แปลเป็​​น ไทย:

  • แถบเครื่องมือ 
     
    A row, column, or block of buttons or icons, usually displayed across the top of the screen, that represent tasks or commands within the program. The toolbar buttons provide shortcuts to common tasks frequently accessed from the menus.

ความหมายอื่น ๆ :

 
(graphical user interface) A row of icons that are used to activate the functions of an application or operating system
 
row of icons in a graphical user interface

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (13)

built-in toolbarแถบเครื่องมือที่มีอยู่แล้วภายใน
Business Contact Manager toolbarแถบเครื่องมือ Business Contact Manager
custom toolbarแถบเครื่องมือแบบกําหนดเอง
docked toolbarแถบเครื่องมือเทียบชิดขอบ
floating toolbarแถบเครื่องมือแบบลอยตัว
Quick Access Toolbarแถบเครื่องมือด่วน
Quick Launch toolbarแถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน
Report toolbarแถบเครื่องมือรายงาน
Standard toolbarแถบเครื่องมือมาตรฐาน
Summary toolbarแถบเครื่องมือสรุป
toolbar buttonปุ่มแถบเครื่องมือ
toolbar controlตัวควบคุมแถบเครื่องมือ
Windows Live ToolbarWindows Live Toolbar

ตัวอย่างประโยคด้วย "toolbar", หน่วยความจำการแปล

add example
Configure Toolbarsปรับแต่งแถบเครื่องมือ
Draw toolbar item separatorsวาดตัวแบ่งรายการแถบเครื่องมือ
Extra Toolbarแถบเครื่องมือพิเศษ
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลักNAME OF TRANSLATORS
Main Toolbarแถบเครื่องมือหลัก
Show text on toolbar iconsแสดงข้อความบนไอคอนบนแถบเครื่องมือ
Reset Toolbarsปรับแถบเครื่องมือกลับค่าเดิม
To create a link on your desktop pointing to the current page, simply drag the " Location " label that is to the left of the Location toolbar, drop it on to the desktop, and choose " Link "เพื่อสร้างการเชื่อมโยงซึ่งชี้มายังหน้าปัจจุบันนี้ไว้บนพื้นที่ทํางานของคุณเอง สามารถทําได้ง่าย ๆ ด้วยการลากแถบข้อความ " ตําแหน่ง " ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของแถบเครื่องมือ ตําแหน่ง แล้วปล่อยลงบนพื้นที่ทํางาน จากนั้นเลือกรายการ " สร้างการเชื่อมโยง " จากเมนูที่ปรากฎ
Show in toolbarแสดงในแถบเครื่องมือ
Bookmark Toolbarแถบเครื่องมือที่คั่นหน้า
Show Main & Toolbarแสดงแถบเครื่องมือหลัก
Main ToolbarNAME OF TRANSLATORS
Logs Toolbarแถบเครื่องมือปูมบันทึก
Use the magnifier button in the toolbar to increase the font size on your web pageใช้ปุ่มปรับขยาย บนแถบเครื่องมือ เพื่อปรับเพิ่มขนาดตัวอักษรบนหน้าเว็บของคุณ
Extra Toolbarแถบเครื่องมือพิเศษNAME OF TRANSLATORS
HTML Toolbarแถบเครื่องมือ HTML
Here you can add, edit, and delete custom message templates to use when you compose a reply or forwarding message. Create the custom template by selecting it using the right mouse button menu or toolbar menu. Also, you can bind a keyboard combination to the template for faster operations. Message templates support substitution commands, by simply typing them or selecting them from the Insert command menu. There are four types of custom templates: used to Reply, Reply to All, Forward, and Universal which can be used for all kinds of operations. You cannot bind a keyboard shortcut to Universal templatesคุณสามารถทําการ เพิ่ม, แก้ไข, และลบ ต้นแบบจดหมายที่กําหนดเองได้ เพื่อนําไปใช้เมื่อคุณเขียนตอบกลับ หรือส่งต่อจดหมาย การสร้างต้นแบบจดหมายเองนั้น ทําได้โดยการเลือกมันผ่านเมนูที่เรียกผ่านเมาส์ปุ่มขวาหรือผ่านทางแถบเครื่องมือ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจะกําหนดปุ่มพิมพ์ลัดให้กับต้นแบบจดหมายได้อีกด้วย เพื่อให้เรียกใช้ได้มันได้อย่างรวดเร็ว ต้นแบบจดหมายนั้น ยังรองรับการแทนที่ด้วยคําสั่ง โดยคุณอาจพิมพ์คําสั่งลงไปโดยตรง หรือเลือกมันผ่านเมนู แทรกคําสั่ง ก็ได้ ต้นแบบจดหมายนั้นมีอยู่สี่ประเภท คือ: เพื่อใช้สําหรับ ตอบกลับไปยังผู้รับ, ตอบกลับไปยังผู้รับทั้งหมด, ส่งต่อจดหมาย และ รูปแบบสากล โดยสามารถนําไปใช้กับ ประเภทของการปฏิบัติการทั้งหมดได้ แต่คุณจะไม่สามารถกําหนดปุ่มพิมพ์ลัด เพื่อใช้กับต้นแบบประเภท รูปแบบสากล ได้ Message
Transparent toolbars when movingแสดงแถบเครื่องมือโปร่งแสงเมื่อทําการย้าย
When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbarหากคุณต้องการวางตําแหน่งที่อยู่ใหม่เข้าไปยังแถบตําแหน่ง คุณอาจต้องการล้างค่าที่อยู่ที่มีอยู่เสียก่อน ซึ่งสามารถล้างค่าได้ด้วยการกดปุ่มลูกศรกากบาทสีขาว ในแถบเครื่องมือ
Show & Toolbarแสดงแถบเครื่องมือ
หน้าแสดง 1 พบ 127 ประโยควลีที่ตรงกัน toolbarพบใน 0.998 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน