การออกเสียง: IPA: ˈpaːswɜːd [ˈpaːswɜːd]

แปลเป็​​น ไทย:

  • รหัสผ่าน 

ความหมายอื่น ๆ :

 
(computing) A string of characters used to log in to a computer or network, to access a level in a video game, etc.
 
secret word used to gain admittance
 
A prearranged reply to the challenge of a sentry.
 
(computing, transitive) To protect with a password.
 
computing: string of characters known only to a user
 
A secret word used to gain admittance or to gain access to information; watchword.
 
A string of characters, known only to a user, used, along with a user name, to log in to some computer or network etc.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (11)

clear-text passwordรหัสผ่านที่ไม่เข้ารหัส
device passwordรหัสผ่านของอุปกรณ์
distributed password authenticationDistributed Password Authentication
homegroup passwordรหัสผ่านโฮมกรุ๊ป
password authenticationการรับรองความถูกต้องของรหัสผ่าน
password policyนโยบายรหัสผ่าน
password propagationการเผยแพร่รหัสผ่าน
password stealerตัวขโมยรหัสผ่าน
password synchronizationการทําข้อมูลรหัสผ่านให้ตรงกัน
Shiva Password Authentication ProtocolShiva Password Authentication Protocol
user passwordรหัสผ่านผู้ใช้

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "password", หน่วยความจำการแปล

add example
Store network passwords and local passwords in separate wallet filesแยกเก็บรหัสผ่านของเครือข่ายและรหัสผ่านภายในไว้ในแฟ้มกระเป๋าคุมข้อมูลแยกกัน
You need to supply a username and a password to access this mailboxคุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน เพื่อเข้าใช้งานกล่องจดหมายนี้
Incorrect password. Please try againรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองใหม่อีกครั้ง
Password Managerการจัดการรหัสผ่านName
Password fileแฟ้มรหัสผ่าน
Do Not Store Passwordไม่ต้องจัดเก็บรหัสผ่าน
Could not login to %‧. The password may be wrong. %ไม่สามารถทําการล็อกอินไปยัง % ‧ ได้ รหัสผ่านอาจจะไม่ถูกต้อง %
When this is turned on, your ISP password will be saved in kppp 's config file, so you do not need to type it in every time. Warning: your password will be stored as plain text in the config file, which is readable only to you. Make sure nobody gains access to this file!เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะมีการบันทึกรหัสผ่าน สําหรับการเชื่อมต่อนี้ของคุณไว้ในแฟ้มปรับแต่ง kppp ด้วย ซึ่งจะทําให้คุณ ไม่ต้องใส่รหัสผ่านในครั้งต่อ ๆ มา คําเตือน: รหัสผ่านของคุณ จะถูกเก็บไว้ในแบบ ข้อความธรรมดา ซึ่งมีเพียงคุณเท่านั้นที่อ่านแฟ้มนี้ได้ แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีใคร สามารถเข้าใช้งานแฟ้มนี้ได้!
Time before password expires to & issue an expire warningเวลาก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุหลังจากการเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งหลังสุด เพื่อแจ้งเตือน
Unable to open password protected files. The password algorithm has not been publishedไม่สามารถเปิดแฟ้มรหัสผ่านซึ่งมีการป้องกันไว้ได้ ไม่สามารถส่งอัลกอริทึมของรหัสผ่านได้
Server passwordsรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์
You have been invited to a VNC session. If you have the KDE Remote Desktop Connection installed, just click on the link below. %‧ Otherwise you can use any VNC client with the following parameters: Host: %‧: %‧ Password: %‧ For security reasons this invitation will expire at %คุณได้รับเชิญเข้าใช้งานเซสชัน VNC หากคุณมีการติดตั้งการใช้งานพื้นที่ทํางานระยะไกลของ KDE ไว้แล้ว ก็เพียงแค่คลิ้กบนการเชื่อมโยงด้านล่างนี้ % ‧ หรือคุณอาจจะใช้ไคลเอนต์ VNC อื่น ๆ โดยใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้: โฮสต์: % ‧: % ‧ รหัสผ่าน: % ‧ และเพื่อความปลอดภัย การเชื้อเชิญนี้จะหมดอายุเมื่อ %
KDED Password Moduleมอดูลรหัสผ่านของ KDEDComment
Read error-possibly incorrect passwordการอ่านผิดพลาด-รหัสผ่านอาจจะไม่ถูกต้อง
KDE has requested to open the wallet ' %‧ '. Please enter the password for this wallet belowKDE ได้ทําการร้องขอที่จะเปิดกระเป๋าคุมข้อมูล ' % ‧ ' โปรดป้อนรหัสผ่านสําหรับ กระเป๋าคุมข้อมูลนี้ที่ด้านล่าง
The action you requested needs additional privileges. Please enter the password for %‧ below or click Ignore to continue with your current privilegesการกระทําที่เรียกใช้ ต้องการสิทธิ์ที่สูงกว่านี้ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ % ‧ หรือคลิกปุ่มไม่สนใจ เพื่อทําต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Password Policyนโยบายรหัสผ่าน
Access to the system requires a passwordต้องการรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ
Enter the password here for the user you specified aboveเติมรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ระบุทางด้านบน
Enter the certificate passwordป้อนรหัสผ่านของใบรับรอง
This section requires special permissions, probably for system-wide changes; therefore, it is required that you provide the root password to be able to change the module 's properties. If you cannot provide the password, the changes of the module cannot be savedในส่วนนี้ต้องการสิทธิ์พิเศษในการแก้ไข ซึ่งอาจจะเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับทั้งระบบ ดังนั้นจึงต้องการรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (root) เพื่อให้สามารถทําการแก้ไขค่าคุณสมบัติของมอดูลได้ หากคุณไม่ป้อนรหัสผ่าน จะไม่มีการบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมอดูลArgument is application name
Current & passwordรหัสผ่านปัจจุบัน
Enter a new passwordป้อนรหัสผ่านใหม่
Password echo typeรูปแบบการสนองตอบการป้อนรหัสผ่าน
หน้าแสดง 1 พบ 235 ประโยควลีที่ตรงกัน passwordพบใน 0.624 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน