แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • stubble burning   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

กระบวนการเผาไหม้ignition; combustion
กระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชพวกแคมcam pathway
การเกษตรแบบเผาและทําลายป่าslash and burn agriculture; shifting cultivation
การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชําpropagation by cuttings
การคัดเลือกชนิดพืชspecies selection; choice of species
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิมconventional pest management
การใช้ประโยชน์ซากสัตว์carcass utilization
การตอบสนองของพืชplant response
การตัด (พืชไม่มีเนื้อไม้)cutting (herbaceous crops)
การแต่งพุ่ม (พืช)trimming (plants)
การทิ้งให้พื้นดินฟื้นตัวโดยปราศจากพืชbare fallow
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การผสมข้ามในพืชตระกูลส้มcitrus crosses
การผ่าซีกซากสัตว์halving
การเผากลับbackfire
การเผาที่ถูกควบคุมprescribed burning; controlled burning
การเผาในที่กําหนดไว้prescribed burning; controlled burning
การเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism
การเผาผลาญพลังงานenergy consumption
การเผาผลาญอาหารmetabolism
การเผาเศษไม้ปลายไม้slash burning
การเผาไหม้burning; ignition
การเผาไหม้สิ่งปฏิกูลwaste incineration
ความเป็นพิษต่อพืชphytotoxicity
ความผิดปกติของการเผาผลาญโปรตีนprotein metabolism disorders
ความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์plant animal relations
คุณภาพซากcarcass quality
คุณลักษณะทางพืชไร่agronomic characters; agronomic traits
เครื่องเคลือบดินเผาporcelain
เครื่องปรับสภาพพืชอาหารสัตว์forage conditioners
เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์choppers
ซากdead body; carcases; carcass; remains
ซากด้านข้างhalf carcasses
ซากดึกดําบรรพ์fossil
ซากแบ่งสี่ส่วนquarters
ซากพืชผุ (เศษซากพืชในป่า)duff (forest litter)
ซากสัตว์carcasses; carcase; carcass
ซากสัตว์ป่นcarcass meal
ดินเผาclay
ที่เผาศพcrematory; crematorium
น้ําที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารmetabolic water
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ผลพลอยได้จากซากสัตว์carcass byproducts
พลังงานที่เหลือหลังการเผาผลาญmetabolizable energy
พัฒนาการของพืชontogeny; ontogenesis
พืชเชื้อเพลิงfuel crops; energy crops
พืชที่เป็นจุลชีพในส่วนที่ย่อยอาหารdigestive tract microflora
พืชที่เป็นอาหารสัตว์feed crops
พืชในดินsoil flora
พืชประดับdecorative plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชพรรณในเขตอัลไพน์alpine vegetation
พืชพื้นเมืองautochthonous crops
พืชภูมิทัศน์landscape plants
พืชเลี้ยงผึ้งmelliferous plants; nectar plants; bee plants; honey plants
พืชเศรษฐกิจcrops; economic plants
พืชให้แป้งstarch crops
พืชอาศัยที่เป็นทางผ่านintermediate hosts; alternate hosts
พืชอาหารสัตว์forage; fodder
พืชอุตสาหกรรมindustrial crops
มูลค่าซากscrap value; salvage value
ระบบการเผาไหม้combustion systems
ระยะห่างระหว่างต้นพืชplanting distance
สมดุลของของเหลว (การเผาผลาญอาหาร)fluid balance (metabolic)
ส่วนประกอบของซากสัตว์carcass composition
สารต่อต้าน (การเผาผลาญอาหาร)antagonists (metabolic)
สารต้านการเผาผลาญอาหารmetabolic inhibitors; antimetabolites
สารยับยั้งการเผาผลาญอาหารของร่างกายantimetabolites; metabolic inhibitors
สุกเอาเผากินreckless
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์CITES

ตัวอย่างประโยคด้วย "การเผาซากพืช", หน่วยความจำการแปล

add example
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พื้นที่ใบทั้งหมดของพืชTotal foliar surface area of a plant
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
พืชที่มีเนื้อไม้ ซึ่งใบหรือกิ่งอ่อนถูกแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าWoody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
เฉพาะผลิตผลจากพืชเท่านั้น, สําหรับต้นไม้ที่ให้ยางใช้ <‧>, สําหรับ เหงือกใช้Plant products only; for gum trees use <‧>; for gingiva use
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้Plant tissue; for the brain cortex use
ขยะจากการเผาไหม้, สําหรับดินที่เกิดจากเถ้าถ่านภูเขาไฟใช้Combustion wastes; for volcanic ash soils use
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดินInjurious organisms transmitted through the soil
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
เนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว์สําหรับการเพาะเลี้ยงหรือย้ายปลูกในห้องทดลองAnimal or plant tissue used for in vitro culture or transplantation
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
เศษซากอินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือไม่อยู่ในดินที่ผ่านการย่อยสลายทางชีววิทยาOrganic residues with or without soil that have undergone biological decomposition
การปลูกพืช ‧-‧ ปี หมุนเวียนสลับกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์Rotation of arable crops with two or more years of sown pasture
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Use only for edible grain of grasses; for the plants use
การเอาส่วนปลายยอดของพืชออกโดยการเด็ดด้วยนิ้วมือRemoval of terminal shoots of plants by pinching off with the fingers
การปลูกพืชโดยแบ่งปลูกเป็นระยะเวลาห่างกันหลายๆ สัปดาห์ เป็นลําดับPlanting of a given crop distributed over several weeks
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้Plant vegetative organs; for the edible fungus use
ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้าPlant formation characterized by the predominance of herbaceous vegetation, mainly grasses
สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักThe cultivation of certain kinds of plants together in the same area, especially if one species will benefit from another, as planting an insect-repellent plant in a vegetable garden
เซลล์ของพืชที่ไม่มีผนังเซลล์Cells without their cellulose walls
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งลดคุณค่าความเป็นประโยชน์บางอย่างของพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมHarm by external factors impairing the value or usefulness of something, as crops, livestock, environment
หน้าแสดง 1 พบ 158 ประโยควลีที่ตรงกัน การเผาซากพืชพบใน 0.478 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน