แปลเป็​​น ไทย:

  • Microsoft Visio Professional 2010 
     
    The year 2010 edition of the Microsoft business diagramming and drawing software used to create charts, diagrams, and other schematic illustrations, designed for professionals in IT, engineering, and software development.

ตัวอย่างประโยคด้วย "Microsoft Visio Professional 2010", หน่วยความจำการแปล

add example
& Microsoft® Windows® network driveไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วินโดว์ส
Microsoft AVI Videoรูปแบบวิดีโอ AVI ของ MicrosoftDescription
Use Samba (Microsoft(R) Windows(Rใช้ Samba (Microsoft(R) Windows(R
Enter a name for this Microsoft Windows network drive as well as a server address and folder path to use and press the Save & Connect buttonเติมชื่อของ ไดรฟ์เครือข่ายของไมโครซอฟต์วินโดว์ส นี้ โดยใช้รูปแบบ ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์และพาธไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นกดที่ปุ่ม บันทึกและทําการเชื่อมต่อ
A Microsoft Windows help file rendererปลั๊กอินแสดงแฟ้มช่วยเหลือของไมโครซอฟต์วินโดว์ส
Microsoft Audioรูปแบบเสียงของ MicrosoftComment
Microsoft Developer Network Searchเครื่องมือค้นหาเกี่ยวกับเครือข่ายผู้พัฒนาของไมโครซอฟต์Query
Microsoft Media Server Protocolโปรโตคอลสําหรับเซิรฟเวอร์จัดการสื่อของไมโครซอฟต์ (MMS) Comment
Microsoft Media Server Protocolโพรโตคอลระบบเซิร์ฟเวอร์แพร่สื่อของ Microsoft (mms) Comment
Check this option if you want windows to be closed when you double click the menu button, similar to Microsoft Windowsเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หากต้องการให้มีการปิดหน้าต่างเมื่อมีการคลิกซ้อน (ดับเบิลคลิก) บนปุ่มเมนูของหน้าต่าง ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับระบบวินโดว์ส
The Samba and NFS Status Monitor is a front end to the programs smbstatus and showmount. Smbstatus reports on current Samba connections, and is part of the suite of Samba tools, which implements the SMB (Session Message Block) protocol, also called the NetBIOS or LanManager protocol. This protocol can be used to provide printer sharing or drive sharing services on a network including machines running the various flavors of Microsoft Windowsส่วนติดตามสถานะของ Samba และ NFS เป็นโปรแกรมฟร้อนต์เอนด์ของ smbstatus และ showmount Smbstatus จะใช้รายงานถึงสถานะการเชื่อมต่อของ Samba ในปัจจุบัน โดยมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของ Samba ที่ถูกประกาศใช้กับโพรโทคอล SMB (Session Message Block) ซึ่งบางทีก็เรียกว่าโพรโทคอล NetBIOS หรือ LanManager โพรโทคอลนี้ สามารถแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่ดิสก์ร่วมกันได้ รวมไปถึงเครื่องที่ใช้งานไมโครซอฟต์วินโดว์สรุ่นต่าง ๆ อยู่อีกด้วย
If this option is checked, the camera would have to be connected one of the serial ports (known as COM in Microsoft Windows) in your computerหากใช้ตัวเลือกนี้ กล้องควรจะเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตอนุกรมตัวใดตัวหนึ่ง (รู้จักกันในชื่อพอร์ต COM บนระบบวินโดว์ส) ก่อนแล้ว
Microsoft Network ProtocolComment=เอกสารไมโครซอฟต์เวิร์ดName
Color spaceSelect here the output color space used to decode RAW data. Raw (linear): in this mode, no output color space is used during RAW decoding. sRGB: this is a RGB color space, created cooperatively by Hewlett-Packard and Microsoft. It is the best choice for images destined for the Web and portrait photography. Adobe RGB: this color space is an extended RGB color space, developed by Adobe. It is used for photography applications such as advertising and fine art. Wide Gamut: this color space is an expanded version of the Adobe RGB color space. Pro-Photo: this color space is an RGB color space, developed by Kodak, that offers an especially large gamut designed for use with photographic outputs in mindขอบเขตสีเลือกขอบเขตสีที่จะใช้ในการถอดรหัสข้อมูลภาพแบบ RAW ได้ที่นี่แบบ Raw (เชิงเส้น): ในโหมดนี้ จะไม่มีการใช้ขอบเขตสีระหว่างการถอดรหัสข้อมูล RAWแบบ sRGB: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB ถูกสร้างจากความร่วมมือกันระหว่าง Hewlett-Packard และ Microsoft เหมาะสําหรับใช้กับภาพที่มีเป้าหมายใช้บนเวบและภาพถ่ายบุคคลแบบ Adobe RGB: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe โดยมีเป้าหมายสําหรับใช้กับแอพพลิเคชันจัดการและแก้ไขภาพถ่าย เช่น ด้านโฆษณาและงานศิลปะแบบ Wide Gamut: ขอบเขตสีนี้เป็นส่วนขยายขอบเขตจากขอบเขตสีแบบ Adobe RGB แบบ Pro-Photo: ขอบเขตสีนี้ เป็นส่วนหนึ่งภายในขอบเขตสีแบบ RGB พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Kodak ซึ่งสามารถรองรับช่วงความกว้างสีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ โดยมีเป้าหมายในการใช้งานกับการจัดการภาพถ่ายให้ตรงความเป็นจริงมากกที่สุด
Displays the Netbios log in the current tab. Netbios is the file sharing protocol developed by Microsoftแสดงปูมบันทึกของ Netbios ในแท็บปัจจุบัน Netbios เป็นโพรโทคอลสําหรับทําการใช้แฟ้มร่วมกัน โดยถูกพัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟต์
Displays the Samba log in the current tab. Samba is the file sharing server which interacts with Microsoft Windows networkแสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งานของ Samba ในแท็บปัจจุบัน; Samba คือ เซิร์ฟเวอร์บริการการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ซึ่งสื่อสารกันในเครือข่ายของ ไมโครซอฟต์วินโดว์ส
HP Professional Brochure Paper, Glossyกระดาษแผ่นพับ, ผิวมัน สําหรับมืออาชีพของ HP
JACK is a low-latency audio server. It can connect a number of different applications to an audio device, as well as allowing them to share audio between themselves. JACK was designed from the ground up for professional audio work, and its design focuses on two key areas: synchronous execution of all clients, and low latency operationJACK คือเซิร์ฟเวอร์เสียงแบบความหน่วงต่ํา มันสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมต่าง ๆ กับอุปกรณ์เสียงได้ ร่วมกับทําให้มีการใช้เสียงร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้ด้วย JACK ถูกออกแบบมาสําหรับงานเสียงของมืออาชีพ ตั้งแต่แรกเริ่ม และการออกแบบนี้ก็ได้มุ่งไปยังสองคุณลักษณะหลัก ๆ: การทําให้โปรแกรมที่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่สามารถทํางานได้พร้อมกัน, และการปฏิบัติการ ที่มีความหน่วงต่ํา (การตอบสนองรวดเร็ว
HP Professional Brochure Paper, Matteกระดาษแผ่นพับ ผิวด้าน สําหรับมืออาชีพ ของ HP
x‧dpi, professional photo paper, highest qualityx‧ จุดต่อนิ้ว, กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายมืออาชีพ, คุณภาพสูงสุด
Professional Wallet Manager Daemonแดมอนจัดการรหัสผ่านแบบมืออาชีพ
หน้าแสดง 1 พบ 21 ประโยควลีที่ตรงกัน Microsoft Visio Professional 2010พบใน 6.771 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน