แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • alburnum   
  • sapwood   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (65)

กฎหมายป่าไม้forest regulations
การก่นไม้grub felling
การจัดการป่าไม้forest management
การตัดช่วยไม้วัยรุ่นliberation felling; tending felling
การตัดยอดไม้pollarding
การตายจากยอดของไม้ป่าforest dieback
การปฏิบัติงานป่าไม้forestry practices
การปรับสภาพไม้wood conditioning
การป่าไม้forestry; Forestry; forestry production
การป่าไม้ในฟาร์มfarm forestry; agroforestry
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผุของไม้wood decay
การพัฒนาป่าไม้forestry development
การล้มไม้slashing
การเลื่อยไม้sawmilling
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การอารักขาป่าไม้forest protection; protection of forests
ข้าวฟ่างไม้กวาด (sorghum)broom corn (sorghum)
ขี้ไม้sawdust; wood dust
คุณสมบัติของไม้wood properties
เครื่องตัดพุ่มไม้แนวรั้วhedge cutters
เครื่องเป่าลมไม้woodwind instrument
โครงสร้างไม้timber structure
ชั้นความสูงของลําต้น (ในป่าไม้)height classes (in forestry)
ซุงไม้บางveneer logs
ด้ามไม้กวาดbroom handles
เดือยไม้spurs
ตาไม้budwood; buds
ทรงพุ่มใบในเรือนยอดไม้forest canopy; leaf canopy; tree canopy; canopy; crown canopy
ทรัพยากรป่าไม้forest resources
ทุ่งหญ้าป่าไม้forest range
น้ํามันจากไม้ซีดาร์cedarwood oil
นิเวศวิทยาของป่าไม้forest ecology
บาลซัม (ยางไม้)balsams (resins)
ป่าไม้timberland; timber; forest; silviculture; woodland; Forest
ป่าไม้ใบแคบmicrophyllous forests
ป่าไม้รุ่นทดแทนsecond growth forests
เปลือกไม้tree bark; husk; rind; bark
ผงไม้บดwood flour; wood meal
ผงไม้ป่นwood meal; wood flour
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้bark products
ฝอยไม้excelsior
พวกไม้สนconifers
พืชไม้ผลpomology
พืชให้ยางไม้gum plants
พื้นที่ไม้พุ่มshrublands; scrublands
ภาพพิมพ์แกะไม้woodcut
แมลงเจาะไม้timber boring insects
ไม้plank; lumber; timber; ; tree; log; shrub; wood
ไม้กระดานplanks; plank
ไม้กระถางpot plants; container plants
ไม้กายสิทธิ์wand
ไม้จันทน์sandalwood
ยางไม้สนgum resins
ยางไม้สปรูซspruce gum
เยื่อไม้wood pulp
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์agrosilvopastoral systems
รั้วไม้hurdles; corrals; palisade
โรคทางป่าไม้forest pathology
โรคพุ่มไม้กวาดwitches' broom
เลื่อยชุดตัดเศษไม้slashers
เศษไม้จากการตัดแต่งwood trimmings
หมู่ไม้ที่มีอายุไม่เท่ากันuneven aged stands
หมู่ไม้ป่าforest stands
อุตสาหกรรมไม้wood industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "กระพี้ไม้", หน่วยความจำการแปล

add example
ยางไม้ที่ผึ้งเก็บรวบรวมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่รังResins collected by bees to strengthen the honeycomb
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
เนื้อเยื่อบริเวณไส้ไม้, เกิดในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่Wood tissue surrounding the pith and formed during the juvenile period
สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้Includes fishery and forestry sectors
การโค่นป่าไม้Clearing of forests
การเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกโค่นหรือไม้ท่อนโดยการลาก เลื่อน หรือโดยพาหนะTransporting felled trees, tree lengths, or logs by traction, by skidding or on a vehicle
ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ําInferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
ไม้ที่ทําให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นWood that has been treated to increase its properties or characteristics
การกําหนดขนาด รูปร่าง จํานวน อายุ ของต้นไม้และขนาดของผลิตภัณฑ์จากไม้Determination of dimensions, form, increment and age of trees, and of the dimensions of their products
ป่าไม้ที่ไม่เคยถูกมนุษย์บุกรุกทําลายForests virtually uninfluenced by human activity
มูลค่าของท่อนไม้ที่ยังไม่ถูกตัดValue of timber as it stands uncut
ขั้นแรกของการแปรรูปไม้เพื่อทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการ ตัดยอด ริดกิ่ง ลอกเปลือก ตัดขวาง เลื่อย ผ่าFirst stage of transformation of timber into any kind of product, including topping, trimming, barking, cross cutting and initial sawing up, hewing or cleaving of a felled tree
ไม้ยืนต้นที่ไม่มีลําต้นหลักชัดเจนWoody perennial plants without a well defined main stem
การแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มFeeding on leaves or shoots of trees or shrubs
เศษซากที่สะสมบนพื้นป่าเนื่องมาจากพายุ ไฟป่า การกานไม้ และการทําลายป่าไม้Residues accumulating on the forest floor as a result of storm, fire, girdling or poisoning
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างTimber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะในการปลูก อนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้Science, business and art of creating, conserving and managing forests
การเอาต้นไม้ กิ่งไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกเพื่อไถพรวนRemoval of trees, brush, rocks and other obstacles to tillage
การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูกForest raised artificially, either by sowing or planting
ทุ่งหญ้าในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน มีต้นไม้หรือพุ่มไม้กระจายทั่วไปTropical or subtropical grassland with scattered trees or shrubs
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
ท่อนไม้สําหรับเลื่อยเป็นท่อนๆ ได้Logs for sawnwood manufacture
ต้นไม้เนิ้อแข็ง กล้าไม้ หน่อ และต้นไม้อ่อนต้นเล็กๆ ที่เจริญเติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าWoody plants, seedlings, shoots and small saplings growing in a forest underneath trees
ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลที่ให้ดอกและผลเพียงครั้งเดียวแล้วแห้งตายOrnamental plants flowering and fruiting once and then dying
วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากไม้Forest products other than those derived from timber
หน้าแสดง 1 พบ 56 ประโยควลีที่ตรงกัน กระพี้ไม้พบใน 0.617 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน