แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • food processing   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (62)

กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การขาดธาตุอาหารเสริมtrace element deficiencies
การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารnutrient transport
การใช้สารอาหารnutrient utilization
การตรวจสอบอาหารfood inspection
การแปรรูป (ของผลิตภัณฑ์)transformation (of products)
การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์cooperative processing
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจdenationalization; privatization
การแปรรูปสัตว์น้ําfish conversion; fish processing
การผลิตอาหารfood production
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservation; wood preservation
การลดน้ําหนักโดยการควบคุมอาหารweight reduction diet
การเสริมสารอาหารfood enrichment; food fortification; food supplementation
การหมักแบบอาหารแข็งsolid substrate fermentation; solid state fermentation
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศน์nutrient cycling in ecosystems
การให้อาหารด้วยสายยางtube feeding
การให้อาหารในสถาบันinstitutional feeding; communal feeding
การให้อาหารแบบปล่อยpasture feeding
การให้อาหารแบบเปียกwet feeding
การให้อาหารแบบเลือกกินเองself feeding
การให้อาหารมากเกินไปovernutrition; overfeeding
การอดอาหารfasting
การออกกฎหมายเกี่ยวกับอาหารfood legislation
ความต้องการธาตุอาหารnutritional requirements
ความต้องการอาหารfood requirements
ความปลอดภัยทางอาหารfood safety
ความสดของอาหารfreshness of foods
คุณค่าการให้อาหารfeeding value
คุณค่าอาหารfood value; feed value; feeding value
ดัชนีการบริโภคอาหารสัตว์feed consumption index
ท่อลําเลียงอาหารphloem
ธาตุอาหารจุลภาคmicronutrients
ธาตุอาหารพืชplant nutrition
ธาตุอาหารมหภาคmacronutrients
นกที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหารpredatory birds; birds of prey
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อfeed conversion efficiency
ปอดที่เป็นอาหารlung as food
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้fruit products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักvegetable products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชprocessed plant products
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์processed animal products
ผลิตภัณฑ์อาหารfood products
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
มาตรฐานอาหารfood standards
ยารักษาโรคทางเดินอาหารgastrointestinal agents
ระดับการให้อาหารfeeding level
วัตถุดิบของอาหารสัตว์foods for animals; animal feeding stuffs
วิทยาศาสตร์การอาหารfood science
สถานที่ขายอาหารcatering
สารเจือปนในอาหารfood additives
สารรักษาเนื้อไม้แปรรูปtimber preservatives
สุขอนามัยอาหารfood sanitation; food hygiene
หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์feed grasses
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติfao; food and agriculture organization
องุ่นที่แปรรูปเป็นของหวานdessert grapes
อวัยวะทางเดินอาหารalimentary tract; alimentary canal
อัตราอาหารสําหรับขุนให้อ้วนfattening rations
อาหารfodder; meal; comestibles; foods; eatable; cuisine; foodstuff; diet; eats; edible; foodstuffs; edibles; aliment; ; comestible; food; eatables; feed; eating; chow; dish

ตัวอย่างประโยคด้วย "การแปรรูปอาหาร", หน่วยความจำการแปล

add example
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติFood and Agriculture Organization of the United Nations
สารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อมSubstances that inhibit feeding of a pest without killing it directly
การฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้Of materials, products, buildings and equipment; for water use <‧>; for soil use
ไปหาอาหารเช้ามื้อใหญ่ๆทานซะ.. ดื่มกาแฟร้อนๆซะด้วยGet yourself a big breakfast and a pot of coffee
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Crops grown as feed for livestock
พืชที่อาศัยและดูดอาหารจากพืชอื่นซึ่งเป็นที่อาศัยนั้นParasitic higher or vascular plants
อุปกรณ์ในบ้านซึ่งใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อปรุงอาหารหรือให้ความร้อน, สําหรับอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมใช้Any device for domestic use in which fuel may be burned for cooking or heating; for industrial equipment use
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use
ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารOf agricultural origin including non-feed products
ไฮ้ พ่อแม่ของฉัน พาฉันมาทานอาหารค่ําที่นี่Hi.My parents and I are just having dinner here
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
การได้รับอาหารตามความต้องการของทุกคนและทุกเวลาPhysical and economic access, by all people at all times, to the basic food they need
การเสื่อมสภาพของไม้ที่ยังไม่ได้ตัดหรือไม้ที่แปรรูปแล้วจากการเข้าทําลายของเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆDecomposition by fungi or other microorganisms of uncut, cut or processed wood
ปริมาณอาหารที่ให้สัตว์หรือมนุษย์ต่อตัวหรือต่อคนต่อวัน โดยไม่คํานึงถึงเวลาที่ให้ อาจให้หมดในเวลาเดียวหรือมากกว่าAmount of food allowed an animal or person per day regardless of whether given at one time or more than one time
คุณกับความจริงของคุณ นั่งอยู่ในเรือนจํา มีอาหารกิน ‧ มื้อYou and the truth, sitting in prison, having three meals a day together
รอบบี้ เบบี้ อยากส่งอาหารที่เหลือในจาน...ไปเอเซียใต้ อะไรที่มันเหลือก็ใส่ถุงไว้ละกันRobbie, Baby wants to send her leftover pot roast... to Southeast Asia, so anything you don' t finish, wrap up
วิทยาศาสตร์อาหารทั่วไป, สําหรับข้อมูลการให้อาหารใช้ <‧>, สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารใช้For general aspects only; for documents on feeding aspects use <‧>; for documents on nutrition aspects use
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
อาหารพร้อมบริโภค โดยไม่จําเป็นต้องปรุงเพียงแต่ให้ความร้อนFoods that are more or less ready for consumption without further preparation other than heating
สัดส่วนของโปรตีนที่สามารถย่อยๆ ได้ต่อสารอาหารอื่นๆ ในอาหารที่ได้รับในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันThe ratio of digestible protein to other nutrients in a foodstuff or ration
ปริมาณสารอาหารแนะนําแต่ละวันของแต่ละบุคคลRecommended daily amount of the respective nutrient
ชนิดและปริมาณของอาหารที่แนะนําให้บริโภคสําหรับสัตว์หรือมนุษย์ สําหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคใช้Kind and quantity of feed or food normally prescribed for an animal or a person; for specific diets use
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Burn like symptoms of plant diseases resulting from the action of bacteria or fungi, improper use of pesticides or nutrients; for the lesions of tissues by chemical, thermal, electrical, etc. treatment use
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
หน้าแสดง 1 พบ 72 ประโยควลีที่ตรงกัน การแปรรูปอาหารพบใน 0.273 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน