แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด闭合 V 形流程; 封閉式>形箭號流程圖
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน基本 V 形流程; 基本>形箭號流程圖
กล่องกาเครื่องหมาย核取方塊; 复选框
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ數學自動校正; 数学自动更正
การตอนกิ่ง压条
การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง空中压条
การตอน (บีท)去梢(甜菜)
การตอนแบบสุ่มโคน分蘖力
การตอนสัตว์去势
การตอนสัตว์ตัวผู้阉割
การย้อมสีเครื่องหมาย染色标记
ขั้นตอน準銷售案源; 垂直线; 管道; 管線
ขั้นตอนการกําหนดค่า配置阶段; 設定階段
ขั้นตอนการขาย销售漏斗; 準銷售案源
ขั้นตอนการทดสอบ測試步驟; 测试步骤
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต工艺路线工序
ขั้นตอนด่วน快速步骤; 快速步驟
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกัน共用步驟; 共享步骤
ขั้นตอนในการทดสอบ测试脚本; 測試指令碼
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์分支元素; 分支項目
ขั้นตอนวิธี算法
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ排序算法; 排序演算法
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์工作流程步驟; 工作流程步骤
เขตแปซิฟิกตอนกลาง中心太平洋
เครื่องมือตอนกิ่ง嫁接工具
เครื่องหมายขีด刻度线; 刻度標記
เครื่องหมายครอบตัด裁切線; 裁剪标记
เครื่องหมายจราจร道路交通標誌
เครื่องหมายถูก核取記號; 复选标记
เครื่องหมายทับ斜線
เครื่องหมายทางชีวเคมี生化标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)生物标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)生物学标记
เครื่องหมายทางพันธุกรรม遗传标记
เครื่องหมายทางโมเลกุล分子标记
เครื่องหมายเท่ากับ等號; 等于号
เครื่องหมายบริการ服務標章; 服务标志
เครื่องหมายบวก加號
เครื่องหมายบั้งสองชั้น溢位>形箭號; 溢出 V 形
เครื่องหมายผู้เขียน作者标记; 作者標記
เครื่องหมายลบรายการ逻辑删除
เครื่องหมายวรรค间隔字符; 佔空間字元
เครื่องหมายเศษส่วน分數線
ตอนนี้現在; 如今; 现在
ตอนเย็น
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา问题步骤记录器; 問題步驟收錄程式
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูด带引号的标识符; 引號識別項
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกา灌丛稀树草原
บันทึกขั้นตอนการทดสอบ操作录制; 動作記錄
มหาสมุทรตอนใต้南冰洋
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้南部太平洋
มหาสมุทรอินเดียตอนกลาง中心印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้南印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ北印度洋
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้南部大西洋
ม้าที่ถูกตอน去势牲畜
รัฐกลางทางตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)中北州
รัฐในที่ราบตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)北部平原州
รัฐมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง (สหรัฐอเมริกา)近大西洋中部州
รายการเครื่องหมายบั้ง>形箭號清單; V 型列表
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง垂直 V 形列表; V形箭號清單
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบ動作記錄區段; 操作录制部分
สุกรตอนตัวผู้阉公猪
หมู่เกาะแคนตอนและเอ็นเดอเบอรี่坎顿和恩德伯里群岛
หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน公猪
ออสเตรียตอนใต้下奥地利州
ออสเตรียตอนบน上奥地利州

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
เครื่องหมายกําหนดเสียงแบบรวมKCharselect unicode block name组合发音标记KCharselect unicode block name
แทนที่วรรคด้วย underscore (_将空格替换为下划线(R
เดี๋ยวเขาต้องออกไปลุยอีก เผลอๆตอนนี้ออกไปแล้วด้วยซ้ํา他?? 会 出去 的 ,? 现 在 就 差? 点 出去 了
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) 是错误的, 字符必须放在引号里 。
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค在此输入要搜索的文件名模式 。 您可以用逗号隔开多个模式 。
โปรดลองใหม่อีกครั้งในตอนนี้ หรือในภายหลัง请即刻或稍后再重试 。
ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้ว请求的文件名 % ‧ 似乎无效 ; 请确定将每个文件名包括在双引号内 。
ดัชนีจดหมายสําหรับ ' % ‧ ' เสียหาย และจะถูกสร้างใหม่ในตอนนี้ แต่อาจทําให้ข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแฟล็กสถานะ สูญหายไปได้% ‧ 的邮件索引已损坏, 现在将要重新生成。 但包括状态标记在内的某些信息可能会丢失 。
เติมหน้าหรือกลุ่มของหน้า โดยแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค输入要打印的页号或页面组, 以逗号分隔(‧, ‧, ‧) 。
เซิร์ฟเวอร์ POP‧ ของคุณ อ้างว่าจะสนับสนุน TLS แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปิดการใช้งาน TLS ใน KDE ได้ โดยใช้โมดูลตั้งค่าการเข้ารหัส您的 POP‧ 服务器声明支持 TLS, 但是协商失败了。 您可以在 KDE 的加密设置模块中禁用 TLS 。
คุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่จากตอนท้ายหรือไม่?您想要从结尾重新开始搜索吗 ?
ภาษาอึนเดเบเล ตอนใต้Name恩德贝莱语(南部) Name
ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้此函数计算两个变量x和y的反正切值。 它和计算y/x的反正切值是类似的, 只是使用两个变量的符号决定结果的象限 。
ตัวเลือก " debug " ถูกเพิ่มแล้ว ตอนนี้ คุณควรจะ ลองเชื่อมต่อใหม่ หากมันล้มเหลวอีก คุณจะได้รับ บันทึกการปฏิบัติการของ PPP ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตาม ถึงปัญหาช่วงที่มันทํางานล้มเหลวได้已经加入了“ debug” 选项。 您应该现在试着重新连接。 如果仍然失败的话, 您可以从PPP 日志中找出连接中的问题 。
ข้อความที่ตรงกับคลาสของหน้าต่าง (คุณสมบัติ WM_ CLASS) คุณสามารถหาคลาสของหน้าต่างได้ โดยการเรียกคําสั่ง ' xprop | grep WM_ CLASS ' และคลิ้กบนหน้าต่างที่ต้องการ (แยกคําสั่งทั้งสองส่วนด้วยการเว้นวรรคหรือ เว้นวรรคเฉพาะคําสั่งทางขวามือ) ข้อควรจํา: หากคุณไม่ได้ระบุทั้งหัวเรื่องหน้าต่างหรือคลาสของหน้าต่าง จะทําให้หน้าต่างแรกที่ปรากฏได้รับผลจากตัวเลือกนี้ จึงไม่ขอแนะนําให้ใช้ตัวเลือกทั้งสองพร้อมกัน匹配窗口类(WM_ CLASS 属性) 的字符串 要找出窗口类, 可以运行“ xprop | grep WM_ CLASS” 并单击窗口(用空格来分隔两部分, 或者只有右侧部分) 。 注意: 如果您既没有指定窗口标题也没有指定窗口类, 则前面的窗 口将会执行相应的操作; 所以我们不推荐您省略全部选项 。
คุณสามารถกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดโดยใช้ปุ่มพิมพ์เดี่ยวได้ง่าย ๆ หรือจะใช้ปุ่มพิมพ์ลัดสองปุ่มก็ได้ หากใช้สองปุ่มจะต้องใช้ปุ่มพิมพ์ลัดร่วมกับปุ่มพิมพ์ร่วม (เช่น Ctrl, Alt เป็นต้น) เท่านั้น คุณสามารถกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดได้มากกว่าสองรายการ โดยรายการแรกจะเป็นตัวที่ถูกใช้โดยปริยาย สําหรับการกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดมากกว่าสองรายการนั้น ให้แยกแต่ละรายการด้วยการเว้นวรรค ซึ่งมีรูปแบบคือ ปุ่มพิมพ์ร่วม+(รายการของปุ่ม) ตัวอย่าง เช่น " Shift+Alt+ Shift+Ctrl+(ABC) " โดยจะใช้ปุ่มพิมพ์ตัวแรกในที่นี้คือ Shift+Alt+‧ ก่อน และใช้ Shift+Ctrl+C เป็นค่าสุดท้าย เป็นต้น单个快捷键可使用两个按钮轻松指派或清除。 您只能使用带有修饰符的快捷键 。 您还可以列出多个可供选择的快捷键, 而第一个可用的快捷键将被使用。 快捷键应使用以空格区分的快捷键集来指定。 一个快捷键集的形式为修饰键+(键列表) 。 例如“ Shift+Alt+ Shift+Ctrl+(ABC) ” 将先尝试 Shift+Alt+‧, 不行的话再依次尝试, 直至最后一个 Shift+Ctrl+C 。
ตําแหน่งที่อยู่ เป็นตําแหน่งที่อยู่ของเดมอน CUPS ที่รอรับการเชื่อมต่ออยู่ อาจจะปล่อยให้มันว่าง หรือใช้เครื่องหมายดอกจันทน์ (*) เพื่อระบุค่าทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc地址 这是 CUPS 守护进程正在监听的地址。 您可以设置它为空或者使用 一个星号 (*) 并指定特定端口值, 这样就可以监听整个子网了 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณต้องทําการเปรียบเทียบค่าเศษส่วน ‧ ค่าที่ให้มาโดยการเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบ ที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบได้โดย แค่คลิกที่ปุ่มที่แสดงเครื่องหมาย在此练习中您要比较两个分数的大小。 请点击两个分数中间的按钮来选择您认为正确的不等号 。
สิ้นสุดเอกสารแล้ว ต้องการทําต่อ โดยวนกลับไปเริ่มจากตอนเอกสารใหม่หรือไม่?到达文档结尾 。 从开始处继续吗 ?
โปรแกรมต่าง ๆ อาจจะพยายามใช้ระบบกระเป๋าคุมข้อมูล เพื่อทําการจัดเก็บรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลและคุกกี้ของแบบฟอร์มบนเว็บ หากว่าคุณต้องการที่จะให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล คุณจะต้องเปิดใช้งานระบบในตอนนี้และทําการเลือกรหัสผ่าน รหัสผ่านที่คุณได้เลือกจะ ไม่สามารถ ที่จะเรียกคืนมาได้หากว่าคุณลืมหรือทําหายไป และจะ อนุญาตให้ใครก็ตามที่รู้รหัสผ่านสามารถเปิดดูข้อมูลที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าคุมข้อมูลได้各种应用程序都可能试图使用 KDE 钱包来存储密码或其它诸如 Web 表单数据和 Cookies 这样的信息。 如果您想要这些应用程序使用钱包, 您必须现在就启用并选择一个密码。 如果您忘记所选的密码的话, 将 无法 恢复。 知道该密码的所有人都可以获取钱包中所包含的全部信息 。
เช็คตัวเลือกนี้เพื่อให้ทําการบันทึกคําสั่งการบูตอัตโนมัติ ให้เป็นปริยายในตอนบูตทุกครั้ง โดย lilo จะ " ล็อก " หัวข้อที่เลือกไว้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก lock ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง该选项将启用记录启动命令行, 并作为以后启动的默认命令行的特性。 这样, lilo“ 锁定” 启动参数, 直到手工取代它 。 该选项设置 lilo. conf 中的 lock 选项 。
ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณ您输入的电子邮件地址无效, 因为它异常结束。 这可能意味着您在电子邮件地址的最后一个字符处使用了类似 “ \\ ” 的转码字符 。
ไม่สามารถใช้ชื่อ " % ‧ " ได้ลองใช้ชื่ออื่นๆ ที่มีตัวอักษรน้อยกว่านี้ หรือที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ดู无法使用名称 “ % ‧ ” 。 请使用另外一个包含更少字符或者不含有标点符号的名称 。
ภาษาอึนเดเบเล ตอนเหนือName恩德贝莱语(北部) Name
คุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่จากตอนต้นหรือไม่?您想要从开头重新开始搜索吗 ?
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.435 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน