แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • seasonal cropping   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcrop weed competition
การตั้งตัวของพืชปลูกcrop establishment
การติดตามสถานการณ์พืชปลูกcrop monitoring
การเตรียมพืชก่อนปลูกpreplanting treatment
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชกลางแจ้งoutdoor cropping
การปลูกพืชชนิดเดียวmonocropping
การปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้พุ่มที่เป็นรั้วhedgerow intercropping
การปลูกพืชเดี่ยวsole cropping
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์draught animal cultivation
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันprotected cultivation
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzero tillage; no tillage
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชตามลําดับsuccessive cropping; sequential cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชแทนแนวคันดินalley farming; alley cropping
การปลูกพืชในกระถางpot planting
การปลูกพืชในตะกร้าbasket planting
การปลูกพืชในน้ําwater culture; hydroponics; hydroculture
การปลูกพืชในน้ํายาwater culture; hydroculture; hydroponics
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชในอากาศaeroponics
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การปลูกพืชแบบขุดล้อมball planting
การปลูกพืชแบบผสมmixed cropping
การปลูกพืชแบบรับช่วงsuccessive cropping; sequential cropping
การปลูกพืชแบบรากเปลือยbare root planting
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเป็นกลุ่มgroup planting
การปลูกพืชเป็นช่วงphased planting
การปลูกพืชเป็นแถวline planting
การปลูกพืชเป็นแนวzonal cropping
การปลูกพืชเป็นบล็อกblock planting
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชร่วมintercropping; relay cropping
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชไร้ดินsoilless culture
การปลูกพืชสลับalternate cropping
การปลูกพืชสลับเป็นแถบstrip cropping
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีdouble cropping
การปลูกพืชสามชนิดtriple cropping
การปลูกพืชหมุนเวียนrotation; crop rotation
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าley farming
การปลูกพืชหลายชนิดmulticropping; multiple cropping
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การป้องกันพืชปลูกplant protection; crop protection
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามฤดูกาลphenology
การผลิตพืชปลูกcrop production; plant production
การพยากรณ์พืชปลูกcrop forecasting
การพัฒนาตามฤดูกาลseasonal development
การเพาะปลูกนอกฤดูกาลoff season cultivation
การเพาะปลูกพืชcrop husbandry
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
ความผันแปรทางฤดูกาลseasonal variation
ความลึกในการปลูกพืชplanting depth
ตามฤดูกาลseasonal; seasonality
ป่ากึ่งผลัดใบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลsemievergreen seasonal forests
ป่าเขตร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลtropical seasonal forests
ป่าเบญจพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลdeciduous seasonal forests
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลไม้นอกฤดูกาลout of season fruits
ผลิตผลนอกฤดูกาลout of season products; off season products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พืชที่ปลูกในสวนorchard crops
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชปลูกในบ้านhouse plants; indoor plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกภายในindoor plants; house plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พืชผักนอกฤดูกาลout of season vegetables
พืชเพาะปลูกcultivated plants
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land

ตัวอย่างประโยคด้วย "การปลูกพืชตามฤดูกาล", หน่วยความจำการแปล

add example
พืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กันCrops planted for the purpose of attracting pests away from other nearby crops
พื้นที่ใบทั้งหมดของพืชTotal foliar surface area of a plant
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
ลําดับของปีการเพาะปลูกและการปีที่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างSequences of crop years and fallow years
พืชที่มีเนื้อไม้ ซึ่งใบหรือกิ่งอ่อนถูกแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าWoody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
เฉพาะผลิตผลจากพืชเท่านั้น, สําหรับต้นไม้ที่ให้ยางใช้ <‧>, สําหรับ เหงือกใช้Plant products only; for gum trees use <‧>; for gingiva use
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
พื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดูCultivated land left unsown for one season
การปลูกพืชหลายชนิดพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่เป็นแถวThe growing of several crops simultaneously in the same field but not in rows
เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้Plant tissue; for the brain cortex use
เชื้อโรคพืชที่ถ่ายทอดผ่านทางดินInjurious organisms transmitted through the soil
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetation type; for lands bearing forests use
เนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว์สําหรับการเพาะเลี้ยงหรือย้ายปลูกในห้องทดลองAnimal or plant tissue used for in vitro culture or transplantation
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในถิ่นหรือเขตที่อยู่อาศัยของพืชหรือสัตว์In habitat or site
การปลูกพืช ‧-‧ ปี หมุนเวียนสลับกับการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์Rotation of arable crops with two or more years of sown pasture
การปฏิบัติต่อเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนที่จะปลูกAny treatment of seed or propagation material just before the crop is planted
เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้Use only for edible grain of grasses; for the plants use
การเอาส่วนปลายยอดของพืชออกโดยการเด็ดด้วยนิ้วมือRemoval of terminal shoots of plants by pinching off with the fingers
การปลูกพืชโดยแบ่งปลูกเป็นระยะเวลาห่างกันหลายๆ สัปดาห์ เป็นลําดับPlanting of a given crop distributed over several weeks
ส่วนที่มีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับเห็ดที่สามารถกินได้ใช้Plant vegetative organs; for the edible fungus use
ลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชโดยมีพืชล้มลุกเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นหญ้าPlant formation characterized by the predominance of herbaceous vegetation, mainly grasses
สังคมของต้นไม้หรือไผ่ที่มีความสม่ําเสมอโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ อายุ หรือสภาพ ซึ่งสามารถแสดงความแตกต่างจากสังคมพืชใกล้เคียงได้Community of trees or bamboos possessing sufficient uniformity as regards to composition, constitution, age or condition to be distinguishable from adjacent communities
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักThe cultivation of certain kinds of plants together in the same area, especially if one species will benefit from another, as planting an insect-repellent plant in a vegetable garden
เซลล์ของพืชที่ไม่มีผนังเซลล์Cells without their cellulose walls
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
หน้าแสดง 1 พบ 168 ประโยควลีที่ตรงกัน การปลูกพืชตามฤดูกาลพบใน 0.25 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน