แปลเป็​​น ไทย:

  • ไดโอดเปล่งแสง 
     
    A semiconductor device that converts electrical energy into light, used, for example, for the activity lights on computer disk drives. Light-emitting diodes work on the principle of electroluminescence and are highly efficient, producing little heat for the amount of light output.

ความหมายอื่น ๆ :

 
a rectifying semiconductor device
 
(physics) a rectifying semiconductor device which converts electrical energy into electromagnetic radiation of a wavelength in or near the visible spectrum of light.

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "light-emitting diode", หน่วยความจำการแปล

add example
en Circuit-Horizontal Diode
th เปลี่ยนการจัดเรียงลวดลายทางแนวนอนStencils
en If you check this option, pressing and holding down a key emits the same character over and over again. For example, pressing and holding down the Tab key will have the same effect as that of pressing that key several times in succession: Tab characters continue to be emitted until you release the key
th ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ การกดแป้นค้างไว้จะทําให้มีการพิมพ์ตัวอักษรซ้ําไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น การกดปุ่มพิมพ์ Tab ค้างไว้ จะให้ผลเหมือนกับการกดปุ่มพิมพ์นั้นหลาย ๆ ครั้งต่อกัน: ตัว Tab จะพิมพ์ซ้ําไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะปล่อยแป้น
en Bell emitted within a visible session
th ออดจะแสดงภายในเซสชั่นที่เห็นได้Name
en Normally the modem waits for a dial tone from your phone line, indicating that it can start to dial a number. If your modem does not recognize this sound, or your local phone system does not emit such a tone, uncheck this option Default:: On
th ตามปกติ โมเด็มจะคอยสัญญาณจากสายโทรศัพท์ ว่าพร้อมหมุนหรือไม่ ซึ่งหากโมเด็มของคุณไม่สามารถ จัดการกับเสียงสัญญาณได้ หรือระบบโทรศัพท์ภายใน ไม่มีสัญญาณ ให้ปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ ค่าปริยาย:: เปิดใช้
en Bell emitted within a non-visible session
th ออดจะแสดงภายในเซสชั่นที่มองไม่เห็นName
en Tungsten (incandescent light
th หลอดทังสเตน (incandescent light
en Hue/Saturation/Lightness
th ความเข้มสี/ความอิ่มสี/ระดับแสง
en Here you can see the image Hue/Saturation/Lightness adjustments preview. You can pick color on image to see the color level corresponding on histogram
th คุณสามารถดูตัวอย่างการปรับค่าความเข้มสี/ความอิ่มสี/ระดับแสงของภาพได้ที่นี่ คุณสามารถจะเลือกสีบนภาพเพื่อดูค่าระดับสีที่สอดคล้องกันได้บนกราฟแสดงความถี่
en Light: Convert to strict (X)HTML
th ง่าย: แปลงเป็น (X) HTML อย่างง่าย
en A fast & light window manager
th ระบบจัดการหน้าต่างที่เร็วและเบาComment
en Interpolate RGB as four colorsThe default is to assume that all green pixels are the same. If even-row green pixels are more sensitive to ultraviolet light than odd-row this difference causes a mesh pattern in the output; using this option solves this problem with minimal loss of detail. To resume, this option blurs the image a little, but it eliminates false ‧x‧ mesh patterns with VNG quality method or mazes with AHD quality method
th เพิ่มจุดสี RGB แบบเดียวกับค่าสี่สีค่าปริยายนั้นจะเพิ่มจุดสีปรับใช้จุดสีเขียวเป็นแบบเดียวกัน หากจุดสีเขียวในแถวคู่มีความไวต่อแสงเหนือม่างมากกว่าแถวคี่ ค่าที่แตกต่างนี้จะทําให้เกิดตารางสีต่างขึ้นในภาพเป้าหมายได้ การใช้ตัวเลือกนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยทําให้สูญเสียรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อทําต่อไป ตัวเลือกนี้จะทําให้ภาพเบลอเล็กน้อย แต่จะช่วยกําลัดตารางสีแบบ ‧x‧ ที่ได้จากวิธีปรับคุณภาพภาพแบบ VNG หรือ AHD
en Black on Random Light
th ตัวอักษรดําบนพื้นสว่างสุ่มสี
en Add to Light Table
th เพิ่มไปยังโต๊ะฉายแสง
en Yes, auto, red-eye, no return light
th ใช้แฟลชอัตโนมัติ ปรับลดตาแดง และไม่มีการยิงแฟลชตรวจสอบ
en Medium Light
th จางปานกลาง
en No item on Light Table
th ไม่มีรายการบนโต๊ะฉายแสง
en Back Light Film
th ฟิล์มแบบส่องแสงจากด้านหลัง
en Other light source
th แหล่งกําเนิดแสงอื่น ๆ
en Place onto Light Table
th วางไปบนโต๊ะฉายแสง
en sets the default background color and an application palette (light and dark shades are calculated
th ตั้งค่าปริยายของสีพื้นและจานสีของโปรแกรม (สีจ้าและสีทึบจะถูกคํานวณขึ้นเอง
en Black on Light Yellow
th ตัวอักษรดําบนพื้นเหลืองสว่าง
en Max. number of light sources
th จํานวนสูงสุดของแหล่งแสง
en Second revision of the simple and elegant 'Light ' widget style
th รุ่นที่สองของรูปแบบวิดเจ็ต ' บางเบา ' ที่เรียบง่ายและมีระดับName
en Yes, red-eye, return light
th ใช้แฟลช ปรับลดตาแดง และมีการยิงแฟลชตรวจสอบ
en Set here all lightness adjustments to the target image
th ปรับค่าแสงสว่างทั้งหมดของภาพเป้าหมายได้ที่นี่
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน light-emitting diodeพบใน 5.972 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน