แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การกระจายสารสนเทศdiseminación de la información
การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติRecuperación automática del sistema
การเก็บสารสนเทศalmacenamiento de información
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายinicio de sesión de red
การเข้าสู่ระบบโดยใช้แป้นพิมพ์inicio de sesión interactivo
การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติinicio de sesión automático
การค้นหาจากหลายระบบbúsqueda federada
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศclasificación de la información
การจัยการอย่างเป็นระบบorganización
การดูแลระบบโดยให้สิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดadministración con privilegios mínimos
การบันทึกสารสนเทศregistro de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์proveniencia geográfica; origen geográfico
การประมวลสารสนเทศprocesamiento de información
การเผยแพร่สารสนเทศdifusión de información
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulverización dosis ultrareducida
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลImplementación de un sistema de información de recursos humanos
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์distribución geográfica
การรายงานข้อมูลระบบinstrumentación
การเริ่มต้นระบบครั้งแรกprimer arranque
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศintercambio de información
การศึกษานอกระบบโรงเรียนeducación no formal; educación informal
การสืบค้นสารสนเทศrecuperación de información
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ciclo nutrientes en ecosistemas
การไหลของสารสนเทศflujo de la información
เขตที่แบ่งตามชีวภูมิศาสตร์regiones bio-geográficas
เขตที่แบ่งตามสัตวภูมิศาสตร์regiones zoogeográficas
ความต้องการสารสนเทศnecesidades de información
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยาecotoxicidad
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้asimetría digital
ชีวภูมิศาสตร์biogeografía
ตัวตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพระบบValidador de mantenimiento del sistema
ที่อยู่การเข้าสู่ระบบdirección de suscripción
เทคโนโลยีสารสนเทศtecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
นักภูมิศาสตร์geógrafos
บริการสารสนเทศservicios de información
บริการสารสนเทศด้านตลาดservicios de información mercado
ผู้ดูแลระบบadministrador del sistema
ผู้ดูแลระบบ Exchangeadministrador de Exchange
ภูมิศาสตร์geografía
ภูมิศาสตร์พืชgeografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์zoogeografía
ระบบกระดานข่าวsistema de tablón de anuncios
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกsistema oseomuscular
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์sistemas agrosilvopascícolas
ระบบการตั้งชื่อโดเมนDomain Name System
ระบบการผสมพันธุ์sistemas de apareamiento
ระบบการศึกษาsistemas de educación
ระบบความพรุนของดินsistema poroso del suelo
ระบบเจ้าขุนมูลนายfeudalismo
ระบบฐานความรู้sistemas inteligentes
ระบบตอบรับข้อความcontestador automático
ระบบนิเวศecosistema
ระบบนิเวศน์ecosistema
ระบบนิเวศบนโลกecosfera
ระบบประสาทSistema nervioso; sistema nervioso
ระบบประสาทซิมพาเตติกsistema simpático
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกsistema parasimpático
ระบบป้อมปราการfortificación
ระบบผู้เชี่ยวชาญsistemas expertos; Sistema experto
ระบบเฝ้าระวังsistemas de vigilancia
ระบบพื้นที่สีespacio de colores
ระบบรากsistema radicular
ระบบลิมบิกsistema límbico
ระบบเลขSistema de numeración
ระบบเศรษฐกิจตลาดeconomías de mercado
ระบบสามสกุลเงินtriangulación
ระบบสารสนเทศsistemas de información; sistema de información
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการsistemas de información de gestión
ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณaudio multicanal
ระบบแสงfotosistemas
ระบบหมุนเวียนของกระแสโลหิตsistema circulatorio; sistema cardiovascular
ระบบอนุกรมวิธานsistemática
ระบบอัตโนมัติsistema autónomo (AS); ingeniería automática
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reiniciar
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างenfermedades oseomusculares
โรคทางระบบประสาทenfermedades neurológicas
โรคนิ่วในระบบปัสสาวะurolitiasis
โรคระบบกล้ามเนื้อenfermedades musculares
โรคระบบน้ําเหลืองผิดปกติenfermedades linfáticas
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติinsuficiencia cardíaca
โรคระบบหายใจเรื้อรังenfermedad respiratoria crónica
วัตถุของระบบobjeto de sistema
สัตวภูมิศาสตร์zoogeografía
สารสนเทศinformación
สารสนเทศเลือกสรรdiseminación selectiva información
สารสนเทศศาสตร์ciencia de información
สื่อใช้กู้คืนระบบmedios de recuperación
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทnervios periféricos
อุปกรณ์ระบบdispositivo de sistema

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
โปรแกรมประมวลผลข้อมูลของข้อมูลระบบCommentServicio Last. fmComment
หากกาเลือกกล่องนี้ไว้ แฟ้มจะถูก ลบทิ้งอย่างถาวร แทนที่จะถูกย้ายไปไว้ในถังขยะเฉยๆ โปรดใช้ตัวเลือกนี้ด้วยความระมัดระวัง: ระบบแฟ้มส่วนมากจะไม่สามารถ กู้แฟ้มที่ถูกลบได้ดีนักSi está seleccionado, los archivos serán eliminados permanentemente, en lugar de ser desplazados a la papelera. Utilice esta opción con precaución. La mayoría de sistemas de archivos son incapaces de recuperar los archivos eliminados
คุณสามารถเลือกจัดลําดับการทํางาน เพื่อใช้กับแอพพลิเคชันได้ที่นี่ การจัดลําดับการทํางานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ในการ พิจารณาว่า โปรเซสใดควรทํางานก่อน และโปรเซสใดควรจะคอย มีการจัดลําดับการทํางานที่ใช้ได้อยู่สองตัว: ปกติ: เป็นการจัดลําดับการทํางานแบบมาตรฐาน โดยจะทําการหารค่าเวลาทั้งหมด ต่อหนึ่งรอบโปรเซส เรียลไทม์: การจัดลําดับแบบนี้ จะทําให้ไม่สามารถขัดจังหวะการทํางานของแอพพลิเคชันที่ทํางานได้ จนกว่าจะจบโปรเซส ซึ่งอันตรายมากในกรณีที่โปรเซสไม่คืนวงรอบการทํางาน หรือจบการทํางานโปรเซสไม่ได้ โดยอาจจะทําให้ระบบค้างได้ คุณจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อเลือกการจัดลําดับแบบนี้Seleccione si la planificación en tiempo real debería activarse para la aplicación. El planificador gobierna que proceso se ejecutará y cual deberá esperar. Existen dos planificadores posibles: Normal: Es el estándar, planificador de compartición temporal. Dividirá equitativamente el tiempo de proceso disponible entre todos los procesos. Tiempo real: Este planificador ejecutará su aplicación sin interrupciones hasta que deje el procesador. Puede ser peligroso. Una aplicación que no deje el procesador puede colgar el sistema. Necesitará la contraseña de administrador para utilizar el planificador
รองรับเฉพาะแฟ้มภายในระบบเท่านั้นDe momento sólo se soportan archivos locales
การใช้งานระบบCarga del sistema
แบบ ระบบที่ทันสมัยSistema moderno
ปูมบันทึกของเครื่องมือแก้ไขการเริ่มระบบแบบ SysV ของ KDERegistro del editor de inicio KDE Sys-V
แฟ้มแบบ % ‧ ไม่มีการสนับสนุน้โดยตรงจากระบบการพิมพ์ปัจจุบัน ยคุณมี ‧ ทางเลือกคือ KDE สามารถแปลงเอกสารนี้ไปเป็นรูปแบบที่สนับสนุนได้โดยอัตโนมัติ (เลือก แปลง) คุณสามารถลองส่งเอกสารนี้ไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ทําการแปลงได้ (เลือก คงเดิม) คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้ (เลือก ยกเลิก) < ul > คุณต้องการให้ KDE ทําการแปลงแฟ้มนี้ไปเป็นแฟ้ม % ‧ หรือไม่?El formato de archivo %‧ no está directamente soportado por el sistema actual de impresión. Dispone de ‧ opciones: KDE puede tratar de convertir automáticamente este archivo a un formato que esté soportado. (Seleccione Convertir) Todavía puede intentar enviar el archivo a la impresora sin conversión. (Seleccione Mantener) Puede cancelar el trabajo de impresión. (Seleccione Cancelar) ¿Quiere que KDE intente convertir este archivo a %‧?
ซ่อนหน้าต่างไปยังถาดระบบเมื่อเริ่มทํางานOcultar la ventana en la barra al iniciar
ระบบโทรสารSistema de fax
เพิ่มรายการปูมบันทึกไปยังปูมบันทึกของระบบAñade una entrada de registro al sistema de registro
ระบบเน้นข้อความสําหรับ PythonRealce de Python
เริ่มการเรียกใช้ระบบการพิมพ์Iniciando sistema de impresión
กําหนดพอร์ตอนุกรมที่โมเด็มของคุณเชื่อมต่ออยู่ ซึ่งบนระบบลินุกซ์แบบ x‧ มักจะเป็นอุปกรณ์/dev/ttyS‧ (COM‧ ของ DOS) หรือ/dev/ttyS‧ (COM‧ ของ DOS) หากคุณมีการ์ด ISDN ภายใน และมีการจําลองคําสั่ง AT ด้วย (ลินุกซ์สนับสนุนการ์ดเหล่านี้เป็นส่วนมาก) คุณควรเลือกจากอุปกรณ์/dev/ttyIx ใดอุปกรณ์หนึ่งEspecifique el puerto serie al cual el módem está conectado En LiNUX/x‧, típicamente es/dev/ttyS‧ (COM‧ en DOS) o/dev/ttyS‧ (COM‧ en DOS). Si tiene una tarjeta RDSI interna con emulación de comandos AT (la mayoría de tarjetas bajo LiNUX lo soportan) debe seleccionar uno de los dispositivos/dev/ttIx
จุดพิกัดเชิงภูมิศาสตร์จะถูกลบออกจากภาพที่เลือกไว้ทั้งหมด คุณต้องการจะทําต่อไปหรือไม่?Se eliminarán definitivamente las coordenadas geográficas de todas las imágenes seleccionadas. ¿Desea continuar?
เครื่องมือแก้ไขการปรับแต่งการเริ่มระบบแบบ SysV คล้ายกับ " tksysv " ของ Red Hat แต่ " เครื่องมือแก้ไขการเริ่มระบบ SysV " มีการอนุญาตให้ใช้การลากและวาง ได้ดีพอ ๆ กับการใช้แป้นพิมพ์Un editor para la configuración de inicio tipo SysV, similar al « tksysv », sólo que SysV-Init permite arrastrar-y-soltar, así como uso del teclado
ลงไปอยู่ในถาดระบบAnclaje en la bandeja del sistema
การให้โคและแกะเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าในระบบเดียวกัน โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแปลงเดียวกันและเวลาเดียวกันSistema en el cual pastan bovinos y ovinos, sobre la misma tierra bien simultaneamente o sucesivamente
ระบบจัดการหน้าต่างที่มีหลายพื้นที่ทํางานเสมือน สอดรับกับ ICCCM ประสิทธิภาพสูงNameUn potente gestor de ventanas, compatible con ICCCM y que soporta varios escritorios virtualesName
แสดงไอคอนในถาดระบบMostrar el icono de la bandeja del sistema
ระบบทดแทนอวัยวะสืบพันธ์แจ็คสัน รุ่นSistema reproductivo de reemplazo, versión
ไม่สามารถค้นหาระบบเสียงของคุณได้ เนื่องจาก/dev/sndstat ยังไม่มีอยู่หรืออาจจะอ่านไม่ได้Su sistema de sonido no puede ser consultado./dev/sndstat no existe o no puede leerse
ระบบเน้นข้อความสําหรับ ILERPGRealce de ILERPG
ทางยาวโฟกัสเทียบกับระบบฟิล์ม ‧ ม. ม. (ม. มDistancia focal para película de ‧mm (mm
ปรับแต่งระบบเสียงCommentConfiguración del sistema de sonidoComment
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 3.076 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน