แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 
  • ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์ 
  • ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 
  • ประสิทธิภาพอาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
en Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
th ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้
en A Feed Reader for KDE
th โปรแกรมอ่านแหล่งป้อนสําหรับ KDEComment
en Could not read feed (invalid feed
th ไม่สามารถอ่านแหล่งป้อนได้ (แหล่งป้อนไม่ถูกต้อง
en Feed file not found on remote server
th ไม่พบแฟ้มแหล่งป้อนบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
en Delete feeds
th ลบแหล่งป้อน
en Food and feed
th การยอมรับได้ของอาหารหรืออาหารสัตว์
en News Feed Settings
th การตั้งค่าแหล่งป้อนข่าว
en Add Feed to Akregator
th เพิ่มแหล่งป้อนไปยัง Akregator
en Searching for forage or feed
th การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
en Substances that inhibit feeding of a pest without killing it directly
th สารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อม
en A KDE Feed Reader
th ตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
en Fetch all feeds on startup
th ดึงจากแหล่งป้อนทั้งหมด
en For nutrition aspects only; for documents on feeding aspects use HUMAN FEEDING
th เฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้
en & Mark Feeds as Read
th & ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
en Mark all feeds as read on startup
th ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
en At the farm, regional or national level; for the quantity of feed eaten by individual animals use
th การบริโภคอาหารในระดับฟาร์ม ภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภคใช้
en Delete Feed
th ลบแหล่งป้อนข่าว
en Konqueror Feed Icon
th ภาพไอคอนแหล่งป้อนของ KonquerorComment
en Are you sure you want to delete feed %‧?
th คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบแหล่งป้อน % ‧ นี้?
en Principles of nutrition applied to feeding persons or groups of persons
th หลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
en New News Feed
th แหล่งป้อนข่าวใหม่
en & Windows style (carriage return and line feed
th ทั้งคู่: ขึ้นบรรทัดใหม่และปัดแคร่
en Adds selected RSS feed to Akregator
th เพิ่มแหล่งป้อนที่เลือกไปยัง AkregatorName
en Manual Feed (Thick
th ป้อนกระดาษเอง (หนา
en Physical presentation of products such as foods, feeds, fertilizers, etc.; for the components of mixtures use
th การแสดงลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น อาหาร, อาหารสัตว์, ปุ๋ย ฯลฯ, สําหรับส่วนประกอบของส่วนผสมใช้
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 2.011 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน