แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • sericulture   
  • silk production   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (79)

กระบวนการผลิตprocessing; route
กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การกระจายการผลิตproduction diversification; product diversification
การควบคุมการผลิตproduction controls; shop floor control
การจัดการการผลิตพืชcrop management
การจัดการด้านการผลิตproduction management
การจัดตารางการผลิตระดับงานjob schedule
การบ่ม (กระบวนการผลิต)curing (processing)
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมsericulture
การผลิตขนสัตว์wool production
การผลิตของใช้ในบ้านhome production
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การผลิตทางชีวภาพbiological production
การผลิตทางประมงfishery production
การผลิตที่ได้รับมาderived production
การผลิตนมdairy production; milk production
การผลิตนมสดmilk production; dairy production
การผลิตน้ําผึ้งhoney production
การผลิตเนื้อmeat production
การผลิตในประเทศdomestic production
การผลิตแบบประณีตintensive farming; intensive production
การผลิตแบบพื้นบ้านextensive production
การผลิตไฟฟ้าelectrification
การผลิตอาหารfood production
การพยากรณ์ผลผลิตyield forecasting
การเพิ่มการผลิตproduction increase
การเพิ่มผลผลิตyield increases
การเลี้ยงไหมsericulture; silk production
ขนมสายไหมcotton candy; candyfloss
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ความสามารถในการผลิตprocessing ability
ความเสียหายผลผลิตcrop damage
เครื่องมือผลิตอาหารfood processing equipment
เครื่องมือเลี้ยงไหมsericultural equipment
ช่วยฉันได้ไหมคะcan you help me
ต้นทุนในการผลิตproduction costs
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
นโยบายการผลิตproduction policies
แบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทีริกbutyric acid bacteria
ผลผลิตyields; crop yield; productivity
ผลผลิตไข่egg yield; laying performance
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผลผลิตชีวภาพbioproducts
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลผลิตนมmilk yield
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลผลิตเนื้อmeat yield
ผลผลิตพลอยได้by-product
ผลผลิตพืชcrop yield
ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์brewery byproducts
ผลิตตามแผนงานbuild-to-plan
ผลิตตามสั่งbuild-to-order
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
ผลิตภาพของทุนcapital productivity
ผลิตภาพของแรงงานlabour productivity
ผลิตอวัยวะของสัตว์เพื่อการย้ายฝากxenotransplantation
ผ้าไหม; silk
ผีเสื้อหนอนไหมsilk moths
ฟังก์ชั่นการผลิตproduction functions
มีใครบ้างไหมที่นี่ที่พูดภาษาอังกฤษได้does anyone here speak English
รังไหมcocoons
รังไหมดิบcocoon
รับดอลลาร์อเมริกันไหมdo you accept American dollars
รับบัตรเครดิตไหมdo you accept credit cards
เวลาที่ใช้ในการผลิตrun time
เวอร์ชันสูตรการผลิตbill of material version
ศักยภาพในการผลิตproduction potential
ศูนย์การผลิตwork center
สบายดีไหมhow are you; what’s up
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สะดึงตัวไหมcocooning frames
สารเสริมในการผลิตเบียร์adjuncts in brewery
เส้นทางสายไหมsilk road; Silk Road
หนอนไหมsilkworms
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตgood manufacturing practice
องค์ประกอบผลผลิตyield components
อุตสาหกรรมไหมsilk industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "การผลิตไหม", หน่วยความจำการแปล

add example
ขอเรียกคุณว่า บ๊อบ ได้ไหมครับCan I call you Bob?
วันนี้มีอะไรเด็ด ๆอีกไหม?- จบแล้วWhat' s the hot tip for the day?- Finished
ฉัน พยายาม--- เธอมาเจอฉันหน่อยได้ไหม?I' ve been-- trying to--- Can you meet me?
การทําการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ผลิตพืชหลักเพียงพืชเดียว, สําหรับพื้นที่ปลูกป่าใช้Large-scale agricultural units, often devoted to the production of one major crop; for reforested areas use
การควบคุมปริมาณการผลิต, สําหรับการควบคุมคุณภาพใช้Quantitative; for qualitative control use
คุณมีดินสอไหมHave you got a pencil?
หนูขอยืมเงิน $‧ ได้ไหมค่ะ?Could you lend me $‧?
ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาที่กําหนดQuantity of goods and services produced by a country in a given period of time
คุณชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมครับDo you like Japanese food?
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่ายในอุณหภูมิต่ํา จากโรงงานผลิตจนถึงการใช้ประโยชน์Cold temperature maintenance of perishable products from manufacture to utilization
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงAny processing industry of fishery products
ขอพูดช้าลงหน่อยได้ไหมครับPlease speak a little more slowly.
เจ็บแค่นิดหน่อยเท่านั้นเอง มีประกันสังคมอยู่ใช่ไหม?This' il only hurt for a minute.You' ve got Blue Cross, right?
ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ?No, it' s not me.Could you loan it to me?
หน่วยการผลิตหรือบริการขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีและกฎข้อบังคับต่างๆ ทางราชการมากเกินไป แรงงานมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกันSmall units of production or services not meeting all official requirements for legality and often arising due to excessive taxes and regulations imposed by governments. Labour relations are based on casual employment, kinship or personal relations rather than contractual arrangements
โมเด็มส่วนใหญ่จะสนับสนุนชุดคําสั่ง ATI เพื่อใช้หาค่า ผู้ผลิตและรุ่นที่ผลิตของโมเด็มของคุณ กดที่ปุ่มนี้เพื่อตรวจค้นหาข้อมูลของโมเด็มของคุณ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งโมเด็มได้ง่ายขึ้นMost modems support the ATI command set to find out vendor and revision of your modem. Press this button to query your modem for this information. It can be useful to help you set up the modem
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
คุณเก็บความลับได้ไหมล่ะ?Can you keep a secret?
คิดว่าผมใช่ไหม?It' s mine, right?
ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกันAgricultural systems aiming to limit the environmental pollution by controlling the utilisation of agrochemicals while insuring a profitable and efficient level of production
ลูกรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํายังไงYou know what you must do
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์, สําหรับการแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักใช้ DESTONINGFor seed production; for the removal of seeds from fruits use DESTONING
สารที่เติมลงไปในอาหารขณะผลิตเพื่อคงสภาพอาหารนั้นไว้Agents added to foods during manufacture and intended to remain in them
ความสามารถในการผลิตหรือความสามารถในการให้ความร้อน, สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารหรืออาหารสัตว์ใช้Capacity for producing work or heat; for energy content of food or feed use
หน้าแสดง 1 พบ 76 ประโยควลีที่ตรงกัน การผลิตไหมพบใน 0.236 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน