แปลเป็​​น ไทย:

  • ยอดดุลยกมา 
     
    The balance of an account at the start of an accounting period.

ตัวอย่างประโยคด้วย "opening balance", หน่วยความจำการแปล

add example
White Color Balance Settings File to Loadแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวที่จะโหลด
" %‧ " is not a White Color Balance settings text fileแฟ้ม " % ‧ " ไม่ใช่แฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาว
With this button, you can pick the color from original image used to set white color balance temperature and green componentใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกสีจากภาพต้นฉบับ สําหรับใช้ตั้งค่าอุณหภูมิสีในการปรับสมดุลแสงขาวและค่าส่วนเสริมสีเขียว
White Balanceสมดุลสีขาว
You can see here the image 's white-balance adjustments preview. You can pick color on image to see the color level corresponding on histogramคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับสมดุลสีขาวของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้
White BalanceConfigure the raw white balance: Default D‧ White Balance: Use a standard daylight D‧ white balance (dcraw defaults)Camera White Balance: Use the white balance specified by the camera. If not available, reverts to default neutral white balanceAutomatic White Balance: Calculates an automatic white balance averaging the entire imageManual White balance: Set a custom temperature and green level valuesสมุดลสีขาวปรับแต่งค่าสมดุลสีขาวของข้อมูลดิบ: สมดุลสีขาวปริยายของ D‧: ใช้ค่าสมดุลสีขาวจากแสงกลางวันมาตรฐานของ D‧ (ค่าปริยายของ dcraw) สมดุลสีขาวของกล้อง: ใช้สมดุลสีขาวที่กําหนดโดยกล้อง หากไม่พบ ให้กลับไปใช้ค่าสมดุลสีขาวปริยายสมดุลสีขาวอัตโนมัติ: คํานวณหาสมดุลสีขาวอัตโนมัติจากการเฉลี่ยทั่วทั้งภาพสมดุลสีขาวกําหนดเอง: ตั้งค่าอุณหภูมิสีและระดับสีเขียวด้วยตนเอง
Set this option to display the camera white balance settings used to take the imageเปิดใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อให้มีการแสดงค่าสมดุลสีขาวของกล้องขณะที่ใช้ถ่ายภาพ
White balanceสมดุลสีขาว
Cannot save settings to the White Color Balance text fileไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าไปยังแฟ้มการตั้งค่าสมดุลสีขาวได้
White balance correction plugin for digiKamปลั๊กอินปรับแก้สมดุลสีขาวสําหรับ digiKamDescription
White Color Balance Correctionปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาว
Show camera white balance settingsแสดงการตั้งค่าสมดุลสีขาวของกล้อง
Color Balanceปรับสมดุลสี
White color balance correction algorithmอัลกอริธึมปรับแก้ความถูกต้องของสมดุลสีขาว
Automatic White Balanceสมดุลสีขาวอัตโนมัติ
Camera White Balanceสมดุลสีขาวของกล้อง
Here you can see the image color-balance adjustments preview. You can pick color on image to see the color level corresponding on histogramคุณสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์ของการปรับสมดุลสีของภาพได้ที่นี่ และสามารถเลือกสีบนภาพเพื่อดูระดับสีที่เลือกบนกราฟแสดงความถี่ได้
Set here the white balance color temperature in Kelvinปรับตั้งค่าสมดุลสีขาวตามอุณหภูมิสีได้ที่นี่ โดยมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน
Manual White balanceสมดุลสีขาวกําหนดเอง
Default D‧ White Balanceสมดุลสีขาวปริยายของ D
หน้าแสดง 1 พบ 498 ประโยควลีที่ตรงกัน opening balanceพบใน 19.61 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน