แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • check mark   
    (noun   )
     
    A small x or other sign that appears in the check box if the option represented by the box is selected.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (30)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิดClosed Chevron Process
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐานBasic Chevron Process
กล่องกาเครื่องหมายcheck box
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติMath Autocorrect
การย้อมสีเครื่องหมายdye markers
เครื่องหมาย
เครื่องหมายการออกเสียง; diacritic
เครื่องหมายขีดtick mark; tick
เครื่องหมายครอบตัดcrop mark
เครื่องหมายจราจรtraffic sign; road sign
เครื่องหมายทับforward slash; slash
เครื่องหมายทางชีวเคมีbiochemical markers
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)biological markers (molecular)
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)biological markers (organisms)
เครื่องหมายทางพันธุกรรมgenetic markers
เครื่องหมายทางโมเลกุลmolecular markers
เครื่องหมายเท่ากับequal sign
เครื่องหมายบริการservice mark
เครื่องหมายบวกplus sign
เครื่องหมายบั้งสองชั้นoverflow chevron
เครื่องหมายผู้เขียนAuthor Marks
เครื่องหมายไม้บรรทัดruler mark
เครื่องหมายลบรายการtombstone
เครื่องหมายวรรคspacing character
เครื่องหมายวรรคตอนpunctuation; punctuation mark
เครื่องหมายเศษส่วนfraction bar
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูดquoted identifier
รายการเครื่องหมายบั้งChevron List
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งVertical Chevron List
เศษส่วนแบบไม่มีเครื่องหมายno-bar fraction

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายถูก", หน่วยความจำการแปล

add example
ลบเครื่องหมายอัญประกาศ& Remove Quote Characters
เครื่องหมายวรรคตอน, เปิดPunctuation, Open
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณต้องทําการเปรียบเทียบค่าเศษส่วน ‧ ค่าที่ให้มาโดยการเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบ ที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบได้โดย แค่คลิกที่ปุ่มที่แสดงเครื่องหมายIn this exercise you have to compare ‧ given fractions by choosing the correct comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking on the button showing the sign
เครื่องหมายกํากับเสียงแบบรวมสําหรับสัญลักษณ์KCharselect unicode block nameCombining Diacritical Marks for Symbols
แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาคPrints the value for 'key ' of the given file(s). 'key ' may also be a comma-separated list of keys
เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายคําพูดเปิดPunctuation, Initial Quote
แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วยReplace international prefix '+ ' with
เครื่องหมายแยกเลขหลักหน่วย& Decimal symbol
เครื่องหมายคํานวณ& Operation sign
นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นThis field contains the address of your computer and the display number, separated by a colon. The address is just a hint-you can use any address that can reach your computer. Desktop Sharing tries to guess your address from your network configuration, but does not always succeed in doing so. If your computer is behind a firewall it may have a different address or be unreachable for other computers
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้นHere you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole '
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) is an error. The character must be in quotes
ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้วThe requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
เครื่องหมายแยกเลขหลักพันThousands separator
เครื่องหมายวรรคตอน, ตัวเชื่อมPunctuation, Connector
ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบHere you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus
ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูดThe name of the widget style, for example " keramik " or " plastik ". Without quotes
สีสําหรับข้อความ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคThe color of the OSD text. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between ‧ and
เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายคําพูดปิดPunctuation, Final Quote
เครื่องหมาย, การรวมช่องไฟMark, Spacing Combining
โปรโตคอลสําหรับเรียกดู (BrowseProtocols) เลือกว่าจะใช้โปรโตคอลใดในการเรียกดู ซึ่งอาจจะเป็น โปรโตคอลต่อไปนี้ แล้วคั่นด้วยวรรค หรือเครื่องหมายจุลภาค: ทั้งหมด-ใช้โปรโตคอลที่สนับสนุนทั้งหมด cups-ใช้โปรโตคอลสําหรับเรียกดูของ CUPS slp-ใช้โปรโตคอล SLPv‧ ค่าปริยายคือ cups ข้อสังเกต: หากว่าคุณเลือกที่จะใช้ SLPv‧ ขอแนะนําเป็นอย่างสูงให้ คุณมี SLP Directory Agent (DA) อย่างน้อย ‧ ตัวในเครือข่ายของคุณ ไม่อย่างนั้น การปรับปรุงการเรียกดูจะใช้เวลาหลายวินาที ซึ่งทําให้ตัวจัดตารางการพิมพ์ จะไม่มีการตอบสนองต่อคําร้องของเครื่องลูก Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcBrowse protocols (BrowseProtocols) Which protocols to use for browsing. Can be any of the following separated by whitespace and/or commas: all-Use all supported protocols. cups-Use the CUPS browse protocol. slp-Use the SLPv‧ protocol. The default is cups. Note: If you choose to use SLPv‧, it is strongly recommended that you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your network. Otherwise, browse updates can take several seconds, during which the scheduler will not response to client requests
เครื่องหมายวรรคตอนเสริมKCharselect unicode block nameSupplemental Punctuation
ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณThe email address you entered is not valid because it ended unexpectedly, this probably means you have used an escaping type character like an \\ as the last character in your email address
เครื่องหมายค่าเป็นบวกPositive sign
เพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศAdd & Quote Characters
หน้าแสดง 1 พบ 75 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายถูกพบใน 0.32 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน