แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • stubble burning   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

กระบวนการเผาไหม้ignition; combustion
กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
การเกษตรแบบเผาและทําลายป่าslash and burn agriculture; shifting cultivation
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การใช้ประโยชน์ซากสัตว์carcass utilization
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การผ่าซีกซากสัตว์halving
การเผากลับbackfire
การเผาที่ถูกควบคุมprescribed burning; controlled burning
การเผาในที่กําหนดไว้prescribed burning; controlled burning
การเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism
การเผาผลาญพลังงานenergy consumption
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การเผาเศษไม้ปลายไม้slash burning
การเผาไหม้burning; ignition
การเผาไหม้สิ่งปฏิกูลwaste incineration
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความผิดปกติของการเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism disorders
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณภาพซากcarcass quality
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
เครื่องเคลือบดินเผาporcelain
เครื่องปรับสภาพพืชอาหารสัตว์forage conditioners
เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์choppers
ซากdead body; carcases; carcass; remains
ซากด้านข้างhalf carcasses
ซากดึกดําบรรพ์fossil
ซากแบ่งสี่ส่วนquarters
ซากพืชผุ (เศษซากพืชในป่า)duff (forest litter)
ซากสัตว์carcasses; carcase; carcass
ซากสัตว์ป่นcarcass meal
ดินเผาclay
ที่เผาศพcrematory; crematorium
น้ําที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารmetabolic water
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลพลอยได้จากซากสัตว์carcass byproducts
พลังงานที่เหลือหลังการเผาผลาญmetabolizable energy
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
มูลค่าซากscrap value; salvage value
ระบบการเผาไหม้combustion systems
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
สมดุลของของเหลว (การเผาผลาญอาหาร)fluid balance (metabolic)
ส่วนประกอบของซากสัตว์carcass composition
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายantimetabolites; metabolic inhibitors
สุกเอาเผากินreckless
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์CITES

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเผาซากพืช", หน่วยความจำการแปล

add example
วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืชScience of plant nutrients and their relation to plant health and disease
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Of plants, animals, products; for the environment use
การผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลองPhysiological malformation of plants due to intensive micropropagation in vitro
ความเสียหายของต้นพืชที่เกิดจากการเหยียบย่ําของมนุษย์หรือสัตว์Damaging of plants by movements of animals or human beings
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
ความแตกต่างของน้ําหนัก ระหว่างสัตว์ตอนมีชีวิตอยู่กับซากชําแหละของสัตว์นั้นDifference in weight between a live animal and its dressed carcass
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มCrops grown on upland in contrast to those grown on lowland areas
การหว่านเมล็ดปลูกพืชร่วมกับพืชเพาะชําCrops sown with a nurse crop
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยPlants as botanical entity; for useful plants use <‧>; see also individual families of plants
พืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือหลังจากแปรรูปCrops grown with the intention of providing fuels directly or after processing
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
สารที่คั้นจากพืชSecretory substances
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้Plant vegetative organs; for the edible fungus use
การปลูกพืชสวนนอกอาคาร, ตรงข้ามกับOf horticultural crops, as opposed to
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
น้ําที่ไหลซึมออกมาจากสัตว์หรือพืชOf animals or plants
ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆAll plant species which are present in a particular area
พืชประดับที่มีหัวใต้ดิน รวมถึงเหง้าและหน่อIncludes ornamental bulbs, corms, rhizomes and tubers
วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆMaterials or techniques applied to repel noxious birds, insects or other pests
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดรากหรือหัวของพืชที่เป็นอาหารสัตว์Appliances used to cut roots and tubers used as animal feeds
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดInjurious organisms transmitted by seed
พืชที่สามารถใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารPlants producing materials used in constructing buildings
ส่วนบนของพืชที่ปกคลุมด้วยใบและกิ่ง, สําหรับพืชที่ขึ้นปกคลุมดินใช้Cover of leaves and branches formed collectively by tops of plants; for vegetation covering the soil use
หน้าแสดง 1 พบ 158 ประโยควลีที่ตรงกัน การเผาซากพืชพบใน 5.328 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน