แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • alburnum   
  • sapwood   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (65)

กฎหมายป่าไม้forest regulations
การก่นไม้grub felling
การจัดการป่าไม้forest management
การตัดช่วยไม้วัยรุ่นliberation felling; tending felling
การตัดยอดไม้pollarding
การตายจากยอดของไม้ป่าforest dieback
การปฏิบัติงานป่าไม้forestry practices
การปรับสภาพไม้wood conditioning
การป่าไม้forestry; Forestry; forestry production
การป่าไม้ในฟาร์มfarm forestry; agroforestry
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผุของไม้wood decay
การพัฒนาป่าไม้forestry development
การล้มไม้slashing
การเลื่อยไม้sawmilling
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การอารักขาป่าไม้forest protection; protection of forests
ข้าวฟ่างไม้กวาด (sorghum)broom corn (sorghum)
ขี้ไม้sawdust; wood dust
คุณสมบัติของไม้wood properties
เครื่องตัดพุ่มไม้แนวรั้วhedge cutters
เครื่องเป่าลมไม้woodwind instrument
โครงสร้างไม้timber structure
ชั้นความสูงของลําต้น (ในป่าไม้)height classes (in forestry)
ซุงไม้บางveneer logs
ด้ามไม้กวาดbroom handles
เดือยไม้spurs
ตาไม้budwood; buds
ทรงพุ่มใบในเรือนยอดไม้forest canopy; leaf canopy; tree canopy; canopy; crown canopy
ทรัพยากรป่าไม้forest resources
ทุ่งหญ้าป่าไม้forest range
น้ํามันจากไม้ซีดาร์cedarwood oil
นิเวศวิทยาของป่าไม้forest ecology
บาลซัม (ยางไม้)balsams (resins)
ป่าไม้timberland; timber; forest; silviculture; woodland; Forest
ป่าไม้ใบแคบmicrophyllous forests
ป่าไม้รุ่นทดแทนsecond growth forests
เปลือกไม้tree bark; husk; rind; bark
ผงไม้บดwood flour; wood meal
ผงไม้ป่นwood meal; wood flour
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้bark products
ฝอยไม้excelsior
พวกไม้สนconifers
พืชไม้ผลpomology
พืชให้ยางไม้gum plants
พื้นที่ไม้พุ่มshrublands; scrublands
ภาพพิมพ์แกะไม้woodcut
แมลงเจาะไม้timber boring insects
ไม้plank; lumber; timber; ; tree; log; shrub; wood
ไม้กระดานplanks; plank
ไม้กระถางpot plants; container plants
ไม้กายสิทธิ์wand
ไม้จันทน์sandalwood
ยางไม้สนgum resins
ยางไม้สปรูซspruce gum
เยื่อไม้wood pulp
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์agrosilvopastoral systems
รั้วไม้hurdles; corrals; palisade
โรคทางป่าไม้forest pathology
โรคพุ่มไม้กวาดwitches' broom
เลื่อยชุดตัดเศษไม้slashers
เศษไม้จากการตัดแต่งwood trimmings
หมู่ไม้ที่มีอายุไม่เท่ากันuneven aged stands
หมู่ไม้ป่าforest stands
อุตสาหกรรมไม้wood industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "กระพี้ไม้", หน่วยความจำการแปล

add example
การเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกโค่นหรือไม้ท่อนโดยการลาก เลื่อน หรือโดยพาหนะTransporting felled trees, tree lengths, or logs by traction, by skidding or on a vehicle
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างTimber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้Silvicultural and logging operations
การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
ต้นไม้เนิ้อแข็ง กล้าไม้ หน่อ และต้นไม้อ่อนต้นเล็กๆ ที่เจริญเติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าWoody plants, seedlings, shoots and small saplings growing in a forest underneath trees
อาจรวมถึงไม้ที่โค่นล้มหรือถูกโค่นด้วยMay also include cleft or hewn wood
ไม้ที่ทําให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นWood that has been treated to increase its properties or characteristics
สาขาเกษตรซึ่งประกอบด้วยการประมงและป่าไม้Includes fishery and forestry sectors
การกําหนดขนาด รูปร่าง จํานวน อายุ ของต้นไม้และขนาดของผลิตภัณฑ์จากไม้Determination of dimensions, form, increment and age of trees, and of the dimensions of their products
มูลค่าของท่อนไม้ที่ยังไม่ถูกตัดValue of timber as it stands uncut
การสืบต่อพันธุ์ป่าไม้แบบปลูกOf a forest plantation
ท่อนไม้กลมที่ใช้รองรับสายไฟฟ้า นั่งร้าน หรือรั้วRoundwood intended for supporting electric lines, for scaffolding or for fences
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้าFor manufacturing tool handles, broom handles, gun butts, walking sticks
การป่าไม้สําหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นForestry for local community development with involvement of people in performing the related activities
บริเวณที่มีไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็กๆ เจริญเติบโตอยู่โดยธรรมชาติAreas which under natural conditions support only scrub vegetation
เศษของไม้ที่เหลือจากการตัดฟันและแปรรูปเบื้องต้นWood wastes left over from felling and primary processing of trees
ท่อนไม้สําหรับเลื่อยเป็นท่อนๆ ได้Logs for sawnwood manufacture
ระบบวนเกษตรที่มีการปลูกไม้ยืนต้น พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์Agroforestry systems with woody perennials, food crops, pastures and livestock
ตารางแสดงปริมาตรเฉลี่ยของไม้แต่ละขนาดTables showing the average log contents of trees of different sizes
การปลูกต้นไม้และไม้พุ่มแบบเดี่ยวๆ หรือเป็นหย่อม เพื่อประดับตกแต่งหรือให้ความรู้มากกว่าเพื่อใช้ประโยชน์หรือหวังผลกําไรCultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูกForest raised artificially, either by sowing or planting
การโค่นป่าไม้Clearing of forests
ยอดของใบในต้นไม้หรือไม้พุ่มHead of foliage in a tree or shrubs
เศษซากที่สะสมบนพื้นป่าเนื่องมาจากพายุ ไฟป่า การกานไม้ และการทําลายป่าไม้Residues accumulating on the forest floor as a result of storm, fire, girdling or poisoning
หน้าแสดง 1 พบ 56 ประโยควลีที่ตรงกัน กระพี้ไม้พบใน 3.322 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน