แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
Envelope Feedป้อนซองจดหมาย
A KDE Feed Readerตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
& Mark Feed as Read& ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Substances that inhibit feeding of a pest without killing it directlyสารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อม
Konqueror Feed Iconภาพไอคอนแหล่งป้อนของ KonquerorComment
Remove Feedลบแหล่งป้อนข่าว
A Feed Reader for KDEโปรแกรมอ่านแหล่งป้อนสําหรับ KDEComment
The standard feed list is corrupted (invalid XML). A backup was created: %รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (XML ใช้งานไม่ได้), ทําการสร้างแฟ้มสํารองข้อมูล: %
Add Feed to Akregatorเพิ่มแหล่งป้อนไปยัง Akregator
Crops grown as feed for livestockพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
Are you sure you want to delete folder %‧ and its feeds and subfolders?คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบโฟลเดอร์ % ‧ นี้ รวมทั้งแหล่งป้อนและโฟลเดอร์ย่อยของมันด้วย?
Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level useปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
Of agricultural origin including non-feed productsผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร
& Import Feeds& นําเข้าแหล่งป้อน
Opening Feed Listกําลังเปิดรายการแหล่งป้อน
Fetch All Feedsดึงจากแหล่งป้อนทั้งหมด
Feed Readerตัวอ่านแหล่งป้อนComment
The standard feed list is corrupted (no valid OPML). A backup was created: %รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (ไม่มี OPML ที่ถูกต้อง), ทําการสร้างแฟ้ม สํารองข้อมูล: %
Feeds added: %แหล่งป้อนถูกเพิ่ม: %
List of URLs to RSS feeds which should be shownรายการที่อยู่ URL ที่ชี้ไปยังแหล่งป้อน RSS ที่จะให้แสดงผล
Mark All Feeds as Readตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Avoid confusion with feeding by blood-sucking arthropodsไม่เกี่ยวข้องกับการดูดเลือดโดยแมลงดูดเลือด
Mark & all feeds as read on startupตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Delete Feedลบแหล่งป้อนข่าว
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 4.665 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน