แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (83)

กลุ่มการโทรแบบทีมgroupe d'appel d'équipe
การควบคุมการโทรระยะไกลcontrôle d'appel distant
การโทรกลับหาหมายเลขที่กําหนดไว้rappel automatique prédéfini
การโทรด้วยเสียงพูดappel vocal
การโทรถึงกลุ่มappel de groupe
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาappel de groupe différé
การโทรออกautomate d'appels
โกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมนgonadolibérine
คลิกเพื่อโทรcliquer pour appeler
คอนโซลควบคุมการโทรconsole opératrice
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphère
ซีโคโทรปีcoprophagie
เซนโทรโซมcentrosome
ตัวแจ้งโทรจันcheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวดาวน์โหลดโทรจันcheval de Troie téléchargeur
ตัวปล่อยโทรจันprogramme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวระบุแบบแผนการโทรidentificateur pilote
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจันver de publipostage; cheval de Troie et ver de publipostage
ท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สันAéroport international Pearson de Toronto
ที-28 โทรจานNorth American T-28 Trojan
โทรappeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเองcomposer manuellement un numéro
โทรคาtrocart
โทรจันtrojan
โทรจันการเข้าถึงระยะไกลcheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการcheval de Troie provoquant une attaque par déni de service
โทรจันโค้ดcode de Troie; cheval de troie
โทรจันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์cheval de Troie proxy
โทรจิตtélépathie
โทรต่อRécupérer
โทรต่อจากที่พักสายRécupérer l'appel en attente
โทรแบบทีมAppel d'équipe
โทรผ่าน Communicatorappel Communicator
โทรหาฉันM'appeler
โทรหาบุคคล...Appeler quelqu'un...
โทรอนโตToronto; toronto
นโยบายรหัสผ่านstratégie de mot de passe
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
บริการควบคุมการโทรออกภายนอกcontrôle vocal extérieur
บันทึกการโทรjournal téléphonique; journaux des appels
ม้าโทรจันcheval de Troie; cheval de troie
เมทาโทรนิดาโซลmétronidazole
แม็สสเปกโทรเมทรีspectrographie de masse; spectrométrie de masse
แมสสเปกโทรสโกปีspectrométrie de masse; spectrographie de masse
เยื่อโทรโฟบลาสtrophoblaste
รหัสกลุ่มกฎcode groupement d'employés
รหัสกะงานcode quart
รหัสการคํานวณcode calcul
รหัสข้อมูลcode info
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าcode conteneur d'expédition en série
รหัสเฉพาะสากลidentificateur global unique
รหัสดิจิทัลประจําตัวDigitale Identiteit
รหัสที่ตั้งcode emplacement
รหัสโทรออกcode d'accès à une ligne extérieure
รหัสรายได้code revenu
รหัสสกุลเงินidentificateur LCID de devise; code devise
รายการอาการในรหัส ICD-10Liste de codes CIM-10
รีโทรRétro
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศformat de numéro de téléphone international
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศformat de numéro de téléphone national
ลูทีโอโทรปิคฮอร์โมนhormone lutéotropique
วลีรหัสผ่านmot de passe; phrase secrète
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์spectrophotomètre
สเปกโทรโฟโตเมตรีspectrophotométrie
สเปกโทรเมตรีspectrométrie
สเปกโทรสโกปีspectroscopie
สิ้นสุดการโทรmettre fin à un appel; Terminer l'appel; Fin de l'appel
หมายเลขที่โทรออกNuméro sortant
หมายเลขรหัสสินค้าของยุโรปnumérotation européenne des articles
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีspectrométrie d'absorption atomique
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie uv
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie infrarouge
อีริโทรซินÉrythrosine
อีริโทรโพไอตินÉrythropoïétine
อีริโทรมัยซินÉrythromycine
อีเอสอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rpe
อุปกรณ์การโทรsystème d'appel
เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปีspectroscopie aux rayons x
เอนโทรปีentropie
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้าgonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine
ฮอร์โมนโซมาโตโทรปินในวัวsomatotropine bovine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantité d'aliment ingéré par un animal; pour le niveau national, régional ou de l'exploitation utiliser
ไม่สามารถเรียกใช้แฟ้มใบรับรองได้ ลองด้วยรหัสผ่านอื่นหรือไม่?Le fichier du certificat n' a pas pu être chargé. Voulez-vous essayer un autre mot de passe & ‧‧;?
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction ZTEST() calcule la probabilité de deux mesures d' un test z avec une distribution normale
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction SLOPE() calcule le slope d' une ligne de régression linéaire
รหัสผ่านที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สําหรับใช้ตรวจสอบสิทธิ์Le mot de passe à envoyer au serveur pour autorisation
ใช้ชุดรหัสอักขระดั้งเดิมเมื่อมีการตอบกลับหรือมีการส่งต่อ (หากทําได้& Utiliser le jeu de caractères du message d' origine pour répondre ou transmettre (si possible
คุณต้องทําการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเดี๋ยวนี้ (เนื่องจากรหัสผ่านหมดอายุVous devez changez votre mot de passe immédiatement (il est trop âgé
รหัสไปรษณีย์Code postal &
เปลี่ยนรหัสผ่านครั้งสุดท้ายเมื่อDernier changement du mot de passe &
เตือนเรื่องรหัสที่สามารถประมวลผลได้Avertissement de code exécutable
คุณได้เลือกผู้ใช้ไว้ % ‧ รายการ คุณต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านสําหรับผู้ใช้ที่เลือกไว้ทั้งหมดหรือไม่?Vous avez sélectionné %‧ utilisateurs. Voulez-vous vraiment modifier le mot de passe pour tous ces utilisateurs & ‧‧;?
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction VARIANCE() calcule la variance fondée sur une population entière
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction RRI calcule le taux d' intérêt résultant d' un retour (profit) d' investissement
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction PEARSON() calcule le coefficient de corrélation de deux plages de cellules. Elle est identique à la fonction CORREL
จัดเก็บรหัสผ่านConserver le mot de passe
เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้นี้Modifier le mot de passe de cet utilisateur
รหัสผ่านมีความยาวมากเกินไปMot de passe trop long
เวลารวมหลังจากเริ่มโปรแกรมรักษาจอภาพแล้ว เพื่อให้ถามรหัสผ่านในการปลดล็อคLe délai à attendre, après le démarrage de l' écran de veille, avant que le mot de passe soit demandé
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction STDEVP() renvoie l' écart-type fondé sur une population entière
ใช้ชุดรหัสอักขระต่างจากค่าปริยาย& Utiliser une table caractères différente par défaut &
รหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์Mots de passe du serveur
ชุดรหัสอักขระ& Soulignement &
รหัสผ่านปริยายMot de passe par défaut &
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายใน-รหัส % ‧ ไม่ทราบerreur interne-code %‧ inconnu
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไม่ถูกต้องNom d' utilisateur ou mot de passe incorrect
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.339 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน