แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้น้ํา (พืช) 

ตัวอย่างประโยคด้วย "water consumption (plants)", หน่วยความจำการแปล

add example
Foods that are more or less ready for consumption without further preparation other than heatingอาหารพร้อมบริโภค โดยไม่จําเป็นต้องปรุงเพียงแต่ให้ความร้อน
Power Consumption self poweredใช้พลังงาน พลังงานของตัวเอง
Power Consumption %‧ mAใช้พลังงาน % ‧ มิลลิแอมป์
We' ve got splish- splash the water class down by the lakeมีฝึกออกกําลังกายใต้น้ํา ที่หาดทะเลสาบ
All this water coming down, you didn' t think to cover that up?น้ํารั่วขนาดนี้ ไม่คิดจะซ่อมมันเลยเหรอ?
Of materials, products, buildings and equipment; for water use <‧>; for soil useการฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้
Generic name; for water lotus useชื่อสกุล, สําหรับพืชน้ําใช้
Here you can see the currently configured file name schemes which the " Suggest " button in the tag editor uses to extract tag information from a file name. Each string may contain one of the following placeholders: %t: Title %a: Artist %A: Album %T: Track %c: Comment For example, the file name scheme " [ %T ] %a-%t " would match " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " but not " (Deep Purple) Smoke on the water ". For that second name, you would use the scheme " (%a) %t ". Note that the order in which the schemes appear in the list is relevant, since the tag guesser will go through the list from the top to the bottom, and use the first matching schemeที่นี่ คุณสามารถเห็นรูปแบบชื่อแฟ้มที่กําลังใช้งานอยู่ซึ่งปุ่ม " แนะนํา " ในตัวแก้ไขแท็กใช้เพื่อ สกัดเอาข้อมูลแท็กออกมาจากชื่อแฟ้ม สตริงแต่ละค่าอาจจะมีตัวแทนค่าเหล่านี้อยู่: % t: ชื่อเพลง % a: ศิลปิน % A: อัลบั้ม % T: เพลงที่ % c: หมายเหตุ ตัวอย่างเช่น รูปแบบชื่อแฟ้ม " [ % T ] % a-% t " จะเข้ากันได้กับ " [ ‧ ] Deep Purple-Smoke on the water " แต่ไม่ใช่ " (Deep Purple) Smoke on the water " สําหรับชื่อที่สองนั้น คุณควรจะใช้รูปแบบ " (% a) % t " โปรดสังเกตว่าลําดับของที่รูปแบบแสดงออกมาในรายการนั้นจะเกี่ยวเนื่องกัน เพราะว่าตัวเดาแท็กจะไล่ผ่าน จากบนลงล่าง และจะใช้รูปแบบแรกที่เข้ากันได้ก่อน
Replenishment of water to the zone of saturation in the groundการเติมน้ําลงไปในดินเพื่อให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นเกิดการอิ่มตัว
For sea catfish from northern waters useสําหรับปลาดุกทะเลจากทะเลตอนเหนือใช้
Removal of soluble compounds by water passing through the soilการเคลื่อนย้ายสารประกอบที่ละลายได้โดยการชะล้างของน้ําลงลึกไปในดิน
Fingerprinted their water glassesมีรอยนิ้วมือบนแก้วน้ํา
Warming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour contentสภาวะที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณไอน้ํา
Application of fertilizers in irrigation waterการให้ปุ๋ยทางน้ําชลประทาน
Transition strata between water surface and air, and their propertiesชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ
Removing of water from solid material by separation techniquesการกําจัดน้ําออกจากของแข็งโดยเทคนิคการแยกส่วน
Excessive loss of water due to physiological phenomena; for the process of removing water from materials or products useปรากฏการณ์การสูญเสียน้ําทางสรีรวิทยาในปริมาณมากเกินปกติ สําหรับกระบวนการขจัดน้ําออกจากวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใช้
Reflection of solar radiation from earth or water surfacesการสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวน้ํา
Fish that migrate between fresh and salt water for breedingปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์
Transition strata between ice and water, and their propertiesชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา
Increasing concentration of a substance by food or drinking water in the tissues of species that are part of the food chain as one moves up the food chainความเข้มข้นของสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่อของสปีชีส์ในช่วงโซ่อาหารที่ขยับขึ้น ‧ ชั้นจากอาหารและเครื่องดื่ม
Movement of water through the soil surface into the soilการเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
Temperature near or below the freezing point of waterอุณหภูมิที่ใกล้หรือต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง
หน้าแสดง 1 พบ 33 ประโยควลีที่ตรงกัน water consumption (plants)พบใน 3.968 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน