แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • sericulture   
  • silk production   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (79)

กระบวนการผลิตprocessing; route
กระบวนการผลิตอาหารprocessing of foods; food processing
การกระจายการผลิตproduction diversification; product diversification
การควบคุมการผลิตproduction controls; shop floor control
การจัดการการผลิตพืชcrop management
การจัดการด้านการผลิตproduction management
การจัดตารางการผลิตระดับงานjob schedule
การบ่ม (กระบวนการผลิต)curing (processing)
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมsericulture
การผลิตขนสัตว์wool production
การผลิตของใช้ในบ้านhome production
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimary productivity
การผลิตทางชีวภาพbiological production
การผลิตทางประมงfishery production
การผลิตที่ได้รับมาderived production
การผลิตนมdairy production; milk production
การผลิตนมสดmilk production; dairy production
การผลิตน้ําผึ้งhoney production
การผลิตเนื้อmeat production
การผลิตในประเทศdomestic production
การผลิตแบบประณีตintensive farming; intensive production
การผลิตแบบพื้นบ้านextensive production
การผลิตไฟฟ้าelectrification
การผลิตอาหารfood production
การพยากรณ์ผลผลิตyield forecasting
การเพิ่มการผลิตproduction increase
การเพิ่มผลผลิตyield increases
การเลี้ยงไหมsericulture; silk production
ขนมสายไหมcotton candy; candyfloss
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตroute operation
ความสามารถในการผลิตprocessing ability
ความเสียหายผลผลิตcrop damage
เครื่องมือผลิตอาหารfood processing equipment
เครื่องมือเลี้ยงไหมsericultural equipment
ช่วยฉันได้ไหมคะcan you help me
ต้นทุนในการผลิตproduction costs
ตรารับรองคุณภาพของแหล่งผลิตorigin denomination; designation of origin; certified brand of origin
ต่อมสร้างใยไหมsilk glands
นโยบายการผลิตproduction policies
แบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทีริกbutyric acid bacteria
ผลผลิตyields; crop yield; productivity
ผลผลิตไข่egg yield; laying performance
ผลผลิตจากการปลูกโดยวิธีชีวภาพbiologically grown products
ผลผลิตชีวภาพbioproducts
ผลผลิตทางการเกษตรproduce; products
ผลผลิตนมmilk yield
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลผลิตเนื้อmeat yield
ผลผลิตพลอยได้by-product
ผลผลิตพืชcrop yield
ผลพลอยได้จากการผลิตเบียร์brewery byproducts
ผลิตตามแผนงานbuild-to-plan
ผลิตตามสั่งbuild-to-order
ผลิตภาพของดินsoil fertility; soil productivity
ผลิตภาพของทุนcapital productivity
ผลิตภาพของแรงงานlabour productivity
ผลิตอวัยวะของสัตว์เพื่อการย้ายฝากxenotransplantation
ผ้าไหม; silk
ผีเสื้อหนอนไหมsilk moths
ฟังก์ชั่นการผลิตproduction functions
มีใครบ้างไหมที่นี่ที่พูดภาษาอังกฤษได้does anyone here speak English
รังไหมcocoons
รังไหมดิบcocoon
รับดอลลาร์อเมริกันไหมdo you accept American dollars
รับบัตรเครดิตไหมdo you accept credit cards
เวลาที่ใช้ในการผลิตrun time
เวอร์ชันสูตรการผลิตbill of material version
ศักยภาพในการผลิตproduction potential
ศูนย์การผลิตwork center
สบายดีไหมhow are you; what’s up
สหกรณ์ผู้ค้าปัจจัยการผลิตsupply cooperatives
สะดึงตัวไหมcocooning frames
สารเสริมในการผลิตเบียร์adjuncts in brewery
เส้นทางสายไหมsilk road; Silk Road
หนอนไหมsilkworms
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตgood manufacturing practice
องค์ประกอบผลผลิตyield components
อุตสาหกรรมไหมsilk industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "การผลิตไหม", หน่วยความจำการแปล

add example
ปริมาณของเนื้อที่ผลิตได้ในสัตว์แต่ละตัวQuantity of meat produced by individual animals
ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ?No, it' s not me.Could you loan it to me?
การปฏิบัติ การดําเนินงานเตรียมการผลิต การผลิตหรือการใช้ประโยชน์Operations performed during product preparation, manufacture or utilization
การใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารUsing agricultural raw materials for producing non food products
การรวมการผลิตทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป และการตลาดภายใต้การจัดการอย่างเดียวกันIntegration of agricultural production, processing and marketing under a single comprehensive management
ฝนตกไหมIs it raining?
คุณเก็บความลับได้ไหมล่ะ?Can you keep a secret?
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
อยากไปช่วยผมเตรียมการไหมล่ะ?Would you like to help me get things started?
ว่างไหม ฉันแวะไปหาได้ไม๊?Are you doing anything?Can I stop by?
อยากลองดูไหม?Wanna try it?
ผู้ผลิตอุปกรณ์ (*Device manufacturer (*
ข้อมูลดิบเกี่ยวกับผู้ผลิตโพรไฟล์สี ICCRaw information about the ICC profile manufacturer
คุณต้องเริ่มจังหวะสอง นับสองก่อน เข้าใจไหม?You gotta start on the two.Find the two. Understand?
โมเด็มส่วนใหญ่จะสนับสนุนชุดคําสั่ง ATI เพื่อใช้หาค่า ผู้ผลิตและรุ่นที่ผลิตของโมเด็มของคุณ กดที่ปุ่มนี้เพื่อตรวจค้นหาข้อมูลของโมเด็มของคุณ ซึ่งมันจะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งโมเด็มได้ง่ายขึ้นMost modems support the ATI command set to find out vendor and revision of your modem. Press this button to query your modem for this information. It can be useful to help you set up the modem
ฉันไม่รู้ว่าเขาจะทนได้อีกไหมI don' t know how he can take any more
เธอรู้อะไรไหม เบบี้?You know what, Baby?
การทําการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ผลิตพืชหลักเพียงพืชเดียว, สําหรับพื้นที่ปลูกป่าใช้Large-scale agricultural units, often devoted to the production of one major crop; for reforested areas use
ผู้ผลิตกล้องCamera Manufacturer
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้าFor manufacturing tool handles, broom handles, gun butts, walking sticks
ปริมาณน้ํานมที่ผลิตได้ในสัตว์แต่ละตัวQuantity of milk produced by individual animals
ฉัน พยายาม--- เธอมาเจอฉันหน่อยได้ไหม?I' ve been-- trying to--- Can you meet me?
สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตAgents that produce an increase in the physiological activity of an organism or of any of its parts
วันนี้มีอะไรเด็ด ๆอีกไหม?- จบแล้วWhat' s the hot tip for the day?- Finished
หน้าแสดง 1 พบ 76 ประโยควลีที่ตรงกัน การผลิตไหมพบใน 3.301 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน