แปลเป็​​น ไทย:

  • การใช้ประโยชน์อาหารสัตว์ 

ตัวอย่างประโยคด้วย "feed utilization", หน่วยความจำการแปล

add example
For nutrition aspects only; for documents on feeding aspects use HUMAN FEEDINGเฉพาะสารอาหารเท่านั้น, สําหรับเอกสารทางด้านการให้อาหารใช้
Science of feeds and their nutrients, their relation to animal health and disease; for providing feeds to animals useวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพและโรคของสัตว์, สําหรับการเตรียมอาหารให้สัตว์ใช้
Could not read feed (invalid feedไม่สามารถอ่านแหล่งป้อนได้ (แหล่งป้อนไม่ถูกต้อง
Add Feed to Akregatorเพิ่มแหล่งป้อนไปยัง Akregator
& Mark Feeds as Read& ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
The update interval (in minutes) defining how often the feeds are updatedช่วงเวลา (หน่วยเป็นนาที) สําหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งป้อนข่าวในแต่ละช่วงcolor of the scrolling text
Kind and quantity of feed or food normally prescribed for an animal or a person; for specific diets useชนิดและปริมาณของอาหารที่แนะนําให้บริโภคสําหรับสัตว์หรือมนุษย์ สําหรับการใช้ที่เฉพาะเจาะจงในการรักษาโรคใช้
Remove Feedลบแหล่งป้อนข่าว
Manual Feed (Thickป้อนกระดาษเอง (หนา
Milk substitutes fed to calves or other young animals; for milk substitutes in human feeding useอาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ, สําหรับอาหารทดแทนนมของมนุษย์ใช้
Fetching Feedsกําลังทําการดึงข้อมูลจากแหล่งป้อน
A Feed Reader for KDEโปรแกรมอ่านแหล่งป้อนสําหรับ KDEComment
& Delete Feed& ลบแหล่งป้อน
Delete Feedลบแหล่งป้อน
Next Unread Feedแหล่งป้อนที่ยังไม่อ่านถัดไป
Rear Feed Unitตัวป้อนกระดาษด้านหลัง
Enhancement of nutrient content or availability in foods or feedsการเพิ่มปริมาณหรือความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในอาหารหรืออาหารสัตว์
Food and feedการยอมรับได้ของอาหารหรืออาหารสัตว์
Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level useปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
Principles of nutrition applied to feeding persons or groups of personsหลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
& Previous Feedแหล่งป้อนก่อนหน้า
& Mark Feed as Read& ตั้งสถานะว่าอ่านแล้ว
Delete Feedลบแหล่งป้อนข่าว
Appliances used to cut roots and tubers used as animal feedsอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดรากหรือหัวของพืชที่เป็นอาหารสัตว์
Fetch feeds everyดึงจากแหล่งป้อน
หน้าแสดง 1 พบ 122 ประโยควลีที่ตรงกัน feed utilizationพบใน 4.811 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน