แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (87)

กลุ่มการแจกจ่ายdistribution group
กลุ่มการโทรแบบทีมteam-call group
กลุ่มเกาะarchipelago
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในน้ําaquatic communities
กลุ่มความปลอดภัยsecurity group
กลุ่มความร่วมมือลาตินอเมริกาlaia; latin american integration association
กลุ่มค่าจ้างpay group
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
กลุ่มคุณสมบัติproperty group; property set
กลุ่มโครงการproject group
กลุ่มโครงแบบconfiguration group
กลุ่มชาวนาpeasantry
กลุ่มชุดงานbatch group
กลุ่มดาวกระต่ายป่าLepus
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์Microscopium
กลุ่มดาวกางเขนใตSouthern Cross
กลุ่มดาวกิ้งก่าLacerta
กลุ่มดาวเข็มทิศPyxis
กลุ่มดาวคนคู่Gemini; gemini
กลุ่มดาวคนแบกงูOphiuchus
กลุ่มดาวแคสซิโอเปียCassiopeia
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์Sextans
กลุ่มดาวตาข่ายReticulum
กลุ่มดาวเตาหลอมFornax
กลุ่มดาวถ้วยCrater
กลุ่มดาวนกกาCorvus
กลุ่มดาวนกทูแคนTucana
กลุ่มดาวนายพรานOrion
กลุ่มดาวปลากระโทงแทงDorado; dorado
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กลุ่มดาวปลาบินVolans
กลุ่มดาวผมเบเรนิซComa Berenices
กลุ่มดาวแมงป่องscorpio; Scorpius
กลุ่มดาวยูนิคอร์นMonoceros
กลุ่มดาวลูกธนูSagitta
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้Triangulum Australe
กลุ่มดาวหญิงสาวVirgo
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกVulpecula
กลุ่มดาวหมาป่าLupus; lupus
กลุ่มดาวออกแทนต์Octans
กลุ่มดาวแอนดรอเมดาAndromeda
กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
กลุ่มที่เก็บstorage group
กลุ่มนอร์ดิกNordic countries
กลุ่มประเทศต่ําlow countries
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปeuropean union countries
กลุ่มประเทศเอสเอดีซีsadc countries
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfrench speaking africa; francophone africa
กลุ่มประเทศโออีซีดีoecd countries
กลุ่มผลิตภัณฑ์product group; product groups
กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มแฟ้มfile group
กลุ่มภาษาโรมานซ์romance languages
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
กลุ่มส่วนกลางglobal group
กลุ่มส่วนลดสําหรับสินค้าitem discount group
กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่ายน้ําได้micronekton
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
กลุ่มใหม่New Group
กลุ่มอายุหนี้aging bucket
กลุ่มแอนเดียนgrupo andino; andean group
กลุ่มโฮสต์โครงการของทีมteam project host group
การเข้ารหัสเป็นกลุ่มขนาดใหญ่bulk encryption
การจัดตั้งกลุ่มแรงงานlabour organization
การทดสอบการเกาะกลุ่มagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงhemagglutination tests; haemagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่มserum agglutination test
การโทรถึงกลุ่มgroup call
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาdelayed group call
การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนcrustacean culture
การสุ่มตัวอย่างsampling
การเอาไคลเอ็นต์ออกจากกลุ่มหลายผู้รับโดยอัตโนมัติMulticast Client Auto Removal
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างsampling interval
นโยบายกลุ่มGroup Policy
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดีimmunological agglutination
ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (แอนติเจน-แอนติบอดี)cross reaction (antigen antibody)
ประเทศในกลุ่มเอสแคปescap countries
พฤติกรรมกลุ่มcollective behaviour; group behaviour
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรMon-Khmer languages
รหัสกลุ่มกฎrule group code
ระดับกลุ่มgroup level
ลบกลุ่มDelete a Group; Delete Group
ล้างกลุ่มClear Group
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
อัตราการสุ่มตัวอย่างsampling rate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
รับข่าวใหม่ในทุกกลุ่ม& Get New Articles in All Groups
คํานี้ถูกพิจารณาว่าเป็น " คําที่ไม่รู้จัก " เนื่องจากมันไม่อยู่ในกลุ่มของคําในพจนานุกรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือมันอาจจะเป็นคําที่เป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ หากคํานี้ไม่ใช่คําที่สะกดผิด คุณอาจจะเพิ่มมันเข้าไปในพจนานุกรมได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่มในพจนานุกรม หากคุณไม่ต้องการเพิ่มคําที่ไม่รู้จักไปยังพจนานุกรม แต่ต้องการปล่อยเอาไว้โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่ปุ่ม ไม่สนใจ หรือปุ่ม ไม่สนใจทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคําดังกล่าวเป็นคําที่สะกดผิด คุณสามารถลองหาคําที่ถูกต้อง ในช่องรายการด้านล่างนี้มาแทนที่ หากคุณไม่สามารถหาคํามาแทนได้จากตรงนั้น คุณอาจจะพิมพ์คําที่ถูกต้องลงในช่องกรอกข้อความด้านล่างนี้เองก็ได้ แล้วคลิกที่ปุ่ม แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมดThis word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do not want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace All
เริ่มการทํางานของ Kate ด้วยกลุ่มงานที่กําหนดStart Kate with a given session
อัตราการสุ่มตัวอย่างSample rate
จัดการกลุ่มงานManage Sessions
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานไปเป็นชื่อ " % ‧ " ได้ เนื่องจากว่ามีกลุ่มงานที่มีชื่อนี้อยู่แล้วThe session could not be renamed to " %‧ ", there already exists another session with the same name
กลุ่มก่อนหน้าPrevious Group
จัดกลุ่มแฟ้มด้วยชนิดแฟ้มGroup by File Type
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KDEC) ‧, KDE Developers
อัตราการสุ่มตัวอย่าง& Samplerate
ส่งไปยังกลุ่มของฉัน (" % ‧ "Send to My Group (" %‧ "
ปรับปรุงกลุ่มข่าว " % ‧ " อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทําให้ไม่สามารถยกเลิกการรับข่าวได้ในตอนนี้The group " %‧ " is being updated currently. It is not possible to unsubscribe from it at the moment
กลุ่มตลาดร่วมตอนใต้Southern common market
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนา Katec) ‧ The Kate Authors
ขอรับข่าวจากกลุ่มข่าว& Subscribe to Newsgroups
ไม่สามารถเขียนไปยังแฟ้มรายการกลุ่มข่าวได้Unable to write the group list file
เรียงลําดับกลุ่มเซลล์แบบน้อยไปหามาก (จากตัวแรกไปตัวสุดท้ายSort a group of cells in ascending(first to last) order
ส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoanMost may be referred to this descriptor used in combination with the appropriate protozoan taxon
คุณยังไม่มีกลุ่มข่าวใดๆ สําหรับบัญชีข่าวนี้ คุณต้องการดึงข้อมูลรายการที่มีในปัจจุบันหรือไม่?You do not have any groups for this account; do you want to fetch a current list?
คุณกําลังจะตอบกลับไปยังกลุ่มข่าวมากกว่า ‧ กลุ่มข่าว โปรดลบบางกลุ่มข่าวออกจากส่วนหัวของ " ติดตามไปยัง "You are directing replies to more than ‧ newsgroups. Please remove some newsgroups from the " Followup-To " header
เติมหน้าหรือกลุ่มของหน้า โดยแยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคEnter pages or group of pages to print separated by commas
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KDEc) ‧, The KDE Developers
โปรดเติมกลุ่มข่าวPlease enter a newsgroup
ไม่สามารถรับค่ารายละเอียดของกลุ่มข่าวได้ โดยเกิดความผิดพลาดThe group descriptions could not be retrieved. The following error occurred
จัดการกลุ่มใหม่Reorganize Group
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 1.141 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน