แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit group   
     
    A compilation of the different measurements that a product is available in. A unit group contains the base unit in which a product is available, for example, a two-liter. It then lists all the different increments that this base unit is packaged in for sale, such as an individual two-liter bottle or a case of 6 two-liter bottles, and also indicates which measurement is the primary unit.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (77)

กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
การเข้าถึงหน่วยความจําโดยตรงdirect memory access
การใช้หน่วยความจําMemory Usage
การตรวจนับเงินtender declaration
การตั้งค่าหน่วยธุรกิจBusiness Unit Settings
การทดสอบหน่วยฐานข้อมูลdatabase unit test
การนับcounting; ; reckoning
การนับจํานวนโคโลนีcolony counting
การนับจํานวนเซลล์cell counting
การนับจํานวนแบคทีเรียbacterial counting
การนับจํานวนผู้ชมโฆษณาad-centric measurement
การนับเชื้อจุลินทรีย์microorganism counting
การนับเซลล์ร่างกายsomatic cell count
การนับถอยหลังcountdown
การบริโภคของฟาร์มหรือหน่วยผลิตon-farm consumption
การวิจัยของหน่วยงานorganization of research
ชื่อหน่วยงานorganizational unit
ชุดตัวนับcounter set
ต้นทุนต่อหน่วยunit costs
ต้นทุนหน่วยท้ายสุดmarginal costs
ตลับหน่วยความจําmemory cartridge
ตัวนับcounter
ตัวนับประสิทธิภาพperformance counter
ตัวนับประสิทธิภาพบนชิพon-chip performance counter
ตัวแปลงหน่วยนับunit conversion factor
ที่อยู่หน่วยความจําmemory address
นับto count; tell; evaluate; ; consider; compute; esteem; count; believe; calculate; reckon; assess; tally; regard; respect
ปัญหาหน่วยความจําไม่เพียงพอlow memory problem
ผลจับต่อหน่วยแรงงานcatch effort
ผีนับจานBanchō Sarayashiki
ผู้ให้บริการออกใบรับรองหน่วยงานenterprise certification authority
ราคาต่อหน่วยunit price
ราคาต่อหน่วยสุทธิตามใบแจ้งหนี้invoice net unit price
ราคาต่อหน่วยสุทธิตามใบสั่งซื้อpurchase order net unit price
หน่วยa unit; digit; unit; department
หน่วยการขายsales unit
หน่วยการจัดสรรallocation unit
หน่วยการเปลี่ยนแปลงchange unit
หน่วยการวัดunit of measurement
หน่วยของปริมาณการใช้วัสดุconsumption unit
หน่วยของสารมลพิษpollutant load
หน่วยข้อมูลitem
หน่วยความจําmemory
หน่วยความจําการแสดงผลvideo memory
หน่วยความจําเข้าถึงโดยสุ่มrandom access memory
หน่วยความจําจริงphysical memory
หน่วยความจําที่ไม่สามารถทําเพจได้nonpaged memory
หน่วยความจําแบบอ่านอย่างเดียวread-only memory
หน่วยความจําพร่องหายไปmemory leak
หน่วยความจําส่วนขยายexpanded memory
หน่วยความจําส่วนเพิ่มextended memory
หน่วยความจําเสมือนvirtual memory
หน่วยความตรงกันของข้อมูลconsistency unit
หน่วยคําเติมaffix
หน่วยงานขนาดกลางmedium organization
หน่วยงานขนาดเล็กsmall organization
หน่วยงานขนาดใหญ่large organization
หน่วยงานของรัฐpublic authorities
หน่วยงานจัดการโปรแกรมควบคุม WindowsWindows driver foundation
หน่วยงานจัดเก็บภาษีtax authority
หน่วยงานพัฒนาdevelopment agencies
หน่วยงานสมรสmarriage agency
หน่วยงานอาสาvoluntary agencies
หน่วยจัดเก็บสินค้าคงคลังstockkeeping unit
หน่วยดินsoil units
หน่วยธุรกิจลูกchild business unit
หน่วยธุรกิจหลักparent business unit
หน่วยธุรกิจหลัก: รองParent: Child Business Units
หน่วยบรรจุpacking unit
หน่วยประมวลผลกลางprocessor; central processing unit; central processor; microprocessors
หน่วยปริมาณอาหารที่ให้feed units
หน่วยพันธุกรรมgene
หน่วยพื้นฐานbase unit
หน่วยย่อยsuborder
หน่วยรบพิเศษspecial forces
หน่วยราคาprice unit
หน่วยวัดmeasure

ตัวอย่างประโยคด้วย "กลุ่มของหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
ตั้งค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์ (หน่วยเป็น ม. ม.) ที่ถูกใช้เมื่อภาพถูกถ่ายSet here the lens focal length in milimeters used by camera to take the picture
สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KGet สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, Patrick Charbonnier สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, Carsten Pfeiffer สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, Matej KossC) ‧, The KGet developers (C) ‧, Patrick Charbonnier (C) ‧, Carsten Pfeiffer (C) ‧, Matej Koss
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา AmarokC) ‧, The Amarok Developers
ชื่อกลุ่มปริยายของคอนโทรลสําหรับแสดงในเครื่องมือออกแบบDefault widget group name to display in designer
หน่วยความจําทั้งหมด ‧ MBMB Total RAM
หน่วยองค์กรOrganizational Unit
c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือดูการทํางานระบบของ KDEc) ‧ The KDE System Monitor Developers
หน่วยความจําหลักทั้งหมดTotal physical memory
ส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoanMost may be referred to this descriptor used in combination with the appropriate protozoan taxon
หน่วยความจําที่ไม่แอ็กทีฟInactive memory
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบ กลุ่มที่ชื่อ % ‧?Are you sure that you want to remove the group named %‧?
หน่วยความจําที่แอ็กทีฟActive memory
การใช้หน่วยความจํา: %Memory usage: %
ตัวกรองกลุ่มผู้ใช้ LDAPลุ่มLDAP Group filter
เป็นของกลุ่มOwned by & group
ตําแหน่งถือครอง: % NAME =ชื่อผู้ส่ง, % EMAIL =ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง, % DATE =วันที่, % MSID =หมายเลขข้อความ, % MSIDX =ดัชนีข้อความ ล้อมด้วยวงเล็บแหลม, % GROUP =ชื่อกลุ่ม, % L =หยุดบรรทัดPlaceholders: %NAME =sender 's name, %EMAIL =sender 's address, %DATE =date, %MSID =message-id, %MSIDX =message-id without angle brackets, %GROUP =group name, %L =line break
หน่วยความจําไม่เพียงพอOut of Memory
ตัวเรียกดูหน่วยประมวลข้อมูลของพลาสมาThe name of the engine followed by the number of data sourcesPlasma DataEngine Explorer
ตัวนับโพรเซสProcess Count
หน่วยประมวผลแบบ PA-RISCPA-RISC Processor
ฟังก์ชัน TAN () จะคืนค่า tangent ของ x, โดยที่ x มีหน่วยเป็นเรเดียนThe TAN() function returns the tangent of x, where x is given in radians
ความละเอียดการแสดงผลต่ํา และหน่วยประมวลผลความเร็วต่ําLow display resolution and Low CPU
ใช้หน่วยความจําหลักไปUsed Physical Memory
หน่วยความจําเครื่องพิมพ์ ‧ MBMB Printer Memory
หมายเลขกลุ่มGroup number
หน้าแสดง 1 พบ 504 ประโยควลีที่ตรงกัน กลุ่มของหน่วยนับพบใน 5.839 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน