แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • alburnum   
  • sapwood   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (65)

กฎหมายป่าไม้forest regulations
การก่นไม้grub felling
การจัดการป่าไม้forest management
การตัดช่วยไม้วัยรุ่นliberation felling; tending felling
การตัดยอดไม้pollarding
การตายจากยอดของไม้ป่าforest dieback
การปฏิบัติงานป่าไม้forestry practices
การปรับสภาพไม้wood conditioning
การป่าไม้forestry; Forestry; forestry production
การป่าไม้ในฟาร์มfarm forestry; agroforestry
การแปรรูปไม้ขั้นต้นprimary conversion of wood
การผุของไม้wood decay
การพัฒนาป่าไม้forestry development
การล้มไม้slashing
การเลื่อยไม้sawmilling
การวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้และป่าไม้tree and stand measurement
การอารักขาป่าไม้forest protection; protection of forests
ข้าวฟ่างไม้กวาด (sorghum)broom corn (sorghum)
ขี้ไม้sawdust; wood dust
คุณสมบัติของไม้wood properties
เครื่องตัดพุ่มไม้แนวรั้วhedge cutters
เครื่องเป่าลมไม้woodwind instrument
โครงสร้างไม้timber structure
ชั้นความสูงของลําต้น (ในป่าไม้)height classes (in forestry)
ซุงไม้บางveneer logs
ด้ามไม้กวาดbroom handles
เดือยไม้spurs
ตาไม้budwood; buds
ทรงพุ่มใบในเรือนยอดไม้forest canopy; leaf canopy; tree canopy; canopy; crown canopy
ทรัพยากรป่าไม้forest resources
ทุ่งหญ้าป่าไม้forest range
น้ํามันจากไม้ซีดาร์cedarwood oil
นิเวศวิทยาของป่าไม้forest ecology
บาลซัม (ยางไม้)balsams (resins)
ป่าไม้timberland; timber; forest; silviculture; woodland; Forest
ป่าไม้ใบแคบmicrophyllous forests
ป่าไม้รุ่นทดแทนsecond growth forests
เปลือกไม้tree bark; husk; rind; bark
ผงไม้บดwood flour; wood meal
ผงไม้ป่นwood meal; wood flour
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกไม้bark products
ฝอยไม้excelsior
พวกไม้สนconifers
พืชไม้ผลpomology
พืชให้ยางไม้gum plants
พื้นที่ไม้พุ่มshrublands; scrublands
ภาพพิมพ์แกะไม้woodcut
แมลงเจาะไม้timber boring insects
ไม้plank; lumber; timber; ; tree; log; shrub; wood
ไม้กระดานplanks; plank
ไม้กระถางpot plants; container plants
ไม้กายสิทธิ์wand
ไม้จันทน์sandalwood
ยางไม้สนgum resins
ยางไม้สปรูซspruce gum
เยื่อไม้wood pulp
ระบบกสิกรรมป่าไม้ปศุสัตว์agrosilvopastoral systems
รั้วไม้hurdles; corrals; palisade
โรคทางป่าไม้forest pathology
โรคพุ่มไม้กวาดwitches' broom
เลื่อยชุดตัดเศษไม้slashers
เศษไม้จากการตัดแต่งwood trimmings
หมู่ไม้ที่มีอายุไม่เท่ากันuneven aged stands
หมู่ไม้ป่าforest stands
อุตสาหกรรมไม้wood industry

ตัวอย่างประโยคด้วย "กระพี้ไม้", หน่วยความจำการแปล

add example
ไม้ที่มีลักษณะทางกายวิภาคแตกต่างจากไม้ทั่วไปในส่วนของความเอียง ความคดของต้นและกิ่งWood with more or less distinctive anatomical characters, formed typically in parts of leaning or crooked stems and in branches
รวมถึงไม้พุ่มและต้นไม้เตี้ยๆIncluding shrubs
สถานที่สําหรับการแปรรูปเบื้องต้น เก็บรักษา หรือบรรจุไม้Site equipped for primary processing, storage or loading of timber
การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และศิลปะในการปลูก อนุรักษ์ และการจัดการป่าไม้Science, business and art of creating, conserving and managing forests
การเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกโค่นหรือไม้ท่อนโดยการลาก เลื่อน หรือโดยพาหนะTransporting felled trees, tree lengths, or logs by traction, by skidding or on a vehicle
การเสื่อมสภาพของไม้ที่ยังไม่ได้ตัดหรือไม้ที่แปรรูปแล้วจากการเข้าทําลายของเชื้อราและจุลินทรีย์อื่นๆDecomposition by fungi or other microorganisms of uncut, cut or processed wood
การป่าไม้สําหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นForestry for local community development with involvement of people in performing the related activities
ท่อนไม้ที่วางนอนบนพื้นเพื่อรองรับไม้ท่อนอื่น หรือสิ่งปลูกสร้างTimber laid horizontally on the ground to support other members or constructions
การเพิ่มปริมาณป่าไม้ ทั้งโดยการหว่านเมล็ดและการปลูกForest raised artificially, either by sowing or planting
วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากไม้Forest products other than those derived from timber
ยางไม้ที่ผึ้งเก็บรวบรวมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่รังResins collected by bees to strengthen the honeycomb
เศษซากที่สะสมบนพื้นป่าเนื่องมาจากพายุ ไฟป่า การกานไม้ และการทําลายป่าไม้Residues accumulating on the forest floor as a result of storm, fire, girdling or poisoning
เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์มือถือ, ด้ามไม้กวาด, ด้ามปืน, ไม้เท้าFor manufacturing tool handles, broom handles, gun butts, walking sticks
ไม้ที่เหมาะสําหรับใช้ประกอบโครงสร้างหรือรองรับน้ําหนัก ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษTimber suitable for framing and load bearing structures essentially by virtue of its strength
ระบบการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มร่วมกับพืชอาหารสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์Systems including trees or shrubs, and pastures or animals
เนื้อเยื่อบริเวณไส้ไม้, เกิดในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่Wood tissue surrounding the pith and formed during the juvenile period
ไม้ในสภาพธรรมชาติที่ถูกโค่นหรือเก็บเกี่ยวโดยวิธีอื่นWood in its natural state as felled or otherwise harvested
ป่าที่มีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ไม้ท่อน และไม้เชื้อเพลิงForests managed primarily for the direct, material products of their growth, partic. timber and fuelwood
ไม้ยืนต้นที่ไม่มีลําต้นหลักชัดเจนWoody perennial plants without a well defined main stem
ต้นไม้เนิ้อแข็ง กล้าไม้ หน่อ และต้นไม้อ่อนต้นเล็กๆ ที่เจริญเติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าWoody plants, seedlings, shoots and small saplings growing in a forest underneath trees
ไม้ที่ทําให้มีคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นWood that has been treated to increase its properties or characteristics
การสํารวจเพื่อกําหนดอาณาเขต สภาพดิน และภูมิประเทศ รวมถึงสภาพและองค์ประกอบของป่าไม้Survey to determine, on a given area, soil conditions and topography, together with the extent, condition, composition and constitution of forests
การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่าไม้แบบชั่วคราวหรือถาวรSimultaneous production, temporary or permanent, of forest trees with agricultural crops or animals in the same place
บริเวณที่มีไม้พุ่มหรือต้นไม้เล็กๆ เจริญเติบโตอยู่โดยธรรมชาติAreas which under natural conditions support only scrub vegetation
ป่าไม้ที่ไม่เคยถูกมนุษย์บุกรุกทําลายForests virtually uninfluenced by human activity
หน้าแสดง 1 พบ 56 ประโยควลีที่ตรงกัน กระพี้ไม้พบใน 0.166 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน