แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 
  • ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์ 
  • ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
  • ประสิทธิภาพอาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
en Manual Feed of Paper
th ป้อนกระดาษเอง
en Next Unread Feed
th แหล่งป้อนที่ยังไม่อ่านถัดไป
en Milk substitutes fed to calves or other young animals; for milk substitutes in human feeding use
th อาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ, สําหรับอาหารทดแทนนมของมนุษย์ใช้
en List of URLs to RSS feeds which should be shown
th รายการที่อยู่ URL ที่ชี้ไปยังแหล่งป้อน RSS ที่จะให้แสดงผล
en New News Feed
th แหล่งป้อนข่าวใหม่
en Milk substitutes in human feeding; for milk substitutes fed to calves or other young animals use
th อาหารทดแทนนมสําหรับมนุษย์, สําหรับอาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ ใช้
en For nutrition aspects only; for documents on feeding aspects use HUMAN FEEDING
th เฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้
en Fetch All Feeds
th ดึงจากแหล่งป้อนทั้งหมด
en Mark all feeds as read on startup
th ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
en Kind and quantity of feed or food normally prescribed for an animal or a person; for specific diets use
th ชนิดและปริมาณของอาหารที่แนะนําให้บริโภคสําหรับสัตว์หรือมนุษย์ สําหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคใช้
en Avoid confusion with feeding by blood-sucking arthropods
th ไม่เกี่ยวข้องกับการดูดเลือดโดยแมลงดูดเลือด
en Physical presentation of products such as foods, feeds, fertilizers, etc.; for the components of mixtures use
th การแสดงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร, อาหารสัตว์, ปุ๋ย ฯลฯ, สําหรับส่วนประกอบของส่วนผสมใช้
en Searching for forage or feed
th การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
en Are you sure you want to delete feed %‧?
th คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบแหล่งป้อน % ‧ นี้?
en A KDE Feed Reader
th ตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
en A Feed Reader for KDE
th โปรแกรมอ่านแหล่งป้อนสําหรับ KDEComment
en Of agricultural origin including non-feed products
th ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร
en Mark All Feeds as Read
th ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
en Nutrients added to feed or food
th สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
en Delete feeds
th ลบแหล่งป้อน
en Line Feed Adjustment
th ปรับจัดการเลื่อนบรรทัด
en & Windows style (carriage return and line feed
th ทั้งคู่: ขึ้นบรรทัดใหม่และปัดแคร่
en Principles of nutrition applied to feeding persons or groups of persons
th หลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
en & Delete Feed
th & ลบแหล่งป้อน
en For general aspects only; for documents on feeding aspects use <‧>; for documents on nutrition aspects use
th วิทยาศาสตร์อาหารทั่วไป, สําหรับข้อมูลการให้อาหารใช้ <‧>, สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารใช้
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 2.536 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน