แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การกระจายสารสนเทศdiseminación de la información
การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติRecuperación automática del sistema
การเก็บสารสนเทศalmacenamiento de información
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายinicio de sesión de red
การเข้าสู่ระบบโดยใช้แป้นพิมพ์inicio de sesión interactivo
การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติinicio de sesión automático
การค้นหาจากหลายระบบbúsqueda federada
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศclasificación de la información
การจัยการอย่างเป็นระบบorganización
การดูแลระบบโดยให้สิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดadministración con privilegios mínimos
การบันทึกสารสนเทศregistro de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์proveniencia geográfica; origen geográfico
การประมวลสารสนเทศprocesamiento de información
การเผยแพร่สารสนเทศdifusión de información
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulverización dosis ultrareducida
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลImplementación de un sistema de información de recursos humanos
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์distribución geográfica
การรายงานข้อมูลระบบinstrumentación
การเริ่มต้นระบบครั้งแรกprimer arranque
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศintercambio de información
การศึกษานอกระบบโรงเรียนeducación no formal; educación informal
การสืบค้นสารสนเทศrecuperación de información
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ciclo nutrientes en ecosistemas
การไหลของสารสนเทศflujo de la información
เขตที่แบ่งตามชีวภูมิศาสตร์regiones bio-geográficas
เขตที่แบ่งตามสัตวภูมิศาสตร์regiones zoogeográficas
ความต้องการสารสนเทศnecesidades de información
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยาecotoxicidad
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้asimetría digital
ชีวภูมิศาสตร์biogeografía
ตัวตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพระบบValidador de mantenimiento del sistema
ที่อยู่การเข้าสู่ระบบdirección de suscripción
เทคโนโลยีสารสนเทศtecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
นักภูมิศาสตร์geógrafos
บริการสารสนเทศservicios de información
บริการสารสนเทศด้านตลาดservicios de información mercado
ผู้ดูแลระบบadministrador del sistema
ผู้ดูแลระบบ Exchangeadministrador de Exchange
ภูมิศาสตร์geografía
ภูมิศาสตร์พืชgeografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์zoogeografía
ระบบกระดานข่าวsistema de tablón de anuncios
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกsistema oseomuscular
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์sistemas agrosilvopascícolas
ระบบการตั้งชื่อโดเมนDomain Name System
ระบบการผสมพันธุ์sistemas de apareamiento
ระบบการศึกษาsistemas de educación
ระบบความพรุนของดินsistema poroso del suelo
ระบบเจ้าขุนมูลนายfeudalismo
ระบบฐานความรู้sistemas inteligentes
ระบบตอบรับข้อความcontestador automático
ระบบนิเวศecosistema
ระบบนิเวศน์ecosistema
ระบบนิเวศบนโลกecosfera
ระบบประสาทSistema nervioso; sistema nervioso
ระบบประสาทซิมพาเตติกsistema simpático
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกsistema parasimpático
ระบบป้อมปราการfortificación
ระบบผู้เชี่ยวชาญsistemas expertos; Sistema experto
ระบบเฝ้าระวังsistemas de vigilancia
ระบบพื้นที่สีespacio de colores
ระบบรากsistema radicular
ระบบลิมบิกsistema límbico
ระบบเลขSistema de numeración
ระบบเศรษฐกิจตลาดeconomías de mercado
ระบบสามสกุลเงินtriangulación
ระบบสารสนเทศsistemas de información; sistema de información
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการsistemas de información de gestión
ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณaudio multicanal
ระบบแสงfotosistemas
ระบบหมุนเวียนของกระแสโลหิตsistema circulatorio; sistema cardiovascular
ระบบอนุกรมวิธานsistemática
ระบบอัตโนมัติsistema autónomo (AS); ingeniería automática
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reiniciar
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างenfermedades oseomusculares
โรคทางระบบประสาทenfermedades neurológicas
โรคนิ่วในระบบปัสสาวะurolitiasis
โรคระบบกล้ามเนื้อenfermedades musculares
โรคระบบน้ําเหลืองผิดปกติenfermedades linfáticas
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติinsuficiencia cardíaca
โรคระบบหายใจเรื้อรังenfermedad respiratoria crónica
วัตถุของระบบobjeto de sistema
สัตวภูมิศาสตร์zoogeografía
สารสนเทศinformación
สารสนเทศเลือกสรรdiseminación selectiva información
สารสนเทศศาสตร์ciencia de información
สื่อใช้กู้คืนระบบmedios de recuperación
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทnervios periféricos
อุปกรณ์ระบบdispositivo de sistema

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
เส้นทางไปยังโพรไฟล์สี ICC ดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง หากคุณต้องการจะตั้งค่ามันเดี๋ยวนี้ ให้เลือกที่ปุ่ม " ใช่ " หากไม่ต้องการ ให้เลือกที่ปุ่ม " ไม่ใช่ " ในกรณีนี้ คุณสมบัติ " การจัดการระบบสี " จะถูกปิดการทํางาน จนกว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนLa ruta de los perfiles ICC parece que es inválida. Si desea configurarla ahora, seleccione " Si ", si no seleccione " No ". En este caso, la característica de " gestión de color " no se habilitará hasta que resuelva este problema
มอดูลปรับแต่งเวลาระบบบน KDEMódulo de control del reloj de KDE
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบา มีความสามารถในการปะติดหลายๆหน้าต่างลงใน ‧ กรอบNameUn gestor de ventanas ligero capaz de conectar varias ventanas a un mismo marcoName
หากกาเลือกกล่องนี้ไว้ แฟ้มจะถูก ลบทิ้งอย่างถาวร แทนที่จะถูกย้ายไปไว้ในถังขยะเฉยๆ โปรดใช้ตัวเลือกนี้ด้วยความระมัดระวัง: ระบบแฟ้มส่วนมากจะไม่สามารถ กู้แฟ้มที่ถูกลบได้ดีนักSi está seleccionado, los archivos serán eliminados permanentemente, en lugar de ser desplazados a la papelera. Utilice esta opción con precaución. La mayoría de sistemas de archivos son incapaces de recuperar los archivos eliminados
หยุดการติดตามลงปูมบันทึกตัวปัจจุบันชั่วคราว ใช้การกระทํานี้ เมื่อระบบมีการเขียนแฟ้มปูมบันทึกหลายบรรทัดมากเกินไป ซึ่งทําให้ปูมบันทึกระบบ K ต้องทําการโหลดข้อมูลถี่เกินไปDetiene la vigilancia del registro actual. Esta acción es especialmente práctica cuando el sistema escribe muchas lí­neas en los archivos de registro, de forma que KSystemLog deba volver a leer con demasiada frecuencia
ลงไปพักไว้ที่ถาดระบบAcoplando en la bandeja del sistema
ใช้ชุดรหัสภาษาของระบบUsar codificación del lenguaje
ระบบจัดการหน้าต่างที่ดูเหมือน AmigaNameUn gestor de ventanas con el aspecto de AmigaName
โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่า คุณได้ติดตั้งแพ็กเกจ samba ไว้ในระบบของคุณเรียบร้อยแล้วAsegúrese de que el paquete samba está instalado correctamente en su sistema
ชุมชนของสิ่งมีชีวิตถาวรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศวิทยาComunidades estables resultantes de la sucesión de cambios ecológicos
บริการที่มีอยู่บนระบบของคุณLos servicios disponibles en su ordenador
ค่าปริยายของระบบ (ปัจจุบันคือ: %Predeterminado del sistema (actualmente: %
ปฎิทินในแฟ้มภายในระบบNameCalendario en archivo localName
การออกจากระบบถูกยกเลิกโดย ' % ‧ 'Cierre de sesión cancelado por « %‧ »
เครื่องมือบริหารระบบ KioskHerramienta de administración de Kiosk
ชุดตกแต่งที่เข้าคู่กับชุดสีปัจจุบันของระบบ (ถูกปรับมาให้เหมาะกับรูปแบบออกซิเจน) NameTema que coincide con los colores del sistema actual (optimizado para el estilo Oxígeno)Name
การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือคลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันLa acción que solicitó necesita privilegios de superusuario (« root »). Por favor, introduzca debajo la contraseña del superusuario o pulse Ignorar para continuar con sus privilegios actuales
เวลาของระบบHora del sistema
การแจ้งให้ทราบของระบบ KDENameSistema de notificaciones de KDEName
ความผิดปกติของอวัยวะหรือระบบการทํางานต่างๆ ในร่างกายสัตว์En los animales
กาเลือก: เปิดใช้การจัดการระบบสี ไม่กาเลือก: ปิดการใช้การจัดการระบบสีMarcado: la gestión de colores está activada Desmarcado: la gestión de colores está desactivada
หากใช้ตัวเลือกนี้ กล้องควรจะเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตอนุกรมตัวใดตัวหนึ่ง (รู้จักกันในชื่อพอร์ต COM บนระบบวินโดว์ส) ก่อนแล้วSi esta opción está activada, la cámara deberá estar conectada a uno de los puertos serie (conocidos como COM en Microsoft Windows) de su equipo
ไม่สามารถค้นหาโปรแกรม Perl บนระบบของคุณ โปรดติดตั้งมันก่อนEl programa Perl no está instalado en su sistema, instálelo por favor
บันทึกระบบRegistro del sistema
หากตั้งไว้, การจัดเรียงแฟ้มจําทําการแทนที่ตัวอักษรที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับ ระบบแฟ้ม vfat (เช่น ': ', ' * ' และ '? 'Si se activa, Organizar archivos reemplazará los caracteres que no son compatibles con los sistemas de archivos vfat (como ': ', '* ' y '? '
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 1.587 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน