตั้งค่าสมดุลสีขาวตามอุณหภูมิสีได้ที่นี่ โดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน
Maintaining of a stable internal physiological balance in organismsการรักษาสมดุลทางสรีรวิทยาภายในของสิ่งมีชีวิต
Cannot save settings to the White Color Balance text fileไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าไปยังแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวได้
Manual White balanceสมดุลสีขาวกําหนดเอง
A digiKam image plugin to correct white color balanceส่วนเสริมปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาวสําหรับ digiKam
Default D‧ White Balanceสมดุลสีขาวปริยายของ D
หน้าแสดง 1 พบ 498 ประโยควลีที่ตรงกัน opening balanceพบใน 7.204 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน