แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food processing   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (62)

กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การแปรรูป (ของผลิตภัณฑ์)transformation (of products)
การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์cooperative processing
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจdenationalization; privatization
การแปรรูปสัตว์น้ําfish conversion; fish processing
การผลิตอาหารfood production
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservation; wood preservation
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์nutrient cycling in ecosystems
การให้อาหารด้วยสายยางtube feeding
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารแบบเลือกกินเองself feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ปอดที่เป็นอาหารlung as food
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้fruit products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักvegetable products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชprocessed plant products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์processed animal products
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
ระดับการให้อาหารfeeding level
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservatives
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
องุ่นที่แปรรูปเป็นของหวานdessert grapes
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อัตราอาหารสําหรับขุนให้อ้วนfattening rations
อาหารfodder; meal; comestibles; foods; eatable; cuisine; diet; eats; edible; foodstuffs; edibles; aliment; ; comestible; food; eatables; feast; feed; eating; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "การแปรรูปอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
สารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์Nutrients added to feed or food
รอบบี้ เบบี้ อยากส่งอาหารที่เหลือในจาน...ไปเอเซียใต้ อะไรที่มันเหลือก็ใส่ถุงไว้ละกันRobbie, Baby wants to send her leftover pot roast... to Southeast Asia, so anything you don' t finish, wrap up
ไฮ้ พ่อแม่ของฉัน พาฉันมาทานอาหารค่ําที่นี่Hi.My parents and I are just having dinner here
การเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์Enhancement of nutrient content or availability in foods or feeds
การฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้Of materials, products, buildings and equipment; for water use <‧>; for soil use
ความจุของช่องทางเดินอาหารContents of the alimentary canal
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
เฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้For nutrition aspects only; for documents on feeding aspects use HUMAN FEEDING
ไข่ของสัตว์ปีกหรือสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เป็นอาหาร, สําหรับไข่อื่นๆ ใช้Of birds or reptiles used for food; for other eggs use
ขั้นแรกของการแปรรูปไม้เพื่อทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการ ตัดยอด ริดกิ่ง ลอกเปลือก ตัดขวาง เลื่อย ผ่าFirst stage of transformation of timber into any kind of product, including topping, trimming, barking, cross cutting and initial sawing up, hewing or cleaving of a felled tree
การได้รับอาหารตามความต้องการของทุกคนและทุกเวลาPhysical and economic access, by all people at all times, to the basic food they need
ปริมาณอาหารที่ให้สัตว์หรือมนุษย์ต่อตัวหรือต่อคนต่อวัน โดยไม่คํานึงถึงเวลาที่ให้ อาจให้หมดในเวลาเดียวหรือมากกว่าAmount of food allowed an animal or person per day regardless of whether given at one time or more than one time
ความไม่เป็นพิษของอาหารซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ, สําหรับประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไปใช้Innocuousness of foods regarding impact on health; for the availability of basic food use
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Burn like symptoms of plant diseases resulting from the action of bacteria or fungi, improper use of pesticides or nutrients; for the lesions of tissues by chemical, thermal, electrical, etc. treatment use
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
ใช้เฉพาะเมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม, หมายถึงอาหารสําหรับการดํารงชีพของมนุษย์เท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้Use only when a more specific descriptor is not applicable; refers to foods for human being only; for animals use
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชที่อาศัยและดูดอาหารจากพืชอื่นซึ่งเป็นที่อาศัยนั้นParasitic higher or vascular plants
อินทรีย์วัตถุใดๆ ที่ใส่ลงในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืชAny organic material added to the soil which supplies chemical elements for plant growth
วิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals use
น่า ช่วยเตรียมอาหารก็แล้วกัน?Will you just get some food?
การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์Searching for forage or feed
ชนิดและปริมาณของอาหารที่แนะนําให้บริโภคสําหรับสัตว์หรือมนุษย์ สําหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคใช้Kind and quantity of feed or food normally prescribed for an animal or a person; for specific diets use
การนําแบคทีเรียและเชื้อราไมคอไรซาที่ตรึงไนโตรเจน หรือปุ๋ยแบคทีเรีย สู่พืชหรือดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพื่อประโยชน์อื่นๆIntroduction of nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi or bacterial fertilizers to plants or soil in order to achieve nutritional or other benefits
หน้าแสดง 1 พบ 72 ประโยควลีที่ตรงกัน การแปรรูปอาหารพบใน 0.413 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน