แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • seasonal cropping   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชcrop weed competition
การตั้งตัวของพืชปลูกcrop establishment
การติดตามสถานการณ์พืชปลูกcrop monitoring
การเตรียมพืชก่อนปลูกpreplanting treatment
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชsoil treatment
การปลูกพืชกลางแจ้งoutdoor cropping
การปลูกพืชชนิดเดียวmonocropping
การปลูกพืชแซมระหว่างแถวไม้พุ่มที่เป็นรั้วhedgerow intercropping
การปลูกพืชเดี่ยวsole cropping
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์draught animal cultivation
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันprotected cultivation
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzero tillage; no tillage
การปลูกพืชตามแนวระดับcontour cultivation
การปลูกพืชตามลําดับsuccessive cropping; sequential cropping
การปลูกพืชใต้ร่มunderplanting
การปลูกพืชแทนแนวคันดินalley farming; alley cropping
การปลูกพืชในกระถางpot planting
การปลูกพืชในตะกร้าbasket planting
การปลูกพืชในน้ําwater culture; hydroponics; hydroculture
การปลูกพืชในน้ํายาwater culture; hydroculture; hydroponics
การปลูกพืชในภาชนะcontainer planting
การปลูกพืชในอากาศaeroponics
การปลูกพืชแบบขั้นบันไดterracing; terrace cropping
การปลูกพืชแบบขุดล้อมball planting
การปลูกพืชแบบผสมmixed cropping
การปลูกพืชแบบรับช่วงsuccessive cropping; sequential cropping
การปลูกพืชแบบรากเปลือยbare root planting
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนrotational cropping; crop rotation
การปลูกพืชเป็นกลุ่มgroup planting
การปลูกพืชเป็นช่วงphased planting
การปลูกพืชเป็นแถวline planting
การปลูกพืชเป็นแนวzonal cropping
การปลูกพืชเป็นบล็อกblock planting
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามamenity planting
การปลูกพืชร่วมintercropping; relay cropping
การปลูกพืชระยะชิดhigh density planting
การปลูกพืชไร้ดินsoilless culture
การปลูกพืชสลับalternate cropping
การปลูกพืชสลับเป็นแถบstrip cropping
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีdouble cropping
การปลูกพืชสามชนิดtriple cropping
การปลูกพืชหมุนเวียนrotation; crop rotation
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าley farming
การปลูกพืชหลายชนิดmulticropping; multiple cropping
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูintercropping; relay cropping
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องcontinuous cropping
การปลูกพืชอายุสั้นcatch cropping
การปลูกพืชอีกครั้งrevegetation
การป้องกันพืชปลูกplant protection; crop protection
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตตามฤดูกาลphenology
การผลิตพืชปลูกcrop production; plant production
การพยากรณ์พืชปลูกcrop forecasting
การพัฒนาตามฤดูกาลseasonal development
การเพาะปลูกนอกฤดูกาลoff season cultivation
การเพาะปลูกพืชcrop husbandry
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonoculture
ความผันแปรทางฤดูกาลseasonal variation
ความลึกในการปลูกพืชplanting depth
ตามฤดูกาลseasonal; seasonality
ป่ากึ่งผลัดใบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลsemievergreen seasonal forests
ป่าเขตร้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลtropical seasonal forests
ป่าเบญจพรรณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลdeciduous seasonal forests
ผลผลิตนอกฤดูกาลout of season products
ผลไม้นอกฤดูกาลout of season fruits
ผลิตผลนอกฤดูกาลout of season products; off season products
ผู้เพาะปลูกraiser; growers
พืชที่ปลูกในสวนorchard crops
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชปลูกcrops; useful plants
พืชปลูกในบ้านhouse plants; indoor plants
พืชปลูกในภาชนะcontainer plants; pot plants
พืชปลูกภายในindoor plants; house plants
พืชปลูกร่วมกันcompanion crops
พืชผักนอกฤดูกาลout of season vegetables
พืชเพาะปลูกcultivated plants
พื้นที่เพาะปลูกcultivated land

ตัวอย่างประโยคด้วย "การปลูกพืชตามฤดูกาล", หน่วยความจำการแปล

add example
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินCrops incorporated into the soil while green or soon after maturity to improve the soil
การปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยปลูกเป็นแถวสลับกันThe growing of several crops in different yet proximate rows
การเอาส่วนปลายยอดของพืชออกโดยการเด็ดด้วยนิ้วมือRemoval of terminal shoots of plants by pinching off with the fingers
พืชที่ต้องการอุณหภูมิต่ําCrops requiring vernalization
ลักษณะอาการไหม้ของพืชเนื่องจากการเข้าทําลายของแบคทีเรีย เชื้อรา การใช้สารกําจัดศัตรูพืช หรือการให้ธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม, สําหรับบาดแผลของเนื้อเยื่อเนื่องจากการได้รับสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า ใช้Burn like symptoms of plant diseases resulting from the action of bacteria or fungi, improper use of pesticides or nutrients; for the lesions of tissues by chemical, thermal, electrical, etc. treatment use
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกหญ้าและถั่วผสมกันMixed grass legume pasture
การงอกใบแรกของพืชโผล่พ้นดินOf the first leaves of a plant above the soil
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Vegetation covering the soil; for cover of leaves and branches formed by tops of plants use
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
ปฏิกิริยาของพืชต่อการกระทําต่างๆ ทั้งที่เป็นอันตรายหรือเป็นประโยชน์การปฏิบัติต่างๆReaction of plants to injurious or beneficial factors or treatments
พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโตPlants sown or planted with a crop to suppress weeds or protect the crop in its early stages of development
การปรับตัวของพืชต่อสถานที่และสิ่งแวดล้อมใหม่Healthy adjustment of plants to new sites or changed conditions
การตัดยอดของพืชBreaking off the top of a plant
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีAnnual plants
จํานวนหรือปริมาณของผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (พืช) หรือต่อตัว (สัตว์Amount or quantity produced per unit of surface or per animal
สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดินSolutions containing the essential elements for plant growth, used in hydroponics and in experimental work; for nutrient solutions applied to soil use
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วProduction of a subsequent crop from roots of a harvested crop
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Of humans, animals and plants; for soil use
การรวมกันของพืชที่แตกต่างกัน ‧ ต้น โดยการติดตาของพืชชนิดหนึ่ง ลงไปที่ต้นพืชอีกต้นหนึ่ง, สําหรับการเกิดขึ้นของตาโดยธรรมชาติใช้The union of two different plants by inserting the bud of one into the stem of the other; for the naturally occurring phenomenon use
การย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชําFor plant establishment with seedlings or nursery stock
การแสดงออกโดยทั่วไปของพืชใดๆ หรือลักษณะการเจริญเติบโตของพืชใดพืชหนึ่งGeneral appearance of a plant, or its manner of growth
เศษเหลือของพืชที่ไม่ละลายน้ําหลังจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอาหารเสร็จสิ้นInsoluble residue left after the complete hydrolysis of foods of plant origin
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าไม้แบบชั่วคราวหรือถาวรSimultaneous production, temporary or permanent, of forest trees with agricultural crops or animals in the same place
เฉพาะอินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืชสีเขียวในระบบนิเวศน์Restricted to organic matter produced by green plants in ecosystems
หน้าแสดง 1 พบ 168 ประโยควลีที่ตรงกัน การปลูกพืชตามฤดูกาลพบใน 3.298 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน