แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • sericulture   
  • silk production   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (79)

กระบวนการผลิตprocessing; route
กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การกระจายการผลิตproduction diversification; product diversification
การควบคุมการผลิตproduction controls; shop floor control
การจัดการการผลิตพืชcrop management
การจัดการด้านการผลิตproduction management
การจัดตารางการผลิตระดับงานjob schedule
การบ่ม (กระบวนการผลิต)curing (processing)
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมsericulture
การผลิตขนสัตว์wool production
การผลิตของใช้ในบ้านhome production
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การผลิตทางชีวภาพbiological production
การผลิตทางประมงfishery production
การผลิตที่ได้รับมาderived production
การผลิตนมdairy production; milk production
การผลิตนมสดmilk production; dairy production
การผลิตน้ําผึ้งhoney production
การผลิตเนื้อmeat production
การผลิตในประเทศdomestic production
การผลิตแบบประณีตintensive farming; intensive production
การผลิตแบบพื้นบ้านextensive production
การผลิตไฟฟ้าelectrification
การผลิตอาหารfood production
การพยากรณ์ผลผลิตyield forecasting
การเพิ่มการผลิตproduction increase
การเพิ่มผลผลิตyield increases
การเลี้ยงไหมsericulture; silk production
ขนมสายไหมcotton candy; candyfloss
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ความสามารถในการผลิตprocessing ability
ความเสียหายผลผลิตcrop damage
เครื่องมือผลิตอาหารfood processing equipment
เครื่องมือเลี้ยงไหมsericultural equipment
ช่วยฉันได้ไหมคะcan you help me
ต้นทุนในการผลิตproduction costs
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
นโยบายการผลิตproduction policies
แบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทีริกbutyric acid bacteria
ผลผลิตyields; crop yield; productivity
ผลผลิตไข่egg yield; laying performance
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผลผลิตชีวภาพbioproducts
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลผลิตนมmilk yield
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลผลิตเนื้อmeat yield
ผลผลิตพลอยได้by-product
ผลผลิตพืชcrop yield
ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์brewery byproducts
ผลิตตามแผนงานbuild-to-plan
ผลิตตามสั่งbuild-to-order
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
ผลิตภาพของทุนcapital productivity
ผลิตภาพของแรงงานlabour productivity
ผลิตอวัยวะของสัตว์เพื่อการย้ายฝากxenotransplantation
ผ้าไหม; silk
ผีเสื้อหนอนไหมsilk moths
ฟังก์ชั่นการผลิตproduction functions
มีใครบ้างไหมที่นี่ที่พูดภาษาอังกฤษได้does anyone here speak English
รังไหมcocoons
รังไหมดิบcocoon
รับดอลลาร์อเมริกันไหมdo you accept American dollars
รับบัตรเครดิตไหมdo you accept credit cards
เวลาที่ใช้ในการผลิตrun time
เวอร์ชันสูตรการผลิตbill of material version
ศักยภาพในการผลิตproduction potential
ศูนย์การผลิตwork center
สบายดีไหมhow are you; what’s up
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สะดึงตัวไหมcocooning frames
สารเสริมในการผลิตเบียร์adjuncts in brewery
เส้นทางสายไหมsilk road; Silk Road
หนอนไหมsilkworms
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตgood manufacturing practice
องค์ประกอบผลผลิตyield components
อุตสาหกรรมไหมsilk industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "การผลิตไหม", หน่วยความจำการแปล

add example
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงAny processing industry of fishery products
วันนี้มีอะไรเด็ด ๆอีกไหม?- จบแล้วWhat' s the hot tip for the day?- Finished
อยากลองดูไหม?Wanna try it?
หน่วยการผลิตหรือบริการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีและกฎข้อบังคับต่างๆ ทางราชการมากเกินไป แรงงานมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันSmall units of production or services not meeting all official requirements for legality and often arising due to excessive taxes and regulations imposed by governments. Labour relations are based on casual employment, kinship or personal relations rather than contractual arrangements
ใช้ระหว่างการผลิต แต่ภายหลังการเคลื่อนย้ายออกจากผลิตภัณฑ์Used during processing, but afterwards removed from the product
อยากไปช่วยผมเตรียมการไหมล่ะ?Would you like to help me get things started?
ฝนตกไหมIs it raining?
ผลการตรวจสอบคือ: % ‧ เหตุที่เป็นไปได้: เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการปรับปรุงรุ่น KDE ครั้งล่าสุดของคุณ ทําให้มี มอดูลควบคุมเก่าเหลือทิ้งไว้ คุณมีมอดูลเก่าจากผู้ผลิตอื่นเหลือเอาไว้อยู่ ตรวจสอบจุดต่างๆ เหล่านี้ด้วยความระมัดระวัง และลองลบมอดูลที่กล่าวไว้ใน ข้อความบอกข้อผิดพลาด ถ้าหากทําแล้วยังแก้ไขไม่ได้ ลองติดต่อผู้ผลิตดิสโทร หรือผู้ทําแพ็คเกจดูThe diagnostics is: %‧ Possible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
ลูกรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํายังไงYou know what you must do
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
การควบคุมปริมาณการผลิต, สําหรับการควบคุมคุณภาพใช้Quantitative; for qualitative control use
หมายเลขผู้ผลิตVendor Number
หนูขอยืมเงิน $‧ ได้ไหมค่ะ?Could you lend me $‧?
คุณต้องเริ่มจังหวะสอง นับสองก่อน เข้าใจไหม?You gotta start on the two.Find the two. Understand?
อุตสาหกรรมไหม, สําหรับการเลี้ยงดูตัวไหมใช้For the rearing of silkworms use
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
ปริมาณน้ํานมที่ผลิตได้ในสัตว์แต่ละตัวQuantity of milk produced by individual animals
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆCreating new products or processes
เธอคงไม่ทําอะไรโง่ ๆใช่ไหม?She wouldn' t do anything stupid, would she?
เหตุผลที่เป็นไปได้: เกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการอัปเกรด KDE ครั้งล่าสุดของคุณ ที่ให้มีมอดูลควบคุมที่ไม่ได้ใช้ปล่อยทิ้งเอาไว้ คุณมีมอดูลเก่าของผู้ผลิตรายอื่นอยู่ ให้ตรวจสอบจุดเหล่านี้อย่างระมัดระวัง และให้ลองลบมอดูลที่ถูกกล่าวถึง ในข้อความบอกข้อผิดพลาด หากยังไม่ได้ผล โปรดพิจารณาติดต่อผู้แจกจ่าย หรือผู้ทําแพ็คเกจPossible reasons: An error occurred during your last KDE upgrade leaving an orphaned control module You have old third party modules lying around. Check these points carefully and try to remove the module mentioned in the error message. If this fails, consider contacting your distributor or packager
ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ?No, it' s not me.Could you loan it to me?
ขอพูดช้าลงหน่อยได้ไหมครับPlease speak a little more slowly.
ผนวกรวมที่คั่นหน้าที่ถูกติดตั้งจากผู้ผลิตอื่น ไปยังที่คั่นหน้าของผู้ใช้Merges bookmarks installed by ‧rd parties into the user 's bookmarks
หน้าแสดง 1 พบ 76 ประโยควลีที่ตรงกัน การผลิตไหมพบใน 0.659 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน