แปลเป็​​น ไทย:

  • ไดโอดเปล่งแสง 
     
    A semiconductor device that converts electrical energy into light, used, for example, for the activity lights on computer disk drives. Light-emitting diodes work on the principle of electroluminescence and are highly efficient, producing little heat for the amount of light output.

ความหมายอื่น ๆ :

 
a rectifying semiconductor device
 
(physics) a rectifying semiconductor device which converts electrical energy into electromagnetic radiation of a wavelength in or near the visible spectrum of light.

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "light-emitting diode", หน่วยความจำการแปล

add example
en Circuit-Horizontal Diode
th เปลี่ยนการจัดเรียงลวดลายทางแนวนอนStencils
en Normally the modem waits for a dial tone from your phone line, indicating that it can start to dial a number. If your modem does not recognize this sound, or your local phone system does not emit such a tone, uncheck this option Default:: On
th ตามปกติ โมเด็มจะคอยสัญญาณจากสายโทรศัพท์ ว่าพร้อมหมุนหรือไม่ ซึ่งหากโมเด็มของคุณไม่สามารถ จัดการกับเสียงสัญญาณได้ หรือระบบโทรศัพท์ภายใน ไม่มีสัญญาณ ให้ปิดการใช้งานตัวเลือกนี้ ค่าปริยาย:: เปิดใช้
en Bell emitted within a non-visible session
th ออดจะแสดงภายในเซสชั่นที่มองไม่เห็นName
en Bell emitted within a visible session
th ออดจะแสดงภายในเซสชั่นที่เห็นได้Name
en If you check this option, pressing and holding down a key emits the same character over and over again. For example, pressing and holding down the Tab key will have the same effect as that of pressing that key several times in succession: Tab characters continue to be emitted until you release the key
th ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ การกดแป้นค้างไว้จะทําให้มีการพิมพ์ตัวอักษรซ้ําไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น การกดปุ่มพิมพ์ Tab ค้างไว้ จะให้ผลเหมือนกับการกดปุ่มพิมพ์นั้นหลาย ๆ ครั้งต่อกัน: ตัว Tab จะพิมพ์ซ้ําไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะปล่อยแป้น
en Standard light A
th เครื่องมือปากกา
en Third revision of the simple and elegant 'Light ' widget style
th รุ่นที่สามของรูปแบบวิดเจ็ต ' บางเบา ' ที่เรียบง่ายและมีระดับName
en Light Style, ‧nd revision
th รูปแบบบางเบา รุ่นที่ ‧Comment
en Hue/Saturation/Lightness
th ความเข้มสี/ความอิ่มสี/ระดับแสง
en Yes, red-eye, return light
th ใช้แฟลช ปรับลดตาแดง และมีการยิงแฟลชตรวจสอบ
en Other light source
th แหล่งกําเนิดแสงอื่น ๆ
en Black on Random Light
th ตัวอักษรดําบนพื้นสว่างสุ่มสี
en Light: Convert to strict (X)HTML
th ง่าย: แปลงเป็น (X) HTML อย่างง่าย
en Light Style, ‧rd revision
th รูปแบบบางเบา รุ่นที่ ‧Comment
en Light Table
th โต๊ะฉายแสง
en Browning of fruit peel resulting from high temperature and/or intense light
th การเกิดสีน้ําตาลที่เปลือกของผลเนื่องจากอุณหภูมิสูงและ/หรือจากแสงแดดจัด
en Standard light B
th แสงมาตรฐาน B
en Set here all lightness adjustments to the target image
th ปรับค่าแสงสว่างทั้งหมดของภาพเป้าหมายได้ที่นี่
en Yes, auto, red-eye, no return light
th ใช้แฟลชอัตโนมัติ ปรับลดตาแดง และไม่มีการยิงแฟลชตรวจสอบ
en Change Dark & Light Colors
th เปลี่ยนสีทึบและสว่าง
en Medium Light
th จางปานกลาง
en Light Table Settings
th ตั้งค่าโต๊ะฉายแสง
en Standard light A
th แสงมาตรฐาน A
en %‧ items on Light Table
th % ‧ รายการบนโต๊ะฉายแสง
en Light source
th แหล่งกําเนิดแสง
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน light-emitting diodeพบใน 3.527 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน