แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
en New News Feed
th แหล่งป้อนข่าวใหม่
en Add Feeds to Akregator
th เพิ่มแหล่งป้อนไปยัง Akregator
en Imported Feeds
th นําเข้าแหล่งป้อนแล้ว
en Principles of nutrition applied to feeding persons or groups of persons
th หลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
en Opening Feed List
th กําลังเปิดรายการแหล่งป้อน
en & Fetch Feeds
th ดึงจากแหล่งป้อน
en Crops grown as feed for livestock
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
en Line Feed Adjustment
th ปรับจัดการเลื่อนบรรทัด
en Next Unread Feed
th แหล่งป้อนที่ยังไม่อ่านถัดไป
en Feeding on leaves or shoots of trees or shrubs
th การแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม
en Akregator-Feed Reader
th Akregator-รับบทความผ่านแหล่งป้อน
en Avoid confusion with feeding by blood-sucking arthropods
th ไม่เกี่ยวข้องกับการดูดเลือดโดยแมลงดูดเลือด
en & Delete Feed
th & ลบแหล่งป้อน
en Delete Feed
th ลบแหล่งป้อน
en The standard feed list is corrupted (invalid XML). A backup was created: %
th รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (XML ใช้งานไม่ได้), ทําการสร้างแฟ้มสํารองข้อมูล: %
en Are you sure you want to delete this folder and its feeds and subfolders?
th คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบโฟลเดอร์นี้รวมทั้งแหล่งป้อนและโฟลเดอร์ย่อยของมันด้วย?
en Manual Feed (Thick
th ป้อนกระดาษเอง (หนา
en Mark all feeds as read on startup
th ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
en Nutrients added to feed or food
th สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Feed Reader
th ตัวอ่านแหล่งป้อนComment
en Feed Access
th การเข้าใช้แหล่งป้อน
en Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
th ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้
en A KDE Feed Reader
th ตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
en Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
th การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Feed Properties
th คุณสมบัติของแหล่งป้อน
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 5.75 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน