แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Veeraphol Sahaprom   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (7)

จุลประติมากรรมfigurine
ประติมากรsculptor
เยาวภา บุรพลชัยYaowapa Boorapolchai
ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเตSri Jayawardenepura Kotte
ศรีลังกา ประจะธันธริกา สมชวดี ชนรชยDemocratic Socialist Republic of Sri Lanka
สุรพล สมบัติเจริญSuraphol Sombatcharoen
อุทยานแห่งชาติวีรชัยVirachey National Park

ตัวอย่างประโยคด้วย "วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น", หน่วยความจำการแปล

add example
โปรโตคอลสําหรับเรียกดู (BrowseProtocols) เลือกว่าจะใช้โปรโตคอลใดในการเรียกดู ซึ่งอาจจะเป็น โปรโตคอลต่อไปนี้ แล้วคั่นด้วยวรรค หรือเครื่องหมายจุลภาค: ทั้งหมด-ใช้โปรโตคอลที่สนับสนุนทั้งหมด cups-ใช้โปรโตคอลสําหรับเรียกดูของ CUPS slp-ใช้โปรโตคอล SLPv‧ ค่าปริยายคือ cups ข้อสังเกต: หากว่าคุณเลือกที่จะใช้ SLPv‧ ขอแนะนําเป็นอย่างสูงให้ คุณมี SLP Directory Agent (DA) อย่างน้อย ‧ ตัวในเครือข่ายของคุณ ไม่อย่างนั้น การปรับปรุงการเรียกดูจะใช้เวลาหลายวินาที ซึ่งทําให้ตัวจัดตารางการพิมพ์ จะไม่มีการตอบสนองต่อคําร้องของเครื่องลูก Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcBrowse protocols (BrowseProtocols) Which protocols to use for browsing. Can be any of the following separated by whitespace and/or commas: all-Use all supported protocols. cups-Use the CUPS browse protocol. slp-Use the SLPv‧ protocol. The default is cups. Note: If you choose to use SLPv‧, it is strongly recommended that you have at least one SLP Directory Agent (DA) on your network. Otherwise, browse updates can take several seconds, during which the scheduler will not response to client requests
คุณสามารถเลือกจัดลําดับการทํางาน เพื่อใช้กับแอพพลิเคชันได้ที่นี่ การจัดลําดับการทํางานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ในการ พิจารณาว่า โปรเซสใดควรทํางานก่อน และโปรเซสใดควรจะคอย มีการจัดลําดับการทํางานที่ใช้ได้อยู่สองตัว: ปกติ: เป็นการจัดลําดับการทํางานแบบมาตรฐาน โดยจะทําการหารค่าเวลาทั้งหมด ต่อหนึ่งรอบโปรเซส เรียลไทม์: การจัดลําดับแบบนี้ จะทําให้ไม่สามารถขัดจังหวะการทํางานของแอพพลิเคชันที่ทํางานได้ จนกว่าจะจบโปรเซส ซึ่งอันตรายมากในกรณีที่โปรเซสไม่คืนวงรอบการทํางาน หรือจบการทํางานโปรเซสไม่ได้ โดยอาจจะทําให้ระบบค้างได้ คุณจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อเลือกการจัดลําดับแบบนี้Select whether realtime scheduling should be enabled for the application. The scheduler governs which process will run and which will have to wait. Two schedulers are available: Normal: This is the standard, timesharing scheduler. It will divide fairly the available processing time between all processes. Realtime: This scheduler will run your application uninterrupted until it gives up the processor. This can be dangerous. An application that does not give up the processor might hang the system. You need root 's password to use the scheduler
ในการจะลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล จะต้องมีการเลือกโปรไฟล์การสํารองข้อมูลที่จะลบ จากรายการต้นไม้ก่อนIn order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree first
KDE สามารถสื่อสารระหว่างโพโทคอลและภายในโพโทคอล สิ่งที่ร้องขอมานี้ ได้กําหนดโพรโทคอลที่จะใช้ด้วย แต่ว่า โพโทคอลนี้ ไม่มีความสามารถในการกระทํานั้น ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์จริง และดูเหมือนว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมKDE is able to communicate through a protocol within a protocol. This request specified a protocol be used as such, however this protocol is not capable of such an action. This is a rare event, and is likely to indicate a programming error
p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
การกระทําที่ร้องขอมานั้น ยังไม่มีการรองรับจากโปรแกรม KDE ซึ่งเป็นตัวจัดการโพโทคอล %The requested action is not supported by the KDE program which is implementing the %‧ protocol
ไม่พบโปรโตคอลProtocol Not Found
โปรไฟล์การสํารองข้อมูล %Backup Profile %
ไม่พบโปรโตคอล audiocd:/โปรดติดตั้ง audiocd ioslaveCould not find audiocd:/protocol. Please install the audiocd ioslave
ข้อผิดพลาดขณะสร้างฐานข้อมูล: โปรเซสลูกจบการทํางานอย่างผิดปกติError while creating driver database: abnormal child-process termination
ชื่อช่องทาง (โปรโตคอลProtocol name
โปรโตคอลและตัวเข้ารหัสดั้งเดิมของ VNCoriginal VNC encoders and protocol design
ลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล ' % ‧ ' จริงหรือไม่?Really delete backup profile '%‧ '?
ไม่สามารถเริ่มโปรเซส OCR ได้, เป็นไปได้ว่ามันกําลังทํางานอยู่แล้วCould not start OCR-Process. Probably there is already one running
ร้องขอโปรเซสProcess Query
โปรตุเกส (ptPortuguese (pt
ปฏิบัติการถูกยกเลิก (โปรเซสถูกฆ่าOperation aborted (process killed
ภาษาโปรตุเกสNamePortuguese
โปรไฟล์มาตรฐานNameStandard profile
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลยNetwork TCP printer Use this for a network-enabled printer using TCP (usually on port ‧) as communication protocol. Most network printers can use this mode
ภาษาโปรตุเกสบราซิลNameBrazil portuguese
ภาษาโปรตุเกสบราซิลNameBrazilian Portuguese
ข้อผิดพลาดภายใน: ไม่สามารถเริ่มโปรเซส escputil ได้Internal error: unable to start escputil process
ไม่สามารถเขียนแฟ้มโดยการใช้โปรโตคอลนี้can not write file using that protocol
ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับโปรโตคอล %Some information about protocol '%‧:/'
หน้าแสดง 1 พบ 591 ประโยควลีที่ตรงกัน วีระพล นครหลวงโปรโมชั่นพบใน 7.51 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน