แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
For nutrition aspects only; for documents on feeding aspects use HUMAN FEEDINGเฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้
Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals useวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
Could not read feed (invalid feedไม่สามารถอ่านแหล่งป้อนได้ (แหล่งป้อนไม่ถูกต้อง
Mark & all feeds as read on startupตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Next Unread Feedแหล่งป้อนที่ยังไม่อ่านถัดไป
Feed file not found on remote serverไม่พบแฟ้มแหล่งป้อนบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
Subscribe to site updates (using news feedขอรับการป้อนการอัปเดตเว็บไซต์ (โดยใช้แหล่งป้อนข่าว
Delete Feedลบแหล่งป้อนข่าว
Remove Feedลบแหล่งป้อนข่าว
The standard feed list is corrupted (no valid OPML). A backup was created: %รายการแหล่งป้อนมาตรฐานเกิดความเสียหาย (ไม่มี OPML ที่ถูกต้อง), ทําการสร้างแฟ้ม สํารองข้อมูล: %
Milk substitutes in human feeding; for milk substitutes fed to calves or other young animals useอาหารทดแทนนมสําหรับมนุษย์, สําหรับอาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ ใช้
List of URLs to RSS feeds which should be shownรายการที่อยู่ URL ที่ชี้ไปยังแหล่งป้อน RSS ที่จะให้แสดงผล
Akregator-Feed ReaderAkregator-รับบทความผ่านแหล่งป้อน
Principles of nutrition applied to feeding persons or groups of personsหลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
Envelope Feedป้อนซองจดหมาย
Imported Feedsนําเข้าแหล่งป้อนแล้ว
Add Feed to Akregatorเพิ่มแหล่งป้อนไปยัง Akregator
& Export Feedsส่งออกแหล่งป้อน
Appliances used to cut roots and tubers used as animal feedsอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดรากหรือหัวของพืชที่เป็นอาหารสัตว์
A KDE Feed Readerตัวอ่านบทความจากแหล่งป้อนของ KDE
Milk substitutes fed to calves or other young animals; for milk substitutes in human feeding useอาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ, สําหรับอาหารทดแทนนมของมนุษย์ใช้
Enhancement of nutrient content or availability in foods or feedsการเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
At the farm, regional or national level; for the quantity of feed eaten by individual animals useการบริโภคอาหารในระดับฟาร์ม ภาค หรือระดับประเทศ, สําหรับปริมาณอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภคใช้
& Windows style (carriage return and line feedทั้งคู่: ขึ้นบรรทัดใหม่และปัดแคร่
Kind and quantity of feed or food normally prescribed for an animal or a person; for specific diets useชนิดและปริมาณของอาหารที่แนะนําให้บริโภคสําหรับสัตว์หรือมนุษย์ สําหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคใช้
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 10.794 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน