แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbarแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbarแถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbarแถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbarแถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbarแถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbarแถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbarแถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbarแถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbarแถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbarแถบเครื่องมือสรุป
toolbar buttonปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar controlตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live ToolbarWindows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
Search Toolbarแถบเครื่องมือค้นหา
Volume Toolbarแถบปรับระดับเสียง
Highlight toolbar buttons on mouse overทําการเน้นปุ่มบนแถบเครื่องมือเมื่อวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือปุ่ม
Show text on toolbar iconsแสดงข้อความบนไอคอนบนแถบเครื่องมือ
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลัก
Edit Toolbarแก้ไขแถบเครื่องมือ
Pallette ToolbarแถบจานสีNAME OF TRANSLATORS
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
In this exercise you have to solve the generated task. You have to enter numerator and denominator. You can adjust the difficulty of the task with the boxes in the toolbar. Do not forget to reduce the resultในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะต้องแก้ปัญหาเศษส่วนที่สร้างขึ้น คุณจะต้องใส่ค่าเศษ และค่าส่วน คุณสามารถที่จะปรับระดับความยากง่ายของปัญหาด้วยกล่องที่แถบเครื่องมือ อย่าลืมลดผลลัพท์ด้วย! division symbol
Show Menu Toolbarแสดงแถบเครื่องมือเมนู
Extra Toolbarแถบเครื่องมือพิเศษ
Print Manager Toolbarแถบเครื่องมือจัดการการพิมพ์NAME OF TRANSLATORS
Icons only: Shows only icons on toolbar buttons. Best option for low resolutions. Text only: Shows only text on toolbar buttons. Text alongside icons: Shows icons and text on toolbar buttons. Text is aligned alongside the icon. Text under icons: Shows icons and text on toolbar buttons. Text is aligned below the iconไอคอนเท่านั้น: แสดงเฉพาะปุ่มไอคอนบนแถบเครื่องมือเท่านั้น ซึ่งเหมาะสําหรับจอภาพความละเอียดต่ํา ข้อความเท่านั้น: แสดงเฉพาะข้อความแบนปุ่มแถบเครื่องมือ ข้อความอยู่ด้านข้างไอคอน: แสดงทั้งไอคอนและข้อความ โดยให้ข้อความอยู่ทางด้านข้างของไอคอน ข้อความอยู่ด้านล่างไอคอน: แสดงทั้งไอคอนและข้อความ โดยให้ข้อความอยู่ทางด้านล่างของไอคอน
Hide Main & Toolbarซ่อนแถบเครื่องมือหลัก
Location Toolbarแถบตําแหน่ง
Reset Toolbarsปรับแถบเครื่องมือกลับค่าเดิม
Main ToolbarNAME OF TRANSLATORS
Logs Toolbarแถบเครื่องมือปูมบันทึก
Toolbar Menuเมนูแถบเครื่องมือ
Speech Toolbarแถบเครื่องมืออ่านออกเสียง
If this option is selected, toolbar buttons will change their color when the mouse cursor is moved over themถ้าเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่มบนแถบเครื่องมือจะเปลี่ยนสีเมื่อมีตัวชี้ของเมาส์มาอยู่เหนือปุ่ม
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 2.022 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน