แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลไกจัดการแปลงข้อความเป็นคําพูดtext-to-speech engine
กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์set-top box
กลุ่มของหน่วยนับunit group
การเก็บรักษาในแปลงfarm storage
การเก็บหินออกจากแปลงstone clearing
การชลประทานที่ใช้น้ําสูญเสียท้ายแปลงrunoff irrigation
การตรวจนับเงินtender declaration
การเตรียมแปลงเพาะเมล็ดseedbed preparation
การทดลองในแปลงfield trials; field experiments; field experimentation
การทดสอบในแปลงfield experimentation
การนับcounting; ; reckoning
การนับจํานวนโคโลนีcolony counting
การนับจํานวนเซลล์cell counting
การนับจํานวนแบคทีเรียbacterial counting
การนับจํานวนผู้ชมโฆษณาad-centric measurement
การนับเชื้อจุลินทรีย์microorganism counting
การนับเซลล์ร่างกายsomatic cell count
การนับถอยหลังcountdown
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยland fragmentation
การแปลงข้อมูลtransformation
การแปลงค่าthunking
การแปลงชนิดunboxing
การแปลงทางเรขาคณิตtransformation
การแปลงเนื้อหาข้อความcontent conversion
การแปลงเป็นรูปร่างConvert to Shape
การแปลงพิกัดโลกworld transformation
การแปลงย้อนกลับเป็นวิดีโอinverse telecine
การแปลงยีนหรือแปลงพันธุ์transgenics; transgenic organisms
การแปลงสีcolor-space conversion
การแปลงให้เป็นแรสเตอร์rasterization
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การล้มไม้แบบหมดแปลงclear felling; clearcutting
การหว่านทั่วแปลงscattering; broadcasting
การหว่านเมล็ดทั่วแปลงbroadcast sowing
การให้น้ําแบบท่วมเป็นแปลงbasin irrigation
ขนาดแปลงfield size
ขนาดแปลงย่อยparcel size; plot size
ชะมดแปลงลายแถบBanded Linsang
ชุดตัวนับcounter set
ต้นทุนหน่วยท้ายสุดmarginal costs
ตัวแทนที่มีการแปลงฟังก์ชันcurried delegate
ตัวนับcounter
ตัวนับประสิทธิภาพperformance counter
ตัวนับประสิทธิภาพบนชิพon-chip performance counter
ตัวแปลงconverter
ตัวแปลงรหัสรูปimage codec
ตัวแปลงสัญญาณcodec
ตัวแปลงสัญญาณเสียงaudio codec
ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลA-D converter; analog-to-digital converter
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media AudioWindows Media Audio codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media ScreenWindows Media Screen codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media VideoWindows Media Video codec
นักแปลงเสียงของตนเองventriloquist
นับtell; to count; evaluate; ; consider; compute; esteem; count; believe; calculate; reckon; assess; tally; regard; respect
ผีนับจานBanchō Sarayashiki
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชแปลงพันธุกรรมtransgenic plants
ราคาต่อหน่วยunit price
ส่วนโปรแกรมแปลงค่าthunk
สัตว์แปลงพันธุกรรมtransgenic animals
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรมtransgenic organisms
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์โดยพันธุวิศวกรรมgenetically engineered organisms
หน่วยการเปลี่ยนแปลงchange unit
หน่วยของปริมาณการใช้วัสดุconsumption unit
หน่วยของสารมลพิษpollutant load
หน่วยความจําการแสดงผลvideo memory
หน่วยความจําแบบอ่านอย่างเดียวread-only memory
หน่วยความจําส่วนเพิ่มextended memory
หน่วยงานขนาดกลางmedium organization
หน่วยงานขนาดเล็กsmall organization
หน่วยงานขนาดใหญ่large organization
หน่วยธุรกิจหลักparent business unit
หน่วยประมวลผลกลางmicroprocessors
หนุ่มหล่อเฟี้ยว แปลงโฉมสาวThe Wallflower
Add-in การแปลงภาษาจีนChinese Conversion add-in

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
ฟังก์ชัน TAN () จะคืนค่า tangent ของ x, โดยที่ x มีหน่วยเป็นเรเดียนThe TAN() function returns the tangent of x, where x is given in radians
การปิดหน้าต่างหลักเฉยๆ นั้น ตัวโปรแกรม Juk จะยังคงทํางานอยู่ที่ถาดระบบ ให้ใช้ ออก จากเมนู แฟ้ม เพื่อออกจากแอพพลิเคชันClosing the main window will keep JuK running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the application
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้นHere you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole '
มีโปรแกรม % ‧ ตัวอื่นทํางานอยู่ก่อนแล้ว คุณต้องการจะเปิดแยกเป็นโพรเซสอื่น หรือจะเปิดโดยใช้โพรเซสเดียวกันกับตัวที่ทํางานอยู่ก่อน? โปรดจํา มุมมองที่ซ้ํากันจะอ่านได้อย่างเดียวAnother instance of %‧ is already running. Do you really want to open another instance or continue work in the same instance? Please note that, unfortunately, duplicate views are read-only
ตัวผสมเสียงปัจจุบันCurrent mixer
หน่วยของพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรQuota units
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการลดรอยหยักกับภาพที่ถูกปรับหมุนภาพแล้ว เพื่อให้ภาพมีความนุ่มไม่แตก แต่อาจจะทําให้ภาพเบลอได้เล็กน้อยEnable this option to apply the anti-aliasing filter to the rotated image. In order to smooth the target image, it will be blurred a little
ตัวแก้ไขเมนูMenu Editor
ตัวกรองป้ายกํากับTag Filters
คลิ้กปุ่มนี้ เพื่อ ลบ ตัวกรองที่เลือกไว้ จากรายการด้านบน ซึ่งหากมันถูกลบแล้ว ก็จะไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้ แต่คุณก็สามารถจะออกจากกล่องโต้ตอบนี้ได้ โดย ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่ทําไว้Click this button to delete the currently-selected filter from the list above. There is no way to get the filter back once it is deleted, but you can always leave the dialog by clicking Cancel to discard the changes made
ตัวเข้ารหัสปริยาย: %Default encoder: %
ลําดับตัวประเมินสูงสุดMax. evaluator order
ตัวช่วยเหลือการปรับแต่งConfiguration Wizard
หน่วยความจํารวมทั้งหมดTotal Memory
ข้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานาน... นับตั้งแต่จําความได้I' ve been alone for as long as I can remember
จัดลําดับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องโดยแทรกด้วยคํานําหน้าเหล่านี้ (เงื่อนไขมีการพิจารณาตัวอักษรเล็ก/ใหญ่Recognize any sequence of the following prefixes (entries are case-insensitive regular expressions
หากเป็นไปได้ว่า แมวทั้งหมดรอด หรือแมวทั้งหมดไม่รอดก็ต้องเป็นได้เช่นกัน ที่แมวบางตัวรอด และแมวบางตัวไม่รอดSee, if either one was possible, then both had to be possible, too
ตัวประมวผลแบบ PA-RISCPA-RISC Processor
ตัวแปลงส่วนขยาย KHTMLCommentKHTML Extension Adaptor
หน่วยความจําที่เหลือFree Memory
กาเลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้มีการแสดงไฟ LED ของหน่วยวินาทีด้วยCheck this if you want to display second leds in order to see the seconds
ค่าที่ระบุถึงขนาดตัวอักษรที่ konqueror จะใช้กับการแสดงผลเว็บไซต์This is the relative font size Konqueror uses to display web sites
ให้คงไอคอนบนถาดระบบไว้ แม้ว่าจะไม่มีไคลเอนต์อยู่แล้ว ซึ่งตัวเลือกนี้จะไม่มีผล จนกว่าจะกําหนดแบบ startonshowKeep the tray icon even if the client exits. This option has no effect unless startonshow is specified
การเลือกตัวเลือกนี้ จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างทั้งสองบัฟเฟอร์Selecting this option synchronizes these two buffers
หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ชื่อและป้ายของภาพทั้งหมดจะถูกเพิ่มเป็นแฟ้มแนบIf you enable this option, all image captions and tags will be added as an attached file
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 0.707 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน