แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food processing   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (62)

กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การแปรรูป (ของผลิตภัณฑ์)transformation (of products)
การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์cooperative processing
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจdenationalization; privatization
การแปรรูปสัตว์น้ําfish conversion; fish processing
การผลิตอาหารfood production
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservation; wood preservation
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์nutrient cycling in ecosystems
การให้อาหารด้วยสายยางtube feeding
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารแบบเลือกกินเองself feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ปอดที่เป็นอาหารlung as food
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้fruit products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักvegetable products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชprocessed plant products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์processed animal products
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
ระดับการให้อาหารfeeding level
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservatives
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
องุ่นที่แปรรูปเป็นของหวานdessert grapes
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อัตราอาหารสําหรับขุนให้อ้วนfattening rations
อาหารfodder; meal; comestibles; foods; eatable; cuisine; foodstuff; diet; eats; edible; foodstuffs; edibles; aliment; ; comestible; food; eatables; feed; eating; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "การแปรรูปอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิตAny organism in which another spends part or all of its life
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วยGet yourself a big breakfast and a pot of coffee
น่า ช่วยเตรียมอาหารก็แล้วกัน?Will you just get some food?
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
ไข่ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เป็นอาหาร, สําหรับไข่อื่นๆ ใช้Of birds or reptiles used for food; for other eggs use
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
สารที่เพิ่มรสชาติอาหาร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นSubstances which enhance food flavour without necessarily imparting a flavour of their own
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
วิทยาศาสตร์อาหารทั่วไป, สําหรับข้อมูลการให้อาหารใช้ <‧>, สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารใช้For general aspects only; for documents on feeding aspects use <‧>; for documents on nutrition aspects use
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
การยอมรับได้ของอาหารหรืออาหารสัตว์Food and feed
การบริโภคอาหารในระดับฟาร์ม ภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภคใช้At the farm, regional or national level; for the quantity of feed eaten by individual animals use
บริเวณเฉพาะที่อุดมไปด้วยอาหารสําหรับเลี้ยงลูกปลาและสัตว์วัยอ่อนRegions particularly rich in food organisms where feeding of fish larvae and juveniles takes place
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
การได้รับอาหารตามความต้องการของทุกคนและทุกเวลาPhysical and economic access, by all people at all times, to the basic food they need
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Burn like symptoms of plant diseases resulting from the action of bacteria or fungi, improper use of pesticides or nutrients; for the lesions of tissues by chemical, thermal, electrical, etc. treatment use
ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารซึ่งใช้ทํายาหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพFood or part of a food which provides medical or health benefits
หน้าแสดง 1 พบ 72 ประโยควลีที่ตรงกัน การแปรรูปอาหารพบใน 0.259 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน