แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลไกจัดการแปลงข้อความเป็นคําพูดtext-to-speech engine
กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์set-top box
กลุ่มของหน่วยนับunit group
การเก็บรักษาในแปลงfarm storage
การเก็บหินออกจากแปลงstone clearing
การชลประทานที่ใช้น้ําสูญเสียท้ายแปลงrunoff irrigation
การตรวจนับเงินtender declaration
การเตรียมแปลงเพาะเมล็ดseedbed preparation
การทดลองในแปลงfield trials; field experiments; field experimentation
การทดสอบในแปลงfield experimentation
การนับcounting; ; reckoning
การนับจํานวนโคโลนีcolony counting
การนับจํานวนเซลล์cell counting
การนับจํานวนแบคทีเรียbacterial counting
การนับจํานวนผู้ชมโฆษณาad-centric measurement
การนับเชื้อจุลินทรีย์microorganism counting
การนับเซลล์ร่างกายsomatic cell count
การนับถอยหลังcountdown
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยland fragmentation
การแปลงข้อมูลtransformation
การแปลงค่าthunking
การแปลงชนิดunboxing
การแปลงทางเรขาคณิตtransformation
การแปลงเนื้อหาข้อความcontent conversion
การแปลงเป็นรูปร่างConvert to Shape
การแปลงพิกัดโลกworld transformation
การแปลงย้อนกลับเป็นวิดีโอinverse telecine
การแปลงยีนหรือแปลงพันธุ์transgenics; transgenic organisms
การแปลงสีcolor-space conversion
การแปลงให้เป็นแรสเตอร์rasterization
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การล้มไม้แบบหมดแปลงclear felling; clearcutting
การหว่านทั่วแปลงscattering; broadcasting
การหว่านเมล็ดทั่วแปลงbroadcast sowing
การให้น้ําแบบท่วมเป็นแปลงbasin irrigation
ขนาดแปลงfield size
ขนาดแปลงย่อยparcel size; plot size
ชะมดแปลงลายแถบBanded Linsang
ชุดตัวนับcounter set
ต้นทุนหน่วยท้ายสุดmarginal costs
ตัวแทนที่มีการแปลงฟังก์ชันcurried delegate
ตัวนับcounter
ตัวนับประสิทธิภาพperformance counter
ตัวนับประสิทธิภาพบนชิพon-chip performance counter
ตัวแปลงconverter
ตัวแปลงรหัสรูปimage codec
ตัวแปลงสัญญาณcodec
ตัวแปลงสัญญาณเสียงaudio codec
ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลA-D converter; analog-to-digital converter
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media AudioWindows Media Audio codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media ScreenWindows Media Screen codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media VideoWindows Media Video codec
นักแปลงเสียงของตนเองventriloquist
นับtell; to count; evaluate; ; consider; compute; esteem; count; believe; calculate; reckon; assess; tally; regard; respect
ผีนับจานBanchō Sarayashiki
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชแปลงพันธุกรรมtransgenic plants
ราคาต่อหน่วยunit price
ส่วนโปรแกรมแปลงค่าthunk
สัตว์แปลงพันธุกรรมtransgenic animals
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรมtransgenic organisms
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์โดยพันธุวิศวกรรมgenetically engineered organisms
หน่วยการเปลี่ยนแปลงchange unit
หน่วยของปริมาณการใช้วัสดุconsumption unit
หน่วยของสารมลพิษpollutant load
หน่วยความจําการแสดงผลvideo memory
หน่วยความจําแบบอ่านอย่างเดียวread-only memory
หน่วยความจําส่วนเพิ่มextended memory
หน่วยงานขนาดกลางmedium organization
หน่วยงานขนาดเล็กsmall organization
หน่วยงานขนาดใหญ่large organization
หน่วยธุรกิจหลักparent business unit
หน่วยประมวลผลกลางmicroprocessors
หนุ่มหล่อเฟี้ยว แปลงโฉมสาวThe Wallflower
Add-in การแปลงภาษาจีนChinese Conversion add-in

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
Name=ตัวแปลภาษา-KCommentTranslator
หากกาเลือกกล่องนี้ไว้ แฟ้มจะถูก ลบทิ้งอย่างถาวร แทนที่จะถูกย้ายไปไว้ในถังขยะเฉยๆ โปรดใช้ตัวเลือกนี้ด้วยความระมัดระวัง: ระบบแฟ้มส่วนมากจะไม่สามารถ กู้แฟ้มที่ถูกลบได้ดีนักIf this box is checked, files will be permanently removed instead of being placed in the Trash Bin. Use this option with caution: Most filesystems are unable to reliably undelete deleted files
แทรกตัวหยุดInsert Break
ตัวถอดรหัส/เข้ารหัสวิดีโอVideo Codec
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่ออนุญาตให้เฉพาะเจ้าของโฟลเดอร์เท่านั้นที่สามารถทําการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในได้ ส่วนผู้ใช้อื่นจะทําได้เพียงเพิ่มแฟ้มใหม่ โดยจะต้องมีสิทธิ์ ' แก้ไขเนื้อหา ' ด้วยEnable this option to allow only the folder 's owner to delete or rename the contained files and folders. Other users can only add new files, which requires the 'Modify Content ' permission
ตัวกรองคําค้นหาบนอินเทอร์เน็ตNameInternetKeywordsFilter
หยุดการติดตามลงปูมบันทึกตัวปัจจุบันชั่วคราว ใช้การกระทํานี้ เมื่อระบบมีการเขียนแฟ้มปูมบันทึกหลายบรรทัดมากเกินไป ซึ่งทําให้ปูมบันทึกระบบ K ต้องทําการโหลดข้อมูลถี่เกินไปPauses the watching of the current log. This action is particularly useful when the system is writing too many lines to log files, causing KSystemLog to reload too frequently
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการแสดงแถบหัวเรื่อง ซึ่งควรใช้สําหรับ การแสดงผลแบบแอพเพล็ต ซึ่งแถบนี้ จะเห็นได้เมื่อช่องการแสดงผลใหญ่พอCheck this to active the display title bar. This is probably only useful for applet displays. The bar is only visible if the display is large enough
เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยหมายเลขของผู้ใช้อื่น ซึ่งทุกโปรเซสจะมีหมายเลขของผู้ใช้กํากับไว้ โดยหมายเลขนี้จะถูกนําไปใช้ในการพิจารณาถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ และต้องการรหัสผ่านของผู้ใช้นี้ สําหรับตัวเลือกนี้Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการจัดเก็บค่าวันที่และเวลาของภาพไปยังส่วนป้ายกํากับูล EXIF, XMP และป้ายกํากับข้อมูล IPTCTurn this option on to store the image date and time in the EXIF, XMP, and IPTC tags
ตัวแสดงเนื้อหาคลิปบอร์ดNameClipboard Viewer
เวลาในหน่วยมิลลิวินาทีที่จะแสดง OSD ค่า ‧ หมายถึงว่าจะไม่มีการซ่อนเลย ค่าโดยปริยายจะอยู่ที่ ‧ มิลลิวินาทีThe time in milliseconds to show the OSD. A value of ‧ means never hide. The default value is ‧ ms
ปริมาณของเนื้อที่ผลิตได้ในสัตว์แต่ละตัวQuantity of meat produced by individual animals
แป้นพิมพ์ลัดตัวดูภาพรวมBrowser Shortcuts
แก้ไขการแสดงตัวEdit Identity
หากกาตัวเลือกนี้ จะไม่มีการแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก และแฟ้มจะถูกทิ้งลงถังขยะทันทีเมื่อมีการสั่งลบIf checked, this dialog will no longer be shown, and files will be directly moved to the Trash Bin
ใช้คลาส " บางตัว "Use " any " classes
ข้อความแสดงตัวของเบราว์เซอร์ที่จะส่งไปยังไซต์ที่คุณไปเยี่ยมชม คุณสามารถทําการปรับแต่งแก้ไขได้โดยใช้ตัวเลือกที่เตรียมไว้ให้ด้านล่างjust a placeholder; do not translateThe browser identification text sent to the sites you visit. You can customize it using the options provided below
หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ KDE จะทําให้ขอบโค้งของตัวอักษรมีความเรียบเนียนIf this option is selected, KDE will smooth the edges of curves in fonts
ลําดับตัวประเมินผลสูงสุดMax. evaluator order
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ Konqueror จดจําข้อมูลต่าง ๆ ที่คุณเคยกรอกไว้ในแบบฟอร์มต่าง ๆ บนหน้าเว็บ และนําไปใช้กับแบบฟอร์มทุกแบบฟอร์มที่มีช่องกรอกข้อมูลเหมือนกันIf this box is checked, Konqueror will remember the data you enter in web forms and suggest it in similar fields for all forms
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการบังคับการครอบตัดภาพตามสัดส่วนที่ถูกต้องEnable this option to force exact aspect ratio crop
บันทึกภาพที่ถูกแปลงจากภาพ Raw จาก ' % ‧ ' เป็นSave Raw Image converted from '%‧ ' as
เปิดใช้ได้ตัวเดียวSingle Instance
โปรดป้อนข้อมูลการแสดงตัวเข้าใช้งานสําหรับ %Please enter authentication information for %
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 2.264 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน