แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การกระจายสารสนเทศdiseminación de la información
การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติRecuperación automática del sistema
การเก็บสารสนเทศalmacenamiento de información
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายinicio de sesión de red
การเข้าสู่ระบบโดยใช้แป้นพิมพ์inicio de sesión interactivo
การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติinicio de sesión automático
การค้นหาจากหลายระบบbúsqueda federada
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศclasificación de la información
การจัยการอย่างเป็นระบบorganización
การดูแลระบบโดยให้สิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดadministración con privilegios mínimos
การบันทึกสารสนเทศregistro de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์proveniencia geográfica; origen geográfico
การประมวลสารสนเทศprocesamiento de información
การเผยแพร่สารสนเทศdifusión de información
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulverización dosis ultrareducida
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลImplementación de un sistema de información de recursos humanos
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์distribución geográfica
การรายงานข้อมูลระบบinstrumentación
การเริ่มต้นระบบครั้งแรกprimer arranque
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศintercambio de información
การศึกษานอกระบบโรงเรียนeducación no formal; educación informal
การสืบค้นสารสนเทศrecuperación de información
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ciclo nutrientes en ecosistemas
การไหลของสารสนเทศflujo de la información
เขตที่แบ่งตามชีวภูมิศาสตร์regiones bio-geográficas
เขตที่แบ่งตามสัตวภูมิศาสตร์regiones zoogeográficas
ความต้องการสารสนเทศnecesidades de información
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยาecotoxicidad
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้asimetría digital
ชีวภูมิศาสตร์biogeografía
ตัวตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพระบบValidador de mantenimiento del sistema
ที่อยู่การเข้าสู่ระบบdirección de suscripción
เทคโนโลยีสารสนเทศtecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
นักภูมิศาสตร์geógrafos
บริการสารสนเทศservicios de información
บริการสารสนเทศด้านตลาดservicios de información mercado
ผู้ดูแลระบบadministrador del sistema
ผู้ดูแลระบบ Exchangeadministrador de Exchange
ภูมิศาสตร์geografía
ภูมิศาสตร์พืชgeografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์zoogeografía
ระบบกระดานข่าวsistema de tablón de anuncios
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกsistema oseomuscular
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์sistemas agrosilvopascícolas
ระบบการตั้งชื่อโดเมนDomain Name System
ระบบการผสมพันธุ์sistemas de apareamiento
ระบบการศึกษาsistemas de educación
ระบบความพรุนของดินsistema poroso del suelo
ระบบเจ้าขุนมูลนายfeudalismo
ระบบฐานความรู้sistemas inteligentes
ระบบตอบรับข้อความcontestador automático
ระบบนิเวศecosistema
ระบบนิเวศน์ecosistema
ระบบนิเวศบนโลกecosfera
ระบบประสาทSistema nervioso; sistema nervioso
ระบบประสาทซิมพาเตติกsistema simpático
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกsistema parasimpático
ระบบป้อมปราการfortificación
ระบบผู้เชี่ยวชาญsistemas expertos; Sistema experto
ระบบเฝ้าระวังsistemas de vigilancia
ระบบพื้นที่สีespacio de colores
ระบบรากsistema radicular
ระบบลิมบิกsistema límbico
ระบบเลขSistema de numeración
ระบบเศรษฐกิจตลาดeconomías de mercado
ระบบสามสกุลเงินtriangulación
ระบบสารสนเทศsistemas de información; sistema de información
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการsistemas de información de gestión
ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณaudio multicanal
ระบบแสงfotosistemas
ระบบหมุนเวียนของกระแสโลหิตsistema circulatorio; sistema cardiovascular
ระบบอนุกรมวิธานsistemática
ระบบอัตโนมัติsistema autónomo (AS); ingeniería automática
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reiniciar
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างenfermedades oseomusculares
โรคทางระบบประสาทenfermedades neurológicas
โรคนิ่วในระบบปัสสาวะurolitiasis
โรคระบบกล้ามเนื้อenfermedades musculares
โรคระบบน้ําเหลืองผิดปกติenfermedades linfáticas
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติinsuficiencia cardíaca
โรคระบบหายใจเรื้อรังenfermedad respiratoria crónica
วัตถุของระบบobjeto de sistema
สัตวภูมิศาสตร์zoogeografía
สารสนเทศinformación
สารสนเทศเลือกสรรdiseminación selectiva información
สารสนเทศศาสตร์ciencia de información
สื่อใช้กู้คืนระบบmedios de recuperación
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทnervios periféricos
อุปกรณ์ระบบdispositivo de sistema

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
p, li { white-space: pre-wrap; } เลื่อนแฟ้มที่เลือกไว้ในรายการขึ้น ตัวเลือกนี้จะทําให้แฟ้มถูกอ่าน เป็นอันดับต้น ๆ ด้วยโปรแกรมปูมบันทึกระบบ Kp, li { white-space: pre-wrap; } Mueve hacia arriba los archivos seleccionados en la lista. Esta opción permite que los archivos sean leídos primero por KSystemLog
เปิด/ปิด ระบบแสดงข้อความบนหน้าจอActivar/desactivar el On-Screen-Display
ใช้ช่องข้อมูลนี้ เพื่อตั้งค่าหมายเลขพอร์ตแบบตายตัวสําหรับบริการใช้งานพื้นที่ทํางานร่วมกัน ควรจําไว้ว่า พอร์ตที่กําลังถูกใช้งานของบริการจะไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะเลิกใช้บริการ ขอแนะนําให้คุณเลือกกําหนดพอร์ตแบบอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะแน่ใจในสิ่งที่คุณจะทํา ไคลเอนต์ VNC โดยทั่วไป จะใช้หมายเลขระบบแสดงผลแทนหมายเลขพอร์ต ซึ่งหมายเลขระบบแสดงผลนี้ จะเป็นค่าตั้งแต่ ‧ ดังนั้น พอร์ต ‧ ก็จะหมายถึง ระบบแสดงผลหมายเลข ‧ เป็นต้นNAME OF TRANSLATORSUse este campo para fijar un puerto estático para el servicio de compartición de escritorio. Dese cuenta de que si este puerto ya está en uso el el servicio de compartición de escritorio no estará accesible hasta que lo libere. Es recomendable que asigne el puerto automáticamente a no ser que sepa lo que está haciendo. La mayoría de los clientes VNC usan un número de pantalla en vez del puerto actual. Este número de pantalla es un incremento del puerto ‧ así que el puerto ‧ tiene la pantalla número ‧. NAME OF TRANSLATORS
มอดูลการแจ้งให้ทราบของระบบMódulo del panel de control de notificaciones del sistema
การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการทําฟาร์มแบบเข้มข้นTransición a una explotación agrícola intensiva
Name=เรียกค้นระบบแลนCommentMensajes de prioridad bajaComment
UADescription (NN ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) NameDescripción de AU (NN ‧ en actual)Name
โปรแกรม digiKam จะใช้ตําแหน่งรากของอัลบั้ม เพื่อใช้จัดเก็บอัลบั้มภาพถ่ายไว้ใน โฟลเดอร์คลังอัลบั้ม ที่จะได้ทําการสร้างไว้ให้ และจะเห็นอยู่ในมุมมองถาดข้างด้านซ้าย โปรดเลือกโฟลเดอร์ภายในเครื่อง ที่คุณต้องการจะให้ digiKam ใช้เป็นรากของโฟลเดอร์คลังอัลบั้มทางด้านล่างนี้ เพิ่มเติม: คุณสามารถตั้งค่ารากอัลบั้มอื่น ๆ ได้ในภายหลัง โดยใช้แถบการตั้งค่าของ digiKam นอกจากนี้ยังรองรับสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบถอดเสียบ และระบบแฟ้มที่ใช้ร่วมกันได้เช่นกัน This is a path name so you should include the slash in the translationdigiKam almacenará los álbumes de fotos que cree en una carpeta de biblioteca de álbumes. común. Por favor, seleccione debajo la carpeta que desee que digiKam utilice como carpeta de biblioteca de álbumes. No use un punto de montaje alojado en un equipo remoto
การเข้าถึง CD-ROM เกิดข้อผิดพลาด (หรือมีข้อผิดพลาดในการเริ่มงานระบบเสียง) โปรดตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์อนุญาตในการเข้าถึงอุปกรณ์ cdrom: อุปกรณ์ ' % ‧ ' (% ‧), ระบบเสียง ' % ‧ 'Error de acceso al CD-ROM (o error durante el inicio del sistema de audio). Asegúrese de que tiene permisos de acceso al dispositivo de CD-ROM: dispositivo « %‧ » (%‧), sistema de audio « %‧ »
ระบบผิดพลาด: %error del sistema: %
เครื่องมือแก้ไขแฟ้มเริ่มระบบแบบ Sys-VUn editor para configuraciones de inicio tipo Sys-V
ยินดีต้อนรับ ตัวช่วยเหลือนี้ จะช่วยในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะแนะนําขั้นตอนการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน โดยคุณจะสามารถย้อนกลับในแต่ละขั้นตอนได้ โดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เครื่องมือนี้ ทีมพัฒนาระบบการพิมพ์บน KDEBienvenido, Este asistente le ayudará a instalar una nueva impresora en su equipo. Le guiará a través de los diferentes pasos del proceso de instalación y de configuración de una impresora para su sistema de impresión. En cada paso, siempre puede retroceder utilizando el botón Atrás. Esperamos que disfrute de esta herramienta El equipo de impresión de KDE
เกิดข้อผิดพลาดของระบบHa ocurrido un error de sistema
ระบบเน้นข้อความสําหรับ SchemeRealce de Scheme
ปรับแต่งค่าระบบเครือข่ายทั่วไป เช่น ค่าหมดเวลา เป็นต้นNameConfiguración de las preferencias genéricas de red, como los tiempos límiteName
ตารางงานของระบบCrontab del sistema
เครื่องมือแก้ไขการเริ่มระบบแบบ SysVEditor de inicio SysV
คุณได้กําหนดว่าสคริปต์เริ่มการทํางานของระบบของคุณ ถูกจัดเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ % ‧, แต่ว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวนั้นยังไม่มีอยู่ เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเลือกดิสทริบิวชันของระบบปฎิบัติการของคุณไม่ถูกต้อง หากคุณทําการปรับแต่ง % ‧ ใหม่ อาจจะแก้ปัญหานี้ได้ หากเลือกที่จะปรับแต่งใหม่ คุณควรจะจบการทํางานแอพพลิเคชันก่อน จากนั้นคุณจะพบตัวช่วยปรับแต่งปรากฏขึ้นในครั้งต่อไปที่ % ‧ เริ่มทํางาน หากคุณเลือกไม่ปรับแต่ง คุณจะไม่สามารถแสดงหรือแก้ไขแฟ้มปรับแต่งการเริ่มระบบของคุณได้ คุณต้องการจะปรับแต่ง % ‧ ใหม่หรือไม่?Ha especificado que los scripts de inicialización de su sistema están ubicados en la carpeta %‧, pero esta carpeta no existe. Posiblemente ha seleccionado una distribución incorrecta durante la configuración. Si reconfigura %‧, el problema podría resolverse. Si elije reconfigurar, debe salir de la aplicación, apareciendo el mago de configuración la próxima vez que ejecute %‧. Si elije no reconfigurar, no podrá ver o editar la configuración de los scripts de inicialización de su sistema. ¿ Quiere Usted reconfigurar %‧?
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบแคชNameConfigurar las preferencias del caché de webName
ไม่พบโปรแกรมแสดงภาพก่อนพิมพ์ % ‧ โปรดตรวจสอบว่า โปรแกรมดังกล่าว ได้ถูกติดตั้ง และอยู่ในเส้นทางของพาธในตัวแปรแวดล้อม PATH ของระบบคุณแล้วEl programa de previsualización %‧ no se encuentra. Compruebe que el programa está correctamente instalado y en un carpeta incluída en su variable de entorno PATH
ตั้งค่าระบบNamePreferencias del sistemaName
ไม่สามารถโหลดรูปภาพ % ‧ ได้ เป็นไปได้ว่าระบบของคุณไม่รองรับแฟ้มรูปแบบดังกล่าว หรือไลบรารี Imlib อาจจะไม่ได้ติดตั้งอยู่No se puede cargar la imagen %‧. Es posible que tenga un formato incorrecto o que « Imlib » no esté bien instalado
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม " % ‧ " ได้ โปรดแน่ใจว่า มีการติดตั้งแพกเกจ mtools บนระบบของคุณแล้วNo se pudo iniciar el progama " %‧ ". Asegurese de que el paquete mtools está correctamente instalado en su sistema
หากใช้ตัวเลือกนี้ กล้องควรจะเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต USB ตัวใดตัวหนึ่งบนระบบของคุณก่อนแล้วSi esta opción está activada, la cámara deberá estar conectada a uno de los puertos USB de su equipo o a un concentrador USB
แบบอักษรทั้งระบบTipo de letra para todo el sistema
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 0.503 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน