แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • check mark   
    (noun   )
     
    A small x or other sign that appears in the check box if the option represented by the box is selected.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (30)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิดClosed Chevron Process
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐานBasic Chevron Process
กล่องกาเครื่องหมายcheck box
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติMath Autocorrect
การย้อมสีเครื่องหมายdye markers
เครื่องหมาย
เครื่องหมายการออกเสียง; diacritic
เครื่องหมายขีดtick mark; tick
เครื่องหมายครอบตัดcrop mark
เครื่องหมายจราจรtraffic sign; road sign
เครื่องหมายทับforward slash; slash
เครื่องหมายทางชีวเคมีbiochemical markers
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)biological markers (molecular)
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)biological markers (organisms)
เครื่องหมายทางพันธุกรรมgenetic markers
เครื่องหมายทางโมเลกุลmolecular markers
เครื่องหมายเท่ากับequal sign
เครื่องหมายบริการservice mark
เครื่องหมายบวกplus sign
เครื่องหมายบั้งสองชั้นoverflow chevron
เครื่องหมายผู้เขียนAuthor Marks
เครื่องหมายไม้บรรทัดruler mark
เครื่องหมายลบรายการtombstone
เครื่องหมายวรรคspacing character
เครื่องหมายวรรคตอนpunctuation; punctuation mark
เครื่องหมายเศษส่วนfraction bar
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูดquoted identifier
รายการเครื่องหมายบั้งChevron List
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้งVertical Chevron List
เศษส่วนแบบไม่มีเครื่องหมายno-bar fraction

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายถูก", หน่วยความจำการแปล

add example
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้นHere you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole '
แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาคPrints the value for 'key ' of the given file(s). 'key ' may also be a comma-separated list of keys
แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วยReplace international prefix '+ ' with
นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
เครื่องหมายคํานวณ& Operation sign
เครื่องหมายแยกเลขหลักพันThousands separator
รายการชนิดแฟ้ม mime แยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งใช้ในการจํากัดการใช้กับแฟ้มที่เข้าคู่กับชนิดแฟ้ม mime เท่านั้น ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวาเพื่อขอรายการชนิดแฟ้มที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการเลือก และเมื่อเลือกใช้ จะมีการเติมมาสก์ชื่อแฟ้มให้อัตโนมัติA list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as well
ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้This function calculates the arc tangent of the two variables x and y. It is similar to calculating the arc tangent of y/x, except that the signs of both arguments are used to determine the quadrant of the result
เครื่องหมายแยกเลขหลักหน่วย& Decimal symbol
นี่คือตัวกรองที่จะนําไปใช้กับรายการแฟ้ม ชื่อแฟ้มที่ไม่เข้ากับตัวกรองจะไม่แสดงขึ้นมา คุณอาจจะเลือกจากหนึ่งในตัวกรองที่ได้ตั้งมาแล้วในรายการเมนูเลื่อนลง หรือคุณอาจจะป้อนตัวกรองที่คุณตั้งเองเข้าไปยังพื้นที่ข้อความโดยตรงก็ได้,/p > อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแทนอักษรเช่น * และ? ได้This is the filter to apply to the file list. File names that do not match the filter will not be shown. You may select from one of the preset filters in the drop down menu, or you may enter a custom filter directly into the text area. Wildcards such as * and? are allowed
ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบHere you can specify text used to prefix negative numbers. This should not be empty, so you can distinguish positive and negative numbers. It is normally set to minus
สีพื้นหลังของ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคThe color of the OSD background. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between ‧ and
รายการนี้ควรจะแสดงชนิดของแฟ้มที่โปรแกรมของคุณสามารถเปิดได้ ซึ่งรายการนี้จะถูกจัดระเบียบด้วย ชนิด mime MIME หรือ Multipurpose Internet (e) Mail Extension (ส่วนขยายของเมล์อินเทอร์เน็ตอเนกประสงค์) คือโพรโทคอลมาตรฐานสําหรับระบุชนิดของแฟ้ม โดยอาศัยส่วนขยาย (นามสกุล) ของชื่อแฟ้ม และ ชนิด mime ที่คล้ายกัน ตัวอย่าง: ส่วนของ " bmp " ที่ตามหลังเครื่องหมายจุด ใน flower. bmp จะบ่งบอกว่า นี่คือรูปภาพชนิดหนึ่ง image/x-bmp ในการที่จะรู้ได้ว่า ควรจะใช้โปรแกรมไหนเปิดแฟ้มแต่ละชนิด ระบบควรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถในการรับมือส่วนขยายเหล่านี้ และชนิด mime ของโปรแกรมแต่ละตัว หากคุณต้องการเชื่อมโปรแกรมนี้เข้ากับชนิด mime ตั้งแต่ ‧ ขึ้นไปที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่าง หากว่ามีชนิดของแฟ้มตั้งแต่ ‧ ชนิดที่โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปิดได้ คุณอาจต้องการที่จะ เอาชนิดแฟ้มนั้นออกจากรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม เอาออก ด้านล่างThis list should show the types of file that your application can handle. This list is organized by mimetypes. MIME, Multipurpose Internet (e)Mail Extension, is a standard protocol for identifying the type of data based on filename extensions and correspondent mimetypes. Example: the " bmp " part that comes after the dot in flower. bmp indicates that it is a specific kind of image, image/x-bmp. To know which application should open each type of file, the system should be informed about the abilities of each application to handle these extensions and mimetypes. If you want to associate this application with one or more mimetypes that are not in this list, click on the button Add below. If there are one or more filetypes that this application cannot handle, you may want to remove them from the list clicking on the button Remove below
หากเปิดความสามารถนี้ไว้ เมื่อมี \\ N เกิดขึ้นโดยที่ N คือเลขจํานวนเต็ม จะถูกแทนที่ด้วยการครอบ (" ข้อความในวงเล็บ ") จากรูปแบบที่ตั้งเอาไว้ ในการรวม (ตัวอักษร \\ N เข้าไปในรายการสําหรับแทนที่ของคุณ ให้ใส่เครื่องหมายแบ็คแสลชเพิ่มพิเศษเข้าไปด้านหน้ามัน เช่น \\\\ NIf enabled, any occurrence of \\N, where N is an integer number, will be replaced with the corresponding capture (" parenthesized substring ") from the pattern. To include (a literal \\N in your replacement, put an extra backslash in front of it, like \\\\N
ป้อนเนื้อความของแท็ก HTML (เครื่องหมาย <, > และแท็กปิดจะถูกใส่ให้อัตโนมัติEnter HTML tag contents (the, and closing tag will be supplied
คุณสามารถใช้ไวล์การ์ด และเครื่องหมาย "; " เพื่อแยกการค้นหาชื่อหลาย ๆ แบบได้You can use wildcard matching and "; " for separating multiple names
คลิดที่ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบClick on this button to change the comparison sign
ลบเครื่องหมายอัญประกาศ& Remove Quote Characters
เครื่องหมายวรรคตอน, ตัวเชื่อมPunctuation, Connector
เครื่องหมาย '. ' เดี่ยวๆ ไม่ใช่ตัวเลข ที่ % ‧: %A single '. ' is not a number at %‧: %
เครื่องหมาย, ไม่มีช่องไฟMark, Non-Spacing
ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้วThe requested filenames %‧ do not appear to be valid; make sure every filename is enclosed in double quotes
เครื่องหมายวรรคตอนเสริมKCharselect unicode block nameSupplemental Punctuation
Regular expression ที่ใช้ในชื่อแฟ้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การใช้ ส่วนที่เลือกเป็น " " และให้แทนที่ด้วย " _ " จะเป็นการแทนที่เคาะวรรคทั้งหมดด้วยเครื่องหมายสัญประกาศRegular expression used on all file names. For example using selection " " and replace with " _ " would replace all the spaces with underlines
หน้าแสดง 1 พบ 75 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายถูกพบใน 0.222 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน