แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • check mark   
    (noun   )
     
    A small x or other sign that appears in the check box if the option represented by the box is selected.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (30)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิดClosed Chevron Process
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐานBasic Chevron Process
กล่องกาเครื่องหมายcheck box
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติMath Autocorrect
การย้อมสีเครื่องหมายdye markers
เครื่องหมาย
เครื่องหมายการออกเสียง; diacritic
เครื่องหมายขีดtick mark; tick
เครื่องหมายครอบตัดcrop mark
เครื่องหมายจราจรtraffic sign; road sign
เครื่องหมายทับforward slash; slash
เครื่องหมายทางชีวเคมีbiochemical markers
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)biological markers (molecular)
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)biological markers (organisms)
เครื่องหมายทางพันธุกรรมgenetic markers
เครื่องหมายทางโมเลกุลmolecular markers
เครื่องหมายเท่ากับequal sign
เครื่องหมายบริการservice mark
เครื่องหมายบวกplus sign
เครื่องหมายบั้งสองชั้นoverflow chevron
เครื่องหมายผู้เขียนAuthor Marks
เครื่องหมายไม้บรรทัดruler mark
เครื่องหมายลบรายการtombstone
เครื่องหมายวรรคspacing character
เครื่องหมายวรรคตอนpunctuation; punctuation mark
เครื่องหมายเศษส่วนfraction bar
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูดquoted identifier
รายการเครื่องหมายบั้งChevron List
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งVertical Chevron List
เศษส่วนแบบไม่มีเครื่องหมายno-bar fraction

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายถูก", หน่วยความจำการแปล

add example
เครื่องหมายกําหนดเสียงแบบรวมKCharselect unicode block nameCombining Diacritical Marks
เปลี่ยนการเว้นวรรคเป็นเครื่องหมาย underscore (_Convert spaces to underscores
เครื่องหมายวรรคตอน, ตัวเชื่อมPunctuation, Connector
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) is an error. The character must be in quotes
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้วThe requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
เติมหน้าหรือกลุ่มของหน้า โดยแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter pages or group of pages to print separated by commas
เครื่องหมายแยกหลักพันThousands separator
ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้This function calculates the arc tangent of the two variables x and y. It is similar to calculating the arc tangent of y/x, except that the signs of both arguments are used to determine the quadrant of the result
ตําแหน่งที่อยู่ เป็นตําแหน่งที่อยู่ของเดมอน CUPS ที่รอรับการเชื่อมต่ออยู่ อาจจะปล่อยให้มันว่าง หรือใช้เครื่องหมายดอกจันทน์ (*) เพื่อระบุค่าทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcAddress The address that the CUPS daemon is listening at. Leave it empty or use an asterisk (*) to specify a port value on the entire subnetwork
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณต้องทําการเปรียบเทียบค่าเศษส่วน ‧ ค่าที่ให้มาโดยการเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบ ที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบได้โดย แค่คลิกที่ปุ่มที่แสดงเครื่องหมายIn this exercise you have to compare ‧ given fractions by choosing the correct comparison sign. You can change the comparison sign by just clicking on the button showing the sign
เครื่องหมายวรรคตอน, เครื่องหมายคําพูดเปิดPunctuation, Initial Quote
เครื่องหมายค่าเป็นบวกPositive sign
ที่อยู่อีเมลที่คุณกรอกจะยังใช้ไม่ได้ เนื่องจากมันลงท้ายแบบไม่เป็นตามความคาดหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจาก คุณได้ใช้เครื่องหมายพิเศษ เช่น \\ เป็นอักขระสุดท้ายในอีเมลของคุณThe email address you entered is not valid because it ended unexpectedly, this probably means you have used an escaping type character like an \\ as the last character in your email address
ไม่สามารถใช้ชื่อ " % ‧ " ได้ลองใช้ชื่ออื่นๆ ที่มีตัวอักษรน้อยกว่านี้ หรือที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ดูThe name " %‧ " can not be used. Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks
ส่งออกเป็นแฟ้มข้อความ โดยใช้เครื่องหมาย ': ' เป็นตัวแบ่ง เหมาะกับใช้สําหรับโปรแกรมกระดาษคํานวณเช่น กระดาษคํานวณ KExport to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
ชื่ออินสแตนซ์จะต้องไม่มีช่องว่างหรือเครื่องหมายInstance name must not contain any spaces or slashes
เครื่องหมายค่าเป็นลบ& Negative sign
ชื่อแท็กจะต้องไม่มีช่องว่าง, แท็บ หรือเครื่องหมายคําพูด: %The tag name must not contain any spaces, tabs or quotes: %
สีสําหรับข้อความ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคThe color of the OSD text. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between ‧ and
ลบเครื่องหมายอัญประกาศ& Remove Quote Characters
หากเปิดความสามารถนี้ไว้ เมื่อมี \\ N เกิดขึ้นโดยที่ N คือเลขจํานวนเต็ม จะถูกแทนที่ด้วยการครอบ (" ข้อความในวงเล็บ ") จากรูปแบบที่ตั้งเอาไว้ ในการรวม (ตัวอักษร \\ N เข้าไปในรายการสําหรับแทนที่ของคุณ ให้ใส่เครื่องหมายแบ็คแสลชเพิ่มพิเศษเข้าไปด้านหน้ามัน เช่น \\\\ NIf enabled, any occurrence of \\N, where N is an integer number, will be replaced with the corresponding capture (" parenthesized substring ") from the pattern. To include (a literal \\N in your replacement, put an extra backslash in front of it, like \\\\N
คลิดที่ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบClick on this button to change the comparison sign
แสดงเครื่องหมายขยาย/ยุบส่วนที่อ้างถึงShow expand/collapse quote marks
ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบHere you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus
หน้าแสดง 1 พบ 75 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายถูกพบใน 0.368 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน