แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
A KDE Feed Readerตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
Remove Feedลบแหล่งป้อนข่าว
Fetch All Feedsดึงจากแหล่งป้อนทั้งหมด
Feed Accessการเข้าใช้แหล่งป้อน
Enhancement of nutrient content or availability in foods or feedsการเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
Displays an icon in the statusbar if the page contains an RSS feedแสดงภาพไอคอนแหล่งป้อนบนแถบสถานะ หากหน้าเว็บที่เรียกดูมีส่วนป้อน RSSName
For aspects on feeding only; for documents on nutrition aspects use HUMAN NUTRITIONด้านโภชนาการเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านสารอาหารใช้
Feed file not found on remote serverไม่พบแฟ้มแหล่งป้อนบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
Manual Feed (Thickป้อนกระดาษเอง (หนา
& Import Feeds& นําเข้าแหล่งป้อน
Fetch all feeds on startupดึงจากแหล่งป้อนทั้งหมด
List of URLs to RSS feeds which should be shownรายการที่อยู่ URL ที่ชี้ไปยังแหล่งป้อน RSS ที่จะให้แสดงผล
Subscribe to site updates (using news feedขอรับการป้อนการอัปเดตเว็บไซต์ (โดยใช้แหล่งป้อนข่าว
Add All Found Feeds to Akregatorเพิ่มแหล่งป้อนที่พบทั้งหมดไปยัง Akregator
Opening Feed Listกําลังเปิดรายการแหล่งป้อน
Akregator-Feed ReaderAkregator-รับบทความผ่านแหล่งป้อน
Manual Feed (Trayป้อนกระดาษเอง (ถาด
Mark all feeds as read on startupตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
The update interval (in minutes) defining how often the feeds are updatedช่วงเวลา (หน่วยเป็นนาที) สําหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งป้อนข่าวในแต่ละช่วงcolor of the scrolling text
Could not read feed (invalid feedไม่สามารถอ่านแหล่งป้อนได้ (แหล่งป้อนไม่ถูกต้อง
Feed not found from %ไม่พบแหล่งป้อนจาก %
Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level useปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
Line Feed Adjustmentปรับจัดการเลื่อนบรรทัด
For general aspects only; for documents on feeding aspects use <‧>; for documents on nutrition aspects useวิทยาศาสตร์อาหารทั่วไป, สําหรับข้อมูลการให้อาหารใช้ <‧>, สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารใช้
Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed useความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 3.621 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน