แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • check mark   
    (noun   )
     
    A small x or other sign that appears in the check box if the option represented by the box is selected.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (30)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิดClosed Chevron Process
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐานBasic Chevron Process
กล่องกาเครื่องหมายcheck box
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติMath Autocorrect
การย้อมสีเครื่องหมายdye markers
เครื่องหมาย
เครื่องหมายการออกเสียง; diacritic
เครื่องหมายขีดtick mark; tick
เครื่องหมายครอบตัดcrop mark
เครื่องหมายจราจรtraffic sign; road sign
เครื่องหมายทับforward slash; slash
เครื่องหมายทางชีวเคมีbiochemical markers
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)biological markers (molecular)
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)biological markers (organisms)
เครื่องหมายทางพันธุกรรมgenetic markers
เครื่องหมายทางโมเลกุลmolecular markers
เครื่องหมายเท่ากับequal sign
เครื่องหมายบริการservice mark
เครื่องหมายบวกplus sign
เครื่องหมายบั้งสองชั้นoverflow chevron
เครื่องหมายผู้เขียนAuthor Marks
เครื่องหมายไม้บรรทัดruler mark
เครื่องหมายลบรายการtombstone
เครื่องหมายวรรคspacing character
เครื่องหมายวรรคตอนpunctuation; punctuation mark
เครื่องหมายเศษส่วนfraction bar
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูดquoted identifier
รายการเครื่องหมายบั้งChevron List
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งVertical Chevron List
เศษส่วนแบบไม่มีเครื่องหมายno-bar fraction

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายถูก", หน่วยความจำการแปล

add example
แสดงเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัว แทนแต่ละตัวอักษรShow one star for each letter
คุณสามารถใช้ไวล์การ์ด และเครื่องหมาย "; " เพื่อแยกการค้นหาชื่อหลาย ๆ แบบได้You can use wildcard matching and "; " for separating multiple names
เครื่องหมายวรรคตอน, ปิดPunctuation, Close
เครื่องหมายกํากับเสียงแบบรวมสําหรับสัญลักษณ์KCharselect unicode block nameCombining Diacritical Marks for Symbols
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
เครื่องหมาย, การรวมช่องไฟMark, Spacing Combining
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) is an error. The character must be in quotes
เปลี่ยนสีของเครื่องหมายคํานวณChange the color of the operation signs
สีสําหรับข้อความ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคThe color of the OSD text. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between ‧ and
นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นThis field contains the address of your computer and the display number, separated by a colon. The address is just a hint-you can use any address that can reach your computer. Desktop Sharing tries to guess your address from your network configuration, but does not always succeed in doing so. If your computer is behind a firewall it may have a different address or be unreachable for other computers
เครื่องหมายคํานวณ& Operation sign
ส่งออกเป็นแฟ้มข้อความ โดยใช้เครื่องหมาย ': ' เป็นตัวแบ่ง เหมาะกับใช้สําหรับโปรแกรมกระดาษคํานวณเช่น กระดาษคํานวณ KExport to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
เครื่องหมายค่าเป็นลบ& Negative sign
เครื่องหมายแยกหลักพันThousands separator
เครื่องหมายวรรคตอน, เปิดPunctuation, Open
ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้This function calculates the arc tangent of the two variables x and y. It is similar to calculating the arc tangent of y/x, except that the signs of both arguments are used to determine the quadrant of the result
ชื่ออินสแตนซ์จะต้องไม่มีช่องว่างหรือเครื่องหมายInstance name must not contain any spaces or slashes
เครื่องหมายค่าเป็นบวกPositive sign
เครื่องหมายวรรคตอน, ขีดกลางPunctuation, Dash
เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายคําพูดปิดPunctuation, Final Quote
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณต้องทําการเปรียบเทียบค่าเศษส่วน ‧ ค่าที่ให้มาโดยการเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบ ที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบได้โดย แค่คลิกที่ปุ่มที่แสดงเครื่องหมายIn this exercise you have to compare ‧ given fractions by choosing the correct comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking on the button showing the sign
ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันมีส่วนที่เครื่องหมายจุลภาค (,) ที่ไม่ต้องการอยู่ด้วยThe email address you have entered is not valid because it contains an unexpected comma
ตัวเลือกนี้จะทําการเปิดใช้งานความสามารถเพิ่มความสะดวกบางอย่าง สําหรับบันทึกแฟ้มด้วยนามสกุล: นามสกุลใดก็ตามที่ระบุใน พื้นที่ข้อความ % ‧ จะถูกอัปเดตหากว่าคุณเปลี่ยนแปลงชนิดของแฟ้มที่จะบันทึก หากไม่มีนามสกุลระบุเอาไว้ในพื้นที่ข้อความ % ‧ เมื่อคุณทําการคลิกที่ บันทึก, % ‧ จะถูกเติมเข้าไปที่ท้ายชื่อแฟ้ม (ถ้าหากว่าไม่มีชื่อแฟ้มอยู่ก่อน) ซึ่งนามสกุล ของแฟ้มนี้จะอยุ่บนฐานของชนิดแฟ้มที่คุณเลือกที่จะบันทึก ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการให้ KDE เติมนามสกุลให้ชื่อแฟ้ม คุณอาจจะทําการปิดความสามารถนี้ หรือคุณอาจจะกันความสามารถนี้โดยการเติมเครื่องหมาย มหัพภาค (.) ที่ท้ายชื่อแฟ้มก็ได้ (เครื่องหมายมหัพภาคจะถูกเอาออกเองโดยอัตโนมัติ) หากไม่แน่ใจ ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้เอาไว้ เพราะว่ามันจะทําให้แฟ้มของคุณสามารถที่จะจัดการได้ง่ายThis option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
ครึ่งเครื่องหมายแบบรวมKCharselect unicode block nameCombining Half Marks
เครื่องหมายกําหนดเสียงแบบรวมKCharselect unicode block nameCombining Diacritical Marks
หน้าแสดง 1 พบ 75 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายถูกพบใน 0.311 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน