แปลเป็​​น ไทย:

ขออภัย แต่เรามีการแปลสำหรับคำ Start an Audio Conversation ใน อังกฤษ ไทย พจนานุกรม กรุณาพิจารณาเพิ่มการแปลใหม่เพื่อ Glosbe

  เพิ่มการแปล

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (1)

Start an Audio Conversation...เริ่มการสนทนาด้วยเสียง...

ตัวอย่างประโยคด้วย "Start an Audio Conversation", หน่วยความจำการแปล

add example
Congratulations, you have upgraded to KNode version %‧. Unfortunately this version uses a different format for some data-files, so in order to keep your existing data it is necessary to convert it first. This is now done automatically by KNode. If you want to, a backup of your existing data will be created before the conversion startsยินดีด้วย คุณได้ทําการอัพเกรด KNode มาเป็นรุ่น % ‧ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเวอร์ชันนี้จะใช้รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นจะมีการสํารองข้อมูลของคุณที่มีอยู่ไว้ก่อน ก่อนจะทําการแปลง ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดย KNode
Start Conversionเร่ิมการแปลง
Create an audio mode CD suitable for CD players, or a data mode CD suitable for computers and other digital music players?จะสร้างแผ่นซีดีบันทึกเสียง ซึ่งเหมาะกับเครื่องเล่นซีดีทั่วไป หรือสร้างแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ซึ่งเหมาะสม กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล?
JACK is a low-latency audio server. It can connect a number of different applications to an audio device, as well as allowing them to share audio between themselves. JACK was designed from the ground up for professional audio work, and its design focuses on two key areas: synchronous execution of all clients, and low latency operationJACK คือเซิร์ฟเวอร์เสียงแบบความหน่วงต่ํา มันสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมต่าง ๆ กับอุปกรณ์เสียงได้ ร่วมกับทําให้มีการใช้เสียงร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้ด้วย JACK ถูกออกแบบมาสําหรับงานเสียงของมืออาชีพ ตั้งแต่แรกเริ่ม และการออกแบบนี้ก็ได้มุ่งไปยังสองคุณลักษณะหลัก ๆ: การทําให้โปรแกรมที่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่สามารถทํางานได้พร้อมกัน, และการปฏิบัติการ ที่มีความหน่วงต่ํา (การตอบสนองรวดเร็ว
When enabled, an equalizer plugin filters the audio streamหากเปิดใช้ ตัวปลั๊กอินอิควอไลเซอร์จะเข้าควบคุมเสียง
Search within files ' specific comments/metainfo These are some examples: Audio files (mp‧...) Search in id‧ tag for a title, an album Images (png...) Search images with a special resolution, commentค้นหาภายในส่วนหมายเหตุ/ข้อมูลกํากับของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น: แฟ้มเสียง (mp‧...) จะค้นหาในส่วนแท็ก id‧ สําหรับชื่อเพลง, ชื่ออัลบั้ม แฟ้มภาพ (png...) ค้นหาภาพที่มีความละเอียดที่กําหนด, หมายเหตุ
Create an audio mode CD suitable for CD players, or a data mode CD suitable for computers and other digital music players?จะสร้างซีดีแบบซีดีบันทึกเสียงเหมาะสําหรับเครื่องเล่นซีดีทั่วไป หรือ ซีดีโหมดข้อมูลที่เหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลอื่น ๆ?
Starts plasma as an ordinary window rather than as the desktopเริ่มงานพลาสมาแบบเป็นหน้าต่างธรรมดาแทนที่จะเป็นแบบพื้นที่ทํางาน
Could not update from the old SQLite‧ file (" %‧ "). Please delete this file and try again, starting with an empty databaseไม่สามารถปรับฐานข้อมูลแบบ SQLite‧ รุ่นเก่า แฟ้ม (" % ‧ ") ได้ โปรดลบแฟ้มนี้และลองใหม่อีกครั้ง โดยจะเริ่มการทํางานใหม่ด้วยฐานข้อมูลเปล่า
The file %‧ is an executable program. For safety it will not be startedแฟ้ม % ‧ เป็นแฟ้มโปรแกรมที่ประมวลผลได้ ดังนั้นจะไม่ให้มันทํางานเพื่อความปลอดภัย
An Internet daemon that starts network services on demandComment=เดมอนอินเตอร์เน็ตซึ่งจะเริ่มทํางานบริการเครือข่ายเมื่อมีความต้องการComment
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configurationคุณสามารถปรับแต่งตัวจัดการแฟ้มของ Konqueror ให้ทําบางสิ่งเมื่อคุณคลิกบนแฟ้มที่เป็นของกลุ่มนี้ได้ที่นี่ Konqueror สามารถแสดงแฟ้มในมุมมองแบบฝังตัว หรือแยกทํางานในต่างหากในโปรแกรมอื่น คุณสามารถเปลี่ยนการกําหนดประเภทแฟ้มในแท็บ " การฝังตัว " ของการปรับแต่งประเภทของแฟ้ม
Restore previous session: Will save all applications running on exit and restore them when they next start up Restore manually saved session: Allows the session to be saved at any time via " Save Session " in the K-Menu. This means the currently started applications will reappear when they next start up. Start with an empty session: Do not save anything. Will come up with an empty desktop on next startเรียกคืนวาระงานที่มีการบันทึกไว้: ตัวเลือกนี้จะทําการบันทึกสถานะของโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดค้างไว้ก่อนจบการทํางาน และเรียกใช้โปรแกรมรวมทั้งเรียกคืนสถานะให้ในการทํางานครั้งถัดไปโดยอัตโนมัติ เรียกคืนวาระงานที่มีการบันทึกไว้ด้วยตนเอง: อนุญาติให้บันทึกวาระงานด้วยตัวคุณเองได้ตามต้องการ โดยบันทึกผ่านทางเมนู K หัวข้อ " บันทึกวาระงาน " ซึ่งจะมีผลทําให้โปรแกรมที่ได้ทําการบันทึกสถานะไว้ในขณะที่เรียกผ่านเมนู " บันทึกวาระงาน " ถูกเรียกใช้และเรียกคืนสถานะให้ในการทํางานครั้งต่อไป เริ่มทํางานโดยไม่เรียกคืนวาระงานใด ๆ: จะไม่มีการบันทึกสถานะของโปรแกรมใด ๆ และในการทํางานครั้งต่อไป จะไม่มีการเรียกใช้โปรแกรมตัวใด
Service Manager This module allows you to have an overview of all plugins of the KDE Daemon, also referred to as KDE Services. Generally, there are two types of service: Services invoked at startup Services called on demand The latter are only listed for convenience. The startup services can be started and stopped. In Administrator mode, you can also define whether services should be loaded at startup. Use this with care: some services are vital for KDE; do not deactivate services if you do not know what you are doingจัดการการบริการ มอดูลนี้ให้คุณได้ดูภาพรวมโปรแกรมเสริมดีมอนทั้งหมดของ KDE ซึ่งรวมแล้วเราเรียกว่าบริการของ KDE โดยทั่วไปแล้ว จะมีบริการอยู่สองอย่างคือ: บริการที่ทํางานเมื่อ KDE เริ่มการทํางาน บริการที่ทํางานเมื่อมีความต้องการใช้งาน ซึ่งตัวหลังนั้นจะแสดงเป็นรายการเพื่อความสะดวก ส่วนของบริการที่ใช้งานตอนเริ่มระบบนั้นสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ โดยในโหมดผู้ดูแลระบบคุณสามารถกําหนดได้ว่า จะให้บริการใดเริ่มทํางานเมื่อ KDE เริ่มการทํางานได้อีกด้วย โปรดปรับแต่งตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากบางบริการอาจจะจําเป็นสําหรับการทํางานของ KDE ดังนั้น อย่าสั่งยกเลิกการทํางานของบริการที่คุณไม่แน่ใจหรือไม่รู้จัก!
Start with an empty & sessionเริ่มทํางานโดยไม่เรียกคืนวาระงานใด ๆ
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file of this type. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. If set to 'Use settings for G group ', Konqueror will behave according to the settings of the group G this type belongs to, for instance 'image ' if the current file type is image/pngคุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่ตัวจัดการแฟ้ม Konqueror จะทําเมื่อคุณคลิกบนแฟ้มของแฟ้มประเภทนี้ได้ที่นี่ Konqueror สามารถแสดงแฟ้มในมุมมองแบบฝังตัว หรือแยกทํางานในต่างหากในโปรแกรมอื่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็น ' ใช้การปรับแต่งนี้กับกลุ่ม G ' Konqueror จะพิจารณาว่าจะปรับให้กลุ่ม G เป็นหมวดหมู่ใด เช่น ' image ' ถ้าประเภทแฟ้มปัจจุบันคือ ' image/png '
An application to create/update or remove Windows Start Menu entriesโปรแกรมสําหรับสร้าง/อัปเดต หรือลบรายการของเมนูเริ่มหน้าต่าง
No Audio CD detectedไม่พบแผ่น CD บันทึกเสียง
Audio Settingsตั้งค่าเสียง
Audio bitrate of this fileอัตราส่งถ่ายข้อมูลเสียงของแฟ้มสื่อนี้
c) ‧ Audio CD developersc) ‧ ทีมผู้พัฒนาโปรแกรมจัดการซีดีเพลงของ KDE
Audio Codecตัวถอดรหัส/เข้ารหัสเสียง
Burn to CD as Audioเขียนซีดีแบบซีดีบันทึกเสียง
Select & audio backendเลือกโปรแกรมเบื้องหลังสําหรับเล่นเสียง
Audio Previewตัวอย่างเสียงName
หน้าแสดง 1 พบ 921 ประโยควลีที่ตรงกัน Start an Audio Conversationพบใน 33.748 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน