แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้น้ํา (พืช) 

ตัวอย่างประโยคด้วย "water consumption (plants)", หน่วยความจำการแปล

add example
Power Consumption self poweredใช้พลังงาน พลังงานของตัวเอง
Foods that are more or less ready for consumption without further preparation other than heatingอาหารพร้อมบริโภค โดยไม่จําเป็นต้องปรุงเพียงแต่ให้ความร้อน
Power Consumption %‧ mAใช้พลังงาน % ‧ มิลลิแอมป์
Here you can see the currently configured file name schemes which the " Suggest " button in the tag editor uses to extract tag information from a file name. Each string may contain one of the following placeholders: %t: Title %a: Artist %A: Album %T: Track %c: Comment For example, the file name scheme " [ %T ] %a-%t " would match " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " but not " (Deep Purple) Smoke on the water ". For that second name, you would use the scheme " (%a) %t ". Note that the order in which the schemes appear in the list is relevant, since the tag guesser will go through the list from the top to the bottom, and use the first matching schemeที่นี่ คุณสามารถเห็นรูปแบบชื่อแฟ้มที่กําลังใช้งานอยู่ซึ่งปุ่ม " แนะนํา " ในตัวแก้ไขแท็กใช้เพื่อ สกัดเอาข้อมูลแท็กออกมาจากชื่อแฟ้ม สตริงแต่ละค่าอาจจะมีตัวแทนค่าเหล่านี้อยู่: % t: ชื่อเพลง % a: ศิลปิน % A: อัลบั้ม % T: เพลงที่ % c: หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น รูปแบบชื่อแฟ้ม " [ % T ] % a-% t " จะเข้ากันได้กับ " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " แต่ไม่ใช่ " (Deep Purple) Smoke on the water " สําหรับชื่อที่สองนั้น คุณควรจะใช้รูปแบบ " (% a) % t " โปรดสังเกตว่าลําดับของที่รูปแบบแสดงออกมาในรายการนั้นจะเกี่ยวเนื่องกัน เพราะว่าตัวเดาแท็กจะไล่ผ่าน จากบนลงล่าง และจะใช้รูปแบบแรกที่เข้ากันได้ก่อน
Excessive loss of water due to physiological phenomena; for the process of removing water from materials or products useปรากฏการณ์การสูญเสียน้ําทางสรีรวิทยาในปริมาณมากเกินปกติ สําหรับกระบวนการขจัดน้ําออกจากวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใช้
Evaporation from a body of waterการระเหยน้ําออกจากร่างกาย
Impact of pollutants from the atmosphere on an acceptor such as forests, soil, waterผลกระทบของสารที่เป็นมลพิษจากชั้นบรรยากาศที่มีต่อผู้รับ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ํา
Movement of water through the soil surface into the soilการเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
Application of fertilizers in irrigation waterการให้ปุ๋ยทางน้ําชลประทาน
Artificial structures in coastal waters creating a sheltered space for fishing or aquacultureสิ่งที่สร้างขึ้นบริเวณชายฝั่งเพื่อเป็นที่กําบังหรือพักอาศัยในการตกปลาหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
National and international laws concerning marine water and its resourcesกฎหมายเกี่ยวกับทะเลของประเทศและระหว่างประเทศและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
That means you keep your fingers out of the water, hair out of the soup... and show the goddamn daughters a good timeนั่นหมายความว่า พวกนายต้องไม่เอานิ้ว ไปโดนน้ํา ห้ามมีเส้นผมหล่นอยู่ในซุป...และบริการให้พวกเด็ก ๆ พอใจ
Deposition of material carried by wind, water or iceการทับถมของวัตถุที่ถูกพัดพามากับลม น้ํา หรือน้ําแข็ง
Generic name; for water lotus useชื่อสกุล, สําหรับพืชน้ําใช้
Warming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour contentสภาวะที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณไอน้ํา
Replenishment of water to the zone of saturation in the groundการเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัว
Increasing concentration of a substance by food or drinking water in the tissues of species that are part of the food chain as one moves up the food chainความเข้มข้นของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อของสปีชีส์ในช่วงโซ่อาหารที่ขยับขึ้น ‧ ชั้นจากอาหารและเครื่องดื่ม
Removal of soluble compounds by water passing through the soilการเคลื่อนย้ายสารประกอบที่ละลายได้โดยการชะล้างของน้ําลงลึกไปในดิน
You know, the best place to practice lifts is in the waterรู้ไหม ที่สําหรับฝึกท่าเหิรที่ดีที่สุด คือในน้ํา
Fish that migrate between fresh and salt water for breedingปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์
All this water coming down, you didn' t think to cover that up?น้ํารั่วขนาดนี้ ไม่คิดจะซ่อมมันเลยเหรอ?
The sum of water loss from soil by evaporation and from plants by transpirationการสูญเสียน้ําออกจากพื้นดินโดยการระเหยน้ําและสูญเสียออกจากพืชโดยการคายน้ํา
For sea catfish from northern waters useสําหรับปลาดุกทะเลจากทะเลตอนเหนือใช้
Reflection of solar radiation from earth or water surfacesการสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวน้ํา
Of materials, products, buildings and equipment; for water use <‧>; for soil useการฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้
หน้าแสดง 1 พบ 33 ประโยควลีที่ตรงกัน water consumption (plants)พบใน 10.115 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน