แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level useปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
& Windows style (carriage return and line feedทั้งคู่: ขึ้นบรรทัดใหม่และปัดแคร่
Are you sure you want to delete feed %‧?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบแหล่งป้อน % ‧ นี้?
Nutrients added to feed or foodสารอาหารที่เติมลงไปในอาหารหรืออาหารสัตว์
Enhancement of nutrient content or availability in foods or feedsการเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
Could not read feed (invalid feedไม่สามารถอ่านแหล่งป้อนได้ (แหล่งป้อนไม่ถูกต้อง
Manual Feedingป้อนกระดาษเอง
Delete Feedลบแหล่งป้อน
Imported Feedsนําเข้าแหล่งป้อนแล้ว
For nutrition aspects only; for documents on feeding aspects use HUMAN FEEDINGเฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้
Mark All Feeds as Readตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Rear Feed Unitตัวป้อนกระดาษด้านหลัง
Feeding on leaves or shoots of trees or shrubsการแทะเล็มใบหรือส่วนปลายยอดของไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม
Fetch All Feedsดึงจากแหล่งป้อนทั้งหมด
Remove Feedลบแหล่งป้อนข่าว
Crops grown as feed for livestockพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
List of URLs to RSS feeds which should be shownรายการที่อยู่ URL ที่ชี้ไปยังแหล่งป้อน RSS ที่จะให้แสดงผล
Are you sure you want to delete folder %‧ and its feeds and subfolders?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบโฟลเดอร์ % ‧ นี้ รวมทั้งแหล่งป้อนและโฟลเดอร์ย่อยของมันด้วย?
& Export Feedsส่งออกแหล่งป้อน
Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals useวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
Mark & all feeds as read on startupตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Feed Accessการเข้าใช้แหล่งป้อน
Line Feed Adjustmentปรับจัดการเลื่อนบรรทัด
Searching for forage or feedการวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
Kind and quantity of feed or food normally prescribed for an animal or a person; for specific diets useชนิดและปริมาณของอาหารที่แนะนําให้บริโภคสําหรับสัตว์หรือมนุษย์ สําหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคใช้
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 3.507 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน