แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food quality   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (69)

การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การควบคุมคุณภาพquality controls; quality control
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์seed testing
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรับประกันคุณภาพquality assurance
การรับรองคุณภาพquality certification
การรับรองคุณภาพพืชplant certification
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การวิเคราะห์คุณภาพqualitative analysis; qualitative analytical techniques
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การให้อาหารด้วยสายยางtube feeding
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความไม่พึงพอใจในคุณภาพquality dissatisfaction
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
คุณภาพ; quality
คุณภาพการเก็บรักษาshelf life; keeping quality
คุณภาพการผลิตprocessing quality
คุณภาพของการให้บริการquality of service; QoS
คุณภาพของบริการQuality of Service
คุณภาพของบริการในองค์กรEnterprise Quality of Service
คุณภาพของโปรตีนprotein quality
คุณภาพของผลิตภัณฑ์product quality
คุณภาพของพืชplant quality
คุณภาพของพื้นที่site quality
คุณภาพของอาหารสัตว์feed quality
คุณภาพชีวิตquality of life
คุณภาพซากcarcass quality
คุณภาพทางประสาทสัมผัสorganoleptic quality
คุณภาพเนื้อmeat quality
คุณภาพในการขนส่งtransporting quality
คุณภาพเมล็ดพันธุ์seed quality
ฉลากแสดงคุณภาพquality labels
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สัตว์ที่ต้องการทดสอบคุณภาพsentinel animals
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารช่วยปรับปรุงคุณภาพแป้งflour improvers
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อาหารmeal; comestibles; foods; eatable; cuisine; diet; aliment; ; comestible; food; eatables; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "คุณภาพอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization of the United Nations
สารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อมSubstances that inhibit feeding of a pest without killing it directly
คุณสามารถกําหนดคุณภาพของการเข้ารหัสข้อมูลเสียงได้ที่นี่ โดยการใช้ค่าที่มากก็ยิ่งมีคุณภาพของเสียงดีมากตามไปด้วย แต่ทั้งนี้จะทําให้เครื่องทํางานช้าลงYou can set the quality of the encoded stream here. A higher value implies a higher quality but encodes slower
คุณภาพระดับการร่างDraft Quality
อิงพื้นฐานคุณภาพQuality based
การฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้Of materials, products, buildings and equipment; for water use <‧>; for soil use
คุณภาพการพิมพ์Print Quality
x‧ จุดต่อนิ้ว, กระดาษมันคุณภาพสูงx‧dpi, high-gloss paper
คุณภาพระดับการนําเสนอPresentation Quality
ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วยGet yourself a big breakfast and a pot of coffee
คุณภาพที่พิมพ์ออกมาPrintout Quality
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชที่อาศัยและดูดอาหารจากพืชอื่นซึ่งเป็นที่อาศัยนั้นParasitic higher or vascular plants
การทําให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี หรือมีคุณภาพดีที่สุดBringing products to full flavour or the best state or desirable quality
ไล่ระดับสีเทาคุณภาพสูงHigh Quality Grayscale
พิมพ์ที่คุณภาพสูงสุด ความละเอียด ‧ x ‧ จุดต่อนิ้วx ‧ DPI Highest Quality
สี, คุณภาพปกติ, เลือกแก้ไขสีColor, normal quality, optional colour correction
x‧ จุดต่อนิ้ว, กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายมืออาชีพ, คุณภาพสูงสุดx‧dpi, professional photo paper, highest quality
x‧ จุดต่อนิ้ว, การ์ดภาพถ่ายผิวมัน, คุณภาพสูงx‧dpi, glossy photo cards, high quality
กําหนดประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อของคุณที่นี่ ข้อควรจํา คุณควรเลือกความเร็วของการเชื่อมต่อที่ต่ําที่สุด แม้ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อที่เร็วก็ตาม มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องปลายทางที่ใช้โมเด็มที่ช้าได้ การเลือกคุณภาพสูงบนความสามารถการเชื่อมต่อที่ต่ํา ก็อาจจะยิ่งทําให้ช้าลงไปอีกมาก ส่วนการเลือกคุณภาพต่ํา ก็อาจจะเพิ่มความหน่วงในการเชื่อมต่อความเร็วสูงได้ และอาจจะได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่คุณภาพต่ําUse this to specify the performance of your connection. Note that you should select the speed of the weakest link-even if you have a high speed connection, it will not help you if the remote computer uses a slow modem. Choosing a level of quality that is too high on a slow link will cause slower response times. Choosing a lower quality will increase latencies in high speed connections and results in lower image quality, especially in 'Low Quality ' mode
อุปกรณ์ในบ้านซึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อปรุงอาหารหรือให้ความร้อน, สําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมใช้Any device for domestic use in which fuel may be burned for cooking or heating; for industrial equipment use
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
พิมพ์สีคุณภาพดีที่สุดBest Quality Color
ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารOf agricultural origin including non-feed products
เพิ่มจุดสี RGB แบบเดียวกับค่าสี่สีค่าปริยายนั้นจะเพิ่มจุดสีปรับใช้จุดสีเขียวเป็นแบบเดียวกัน หากจุดสีเขียวในแถวคู่มีความไวต่อแสงเหนือม่างมากกว่าแถวคี่ ค่าที่แตกต่างนี้จะทําให้เกิดตารางสีต่างขึ้นในภาพเป้าหมายได้ การใช้ตัวเลือกนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยทําให้สูญเสียรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อทําต่อไป ตัวเลือกนี้จะทําให้ภาพเบลอเล็กน้อย แต่จะช่วยกําลัดตารางสีแบบ ‧x‧ ที่ได้จากวิธีปรับคุณภาพภาพแบบ VNG หรือ AHDInterpolate RGB as four colorsThe default is to assume that all green pixels are the same. If even-row green pixels are more sensitive to ultraviolet light than odd-row this difference causes a mesh pattern in the output; using this option solves this problem with minimal loss of detail. To resume, this option blurs the image a little, but it eliminates false ‧x‧ mesh patterns with VNG quality method or mazes with AHD quality method
หน้าแสดง 1 พบ 144 ประโยควลีที่ตรงกัน คุณภาพอาหารพบใน 0.301 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน