แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลไกจัดการแปลงข้อความเป็นคําพูดtext-to-speech engine
กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์set-top box
กลุ่มของหน่วยนับunit group
การเก็บรักษาในแปลงfarm storage
การเก็บหินออกจากแปลงstone clearing
การชลประทานที่ใช้น้ําสูญเสียท้ายแปลงrunoff irrigation
การตรวจนับเงินtender declaration
การเตรียมแปลงเพาะเมล็ดseedbed preparation
การทดลองในแปลงfield trials; field experiments; field experimentation
การทดสอบในแปลงfield experimentation
การนับcounting; ; reckoning
การนับจํานวนโคโลนีcolony counting
การนับจํานวนเซลล์cell counting
การนับจํานวนแบคทีเรียbacterial counting
การนับจํานวนผู้ชมโฆษณาad-centric measurement
การนับเชื้อจุลินทรีย์microorganism counting
การนับเซลล์ร่างกายsomatic cell count
การนับถอยหลังcountdown
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยland fragmentation
การแปลงข้อมูลtransformation
การแปลงค่าthunking
การแปลงชนิดunboxing
การแปลงทางเรขาคณิตtransformation
การแปลงเนื้อหาข้อความcontent conversion
การแปลงเป็นรูปร่างConvert to Shape
การแปลงพิกัดโลกworld transformation
การแปลงย้อนกลับเป็นวิดีโอinverse telecine
การแปลงยีนหรือแปลงพันธุ์transgenics; transgenic organisms
การแปลงสีcolor-space conversion
การแปลงให้เป็นแรสเตอร์rasterization
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การล้มไม้แบบหมดแปลงclear felling; clearcutting
การหว่านทั่วแปลงscattering; broadcasting
การหว่านเมล็ดทั่วแปลงbroadcast sowing
การให้น้ําแบบท่วมเป็นแปลงbasin irrigation
ขนาดแปลงfield size
ขนาดแปลงย่อยparcel size; plot size
ชะมดแปลงลายแถบBanded Linsang
ชุดตัวนับcounter set
ต้นทุนหน่วยท้ายสุดmarginal costs
ตัวแทนที่มีการแปลงฟังก์ชันcurried delegate
ตัวนับcounter
ตัวนับประสิทธิภาพperformance counter
ตัวนับประสิทธิภาพบนชิพon-chip performance counter
ตัวแปลงconverter
ตัวแปลงรหัสรูปimage codec
ตัวแปลงสัญญาณcodec
ตัวแปลงสัญญาณเสียงaudio codec
ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลA-D converter; analog-to-digital converter
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media AudioWindows Media Audio codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media ScreenWindows Media Screen codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media VideoWindows Media Video codec
นักแปลงเสียงของตนเองventriloquist
นับto count; tell; evaluate; ; consider; compute; esteem; count; believe; calculate; reckon; assess; tally; regard; respect
ผีนับจานBanchō Sarayashiki
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชแปลงพันธุกรรมtransgenic plants
ราคาต่อหน่วยunit price
ส่วนโปรแกรมแปลงค่าthunk
สัตว์แปลงพันธุกรรมtransgenic animals
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรมtransgenic organisms
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์โดยพันธุวิศวกรรมgenetically engineered organisms
หน่วยการเปลี่ยนแปลงchange unit
หน่วยของปริมาณการใช้วัสดุconsumption unit
หน่วยของสารมลพิษpollutant load
หน่วยความจําการแสดงผลvideo memory
หน่วยความจําแบบอ่านอย่างเดียวread-only memory
หน่วยความจําส่วนเพิ่มextended memory
หน่วยงานขนาดกลางmedium organization
หน่วยงานขนาดเล็กsmall organization
หน่วยงานขนาดใหญ่large organization
หน่วยธุรกิจหลักparent business unit
หน่วยประมวลผลกลางmicroprocessors
หนุ่มหล่อเฟี้ยว แปลงโฉมสาวThe Wallflower
Add-in การแปลงภาษาจีนChinese Conversion add-in

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
ใช้ตัวเลือกนี้หากต้องการกําหนดชื่อให้กับแผ่นดิสก์ แต่ในรูปแบบมินิกซ์ (Minix) จะไม่รองรับการตั้งชื่อให้แผ่น Volume label, maximal ‧ charactersCheck this if you want a volume label for your floppy. Please note that Minix does not support labels at all
แสดงแถบตัวเลื่อนทางแนวตั้งVertical Scrollbar
ข้อผิดพลาดถัดไปของ KIO-error โดยการนับคือ: %The next KIO-error occurred by counting: %
p, li { white-space: pre-wrap; } เลื่อนแฟ้มที่เลือกไว้ในรายการขึ้น ตัวเลือกนี้จะทําให้แฟ้มถูกอ่าน เป็นอันดับต้น ๆ ด้วยโปรแกรมปูมบันทึกระบบ Kp, li { white-space: pre-wrap; } Moves up the selected files in the list. This option allows the files to be read in first by KSystemLog
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
ป้อนจุดเมานท์สําหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์บางตัว (เช่น iRiver iFP) อาจจะไม่มีจุดเมานท์และอาจจะ ไม่ต้องป้อนค่าตรงนี้ก็ได้ ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่น (ไอพ็อด, อุปกรณ์ UMS/VFAT) ควรจะป้อนจุดเมานท์ที่นี่Enter the device 's mount point. Some devices (such as MTP devices) may not have a mount point and this can be ignored. All other devices (iPods, UMS/VFAT devices) should enter the mount point here
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการแสดงรายละเอียดการเชื่อมต่อที่เปิดอยู่ที่เครื่องของคุณCheck this option if you want to view the details for connections opened to your computer
เพิ่มที่อยู่ URL ไปยังตัวกรองAdd URL to Filter
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มเลขลําดับเริ่มต้นสําหรับใช้ด้านล่างนี้Set this option to add a sequence number starting with the index set below
เมื่อทุกแอพเพล็ตถูกทําลาย เซิร์ฟเวอร์แอพเพล็ตควรจะปิดการทํางาน อย่างไรก็ตาม jvm ที่ทํางานอยู่ อาจจะใช้เวลามาก หากคุณต้องการให้โพรเซสของจาวาทํางานในขณะที่คุณเรียกดูหน้าเว็บด้วย ให้ตั้งค่าเวลาการใช้ที่คุณต้องการ เพื่อให้โพรเซสของจาวาทํางานตลอดเวลาที่ใช้งาน konqueror อยู่ โดยไม่ต้องเลือกตัวเลือกปิดการทํางานเซิร์ฟเวอร์แอพเพล็ตWhen all the applets have been destroyed, the applet server should shut down. However, starting the jvm takes a lot of time. If you would like to keep the java process running while you are browsing, you can set the timeout value to whatever you like. To keep the java process running for the whole time that the konqueror process is, leave the Shutdown Applet Server checkbox unchecked
รายการนี้จะใช้ตรวจสอบกับจดหมายที่รอส่งจากบนลงล่างทุกฉบับ เพื่อหาชุดอักขระที่มีอักขระครบทุกตัวที่จดหมายต้องการThis list is checked for every outgoing message from the top to the bottom for a charset that contains all required characters
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ KsCD จะพยายามเล่นซีดีโดยใช้งานการเล่นกลับแบบ ดิจิทัลโดยตรง ซึ่งตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์ CD-ROM ไม่ได้ต่อเชื่อมกับ ส่วนส่งเสียงออกของการ์ดเสียงโดยตรงในคอมพิวเตอร์ โปรดสังเกตว่า การเล่นกลับแบบ ดิจิทัลจะช้ากว่าวิธีการเล่นแบบปกติWhen this option is selected KsCD will attempt to play the CD using direct digital playback. This option is useful if the CD-ROM is not connected directly to the sound output on the computer. Note that digital playback is slower than the normal method of playback
ใช้ตัวกรองหลายตัวUse Multiple Filters
ตัวเลือกการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่New Account Options
เกิดความล้มเหลวที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ในการแปลงหรือค้นหาชื่อnon-recoverable failure in name resolution
ดูหน่วยความจําNameMemScroller
หากเลือกตัวเลือกนี้ ตัวโปรแกรมเองจะไม่มีแถบเมนูที่หน้าต่างอีกต่อไป แต่จะมีแถบเมนูที่ด้านบนของจอ ซึ่งจะแสดงเมนูของโปรแกรมที่กําลังใช้งานอยู่ คุณอาจจะจําลักษณะแบบนี้ได้จาก Mac OSIf this option is selected, applications will not have their menu bar attached to their own window anymore. Instead, there is one menu bar at the top of the screen which shows the menus of the currently active application. You might recognize this behavior from Mac OS
มีตัวเน้นเสียงdictionary variantwith accents
ตัวเรียกโปรแกรมยุคถัดไปNext generation application launcher
แสดงหน่วยวินาทีShow & seconds
ตัวเลือก PDFPDF Options
Description=หนอนตัวจิ๋วNameA KIO slave for Jabber Service Discovery
เลือกกากล่องนี้หากว่าคุณต้องการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีก และคุณต้องการให้ตัวกรอง ทําการค้นหาตัวที่ตรงกับทั้งเงื่อนไขก่อนหน้านี้ และ เงื่อนไขใหม่ด้วย OR logic conditionCheck this box if you want to add another condition and you want that the filter to match both the previous conditions and this new one
ตัวกรองโดยใช้ประเภทแฟ้มFilter by file type
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 0.798 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน