แปลเป็​​น สเปน:

  • sistemas de información geográfica   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย สเปน (89)

การกระจายสารสนเทศdiseminación de la información
การกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติRecuperación automática del sistema
การเก็บสารสนเทศalmacenamiento de información
การเข้าสู่ระบบเครือข่ายinicio de sesión de red
การเข้าสู่ระบบโดยใช้แป้นพิมพ์inicio de sesión interactivo
การเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติinicio de sesión automático
การค้นหาจากหลายระบบbúsqueda federada
การจัดหมวดหมู่สารสนเทศclasificación de la información
การจัยการอย่างเป็นระบบorganización
การดูแลระบบโดยให้สิทธิ์พิเศษน้อยที่สุดadministración con privilegios mínimos
การบันทึกสารสนเทศregistro de la información
การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์proveniencia geográfica; origen geográfico
การประมวลสารสนเทศprocesamiento de información
การเผยแพร่สารสนเทศdifusión de información
การพ่นสารในระบบน้ําน้อยมากpulverización dosis ultrareducida
การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลImplementación de un sistema de información de recursos humanos
การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์distribución geográfica
การรายงานข้อมูลระบบinstrumentación
การเริ่มต้นระบบครั้งแรกprimer arranque
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศintercambio de información
การศึกษานอกระบบโรงเรียนeducación no formal; educación informal
การสืบค้นสารสนเทศrecuperación de información
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ciclo nutrientes en ecosistemas
การไหลของสารสนเทศflujo de la información
เขตที่แบ่งตามชีวภูมิศาสตร์regiones bio-geográficas
เขตที่แบ่งตามสัตวภูมิศาสตร์regiones zoogeográficas
ความต้องการสารสนเทศnecesidades de información
ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยาecotoxicidad
ความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้asimetría digital
ชีวภูมิศาสตร์biogeografía
ตัวตรวจสอบความถูกต้องของสถานภาพระบบValidador de mantenimiento del sistema
ที่อยู่การเข้าสู่ระบบdirección de suscripción
เทคโนโลยีสารสนเทศtecnologías de la información y la comunicación; tecnología de la información
นักภูมิศาสตร์geógrafos
บริการสารสนเทศservicios de información
บริการสารสนเทศด้านตลาดservicios de información mercado
ผู้ดูแลระบบadministrador del sistema
ผู้ดูแลระบบ Exchangeadministrador de Exchange
ภูมิศาสตร์geografía
ภูมิศาสตร์พืชgeografía vegetal
ภูมิศาสตร์สัตว์zoogeografía
ระบบกระดานข่าวsistema de tablón de anuncios
ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกsistema oseomuscular
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์sistemas agrosilvopascícolas
ระบบการตั้งชื่อโดเมนDomain Name System
ระบบการผสมพันธุ์sistemas de apareamiento
ระบบการศึกษาsistemas de educación
ระบบความพรุนของดินsistema poroso del suelo
ระบบเจ้าขุนมูลนายfeudalismo
ระบบฐานความรู้sistemas inteligentes
ระบบตอบรับข้อความcontestador automático
ระบบนิเวศecosistema
ระบบนิเวศน์ecosistema
ระบบนิเวศบนโลกecosfera
ระบบประสาทSistema nervioso; sistema nervioso
ระบบประสาทซิมพาเตติกsistema simpático
ระบบประสาทพาราซิมพาเตติกsistema parasimpático
ระบบป้อมปราการfortificación
ระบบผู้เชี่ยวชาญsistemas expertos; Sistema experto
ระบบเฝ้าระวังsistemas de vigilancia
ระบบพื้นที่สีespacio de colores
ระบบรากsistema radicular
ระบบลิมบิกsistema límbico
ระบบเลขSistema de numeración
ระบบเศรษฐกิจตลาดeconomías de mercado
ระบบสามสกุลเงินtriangulación
ระบบสารสนเทศsistemas de información; sistema de información
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการsistemas de información de gestión
ระบบเสียงหลายช่องสัญญาณaudio multicanal
ระบบแสงfotosistemas
ระบบหมุนเวียนของกระแสโลหิตsistema circulatorio; sistema cardiovascular
ระบบอนุกรมวิธานsistemática
ระบบอัตโนมัติsistema autónomo (AS); ingeniería automática
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่reiniciar
โรคของระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างenfermedades oseomusculares
โรคทางระบบประสาทenfermedades neurológicas
โรคนิ่วในระบบปัสสาวะurolitiasis
โรคระบบกล้ามเนื้อenfermedades musculares
โรคระบบน้ําเหลืองผิดปกติenfermedades linfáticas
โรคระบบหมุนเวียนโลหิตผิดปกติinsuficiencia cardíaca
โรคระบบหายใจเรื้อรังenfermedad respiratoria crónica
วัตถุของระบบobjeto de sistema
สัตวภูมิศาสตร์zoogeografía
สารสนเทศinformación
สารสนเทศเลือกสรรdiseminación selectiva información
สารสนเทศศาสตร์ciencia de información
สื่อใช้กู้คืนระบบmedios de recuperación
เส้นประสาทส่วนแขนงของระบบประสาทnervios periféricos
อุปกรณ์ระบบdispositivo de sistema

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", หน่วยความจำการแปล

add example
ระบบหาตําแหน่งด้วยดาวเทียม (GPSSistema de posicionamiento global
การเปลี่ยนแปลงระหว่างระบบการเกษตรเพื่อยังชีพและระบการเกษตรเพื่อการค้าTransición entre el sistema de subsistencia y el sistema comercial
แฟ้มการตั้งค่าการจัดการระบบสีที่จะโหลดArchivo de opciones de relleno fotográfico a cargar
เครื่องมือค้นหาโปรแกรม ใช้สําหรับค้นหาโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีในระบบของคุณ และทําการเพิ่มเข้าไปในระบบเมนูของ KDE คลิก ' ค้นหา ' เพื่อเริ่มค้นหา จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการ และคลิก ' มีผลทันที 'El buscador de aplicaciones busca aplicaciones que no son de KDE, y las añade al sistema de menús de KDE. Pulse « Buscar » para comenzar, seleccione las aplicaciones deseadas y después pulse « Aplicar »
ใช้การส่งภายในระบบUsar entrega local
ระบบโทรสารSistema de fax
ให้คงไอคอนบนถาดระบบไว้ แม้ว่าจะไม่มีไคลเอนต์อยู่แล้ว ซึ่งตัวเลือกนี้จะไม่มีผล จนกว่าจะกําหนดแบบ startonshowMantener el icono en la barra si el cliente existe. Esta opción no tiene efecto hasta que " iniciar al mostrar " está seleccionado
ใช้ปรับแต่งว่าระบบแฟ้มของวินโดวส์ (SMB) อันไหนที่คุณสามารถเรียกดูได้บ้างCommentÚselo para configurar qué sistemas de archivos de Windows (SMB) puede examinarComment
แก้ไขการเริ่มระบบแบบ SysVCommentEditor de inicio SysVComment
ยังไม่เปิดใช้งานจาวาสคริปต์ (ทั้งระบบ) คลิกที่นี่ เพื่อเปิดใช้จาวาสคริปต์Javascript desactivado (globalmente). Activar Javascript aquí
นี่เป็นรายการของเคอร์เนล และระบบปฏิบัติการที่คุณสามารถบูตได้ในตอนนี้ เลือกตัวที่คุณต้องการแก้ไขที่นี่Esta es la lista de núcleos y Sistemas Operativos que usted puede arrancar actualmente. Seleccione aquí el que quiera editar
โปรแกรมประมวลผลข้อมูลของข้อมูลระบบCommentServicio Last. fmComment
ทางเลือกอื่นทั้งระบบAlternativo global
สืบค้น ไม่ว่าระบบเครือข่ายจะทํางานอยู่หรือไม่ก็ตาม ‧-หากใช้ตัวเลือก ' status ' ด้วย จะมีการคืนค่ากลับมา ไม่ว่า ‧ ระบบเครือข่ายจะถูกเปิดใช้กับระบบหรือไม่ก็ตาม ‧-หากใช้ตัวเลือก ' wireless ' ด้วย จะมีการคืนค่ากลับมา ไม่ว่า ‧ ระบบเครือข่ายไร้สายจะถูกเปิดใช้กับระบบหรือไม่ก็ตาม ‧-หากใช้ตัวเลือก ' wireless-hardware ' ด้วย จะมีการคืนค่ากลับ ‧ ไม่ว่าระบบเครือข่ายไร้สายจะถูกเปิดใช้กับระบบหรือไม่ก็ตาม ‧-หากใช้ตัวเลือก ' interface ' ด้วย จะมีการพิมพ์คุณสมบัติของ ‧ ส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายที่ ' uni ' อ้างอิงถึง ‧-หากใช้ตัวเลือก ' network ' ด้วย จะมีการพิมพ์คุณสมบัติของ ‧ ระบบเครือข่ายบน ' device-uni ' ที่ ' network-uni ' อ้างอิงถึงConsultar si las funcionalidades de red están o no activas. ‧-Si se da la opción « estado », devuelve si la ‧ red está habilitada en el sistema ‧-Si se da la opción « wireless », devuelve si el ‧ wireless está habilitada en el sistema ‧-Si se da la opción « interfaz », imprime las ‧ propiedades del interfaz de red al que se refiere ese « uni ». ‧-Si se da la opción « red », imprime las ‧ propiedades de la red en ese « uni de dispositivo » al que se refiere ese « uni »
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ โปรแกรม digiKam จะทําการปรับค่าขอบเขตสีปริยายไปยังภาพ หากพบว่าภาพดังกล่าวไม่มีส่วนโพรไฟล์ระบบสีอยู่ในภาพ หรือว่าโพรไฟล์สีที่มีในภาพไม่ใช่ระบบเดียวกันกับโพรไฟล์ปริยาย โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบu Si esta opción estuviera seleccionada, digiKam aplica el perfil de colores predeterminado para el espacio de trabajo en una imagen sin preguntar, cuando esta no tiene un perfil embebido o cuando el perfil embebido no fuera el mismo que el del espacio de trabajo
พื้นที่สวอปคือ หน่วยความจําเสมือน ที่มีอยู่ในระบบ สวอปนี้จะถูกใช้ตามความต้องการและมาจากพาร์ทิชันและ/หรือแฟ้มที่ตั้งให้ทํางานเป็นสวอปEl espacio de intercambio es la memoria virtual disponible en el sistema. Se usará bajo demanda y se proporciona desde una o más particiones o archivos de intercambio
ระบบจัดการหน้าต่างที่มีหลายพื้นที่ทํางานเสมือน สอดรับกับ ICCCM ประสิทธิภาพสูงNameUn potente gestor de ventanas, compatible con ICCCM y que soporta varios escritorios virtualesName
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็ก แต่สามารถปรับแต่งได้NameUn gestor de ventanas minimalista pero configurableName
ไม่สามารถค้นหาโปรแกรม Finger บนระบบของคุณ โปรดติดตั้งมันก่อนEl programa Finger no está instalado en su sistema, instálelo por favor
ค่าที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบDefinido por el administrador
ยังไม่ได้ทําการลบ % ‧ เนื่องจากมันไม่ได้เป็นแฟ้มในระบบtransfer state: connectingNo elimino %‧ porque no es un archivo local. transfer state: connecting
หากกาเลือกตัวเลือกนี้ Konqueror จะทําการเรียกรูปภาพที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่เช่นนั้นก็จะแสดงเพียงตําแหน่งที่รูปภาพจะแสดงเท่านั้น และคุณจะสามารถเรียกดูรูปภาพเองได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มรูปภาพ นอกจากว่าคุณจะมีระบบเครือข่ายที่ช้ามาก คุณอาจจะต้องการเลือกใช้ตัวเลือกนี้เพื่อทําให้ประสบการณ์การท่องเว็บดีขึ้นSi se marca esta casilla, Konqueror cargará automáticamente cualquier imagen que esté empotrada en una página web. De lo contrario, mostrará marcos vacíos para las imágenes, y entonces usted podrá cargar manualmente las imágenes pulsando sobre el botón de la imagen. Salvo que tenga una conexión de red muy lenta, probablemente desee marcar esta casilla para mejorar su experiencia de navegación
มอดูลควบคุมออดระบบสําหรับ KDEMódulo de control del timbre de KDE
คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของระบบได้ที่นี่ คลิกที่ช่อง ชั่วโมง, นาที หรือ วินาที เพื่อเปลี่ยนค่าของมัน, หรืออาจใช้ทั้งปุ่มขึ้นและลงที่อยู่ทางด้านขวา หรือใส่ค่าใหม่เข้าไปโดยตรงAquí puede cambiar la hora del sistema. Pulse sobre los campos de hora, minutos o segundos para cambiar el valor, usando los botones arriba y abajo de la derecha o introduciendo un nuevo valor
ระบบปฏิบัติการSistemas & operativos
หน้าแสดง 1 พบ 682 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบใน 0.387 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน