แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลไกจัดการแปลงข้อความเป็นคําพูดtext-to-speech engine
กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์set-top box
กลุ่มของหน่วยนับunit group
การเก็บรักษาในแปลงfarm storage
การเก็บหินออกจากแปลงstone clearing
การชลประทานที่ใช้น้ําสูญเสียท้ายแปลงrunoff irrigation
การตรวจนับเงินtender declaration
การเตรียมแปลงเพาะเมล็ดseedbed preparation
การทดลองในแปลงfield trials; field experiments; field experimentation
การทดสอบในแปลงfield experimentation
การนับcounting; ; reckoning
การนับจํานวนโคโลนีcolony counting
การนับจํานวนเซลล์cell counting
การนับจํานวนแบคทีเรียbacterial counting
การนับจํานวนผู้ชมโฆษณาad-centric measurement
การนับเชื้อจุลินทรีย์microorganism counting
การนับเซลล์ร่างกายsomatic cell count
การนับถอยหลังcountdown
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยland fragmentation
การแปลงข้อมูลtransformation
การแปลงค่าthunking
การแปลงชนิดunboxing
การแปลงทางเรขาคณิตtransformation
การแปลงเนื้อหาข้อความcontent conversion
การแปลงเป็นรูปร่างConvert to Shape
การแปลงพิกัดโลกworld transformation
การแปลงย้อนกลับเป็นวิดีโอinverse telecine
การแปลงยีนหรือแปลงพันธุ์transgenics; transgenic organisms
การแปลงสีcolor-space conversion
การแปลงให้เป็นแรสเตอร์rasterization
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การล้มไม้แบบหมดแปลงclear felling; clearcutting
การหว่านทั่วแปลงscattering; broadcasting
การหว่านเมล็ดทั่วแปลงbroadcast sowing
การให้น้ําแบบท่วมเป็นแปลงbasin irrigation
ขนาดแปลงfield size
ขนาดแปลงย่อยparcel size; plot size
ชะมดแปลงลายแถบBanded Linsang
ชุดตัวนับcounter set
ต้นทุนหน่วยท้ายสุดmarginal costs
ตัวแทนที่มีการแปลงฟังก์ชันcurried delegate
ตัวนับcounter
ตัวนับประสิทธิภาพperformance counter
ตัวนับประสิทธิภาพบนชิพon-chip performance counter
ตัวแปลงconverter
ตัวแปลงรหัสรูปimage codec
ตัวแปลงสัญญาณcodec
ตัวแปลงสัญญาณเสียงaudio codec
ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลA-D converter; analog-to-digital converter
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media AudioWindows Media Audio codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media ScreenWindows Media Screen codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media VideoWindows Media Video codec
นักแปลงเสียงของตนเองventriloquist
นับto count; tell; evaluate; ; consider; compute; esteem; count; believe; calculate; reckon; assess; tally; regard; respect
ผีนับจานBanchō Sarayashiki
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชแปลงพันธุกรรมtransgenic plants
ราคาต่อหน่วยunit price
ส่วนโปรแกรมแปลงค่าthunk
สัตว์แปลงพันธุกรรมtransgenic animals
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรมtransgenic organisms
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์โดยพันธุวิศวกรรมgenetically engineered organisms
หน่วยการเปลี่ยนแปลงchange unit
หน่วยของปริมาณการใช้วัสดุconsumption unit
หน่วยของสารมลพิษpollutant load
หน่วยความจําการแสดงผลvideo memory
หน่วยความจําแบบอ่านอย่างเดียวread-only memory
หน่วยความจําส่วนเพิ่มextended memory
หน่วยงานขนาดกลางmedium organization
หน่วยงานขนาดเล็กsmall organization
หน่วยงานขนาดใหญ่large organization
หน่วยธุรกิจหลักparent business unit
หน่วยประมวลผลกลางmicroprocessors
หนุ่มหล่อเฟี้ยว แปลงโฉมสาวThe Wallflower
Add-in การแปลงภาษาจีนChinese Conversion add-in

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
ตั้งค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์ (หน่วยเป็น ม. ม.) ที่ถูกใช้เมื่อภาพถูกถ่ายSet here the lens focal length in milimeters used by camera to take the picture
เครื่องมือจัดการข้อมูลจะสามารถใช้ได้เมื่อข้อความถูกเลือกเท่านั้น หรือเมื่อมีการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเหนือข้อความ หากยังไม่มีเครื่องมือจัดการข้อมูล ขณะที่มีการเลือกข้อความ คุณจะต้องทําการติดตั้งมันก่อน โดยเครื่องมือจัดการข้อมูลบางตัว เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจโปรแกรมชุดสํานักงาน KThis is a localized string for default time & date printing on kate document. % d means day in ‧ format. % m means month in ‧ format. % Y means year in ‧ format. % H means hours in ‧ format. % M means minutes in ‧ format. Please, if in your language time or date is written in a different order, change it hereData tools are only available when text is selected, or when the right mouse button is clicked over a word. If no data tools are offered even when text is selected, you need to install them. Some data tools are part of the KOffice package
แปลงเป็นรูปแบบแฟ้มที่สูญเสียรายละเอียดน้อยConvert to lossless file format
ตัวจัดการการดาวน์โหลดใหม่Redownload manager
ตัวจัดการหน้าต่างของ KDENameThe KDE Window Manager
ตําแหน่งสัมพัทธ์ของ OSD ตัวเลือกที่เป็นไปได้คือ ซ้าย, กลาง, ขวา และศูนย์กลางThe relative position of the OSD. Possible choices are Left, Middle, Right and Center
แสดงเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัว แทนแต่ละตัวอักษรShow one star for each letter
หากกาเลือกกล่องนี้ไว้ แฟ้มจะถูก ลบทิ้งอย่างถาวร แทนที่จะถูกย้ายไปไว้ในถังขยะเฉยๆ โปรดใช้ตัวเลือกนี้ด้วยความระมัดระวัง: ระบบแฟ้มส่วนมากจะไม่สามารถ กู้แฟ้มที่ถูกลบได้ดีนักIf this box is checked, files will be permanently removed instead of being placed in the Trash Bin. Use this option with caution: Most filesystems are unable to reliably undelete deleted files
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการแสดงค่าโหมดและโปรแกรมของกล้องขณะที่ใช้ถ่ายภาพSet this option to display the camera mode and program used to take the image
กด, ลากลง, ลากขึ้นครี่งหนึ่ง, ลากมาทางขวา, ลากลง, ปล่อย \ (การวาดตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ' h ') CommentPress, move down, move half up, move right, move down, release. \ (Drawing a lowercase 'h '
การแปลง XMLUIXMLUI conversion
ไวยากรณ์ผิดพลาด: ไม่รู้จักตัวเลือก ' % ‧ 'Syntax Error: Unknown option '%‧ '
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ทุกเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กําหนดไว้ในแฟ้ม/etc/resolv. conf จะถูกยกเลิกการใช้ชั่วคราว ขณะที่มีการเชื่อมต่อ ด้วยโมเด็มอยู่ หลังจากยุติการเชื่อมต่อแล้ว ก็จะเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิม โดยทั่วไป ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ใช้ตัวเลือกนี้ แต่ก็แล้วแต่กรณีWhen this option is selected, all DNS servers specified in/etc/resolv. conf are temporary disabled while the dialup connection is established. After the connection is closed, the servers will be re-enabled Typically, there is no reason to use this option, but it may become useful under some circumstances
เพิ่มขนาดตัวอักษรEnlarge Font
ปรับใช้ตัวกรองล่าสุด (" % ‧ "Apply last filter (" %‧ "
ไม่สามารถพบตัวติดตั้งที่เหมาะสมในการใช้ติดตั้งแพ็กเกจชนิด % ‧ นี้Could not find a suitable installer for package of type %
หน่วยความจําทั้งหมด ‧ MBMB Total RAM
ข้อความแสดงตัวซ้ํากันDuplicate Identification
คุณยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเชลล์หรือตัวจําลองเทอร์มินัลYou do not have enough karma to access a shell or terminal emulation
นี่เป็นตัวกรองที่จะใช้กับรายการแฟ้ม ชื่อแฟ้มที่ไม่เข้ากับกฏการกรอง จะไม่ถูกแสดง คุณอาจจะเลือกใช้จากรายการตัวกรองที่กําหนดไว้แล้วในเมนูปล่อยลง หรืออาจจะเติมตัวกรองใหม่ได้โดยตรงในช่องข้อความ คุณสามารถใช้ อักขระแทนอักษร เช่น * และ? ได้ด้วยThis is the filter to apply to the file list. File names that do not match the filter will not be shown. You may select from one of the preset filters in the drop down menu, or you may enter a custom filter directly into the text area. Wildcards such as * and? are allowed
ไม่ต้องปรับขนาดหรือหมุนจุดภาพสําหรับเซ็นเซอร์กล้อง Fuji แบบ Super CCD จะมีการแสดงภาพที่เหลื่อมกัน ‧ องศา, สําหรับกล้องที่ไม่มีจุดภาพแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส จะไม่มีการปรับขนาดภาพให้ตรงกับสัดส่วนภาพที่ถูกต้อง และสําหรับกรณีอื่น ตัวเลือกนี้จะช่วยรับประกันได้ว่า แต่ละจุดภาพที่ถูกส่งออกนั้นจะได้มาจากจุดภาพของข้อมูล RAW จริง ๆDo not stretch or rotate pixelsFor Fuji Super CCD cameras, show the image tilted ‧ degrees. For cameras with non-square pixels, do not stretch the image to its correct aspect ratio. In any case, this option guarantees that each output pixel corresponds to one RAW pixel
ต้องการตัวใดตัวหนึ่งจาก ติดตั้ง, ลบ หรือเรียกรายการNAME OF TRANSLATORSOne of install, remove or list is required
ตัวป้อนกระดาษ ‧ แผ่นSheet Paper Feeder
ค่าจุดดําใช้ค่าจุดดําในการถอดรหัสภาพจากข้อมูล RAW หากปิดการใช้ตัวเลือกนี้ จะมีการคํานวณค่าจุดดําให้อัตโนมัติBlack pointUse a specific black point value to decode RAW pictures. If you set this option to off, the Black Point value will be automatically computed
หน่วยองค์กรOrganizational Unit
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 7.692 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน