แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
New News Feedแหล่งป้อนข่าวใหม่
Add Feeds to Akregatorเพิ่มแหล่งป้อนไปยัง Akregator
Imported Feedsนําเข้าแหล่งป้อนแล้ว
Principles of nutrition applied to feeding persons or groups of personsหลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
Opening Feed Listกําลังเปิดรายการแหล่งป้อน
& Fetch Feedsดึงจากแหล่งป้อน
Crops grown as feed for livestockพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
Line Feed Adjustmentปรับจัดการเลื่อนบรรทัด
Next Unread Feedแหล่งป้อนที่ยังไม่อ่านถัดไป
Feeding on leaves or shoots of trees or shrubsการแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม
Akregator-Feed ReaderAkregator-รับบทความผ่านแหล่งป้อน
Avoid confusion with feeding by blood-sucking arthropodsไม่เกี่ยวข้องกับการดูดเลือดโดยแมลงดูดเลือด
& Delete Feed& ลบแหล่งป้อน
Delete Feedลบแหล่งป้อน
The standard feed list is corrupted (invalid XML). A backup was created: %รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (XML ใช้งานไม่ได้), ทําการสร้างแฟ้มสํารองข้อมูล: %
Are you sure you want to delete this folder and its feeds and subfolders?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบโฟลเดอร์นี้รวมทั้งแหล่งป้อนและโฟลเดอร์ย่อยของมันด้วย?
Manual Feed (Thickป้อนกระดาษเอง (หนา
Mark all feeds as read on startupตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Nutrients added to feed or foodสารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
Feed Readerตัวอ่านแหล่งป้อนComment
Feed Accessการเข้าใช้แหล่งป้อน
Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed useความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้
A KDE Feed Readerตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
Enhancement of nutrient content or availability in foods or feedsการเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
Feed Propertiesคุณสมบัติของแหล่งป้อน
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 6.613 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน